Page 7 - 114

Basic HTML Version

?
�½ œbŠ Íc�«Ë ÂU
?
F�« s¹b�« Êu½U� w� tÐ Õu
?
L�*«
—«d� wðQ¹Ë Æ• ∂∞ ‡Ð w�ULłù« wK;« " UM�« s� s¹b�«
W�uJ(« t³łu0 cHMð ‚UI
?
ײÝU� ¡UÐdNJ�« —UFÝ√ l�—
w� w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l� U
?
N²F�Ë WO
?
�UHð≈ WO½œ—_«
W�U
?
� sŽ rŽb�« l�dÐ UN
?
³łu0 X�e²�« w
?
{U*« uO�u¹
qÐU
?
I� Î
«d
?
Ný ≥∂Ë ±∏ 5Ð ÕË«d
?
²ð …d²
?
� w� lK��«
tLK�²ð —ôËœ —UOK� ≤\≤µ WLOIÐ ÷d� vKŽ ‰uB(«
‰Ë_« UN
?
�«e²�« W�uJ(« c
?
H½Ë Æ UF
?
�œ fLš vKŽ
≠±∞ 5Ð XŠË«dð V�M
?
Ð U�Ëd
?
;« —U
?
F
?
Ý√ l�dÐ
vKŽ Vz«dC�« XF
?
�— UL� ÆÆw{U*« d³
?
L�u½ w� •µ¥
UNðU�bš vKŽË • ±∂ W³�
?
MÐ W�uL;« nð«uN�« …eNł√
Æœö³�« w� U
?
ЫdD{« Włu* Èœ√ U2 ÆÆ• ≤¥ W
?
³�MÐ
¡UÐdNJ�« —UFÝ√ l�— ÆÆUC
?
¹√ W�uJ(« U�«e²�≈ qLAðË
WIK(« sJ� ÆÆWK³I*« WŁö
?
¦�« «uŽ_« ‰öš Í—Ëœ qJAÐ
ÊuJ²Ý Êu¹œUB²�«Ë ÊuOÝUOÝ U¼b�d¹ w²�« dDš_«
l� UN�«e
?
²�ô Î
UI�Ë e³)« —UF
?
Ý√ l�d� W�uJ(« tłuð
ÆbIM�« ‚ËbM�
s� tðU
?
łUO
?
²Š≈ s
?
� • π∑ UO�U
?
Š Êœ—_« œ—u²
?
�¹
vKŽ œU
?
L
?
²Žô« …œU¹“ W
?
�uJ(« ·b
?
?
�ðË ÆÆW
?
�UD�«
• ±∞ Ë ≤∞±µ ÂU
?
Ž • ∑ v�« qB²
?
� WOK;« —œU
?
B*«
WJKL*« w� • ±¥ u×½ W�UD³�« ‰b
?
F� mK³¹Ë Æ≤∞≤∞ ÂUŽ
rNM� • ∑∞ ÆÆWL�½ Êu
?
OK� ∂\∏ UN½UJÝ œ«bFð mKÐ w²�«
WOLÝ— d
?
Ož «d¹bIð dOAð UL
?
O� ÆÆÎ
U�UŽ ≥∞ sÝ X%
UL
?
O�ÆÆ • ≥∞Ë ≤≤ 5Ð U� ÕË«d²¹ W�UD³�« ‰b
?
F� Ê√ v�≈
ÆÎ
U¹dNý «—ôËœ ≤±± —ułú� v½œ_« b(« mK³¹
ÂU
?
F�« • ±¥\≤ v�≈ ≤∞∞π ÂUŽ • ∏∂\µ s� ¡UÐd
?
NJ�«
lOÐ —U
?
F
?
Ý√ ‰œUF
?
²ð ÊQÐ U
?
F
?
�uð jÝË ÆÆ w�U
?
WHKJð mK³ð YOŠ ÆÆ≤∞±∑ ÂUŽ WHKJ²�« dFÝ l� ¡UÐdNJ�«
ÆÆ” Ë „ØfK� ±∂∏ Î
UO�UŠ Êœ—_« w� ¡U
?
ÐdNJ�« bO�uð
b
?
�√Ë Æ” Ë „ØÎ
fK� ∏¥ ‡Ð 5MÞ«uL
?
K� ŸU³ð U
?
LMOÐ
sLJð ô WKJA*« Ác¼ W'UF
?
� Ê« „—bð UN½√ ÆÆW�uJ(«
b¹e*« –U�ðUÐ U/≈Ë ¡UÐdNJ�« lOÐ —U
?
FÝ√ q¹bFð w� jI�
w�uJ(« „öN²Ýô« b
?
Oýdð ‰U−� v� «¡«dłù« s�
W�U
?
D�« l¹—UA
?
� vKŽ œUL
?
²Žô« sŽ Î
öC
?
� ÆÆwK¼_«Ë
«b�²Ý≈Ë ÆÆÕU¹d�« W�UÞË WO�LA�« W�UD�« q¦� WK¹b³�«
pKN²�ð w²�« W
?
O�uJ(« w½U³*« w� WO�
?
LA�« U¹ö)«
…¡U
?
H� …œU
?
¹“Ë ÆÆW−
?
²M*« ¡UÐd
?
NJ�« s� • ≥≥ w�«u
?
Š
ÆwMH�« b�UH�« W³�½ iOH�ðË ¡UÐdNJ�« U�dý
YOŠ ÆÆ…œUŠ W¹œUB²�« W�“√ w½UF¹ Êœ—_« Ê√ ÆÆd�c¹
‰œUF¹ U0 —ôËœ —UOK� ≤≤ v�≈ ÂUF�« s¹b�« r−Š q�Ë
“ËU
?
−²¹ U
?
� u¼Ë ÆÆw�UL
?
łù« wK;« " UM�« s� • ∏∞
Uðu� ∂∏ WO
?
³KžQÐ w½œ—_« »«uM�« fK−� o�«Ë
Êu½U
?
� vKŽ ÆÆW�K'« «Ëd
?
CŠ U
?
³zU½ ∏∂ q�√ s�
`L
?
�¹ Íc�«Ë ≤∞±≥ ÂUFK� W
?
�ËbK� W�U
?
F�« W½“«u*«
W�
?
K'« bN
?
ý Æ¡UÐdNJ�« —U
?
FÝ√ l�dÐ W
?
�uJ×K�
fK:« ¡UCŽ√ œbŽ® »«uM�« s� «d
?
AF�« »U×�½«
ÆÊu½UI�« vKŽ Î
UłU−²Š« ©±µ∞
WKŠdL
?
� ≠ ¡UÐdNJ�« —U
?
FÝ√ l�— ÆÆÊu½U
?
I�« sLCð
W³�
?
MÐ w{U*« fD�ž√ nB²M� s� Î
«—U³
?
²Ž« ≠ w�Ë√
rNð—uðU
?
� b¹eð s
?
2 ‰“UM*« wJKN
?
²
?
?
� vKŽ •±µ
” Ë „ ∂∞∞ ≠ ©«—ôËœ ∑∞® «—UM¹œ µ∞ vKŽ W¹dNA�«
ÆƉ“UM*« wJKN²
?
�� s� •≤µ u×½ ÊuK¦1Ë ≠ U¹d
?
“ËU
?
?
²¹ s2 wŽUMB�«Ë w
?
Ž«—e�« 5ŽUDI�« p�c
?
�Ë
lC�ð Ê√Ë ÆÆÆÎ
U¹d
?
Ný” Ë „ ·ô« ±∞ rN�öN
?
²Ý«
WOzUÐdNJ�« WH¹dF²K� W¹dJ�F�«Ë WO½b*« WO�uJ(« dz«Ëb�«
UNðUBB
?
�� …œU¹“ ÂbŽ l� UNM� …UHF
?
� X½U� Ê√ bFÐ
`M9 X½U
?
� w²�« U
?
�uB
?
)« ¡UG
?
�«Ë ÆÆW¹UG�« Ác
?
N�
s� • ∑µ W³�MÐ ©nþu
?
� ·ô¬ ∏ w�«uŠ® 5HþuLK�
Ê« ÆÆW
?
�uJ(« d�–Ë ÆÍd
?
NA�« rN�“UM� „ö
?
?
Ý«
lHðdð WOMÞu�« ¡UÐdNJ�« W�dý U
?
NKLײð w²�« dzU�)«
WŁöŁ u
?
×MÐ ≠ WO�U
?
(« —UF
?
Ý_« ¡u{ vKŽ ≠ U
?
O�u¹
W¹UN½ l� Î
UOL�«dð qBð Ê√ l�u²*« s�Ë ÆÆ—ôËœ 5¹ö�
ÆÆ©—ôËœ —UOK� ¥[π® —UM¹œ —U
?
OK� ≥[µ w�« ≤∞±≥ ÂUŽ
U� Ë√ ©—ôËœ —UOK� ±∞[µ® —UM
?
¹œ —UOK� ∑[µ u×½ v�≈Ë
ÆÆ ≤∞±∑ ÂU
?
Ž W¹UN½ l� Î
U
?
O�U
?
Š W�Ëb�« W½“«u� ‰œU
?
ÃU²½« w� ÍdB*« “UG�« WL¼U�
?
� ÷UH�½« bFÐ W�Uš
WOzUÐdNJ�« …—bI�« WOłU
?
²½≈ ŸUHð—« WO�«dF�« ¡UÐdNJ�« …—«“Ë XMKŽ√
≤≥∞∞ …œU¹eÐ «ËU
?
?
O
?
� π∑µ∞ w
?
�« U
?
N
?
�¹—Uð w� …d
?
� ‰Ë_
s� ržd�« vKŽ ÆÆw{U*« ÂUF�« s� d
?
NA�« fHMÐ W½—UI� «ËU
?
−O�
«ËU−O� µµ∞ UNM� «ËU−O� ±∂∞∞ XGKÐ w²�« …—bI�« w� bO�UH*«
qO¼Q
?
²�« ‰U
?
L
?
Ž√ V³
?
�Ð «ËU−
?
O
?
� ∑µ∞Ë œu
?
�u�« `ý V³
?
�Ð
VKD�« mKÐ ULMO
?
Ð ÆÆÁUO*« VOÝUM� ÷UH
?
�½« sŽ Î
öC� ÆÆW½U
?
OB�«Ë
Æ «ËU−O� ±≥∂∞∞ …—bI�« vKŽ
ÂUF�« W¹UN½ l� ‚«dF�« w� ¡UÐdNJ�« W�“√ ¡UN²½« ÆÆ…—«“u�« b�√Ë
±≥ w�« ÃU²½ùUÐ ‰u
?
�u�« bFÐ W
?
OMJ��« oÞUMLK� W³
?
�M�UÐ w�U(«
WOŽUMB�« «bŠu�«Ë WOMJ��« oÞUM*« l
?
OLł v�≈Ë ÆÆ «ËU−O� n�√
Æ «ËU
?
−O
?
� n�√ ≤∞ v�≈ ÃU²½ùUÐ ‰u
?
�u�« bFÐ ≤∞±¥ ÂU
?
Ž w�
W¹«bÐ cM� W
?
OzUÐdNJ�« W
?
�UD�« w� Î
UB
?
I½ w½UF¹ ‚«d
?
F�« Ê√ ÆÆd�c¹
UOKLŽ v�≈ W
?
�U{ùUÐ UD;« s� dO¦J�« Âb
?
� V³�Ð ±ππ∞ÂUŽ
fL
?
)« «uM��« ‰ö
?
š PA
?
M*« UN� X{d
?
Fð w²�« V¹d
?
?
²�«
bFÐ wzUÐd
?
NJ�« —UO²�« 5
?
MIð UŽUÝ …œU¹“ w�« Íœ√ U2 ÆÆW
?
O{U*«
Æ UE�U;«Ë œ«bGÐ w� ≤∞∞≥ ÂUŽ
ABB
ABB
W�d
?
ý l� b�U
?
F²�UÐ W
?
O�«d
?
F�« ¡UÐdNJ�« …—«“Ë X
?
�U�
ÆÆ¡UÐdNJK� l¹“uðË rJ% e�«d� WF
?
³�� ôUBðô« ‰uKŠ .bI²�
WO
?
Žd� l¹“u
?
ð WD×� ¥≤∏ s� U
?
NO�« U½U
?
O³�« qI½ r²¹ YO
?
×Ð
u¹œ«d�« W
?
ŽuL−
?
� ‰öš s� W
?
J³A�« w� W½U
?
O� e
?
�d� ±µ∞Ë
ÊU
?
LC
?
� ÆÆ uB�«Ë U½U
?
O
?
³�« qIM� ‚UDM�« W
?
F
?
Ý«Ë wJKÝö�«
‰UDŽô« ‰eŽË b¹b% WŽdÝ s� sJL²�«Ë WJ³AK� q¦�_« qOGA²�«
ÆUNŠö�« «—«d� –U�ð«Ë
«– oÞUMLK� W³ÝUM*« ‰uK(« s� WOJKÝö�« ôUBðô« d³²Fð
…e
?
Nł_ sJ1 U
?
L� ÆÆW
?
LŠœe*« oÞUM*«Ë W
?
³F
?
B�« f¹—UC
?
²�«
‰uKŠ dO
?
�u²� r� µ∞ sŽ b¹eð U�U
?
�� d³
?
Ž qLFð Ê√ u¹œ«d�«
ÆWHKJ²�« YOŠ s� W�UF�Ë W½d�Ë WOÝUO�
UOMI²�
Tropos
W�dý wKŽ «dšR� –uײݫ b�
ABB
X½U�
w²�« ôU
?
Bðö� W
?
K�UJ²*« ‰uK(« rŽb� W
?
OJ
?
KÝö�« UJ³
?
A�«
ÆUNzöLF� UN�bIð
WOÐU
?
IŽ ‚«d
?
ž« ÂuÝ—÷d� w{U
?
*« uO½u¹ ∂
W
?
O�
?
LA�« W
?
�UD�« Õ«u�√ vKŽ •±±\∏ W³
?
�MÐ
s� Î
«—U³²Ž« lHðdð 5B�« s� …œ—«u�« UNðU½uJ�Ë
U�uJŠ WO³Kž√ Ê√ ô≈ ÆÆ•¥∑\∂ v�≈ fD�ž√ ∂
X{—UŽ UO½U*√ U
?
NÝ√— vKŽË wÐË—Ë_« œU%ù«
5OMOB�« 5�ËR
?
�*« VCž …—UŁ≈ WO
?
Aš p�–
ÆÆr�UF�« w� œUB²�« d
?
³�√ w½UŁ w� ‰ULŽ√ bI�Ë
¢‰ËUM²*« w� W
?
O�L
?
ý W�UÞ ·ö
?
²z«¢ Âb�Ë
WOÐË—Ë√ W�d
?
ý ∂∞∞ w�«uŠ s� ÊuJ²¹ Íc�«Ë
÷uHLK� UÝUL²�« ÆÆWO�LA�« W�UD�« WŽUM� w�
n�Ë UNO� Áb
?
ýU½ wÐË—Ë_« œU%ö� Í—U−²�«
qJAÐ —d
?
C�« o
?
×K²
?
Ý U
?
N½_ Âu
?
Ýd�« Ác¼
«dOG
?
ð b{ wÐË—Ë_« œU%ô« ÕUHJÐ d
?
ýU³�
…«œ√ w¼Ë ≠ WO�LA�« W
?
�UD�« qF−²ÝË ÆÆŒUM*«
UMLŁ vKž√ ≠ wšUM*« dOG²�« W×�UJ� w� WOÝUÝ√
ÆW¹ËuM�« W�UD�«Ë ∆œd�« r×H�« s�
d
??
³
?
�√ 5
?
B�«Ë wÐË—Ë_« œU
??
%_« vN½√
?
{ vKŽ ‚UHðôUÐ ÆÆW¹—U
?
?
²�« UL
?
NðU�ö
?
š
ÍœUH²� WO�LA�« W�UD�« Õ«u�√ «—œU� 5B�«
s� U
?
FKÝ qLAð U
?
�UD½ lÝË√ W¹—U& »d
?
Š
W²Ý dL²Ý≈ UŁœU×� bF³� ÆVKB�« v�≈ cO³M�«
v½œ√ bŠ l{Ë w�« ÊU
?
�dD�« q�uð ÆÆlOÐUÝ√
s� »d²
?
I¹ WO
?
�L
?
A�« W�UD�« Õ«u�√ —U
?
FÝ_
Ê√ ÆÆ¡U³½_« d
?
�–Ë ÆWOÐË—Ë_« ‚u��« —U
?
FÝ√
mK³¹ d
?
F�K
?
� v½œ√ bŠ l{Ë X{d
?
Ž 5B�«
nI
???
Ý b¹b
??
% l� ÆÆ «Ë q
?
J� Ë—u¹ ∞\µ
W
?
O�
?
L
?
A�« Õ«u�_« d¹b
?
Bð W�U
?
Þ w�UL
?
łù
Î
U¹uMÝ «ËU
?
−Oł ±∞ bMŽ w
?
ÐË—Ë_« œU%ö�
b
?
×K� lC�ð Ë√ Vz«d
?
C�« s� …U
?
HF
?
� ÊuJð
ÆVz«dC�« s� v½œ_«
w� W
?
O�L
?
A�« W�UD�« Õ«u
?
�√ u−²M
?
� ÊU�Ë
rŽb�« s� …œUH²ÝôU
?
Ð 5B�« «uLNð« b� UÐË—Ë√
‚«dž≈ U
?
N� ÕUð√ U2 ÆÆW�Ëb�« t×M9 Íc�« d
?
O³J�«
WLOIÐ WO�Lý W�UÞ Õ«u�QÐ w{U*« ÂUF�« UÐË—Ë√
q�√ —UFÝQÐ ©—ôËœ —U
?
OK� ≤∏® Ë—u¹ —UOK� ≤±
n�u
?
²� Íœ√ Íc�« d
?
�_« ÆÆWH
?
KJ²�« WL
?
O
?
� s�
Æ…b¹bŽ WOÐË—Ë√ U�dý WDA½√
s� «—U³²
?
Ž« √bÐ b� wÐË—Ë_« œU‡%ô« ÊU�Ë
U�b)«Ë ôUBðô«Ë w½u¹eHOK²�« Y³�« ÷«dž_ ¢± qONÝ¢ wŽUM� dL� ‰Ë√ dD� XIKÞ√
Ú
≤µ[µ eOL
?
*« Í—«b*« l�u*« wKŽ p�–Ë ÆÆUOI¹d�√ ‰U
?
LýË jÝË_« ‚dA�« WIDM� w� W
?
O�uJ(«
Æ©
HDTV
® Õu{u�« WO�UŽ WO½u¹eHOK²�« WOMI²�« wKŽ b¹«e²� VKDÐ wE×¹ Íc�«Ë U�dý
wKŽ WO�½d
?
H�« ¢U½«uł¢ w� ¢œ—u�¢ WM¹b0 wÐË—Ë_« wzUC
?
H�« ¡UMO*« s� dLI�« ‚öÞ« -
X�U
?
� Æ¢µ ÊU¹d¹≈¢wÐË—Ë_« ŒË—U
?
B�« 7� wKŽ p�–Ë W
?
OÐuM'« UJ¹d�_ w
?
�dA�« qŠU
?
��«
ÆWOJ¹d�_« ¢‰«—u� r²�OÝ fO³Ý¢ W�dý dLI�« lOMB²Ð
WO½œ—_« WOMÞu�« ¡UÐdNJ�« W�dý