Page 58 - 114

Basic HTML Version

Æ©¥® r�— qJA�UÐ U
?
L
?
� W
?
�d
?
×
?
²
?
� rz«œ fOÞUMG
?
t½S
?
� ÆÆ…u� ÍQ
?
Ð „d×
?
²*« fOÞUMG*« vKŽ d
?
OŁQ
?
²�UÐË
ÆoÐU��« qJAK� dþUM� »uKÝQÐ „dײ¹
…b
??
Ž VOðd
??
²Ð w�
??
OÞUMG
?
*« ÍU
?
O�« d
?
¹uDð -
ÆÆ5²Kš«b
?
²
?
� 5²½«uDÝ« w� W
?
Lz«œ U
?
O�
?
OÞUMG
?
ŸuM�« «c¼ eO
?
L²¹ ÆW�dײ
?
� WOKš«b�«Ë W²ÐUŁ W
?
Oł—U)«
W�U�� „dײ¹ t½S� ÆÆWMO
?
F� …uIÐ tOKŽ dOŁQ²�« bMŽ t½QÐ
UN� WO�U
?
š Ác¼Ë ÆWLOI�« fHMÐ …uI�« ¡U
?
IÐ l� …dO³�
wJO½UJO*« ÍUO�« w� d
?
�u²ð ôË ÆÆ…dO
?
¦� U�«b�
?
²Ý«
…œU¹“ v�≈ WłU(« —«dL²
?
ÝUÐ …uI�« …œU¹e� ÃU²×¹ Íc�«
Æ©µ® r�— qJA�UÐ UL� ÆÆW�d(« W�U��
∫ «“«e²¼ö� `ÐUJ� w�OÞUMG*« ÍUO�«
v�≈ U¼dOÝ ¡UMŁ√ WHK²<« U
?
NŽ«u½QÐ U³�d*« ÷dF²ð
w� V³
?
?
²ð o¹d
?
D�« w� «“ËdÐ Ë√ U
?
C
?
H
?
�M�
v�≈ ÍœR¹ Íc�« d�_« ÆÆÆU
?
N²�u
?
LŠË W³
?
�d*« «“«e²¼«
W
?
³
?
�d*« s� q� vKŽ …—U
?
{ W
?
OJO½UJO
?
� «œU
?
N
?
ł≈
nOH�²� —UÞ≈ q� l� ÍU¹ VO
?
�dð r²¹ ÆÆ«cN� ÆW�uL(«Ë
…dL²�� vI³ð ÆÆ «“«e²¼ô« Ác¼ Ê√ ô≈ Æ «“«e²¼ô« Ác¼
Æ©∂® r�— qJA�UÐ UL� s�e�« s� …d²�
Î
ôbÐ …bŠ«Ë …d* U
?
NKFłË «“«e²
?
¼ô« Ác¼ s� b×K�
Damper
`ÐU� ·U
?
C¹ ÆÆqJA�UÐ UL� «d
?
� …bŽ s�
vKŽ tKš«bÐ Íu
?
²
?
×¹ ÆÆÎ
«b
?
ŽU�
?
� vL
?
�¹ ÍU¹ q� l�
Âb�
?
²�¹ Ë√ ÆÆX¹e�UÐ ¡uK
?
2 ¡UŽË w� „d×
?
²¹ f³J�
ÆwJO½UJO*« `ÐUJ�« w� «c¼Ë ÆÆX¹e�« s� Î
ôbÐ ¡«uN�«
s� ÊuJ� w�
?
OÞUMG� `ÐU
?
� Âb�
?
²Ý« ÆÆÎ
U
?
¦¹bŠË
œbŽ vKŽ W½«uDÝ« q� qL²
?
Að ÆÆ5²Kš«b²� 5²½«uDÝ«
¡e'« »UD�√ ÂU�√ „d×
?
²*« wKš«b�« ¡e'« »UD�√ vI³ð
UL� o¹dD�« ¡«u
?
²Ý« bMŽ »c'« …u� d
?
OŁQ²Ð wł—U)«
ÆÆo¹dD�UÐ lHðd
?
� Ë√ iH
?
�M� œu
?
łË bMŽË ÆqJA�UÐ
sJ� ÆÆqH
?
Ý«Ë vKŽ_ `ÐUJK� w
?
Kš«b�« ¡e'« „d
?
×
?
²¹
»UD�√ 5Ð »c'« …u
?
� V³�Ð …œËb×� ÊuJð t
?
²�dŠ
…u� iH
?
�M²� ÆÆ`ÐUJK� XÐU¦�« ¡e'«Ë „d×
?
²*« ¡e'«
Æ «“«e²¼ô« …d²�Ë
ÆÆw�
?
OÞUMG*« `ÐUJ�« vKŽ d
?
š¬ d¹uDð ÀbŠ b
?
�Ë
fOÞUMG*« lD� s� ÊuJ
?
²ð WOKš«b�« W½«uDÝô« qF
?
−Ð
ÊËbÐ W¹b¹bŠ ÊuJð WO
?
ł—U)« W½«uDÝô« sJ� ÆÆrz«b�«
wKš«b�« U
?
N×DÝ ‰ö
?
š l{u¹Ë ÆÆrz«œ w�OÞUM
?
G�
ÀöŁ v�≈ U
?
NL
?
O�
?
Ið r²¹ W�ËeF
?
� WO
?
ÝU×½ U
?
HK�
U�d;« w� t
?
łË√ WŁö¦�« UHK* …dþUM� UŽu
?
L−�
Æ©∑® r�— qJA�« s� ©»® ¡e'UÐ UL� ÆÆWOD)«
ÆÆqH
?
Ý√Ë vKŽ_ W
?
OKš«b
?
�« W½«uDÝô« „d
?
% bMŽ
s� W
??
&UM�«
_
w�
?
O
?
ÞUMG*« ‰U
?
:« ◊uD
?
š lDIð
ÆÆW
?
O
?
ł—U
?
)« W½«uDÝô« U
?
HK�
_
rz«b�« fOÞUMG*«
—UOð —Ëd� w� V³
?
�²ð ≠ WOzUÐdN� WF
?
�«œ …u� b�u²ðË
f
?
OÞU
?
MG
?
*« lD
?
� s�
W¹b¹b
??
Š lD
?
�Ë rz«b�«
s� ©√® ¡e'UÐ UL� Vðdð
YO×Ð ÆÆ©∑® r�— qJA�«