Page 53 - 114

Basic HTML Version

w²�« WOłu�uMJ²�« «dHD�« Èb
?
Š≈ W�b)« Ác¼ bFðË
rN
?
�ðË ÆÆÍ—«œù« W�uEMLK� …¡U
?
HJ�« s� «b¹e� o
?
I%
u/Ë «—U
?
O��« U�d
?
Ý s� b(« w� d
?
?
� qJAÐ
ÆUL¼dOžË ‰Ëd²³�«Ë qIM�« q¦� UŽUDI�« s� b¹bF�«
œ«d
?
�_« s� 5�d
?
²
?
A
?
LK
?
� W
?
�b
?
)« Ác¼ `O
?
²ðË
«—UO��« bł«uð s�U�√ W�d
?
F� vKŽ …—bI�« U�dA�«Ë
rN� `O²ðË ÆÆW
?
IzU� W�u
?
N�Ð U¼b¹b% Ë rNÐ W
?
�U)«
«—UO
?
��« —U�* U
?
NMOFÐ U
?
�UD½ b¹b% vK
?
Ž …—bI�«
„öN
?
²Ý« ‰b
?
F� Ë WŽd
?
��« WFÐU
?
²�Ë UN
?
MŽ Ãd�ðô
w� VBð w²�« …—uD²*« U�b
?
)« s� b¹bF�«Ë œu�u�«
tð—UOÝ 5�Qð vKŽ tð—b� s� b¹eðË ÆÆqO
?
LF�« W×KB�
W�b
?
)« `O²ð UL� Æ¡UMŽ ÊËœ Âu
?
O�« ‰«uÞ UN²FÐU
?
²� Ë
o¹dÞ sŽ «—UO
?
��« ‰uDÝ√ …—«œ≈ Èd³J�« U
?
�dAK�
W�b
?
)« ÂuIð Ë Æ «—U
?
O�K� …œb×
?
� «—U�
?
� b¹b%
—U�*« ×Uš …—UO��« bł«uð W�UŠ v� «—Uý≈ ‰UÝ—SÐ
ÂU²�« rJײ�« vKŽ …—b� W
?
�dAK� vDF¹ U2 ÆÆUN� œb;«
ÆWO�Ëd²³�«Ë WOz«cG�« œ«u*«Ë ÁUO*« l¹“uð U�dý q¦�
©±® r�— qJý ≠ U³�dLK� v�ü« l³²²�« ÂUE½ ·dF¹
W
?
³�d
?
LK� v�«d
?
G'« l
?
�u*« b¹b×
?
²� WKO
?
ÝË t½QÐ ≠
Æl³²ð e
?
�d� v� bFÐ sŽ W�d
?
(« W³�«d�Ë U¼—U
?
��Ë
WŁöŁ q³� U
?
NL
?
OLBð Íd
?
ł b� W�uE
?
M*« Ác¼ X½U�Ë
qOÞU
?
Ý√ …—«œ≈ ‰U
?
L
?
Ž√ rOEMð ·b
?
NÐ U³
?
¹dIð œu
?
I
?
Ž
q¦� ÆÆW
?
³�d*« qš«œ qO
?
GA²�« U
?
�uEM� W³
?
�«d� ≠≤
»«uÐ_« qH� ÂUJŠ≈ W³�«d�Ë WMOÐUJ�« v� …—«d(« Wł—œ
ÆÊU�_« «eŠ «b�²Ý«Ë
UL
?
OKFðË —Ëd*« ULOKF
?
²Ð ozU��« «e²�« W³
?
�«d� ≠≥
oÞUM�Ë ‚dÞ v
?
� —Ëd*« VM& v� ÆÆW
?
�d
?
A�« …—«œ≈
“ËU& bMŽ ozU�K� U
?
NO³Mð ‰UÝ—≈ W
?
O½UJ�≈Ë ÆÆWMOF�
ÆW¹—Ëd� UH�U�� qLŽ Ë√ …—dI*« UŽd��«
«–≈ UN½UJ� vKŽ ·dF²�«Ë W�d��« s� W³�d*« W¹ULŠ ≠¥
qOG
?
Að lM� v� rJ×
?
²�« WO½UJ�≈ l� ÆÆU
?
?
�dÝ X9
ÆW�d��« ôUŠ v� W³�d*«
U�uKF� W�U{SÐ ÆÆ—«dI�« c�²* WK�Uý W¹ƒ— dO�uð ≠µ
ÆWO�«dG'« U�uKF*« W�uEM� v�≈ U³�d*« l³²ð
U�uKF*« qF
?
−¹ U2 ÆÆWIO�œ q� U½U
?
O³�« Y¹b% ≠∂
vKŽ bŽU
?
�¹Ë W¹UGK� …b
?
OH� W
?
�uEM*« qF& WF
?
L:«
ÆvIOI(« s�e�« UIO³D²� ‰U:« W¾ONð
v� ÿu×K� ÷U
?
H�½≈ v�≈ ÆÆ U
?
OzUBŠù« d
?
OAðË
l³²²�« W
?
�uEM0 …œËe*« UMŠUA�«Ë «—UO
?
��« W�dÝ
lzUC
?
³�« qI½ W�uEM� qOG
?
Að …¡UH� Ê√ U
?
L� ÆÆ v�ü«
UN
?
O� Âb
?
�²
?
�¹ v²�« s¹e�
?
²�«Ë m¹dH²�«Ë s
?
×A�«Ë
UL
?
� ÆÆ•±µ w�«u×Ð XFHð—« b
?
� v�ü« l³²
?
²�« W�uEM�
«e²�« v� —uD²�« V³�Ð —Ëd*« Àœ«uŠ W³�½ XCH�½«
b
?
Ž«u� …U
?
Ž«d�Ë WM�ü« U
?
Žd
?
��« œËb×Ð 5IzU
?
��«
Æ—Ëd*«
dO³� dOŁQð dB
?
� w� W�b)« Ác¼ ‰ušb� ÊuJOÝË
¡«uN�« ÀuKð W³�½ iHšË œu�u�« „öN²Ý« iHš w�
‰uײ�« r²¹ U�bMŽ ÆÆÊb*« w� «—UO��« ÂœUŽ sŽ " UM�«
UO
?
��U²�« qOG
?
A²� w�U(« wz«u
?
AF�« »uKÝ_« s�
U‡2 ÆÆszUÐe�« s‡Ž Y
?
׳K� «Ëb‡�« wK
?
Ž „d×
?
²ð w²�«
w�≈ ÀuK²�« W
?
³�½ l�d¹Ë œu
?
�u�« „öN²
?
Ý« s‡� b¹e¹
YOŠ ÆÆw�ü« l³
?
²²�«e�«d
?
� s� W¹e�d*« …—«œù« »uKÝ√
w� WH
?
�u²
?
� »U�d�« qIðô w²�« UO
?
��U
?
²�« ÊuJ²Ý
ÆÆbŠu� nðU¼ r�dÐ W
?
�b)« VKÞ bMŽË Æ—UE²½« oÞUM�
V�UÞ ÊUJ* »d
?
�_« w��U
?
²�« tO
?
łu²Ð nþu*« Âu
?
»d�√ w�≈ ozU��« tłu²¹ ÆÆW�b)« .bIð bFÐË ÆW�b)«
Æb¹bł s� l³²²�« e�d� d�«Ë√ wIK²� —UE²½« ÊUJ�
U�ÝR
?
LK� Èu'«Ë Èd׳�«Ë Èd
?
³�« qIM�« UMŠUý
…—«œ≈ …¡UH� 5�%Ë W¹œU
?
L²Žù« …œU¹“Ë ÆÆ U�dA�«Ë
Æ U−²M*« l¹“uðË s¹e�ðË
…e‡Nł√ s� U³�d
?
LK� v�ü« l³²²�« W�uEM� ÊuJ²ðË
Global Positioning
WŠö
?
*« —U‡L�√ ÂU‡E½ ‰U
?
³I
?
²Ý«
l�u* W
?
O{—_« U
?
OŁ«bŠù« b
?
�d�
System (GPS)
UJ³ý d³Ž UOŁ«bŠù« qIM� ‰UÝ—≈ “UNł l� ÆÆW³�d*«
e�d� v�≈
GSM
‰uL
?
;« UJ³A� W
?
OK;« ‰UBðô«
v� UNM¹e�ðË U½UO³�« Ác¼ ‰U³
?
I²Ý« r²¹ YOŠ ÆÆl³²²�«
ÊUJ� —UNþù WO−�dÐ UIO³Dð «b�²Ý«Ë U½UOÐ bŽ«u�
WýU
?
ý vKŽ W×
?
{u� WO
?
L�— WD¹dš vK
?
Ž WMŠUA�«
?
²²�« e
?
�d� 5Ð ‰U
?
Bðô« W
?
O½UJ�≈ l� ÆÆdðuO
?
³L
?
U½UOÐ 5Ð q�UJ²�« W�uEM*« oI%Ë ÆtNOłu²� ozU��«Ë
ÆÆWO�«dG'« U�uKF*« W�uEMM�Ë U³�dLK� v�ô« l³²²�«
UNO³MðË dOG²*« v�«dG'« l{u*« rO¼UH� 5Ð lL−¹Ë
ÆÆWHK²<« n�«u*«Ë WO�c�« WO�«dG'« U½UO³�« U�uEM�
∫WOðü« nzUþu�« oI×¹ Íc�« d�_«
vIOI
?
(« s�e�« v� U³�d*« l�«u� v
?
KŽ ·dF²�« ≠±
UMŠU
?
AK
?
� q¦
?
�_« qO
?
G
?
A
?
²�« vK
?
Ž b
?
ŽU
?
�¹ U2ÆÆ
UNð—«œ«Ë ‰U
?
LŽô« rOEMðË X�uK� q¦
?
�_« «b�
?
²Ýô«Ë
W
?
OF
?
O³D
?
�« À—«uJ�« ÀËbŠ bMŽ Ë« ÆÆW
?
O�U
?
¦� W
?
I¹dDÐ
ÆWz—UD�« n�«u*« Ë√ U½UCOH�«Ë 5�«d³�«Ë ‰“ôe�U�
ôU‡‡‡‡‡Bð«
U³�dLK�v�ü« l³²²�« W�bš
Automatic Vehicle Location (AVL)
abassiouni@teletech.com.eg
l³?²??²�« U?�b?) W¹d?B*« W??�d?A� XMKŽ√
“U?Nł Ê√ ÆÆ¢wðÆͬÆwðÆÍ≈¢ U?�uKF*« U?O?łu�uMJðË
mK³?²Ý UL?O� ÆÆ Î
U?NOMł ±≥µ∞ mK?³0 ŸU³?OÝ l³²?²�«
p�–Ë ÆÆ Î
UNOMł ∑µ u×½ W¹dNA�« „«d²ýù« n¹—UB�
‰uB(«Ë W?�b)« w� »U�Š vKŽ ‰u?B(« dOE½
vKŽ U?NM¹e?�ð sJ1 w²�« l³?²?²�« d¹—UIð W?�U?� vKŽ
Æ—uNý WŁöŁ …b* W�dA�« Âœ«uš