Page 34 - 114

Basic HTML Version

s¹e�²Ð ÂuI¹ Î
«bOł rLB�’u
?
B�� dðuO³L�ËdJO�
Battery-
W¹—UD³Ð …œËe� …d�«– qš«œ W
?
HMB*« …dHA�«
qG
?
A*« ÊU
?
�½ô« wDF¹ U
?
�bMŽË Æ
Backed Memory
vKŽ `�� qLFÐ p�– ÍœRð UN½S� ÆÆcOHM²K� …dHAK� Î
«d�√
ÆÆWł—bÐ Wł—œ rK��« U
?
ł—œ lÐU²ð w� rK��« jD��
ôU(« »«u
?
−²Ýô W−
?
O²M� Ãd)« ôU
?
Š b¹b&Ë
ÆjD<« w� WODÝu�« d�UMF�«Ë qšb�« jzU³M� …dOš_«
UDD�� vKŽ W
?
OKš«b�« …—Uýô« ôUŠ dO
?
�Hð r²¹Ë
ö
?
Šd� vKŽ U
?
��ö
?
²�« ôUŠ U
?
N½√ vKŽ ÆÆrK��«
vKŽ UN½UOÐ r²O� ÆÆWł—U
?
)« …—Uýù« ôUŠ U�√ ÆWOKO�ð
ÆWOKO�ð öŠd� UHK� ôUŠ UN½√
∫w¼ ÆÆ öŠd*« U��öð s� Èdš√ Ÿ«u½√ „UM¼Ë
oKG
??
�Ë ≠
Normally Open
…œU
??
Ž Õu
??
²
?
H
??
U‡‡O�U
?
I²½« ‰u‡‡B
?
H�Ë ≠
Normally Closed
…œU‡‡Ž
…b
?
Š«Ë W×
?
�� s�e� oKG
?
� Í√®
Transitionally Off
©WKŽUH�« …—Uýô« WLOI� iH�M*« v�≈ lHðd*« s� ‰UI²½ô
oKG� Í√®
Transitionally On
U
?
O�UI
?
²½« ‰u�u
?
�Ë
_
lHðd*« v�« iH�M*« s� ‰UI²½ô …b
?
Š«Ë W×�� s�e�
Æ©WKŽUH�« …—Uýô« WLOI�
ÍœU
?
Ž ∫w¼ öŠd*« U
?
HK* Èd
?
š√ Ÿ«u½√ „UM¼Ë
UHK� „UM¼ ÊuJ¹ b�Ë Æ
Latching
WÞUIÝË ÆÆ
Normal
q¦9Ë ÆÆW�—UA*« U
?
��ö*« s� œËb×� dO
?
ž œbŽ UN�
d�UMFK� wKJ�« rL²*« ÊuJ¹Ë ÆUOKO
?
�ð öŠd� WŽuL:«
…d
?
�«c�« r−
?
×Ð UÝU
?
Ý√ «œb
?
×
?
� rK��« jD�
?
� vKŽ
»u
?
³½√ W
?
ýU
?
ý vKŽ jD<« VO
?
�dð r²¹Ë Æ…b
?
ŠuK�
r²ð YO
?
Š ÆÆ U×H
?
� vKŽË
CRT
ÍœuŁUJ�« ŸU
?
FA�«
’U
?
)« nK*« œu
?
łuÐ U
?
×H
?
B�« 5Ð ôU
?
Bðô«
„—UA� f�öðË ÆÆWIÐUÝ W
?
×H� vKŽ wKO�ð qŠd0
Counters
«œ«bŽ W�U{≈ sJ1Ë ÆW
?
IŠô W×H� vKŽ
Timers
WOM�“ U
?
²�R�Ë WO�“UMð «œ«bŽË W
?
¹bŽUBð
ÆrK��« jD�� v�«
ÆrK��« jD< WOD/ W
?
×H� ©µ® r�— qJA�« 5³¹
5LO�« v�≈ —U�O�« s� o�b
?
²ð …—bI�« Ê√ ÆÆ—U³²Ž« sJ1Ë
jš s� ÆÆ—U
?
�O
?
�« v�≈ 5LO�« s
?
� fO�Ë ÆÆUO
?
Ý√— Ë√
WOML{ W�d²A� WDI½ v�≈
Power Rail
…—bI�« ÊU³C�
W
?
N
?
'« X%
Implicit Signal Common
…—U
?
ýö�
ÆÆWLE²M� WI¹dDÐ jD<« ¡UMÐ r²¹Ë ÆjD<« s� vMLO�«
e�d�« l{u�
Cursor
W‡I�eM*« `OðU
?
H
?
� ‰UL
?
?
ÝSÐ
w� s¹ËUMF�« lO
?
�u
?
²� W
?
OL
?
�d�« `OðU
?
H*«Ë ÆÆ
Symbol
Hard
W
?
³KB�« `OðU
?
H*«Ë ÆÆU
?
NÐ Õu
?
L
?
�*« U
?
�UDM�«
jЫËdK� WMLC²� ÆÆ5F
?
� e�— —UO²šô
Soft
…ušd�«Ë
ÆWOÝ√d�«Ë WOI�_« …dBI*«
nK� «b
?
Ž UL
?
O� e�— Í√ W
?
�—UA
?
� ÆÆÊUJ�ô« w�Ë
s� …bL
?
Ž_« rO�dð l� ÆÆv�Ë_« …bLŽ√ …d
?
AFK� qŠd*«
ÍœU(« œuLF�« w� jI
?
� UHK*« l{Ë sJ1Ë Æ—U�O�«
‰ULF²ÝUÐ cOHM²�«Ë W−
?
�d³�« d�«Ë√ —UO²š« r²¹Ë ÆdAŽ
r²¹ YO
?
Š ÆÆ…ušd�«Ë W³
?
KB�« `OðUH*« s� W
?
ŽuL
?
−�
vKŽ …ušd�« `
?
OðUH*« WŽu
?
L: WM¼«d�« W�U
?
(« ÷dŽ
ÆWýUA�«
ÁeON& ¡UMŁ√ WLE²M� …—uBÐ Z�U½d³�« —U³²š« sJ1
q� l�b� …ušd�« `OðUH*« ‰UL
?
F²Ý« WDÝ«uÐ tz«dý Ë√
W�«“« Ë√ jO
?
AMð W�U
?
Š v�≈ VOðd²�U
?
ÐË bL
?
Ž sŽ nK�
Èdš_« d�UMF�« ôUŠ »«u
?
−²Ý« r²¹ rŁ ÆÆjOAM²�«
Ë√ ÆƉËbł …—u
?
� vKŽ UN
?
{dFÐ U
?
�≈ ÆÆjD<« vKŽ
vKŽ “u�d�«Ë WOMO³�« öO
?
�u²�« w� ZON²�« WEŠö0
Æ©UOKO�ð® …—bI�« o�bð vKŽ W�ôbK� ÆÆjD<«
qO
?
GA²�« ¡U
?
MŁ√ ôU(« ÷dŽ ÆÆÎ
U
?
C¹√ sJ1 U
?
L�
ÆÆWKB²� W−�d³
?
�« …bŠË vKŽ ¡UIÐô« - «–≈ ÆÆÍœUO²Žô«
jD�� —U³²š« s� ¡UN²½ô« œd−0 …bŠu�« W�«“« sJ1 Ë√
ÆcOHM²�« l{Ë w� tF{Ë rŁ rK��«
WO�U²�« q�«uF�« cš√ wG³M¹ ÆÆ
PLC
“UNł —UO²š« bMŽ
∫—U³²Žô« w�
ÆÃd)«Ë qšb�« …—Uý«
Capacity
WFÝ ≠
Hardware
Interface
W
?
OMO³�« W¹œU*« dz«Ëb�« d
?
�«uð ≠
ÆW³ÝUM*«
Æ UDD<« s¹uJð w� …œułu*« WÐuFB�« Wł—œ ≠
UDD<« ÷d
?
ŽË ‰Ušœô …d
?
�u²*« ö
?
ON�
?
²�« ≠
ÆWOKLF�« W�UŠË
Æd�_« Âe� «–≈ ÆÆWOKLF�« r−Š lOÝuð WO½UJ�« ≠
ÆW�uN�Ð Z�U½d³�« 5�% WO½UJ�« ≠
hO�
?
Að UNO
?
� U0® ‰UDŽ_« vKŽ ·dF²�« W�u
?
NÝ ≠
ÆqOGA²�« …œUŽ≈Ë ÆƉeF�«Ë ©‰UDŽ_«
Æ—UON½ô« s� …—bI�« —bB� W¹ULŠ ≠
Maintaina-
W¹—«dL²Ýô«Ë ÆÆ
Reliability
W¹œUL²Žô« ≠
Æ
bility
PLC
…eNł√ ÊU� ÆÆUN�«b
?
�²Ý« s�Š÷«d²�« l�Ë
WŽd
?
��« ≠ q¹uD�« dLF
?
�« ∫q¦� ÆÆ…b¹bŽ «e
?
O2 d�uð
Õö�≈ W�u
?
NÝ ≠ r−(« d
?
G�≠ qOG
?
A²K� W
?
O�UF�«
ÆWOzUÐdNJ�« …—bIK� ÃUO²Šô« ÷UH�½«Ë ≠ Z�U½d³�« W¾O¼