Page 33 - 114

Basic HTML Version

Sequence Controllers
:Electromechancial Timers
lÐU²
?
²�« jЫu{ —u
?
�j�Ð√ s� ŸuM�« «c¼ d³
?
²F¹
W
?
Žd�Ð —Ëb¹ „d
?
×
?
� WDÝ«uÐ —«b¹Ë ÆÆ
Sequencer
…—«Ëb‡�« `OðU‡‡H*« s
?
� UH‡� oK‡G¹Ë `
?
‡²H
?
O� W‡²ÐUŁ
bŠ v�≈Ë Î
U
?
I³�
?
� lÐU²
?
²�« œb×¹Ë Æ
Switches Rotary
ULMOÐ ÆÆ
Switch Wafers
ÕU²
?
H*« ozU�— WDÝ«uÐ dO
?
³�
WOł—U)« „öÝ_UÐ qO�u²�« dOOG²Ð lÐU²²�« q¹bFð r²¹
lÐU²²�« jЫu{ s� ŸuM�« «c¼ ÊU
?
� «–≈Ë ÆÕU²H*« ozU�d�
r�²¹Ë ÆÆdLF�« ‰uÞ v�≈ dI²
?
H¹ t½S� ÆÆWÞU�³�UÐ r�²¹
WO½UJ�S
?
Ð p�c�Ë ÆÆ5ðœËb;« W
?
�Ë«b*«Ë W¹œUL
?
²ŽôUÐ
WKNÝ WI¹dDÐ WO²�uH�« —œUB� s� WHK²�� Ÿ«u½√ lL&
5Ð ‰e
?
F�« W�uN
?
ÝË ÆÆqL(« s� W
?
HK²�
?
� Ÿ«u½√ l�
Æ—œUB*« nK²��
Contactor and
:Relay Networks
…dýU
?
³*« U³
?
Oðd²�« …œUŽ UJ³
?
A�« Ác¼ Âb�
?
²�ð
Ë√ U��ö
?
� ·«dÞ√ Ë√ öŠd� s� ÆÆ
Ladder
rK�K�
qÐU
?
I�« s�e�« w� d
?
OšQ
?
²�« q¦1 b
?
�Ë Æ
Coils
U
?
HK�
»uKD*« s� ÊU
?
� «–≈ W�U
?
š ÆÆq�U
?
A*« bŠ√ j³
?
CK�
ÆÆ UJ³
?
A�« Ác¼ «eO2 s�Ë ÆWK¹uÞ «d
?
²H� d
?
šQ²�«
p�c�Ë ÆÆqL
?
(« Ÿ«u½√Ë —œUB*« Ÿ«u½√ lL& W�u
?
dL
?
F�« ÊuJ¹ U0—Ë ÆUOzUÐd
?
N� —œU
?
B*« ‰eŽ W�u
?
WLN*« q�«uF�« s� ÆÆ…bO
?
ł W�Ë«b*« p�c�Ë W¹œUL²Žô«Ë
qOG
?
A²�«Ë jÝu�« W
?
FO³
?
Þ vKŽ bL²
?
Fð w²�« WÐuKD*«
q�«uF�« Ác¼ 5�% sJ1Ë Æf
?
�ö²�« `OðUH* »uKD*«
ÆÆWO�OÞUMG� WA¹dÐ W�Uł öŠd� ‰ULF²ÝUÐ ÆÆWŁö¦�«
…—b
?
� U¹u
?
²�
?
� «– o³ze�UÐ W
?
KK³� ö
?
Šd
?
� Ë√
‰ULF²ÝUÐ p�– s� d¦�√ UNMO�% sJ1 UL� ÆÆWCH�M�
Solid
…b�U'« W
?
�U(« Ÿu½ s� U��ö
?
�Ë öŠd�
ÆÆ
MOSFET
¢XO
?
H
?
Ýu*«¢ Âb�
?
²
?
�ð w²�«Ë
State
l�Ë Æ
Triac
¢„U¹«d
?
²�«¢Ë
SCR
¢—u
?
²
?
Ýd¹U
?
¦�«¢Ë
iFÐ d
?
NEð b� ÆÆ…b
?
�U'« W
?
�U(« jzU
?
³½ ‰UL
?
?
Ý«
sJ1 w²�«Ë® …—U
?
ýô« ‰e
?
Ž U
?
³KD²
?
� w� q�U
?
A*«
W¹d‡B
?
³�« ‰e‡‡F�« U‡³�d
?
� ‰ULF
?
²‡ÝUÐ UN
?
HO
?
H�ð
WO�UF�« «¡u²M�« V³�Ð —UON½ù« w�Ë ÆÆ
Opto-Isolation
»–UJ�« qL
?
F�« w�Ë ÆÆ
Spikes Voltage
W
?
O²�u
?
H�« w�
Æ
Crosstalk
wKš«b²�« g¹uA²�« V³�Ð `OðUHLK�
PLC
PC
dðuO³L
?
�ËdJO*« «b�²ÝUÐ
PC
Ë
PLC
VO�dð r²¹
U½uJ� vKŽ …dDO
?
�K� Âb
?
?
²�ðË ÆÆt� hB
?
Æ…b�U'« W�U(«
q% wJ�
PLC
W−�d³*« WOIDM*« ULJײ*« qLFðË
ö
??
Šd
???
LK�
Ladder
rK�
?
�« UJ³
??
ý q
?
×
??
pK9Ë Æ
Contactors
U
?
��ö*«Ë W
?
OJO½UJO
?
�Ëd
?
NJ�«
UNJK9 w²�« UO½UJ�ô« fH½
PC
W−�d
?
³*« ULJײ*«
ÆÆW
?
O�U
?
{ô« UL
?
��« s� «œbŽ rCð U
?
NMJ�Ë ÆÆ
PLC
vKŽ W¹œbF
?
�« U½UO³�« l� q�U
?
F²�« vKŽ …—b
?
I*« qLAð
UL� Æ
Word
WLKJ�«Ë
Byte
X¹U³�«Ë
Bit
X³�« Èu²
?
��
qšb�« 5Ð W¹d
?
þUMð «uM� ÆÆ
PC
iFÐ s
?
L
?
C
??
²ð
wL
?
�d�« rJײ�« d
?
O�u
?
²�
Software
Z�«dÐË Ãd)«Ë
ÆWOŽUMB�« UOKLFK�
PID
œËb(« wŁöŁ
…eNł√ U¼d�uð Ê√ sJ1 w²�« WOł–uLM�« ‰«Ëb�« s�Ë
ö−�
?
� w� W½e<«Ë WOL�d�« U½UO
?
³�« W'UF*
PC
∫wK¹U� WE�UŠ
- ADD ... SUBTRACT ... MULTIPLY ...DIVIDE.
- DOUBLE PRECISION ADD.
DOUBLE PRECISION SUBTRACT.
- REGISTER - REGISTER MOVE
CLEAR REGISTER.
- LEFT SHIFT ... RIGHT SHIFT
Æ
- FIRST IN - FIRST OUT QUEUING.
- Matrix Arithmetic
... Logical Arithmetic.
≠ U½UO³�« rO� sŽ Y׳�«
≠ U½UO³�« W'UF�
PLC
U
?
−²M
?
� s� lÝ«Ë ŸuMð U¹—U
?
& d�u
?
²¹Ë
s� WO
?
ł–u/ WO�U
?
{≈ WOŽuM� ‰U
?
:« l�²¹Ë ÆÆ
PC
Ë
s� qB²�
Processor
Z�UF� …bŠË s� ÊuJ²¹
PLC
Par-
W¹“«u²� U½UOÐ Í–
Bus
w�uLŽ q�u� ‰öš
«b‡‡
?
Šu�« s‡� d
?
‡¦
??
�√ Ë√ b‡
?
Š«Ë l‡�
allel Data
WO�«u²� ‰UBð« «uM� ‰öš s�Ë ÆÆ
Interface
W‡‡OMO³�«
U
?
FÐUÞË
Programming Unit
W
?
−�dÐ …b
?
ŠË l�Ë
UDD< öO−�ð bO
?
�u²� qLF²�ð w²�«Ë ÆÆ
Printers
¡UMŁ√ À«bŠ_« ö
?
O−�ðË
Ladder Diagrams
rK��«
ÆqOGA²�«
dðuO³
?
L�ËdJO� sŽ …—U³Ž ÆÆW−
?
�d³�« …bŠË ÊuJðË
rK��« WJ³ý W¾
?
ONð bMŽ …œUŽ qLF²�
?
ðË ÆÆ’uB��
œbŽ l� Î
UOM�“ W�—UA²
?
� ÊuJð b� ÆÆV³��« «cN�Ë ÆjI�
‰UBðö
?
� UN�«b
?
�²
?
Ý« sJ1Ë ÆW'U
?
F*« «bŠË s�
Æ
Modem
Âœu�Ë nðU¼ jš ‰ULF²ÝUÐ ÆÆrNF�
ÊuK�« W¹œU
?
Š√ WýUý ÆÆW
?
−�d
?
³�« …bŠË sL
?
C²ðË
Æ
Keyboard
`OðU
?
H� W
?
Šu�Ë
Monochrom Screen
v�≈ rK��« jD�� U½UOÐ mOB¹ Íc�« Z�U½d³�« Êe�¹Ë
U
?
NKOL
?
% r²¹ w²�«Ë ÆÆŸu
?
{u
?
LK� WF
?
³
?
²*« …dH
?
A�«
’dI�« …—«œ≈ …bŠË `O²ðË ÆZ�UF*« …bŠË w� UNM¹e�ðË
ÃU
?
²½≈Ë ÆÆ
Compiler
o�M
?
*« qO
?
L
??
%
Disc Drive
s� …b�u
?
²*« rK��« UDD�
?
� s� …b½U
?
�*« ÊËe�
?
Z�«dÐ qJý vKŽ qšb�« ÊuJ¹ b
?
�Ë ÆW−
?
�d³
?
�« …bŠË
ÆÆ
Boolean
¢ÊU
?
O�uТ ôœU
?
F� …—u
?
� vKŽ Î
U
?
C¹√
ÆrKÝ UDD�� fO�Ë
l{uð WMO
?
²� U³
?
O�dð ÆÆW
?
OMO³�« «b
?
Šu�« ÊuJðË
q�u*« qL×¹ wHKš Èu²�
?
� UN�Ë W�uEM*« s� W³¹d�
ÆUNM� »dI�UÐ Ÿu{u*« Z�UF*« …bŠu� Í“«u²*« w�uLF�«
ÆÆ
Sockets
U‡�³I*«Ë
Plugs
fЫu‡‡I�« ‰UL
?
F²ÝUÐË
ÆwHK)« Èu²�*« w� WO
?
MO³�« «bŠu�« s� œbŽ l{u¹
«uMI�« Ë√ qš«b*« s� Î
«œb
?
Ž œU²F*« w� …b
?
Šu�« d�uðË
∫WOðü« «—Uýô« Ÿ«u½√ s� Í_ Wł—U)«
Ë√ WKš«b�« WO²�uHK�
DC
dL²
?
�� —UOð
TTL
Èu²�� ≠
ÆWł—U)«
WKš«b�« WO²�uHK�
DC
dL²�� —UOð iH�M� Èu²�� ≠
ÆWł—U)« Ë√
Ë√ WKš«b�« WO²�uHK�
DC
dL²�� —UOð lHðd� Èu²�� ≠
ÆWł—U)«
Ë√ WKš«b�« WO²�uHK�
AC
œœd²� —UOð iH�M� Èu²�� ≠
ÆWł—U)«
Ë√ WKš«b�« WO²�uHK�
AC
œœd²� —UOð lHðd
?
� Èu²�� ≠
ÆWł—U)«
U
?
ÝU
?
�Š s� W
?
�œU‡I�« „ö‡
?
Ý_« qO‡�uð r²¹
œËb(« q
?
¦�
OFF
Ø
ON
qB
?
H�«Ë q�u�«
Sensors
ÆÆ
Pushbuttons
W
??
OÞU
??
G
??
C½ô« —«—“_«Ë ÆÆ
Limits
vKŽ …bł«u²*«
Toggle Switches
WOKB
?
H*« `OðUH*«Ë
Æqšb�« «bŠË v
?
KŽ ·«dÞ_« v�≈ ÆÆWOŽUM
?
B�« …bŠu�«
qBH�«Ë q�u�« öGA
?
� v�≈ Wł—U)« „öÝô« U�√
UNKO�uð r²O� ÆÆWOŽUMB�« …bŠu�« vKŽ WOzd*« UMO³*«Ë
—œU
?
B� Âu
?
IðË ÆÃd
?
)« «b
?
ŠË vKŽ ·«dÞ_« v�≈
l‡O
?
Lł …—U‡Łô W
?
�“ö�« …—b‡I�« W¹c
?
G‡‡²� W
?
Oł—U
?
š
qšb�« «b
??
Šu
?
� ÊuJ¹Ë ÆÃd
??
)«Ë q‡šb
?
�« d‡z«Ëœ
s� W¹UL(«Ë …—Uýù« ‰eŽ s� ‰U
?
Ž Èu²�� Ãd)«Ë
—U‡‡O²�« “ËU‡‡&Ë ÆÆ
Over Voltage
WO
?
²�uH�« “ËU‡&
ÆULNÐ W�U)« d
?
z«Ëb�« qš«œ WLLB� ÆÆ
Over Current
sŽ …—U
??
³
?
Ž ÆÆ
Processor Unit
Z�U
??
F*« …b
??
ŠËË
www. kah r abaa r ab i a . com