Page 32 - 114

Basic HTML Version

b
?
O�u
?
ð vKŽ qL
?
Fð U
??
LJ×
?
²*« Ác¼ i
?
FÐ „UM¼Ë
WMOF� Ułu� ‰UJýQÐ U
?
O½Ëd²J�« W¹—U³²š« UЫdD{«
W¹cG²�« —U�� v�≈ rŁ s�Ë ÆÆr
?
Jײ*« Ãdš bMŽ UNMI(
Æ—U�LK� W¹—U'« W�U(« vKŽ ·d
?
F²�« ·bNÐ ÆÆWO�JF�«
U
??
NMJ1 UЫdD
?
{ô« Ác¼ q¦
??
� Ê√ ÆÆ`{«u�« s�Ë
…—uBÐ WOŽUMB�« WOKL
?
F�« Z²M� …œuł vKŽ g¹uA²�«
ÆW²�R�
UL
?
Jײ*« U¼d
?
�uð w²�« …b¹«e²*« W½Ëd*« V³
?
�ÐË
WO�U²�« Ÿ«u½_« cš√ wG³M¹ ÆÆWO
?
ŽUMB�« UOKLFK� WOL�d�«
Hardware
W¹œU*« dz«Ëb�« —UO²š« bMŽ «—«dI�« s�
V−¹ q¼ ÆÆ·«dýôUÐ rzUI�« VÝU(« —UON½« W�UŠ w� ≠
dšPÐ ÿU
?
H²Šô« l� ÆÆw�ü« qO
?
GA²�« w� rJ×
?
²*« ¡UIÐ
ÆøbIF�« WDIM� WLO�
vKŽ V−¹ q¼ ÆÆrJײ*« w� —UO
?
N½« ÀËbŠ W�UŠ w� ≠
ÆørJײ*« Ãd) …dOš_« WLOI�UÐ ÿUH²Šô« Ãd)« jš
Â√ ÆÆtð«cÐ qI
?
²�� rJ×
?
²� q� ÊuJ¹ Ê√ wG
?
³M¹ q¼ ≠
rJ×
??
²
??
LK� W¹œU*« d
?
z«Ëb�« l¹“uð ÊUJ�ô« w
?
� ÊuJ¹
Printed
WŽu
?
³‡D*« d‡z«Ëb�« U³
?
O�dð 5Ð W�—U
?
ALK�
ÆøWHK²<«
Circuits
ÆørJײ� qJ� ’Uš W�UÞ —bB� „UM¼ q¼ ≠
V−¹ q¼ ÆÆW
?
�UD�« —œU
?
B� 5Ð W
?
�—U
?
A*« X9 «–≈ ≠
ÆøW½ËUF� WOC¹uFð W�UÞ —œUB� dO�uð
qI½ ◊u
?
Dš U
?
N
?
JK9 w²�« W‡
?
¼«eM�« —b‡� u¼ U
??
� ≠
d
?
O
?
�b
?
²�« b‡{ W¹U‡L
?
(« Íu‡% w²�«Ë ÆÆ U½U
?
O
?
³�«
ÆøWOzUÐdNJ�« ¡U{uCK�
Susceptibility
W‡OK³I²�«Ë
dðuO³
?
LJ�« sŽ UOzU¹eO� ULJ×
?
²*« qB� wG³M¹ q¼ ≠
WOM
?
O³�« «bF*« s
?
� öLJ� Î
«¡eł ÊuJ
?
ð Â√ ÆÆw�«dýô«
Æø
Computer
Interface
dðuO³LJK�
Æø
Self Monitoring
W³�«d*« WOð«– ULJײ*« ÊuJð q¼ ≠
÷«dž_ U
?
LJײ*« 똓ô dOÐbð qL
?
Ž wG³M¹ q¼Ë
Æø—UON½ô« s� –UI½ô«
rJ×
?
²�« qzUÝË U
?
LJײ
?
LK� ÊuJ¹ Ê√ wG
?
³M¹ q¼ ≠
w� ÊuJ¹ Â√ ÆÆU
?
NÐ W�U
?
)« ÷dF�« «Ëœ√Ë W¹Ëb
?
O�«
ÆøÍe�d� rJ%‚ËbM�w� UN−�œ ÊUJ�ô«
W¹—UOF� rJײ
?
LK� WOKš«b�« W¾ON�« ÊuJð Ê√ V−¹ q¼ ≠
v�≈ …œuF�«Ë W
?
Žd�Ð qDF�« ‰e
?
Ž qON
?
�²�
Modular
Èu²�� «– W
?
�ULŽ «b�²ÝUÐ p�–Ë W
?
Žd�Ð W�b)«
ÆøÎ
UO³�½ iH�M�
sJ1 WOL
?
�d�« ULJײ*« dO
?
�uð Ê√ Èd½ ÆÆÂbIð U2
bMŽ dNEð ô w²�« «—«dI�« Ÿ«u½√ s� b¹bF�« sLC²¹ Ê√
ÆWKÐUI*« W¹dþUM²�« ULJײ*« —UO²š«
ÆÆqŠ«d� vKŽ Ÿ“u*« rJ
?
ײ�« W�uEM� rO
?
LBð r²¹
U³Oðdð ÆÆp�– sLC²¹Ë ÆlÐU
?
²ð w� Î
UOM�“ W³ðd� cšRð
ÆÆp�– l³
?
²¹Ë ÆU
?
NMOÐ W
?
O
?
Kš«b�« ôU
?
Bðô«Ë rJ×
?
²*«
tO³M²�« wG³M¹ w²�« œËb(«Ë «dO
?
G²�« Èb� UH�«u�
ÆÆrJײ�« Êu½U� ö�UF� rO�Ë ÆÆ”dł WDÝ«uÐ U¼bMŽ
Ác¼ q¦
?
� ‰Ušœ≈ r²¹Ë Æ
Set Points
bIF�« ◊U
?
I½ rO�Ë
ÆÆW¹œb
?
Ž W¹b−Ð√ …d
?
Hý …—u
?
�vKŽ ÆÆÎ
U¹Ëb¹ U½UO
?
³�«
r²¹
Semiconductor
WK�u� t
?
³ý …d
?
�«– w� Êe�ð
5Ð ôU
?
Bðô« Àb
?
% ÆÆœU
?
²F
?
*« w�Ë ÆUN
?
²¹U
?
L
?
Š
ÆW¹dþUMð «—Uý≈ ‰UI²½« WDÝ«uÐ W�uEM*«Ë ULJײ*«
qš«œ …œu
?
łu*« U
?
LJ×
?
²*« 5Ð ôU
?
Bðô« r²ðË
WOL�— U½UOÐ ‰UI
?
²½« WDÝ«uÐ ÆÆWOIDM*« WŽuL:« fH½
s� WOIDM*« UŽuL:« 5Ð ôUBðô« Ê√ UL� ÆW¹“«u²�
?
ÝUŠË ÆÆW¹e�d*« rJ×
?
²�« UD×�Ë ÆÆ U
?
LJײ*«
ÊuJð ÆÆ
Process Computers
W
?
OŽUMB
?
�« UOKL
?
F�«
?
Ý b�Ë ÆWO
?
�U²²
?
� WO
?
L�— U½U
?
OÐ ‰UI
?
²½« WDÝ«uÐ
ÆWIÐUÝ ôUI� w� WOL�d�« U½UO³�« qI½ ‚dÞ WA�UM�
WMJL*« nzUþu�« lO
?
L
?
ł rOL
?
Bð v�≈ W�U
?
{ùUÐË
UL�® W
?
OŽUMB�« UOKLFK� W¹dþUMð U
?
LJײ� WDÝ«uÐ
Ÿ“u*« rJ×
?
²�« U
?
³
?
Oðdð Âb
?
Ið ÆÆ©t²
?
A
?
�UM� o³
?
Ý
s� W
?
O
?
�U{ù« Ÿ«u
?
½_« s� wK¹ U
?
� W�U
?
Ž …—u
?
BÐË
∫wL�— »uKÝQÐ U¼cOHMð sJ1 w²�«Ë nzUþu�«
d�UMF�« sŽ W
?
&U½ ÆÆWODšô WOJOðU²
?
Ý« hzUBš ≠
WFÐd*« rJ×
?
²�« 5½«u�
_
XO*« ⁄«dH�« ∫q¦
?
� WODšö�«
Æa�« ÆÆ
Square Laws
—c'« c
?
š√Ë WL
?
�I�«Ë »d
?
C�«Ë lL'« UO
?
KLŽ ≠
Æ U½UO³�« rOI� ÆÆa�« ÆÆwFOÐd²�«
UN²žU
?
O� r²¹ w²�«Ë ÆÆs�e�« XЫuŁË ÆÆV�J�« XЫuŁ ≠
ÆWHK²<« qšb�« «—Uý≈ W�ôbÐ «dOG²L�
Íc�«Ë ÆÆ
Supervisory Control
w�«d
?
ýù« rJ×
?
²�« ≠
bFÐ sŽ
Set Points
bI
?
F�« jI½ rO� j³{ t
?
O� sJ1
s� …b�u²*« U
?
½UO³�« ‰U
?
LF²
?
ÝUÐ ÆÆWO½Ëd²
?
J�« WI¹dDÐ
WOKL
?
F�« l� —«dL
?
²ÝUÐË …d
?
ýU³� q
?
B²� dðu
?
?
L�
ÆWOŽUMB�«
Direct Digital Control
wL
?
�d�« dýU
?
³* « rJ×
?
²�« ≠
vKŽ fÝR*« rJײ*« qOG
?
Að tO� r²¹ Íc�«Ë ÆÆ
(DDC)
ULz«œ qB²� dðuO³
?
L� WDÝ«uÐ ¢—u�OÝËdÐËdJO�¢
ÊuJ¹ wJ� rJ×
?
²*« rOEMð l� ÆÆWO
?
ŽUMB�« WOKL
?
F�« l�
ÀbŠ «–≈ i¹uF²�«Ë ‰U
?
(« …œUŽ≈Ë W½ËUF*« vKŽ Î
«—œU�
ÆdðuO³LJ�« w� qDŽ
v�≈ ÆÆW
?
ODšô d�U
?
MŽ W�U
?
{≈ WO
?
KÐU� dŁRð b
?
�Ë
∫sJ1 YO×Ð ÆÆrJײLK� WOJOðU²Ýô« hzUB)«
¡U{u
?
CK� WO
?
ÝU�Š q�√ rJ×
?
²�« «—U�
?
� qFł ≠
ÆWOKOHD�«
«—U
?
�*
Settling Time
—«d
?
I
?
²
?
Ýô« s�“ qOKIð ≠
Ë√ qL
?
(« UЫdD{« V³�
?
Ð Àb% w²�«Ë ÆÆrJ×
?
²�«
Æ
Set Point
bIF�« WDI½
UЫdD{ô WO
?
ÝU�Š q
?
�√ rJײ�« «—U�
?
� qFł ≠
ÆqL(«
q�√ rJ×
?
²�« «—U�* wJ
?
O�UM¹b�« ·d
?
B²�« qF
?
ł ≠
WDI½ rO� Ë√ ÆÆrJײ�« Êu½U� ö�UF� j³C� WOÝU�Š
ÆqL(« rO� Ë√ ÆÆbIF�«
Àb% w²�« WODšö�« d�UMF�« d
?
OŁQ²� i¹uFð qLŽ ≠
W
?
OKL
?
F�« W
?
�uEM� Ë√ ÆÆrJ×
?
²K� wzU
?
NM�« d
?
BMF�« w�
W
?
O�JF�« W¹c
?
G
?
²�« w� W�U‡‡D
?
�« q�U½ Ë√ ÆÆWO
?
ŽUMB�«
Æ
Feedback Transducer
ÆÈdš_« rJײ�« «—U�� l� qš«b²�« dOŁQð qOKIð ≠
p�c
?
�Ë V�J�« XЫuŁ qF
?
ł vKŽ …—b
?
I*« `O
?
²ðË
…—u� ‰Ušœ« ÆÆ…—Uýô« WL
?
O� vKŽ bL²Fð s�e�« XЫuŁ
U0 ÆÆ
Adaptive Control
rzö
?
²*« rJ×
?
²�« s� WD�³
?
»UF
?
?
Ýô rJײ�« Êu½U
?
� …—u� d¹uDð t
?
F� sJ1
ÆW�uEM
?
*« qOGAð ·Ëdþ w
?
� WÝu�
?
;« «dO
?
G²�«
¡bÐ «¡«dł« 5�% ÆÆÎ
UC¹√ WO½UJ�ô« Ác¼ q¦� d�OðË
W�Ëbł wG³M¹ YOŠ ÆÆqOGA
?
²�« ¡UN½« p�c�Ë ÆÆqOGA²�«
w²�« «uD)« ŸU³ðô WO�U¦� WI¹dDÐ rJײ*« j³{ rO�
ÆU¼b¹b%o³Ý
W�Ëb'« Ác¼ vKŽ ·«dýô« V−¹ ÆƉU
?
(« WFO³DÐË
ôUŠ w� Ë√ ÆÆW
?
OŽUMB�« W
?
OKLF�« dðu
?
O³L
?
� WDÝ«uÐ
W−
?
�d³K� qÐU‡I�« wID
?
M*« rJ‡×²*« WDÝ«uÐ ÆÆW
?
�Uš
Æ
Programmable Logic Controller (PLC)
…b¹bŽ ULJײ� ÆÆÎ
U
?
¦¹bŠ ‚«uÝ_« w� XŠdÞ b�Ë
vKŽ W
???
??
ÝR
??
� W
??
O
??
ŽUM
?
B�« U
??
OKL
???
FK�
Ác¼ Âb�²�ðË ÆnO�u²�« WOð«–Ë ¢—u�OÝËdÐËdJO*«¢
Î
UOJOðU�uð« Î
U¦¹b% sLC²ð ÆÆWOMOðË— U³Oðdð ULJײ*«
bFÐ
PID
WOK{U
?
H²�« W
?
OK�UJ²�« WO³
?
ÝUM²�« ö�U
?
FLK�
W�uEM* W
?
OJO�UM¹b�« U
?
�dB²K
?
� rz«œË Í—u� qOK%
—U�* W¹—U'« U�dB²�« W½—UI� Ë√ ÆÆWOŽUMB�« WOKLF�«
?
Ý w�U
?
¦� w{U¹— Öu/ w
?
� tKO¦
?
� l� rJ×
?
²�«
r²¹ô ÆÆ ôU(« iFÐ w�Ë Æ¡UA½ô« X�Ë bMŽ Áb¹b%
5( p�–Ë ÆÆwJOðU�uð« »uKÝQÐ «d²
?
�«—U³�« Y¹b%
s� b�Q²K� WOM�“ W�d� cš√ b
?
FÐ qGA*« WI�«u� bO�Qð
Æ÷dG�« «c
?
N� ÕU²
?
H� o¹dÞ sŽ Y¹b×
?
²�« «cN� t�u
?
³�