Page 31 - 114

Basic HTML Version

b
?
Š WŠ«“≈ Ë√ Æ
T
D
= 0
l{uÐ wK{U
?
H
?
²�« qFH�« b
?
Š
s¹uJð sJ1 ÆÆp�cÐË Æ
T
I
=
l{uÐ wK�UJ²�« qF
?
H�«
iFÐ w�Ë ÆÆ
PID
Ë√
PI
Ë√
PD
Ë√
P
U
??
LJ×
?
²
??
Floating
rzU‡Ž r‡J%® jI
?
I
U
?
LJ×
?
²� ôU
?
œËb(« dOŁQð “U−
?
¹≈ sJ1 ÆÆW�UŽ …—uBÐË Æ©
Control
∫wK¹ ULO� rJײ�« —U�� ¡«œ√ vKŽ rJײLK� WŁö¦�«
W�UŠ bMŽ QD)« iOH
?
�ð v�≈ w³ÝUM²�« qFH�« ÍœR¹ ≠
“ËU& …œU¹“ w�≈Ë ÆÆ
Steady-State Error
—«dI
?
²Ýô«
Step Response Over-
…uD)« W�«b� W
?
ÐU
?
?
²
?
Ýô«
Æ
K
P
w³ÝUM²�« q�UF*« ‚UD½ iH�½« ULK�
shoot
bMŽ QD)« s� hK
?
�²�« v
?
�≈ wK�UJ²�« qF
?
H�« ÍœR¹ ≠
ULK�Ë Æ…b
?
¹bŽ »U³
?
Ý_ dNE¹ Íc�« —«d
?
?
Ýô« W�UŠ
“ËU
?
& œ«œ“« ÆÆ
T
I
wK�U
?
J²�« qF
??
H�« s�“ iH
??
�½«
W�U
?
{≈ Vײ�*« s� fO�Ë Æ…uD)« W�«b� WÐU
?
−²Ýô«
bŠ vKŽ UNð«– WOŽUMB�« WOKLF�« Íu²% U�bMŽ b(« «c¼
s� 5MŁ« vKŽ czbMŽ W
?
�uEM*« Íu²% Y
?
OŠ ÆÆwK�UJð
vKŽ dŁR¹ U
?
2 ÆÆrJ×
?
²�« —U
?
?
� w� q
?
�UJ²�« œËb
?
Š
ÆÊ«eðô«
“ËU
?
&÷U
?
H
?
�½« v�≈ wK
?
{U
?
H
?
²�« qF
?
H�« ÍœR¹ ≠
qF
?
H�« s�“ œ«œ“« U
?
LK
?
� ÆÆ…uD)« W�«b� WÐU
?
?
²
?
Ýô«
Æ
T
D
wK{UH²�«
vKŽ œËb(« d
?
OŁUð ‰uŠ rO
?
LF²�« qN
?
��« s� fO� ≠
ÆÆ…uD)« W�«b� WÐU−²Ýô«
Settling Time
—«dI²Ý« s�“
ÆW�uEM� q� WOJO�UM¹œ vKŽ p�– bL²F¹ YOŠ
jI� W�uEM*« QDš l� Î
UD³ðd� rJײ*« Ãdš ÊuJ¹Ë
w� Ãd)« «c¼ «œU
?
� ÆÆrJײ�« Êu½U
?
I� WODš W
?
�öFÐ
W�öF�« ©≥® r�— qJA�« 5³¹Ë ÆdO
?
OG²K� W¹œUF�« œËb(«
qFH�« cš√ bMŽ Î
UOKLŽ ”UIð w²�«Ë® —«dI²Ýô« W�UŠ bMŽ
ÆW
?
�uEM*« QDšË rJ×
?
²*« Ãdš 5Ð ©j
?
I� w³
?
ÝUM²�«
≠ rJײ*« Ãd
?
š ÁbMŽ dI
?
²�¹ Íc�« Èu
?
²�*« ÊuJ¹Ë
dHBK� W¹ËU�� QD)« W
?
LO� ÊuJð U�bMŽ b�u²¹ Íc�«Ë
wG³M¹ ÆÆW�U
?
(« Ác¼ w�Ë ÆV�UG�« w� j³
?
CK� Î
öÐU� ≠
WLOI�« bMŽ qLFð W�uEM*« qF& w²�« WLOI�« bMŽ tD³{
Ác¼ X½U� «–S
?
� ÆtO� rJ×
?
²�« œ«d*« dOG
?
²LK� WO
?
LÝô«
sL� ÆÆW�uEM*« rO
?
LBð WE( bMŽ W�uKF� dOž W
?
LOI�«
Ãd
?
š dO
?
Gð —«uA
?
� s� •µ∞ bMŽ j³C�« qC
?
�_«
…—Uý≈ Èb� W�UŠ w� d
?
O³�√ wKK� ±≤ bMŽ Í√ ÆÆrJײ*«
ÆdO³�√ wKK� ≤∞ ≠ ¥ 5Ð ÕË«d²¹
Manual/Auto Changeover
bMŽ Ë√ qO
?
GA
?
²�« ¡bÐ bMŽ rJ×
?
²
?
� Í√ nO�uð bMŽ
W�uN
?
Ý÷dGÐ WO
?
ŽUM� WOKLF� Ë√ W
?
�uEM* ·UI¹ù«
»uKÝQÐ W�uEM*« qO
?
GAð r²¹ U� ÆÆÎ
U
?
³�Už ÆƉULF
?
²Ýô«
W¹cG²�« —U
?
�� qFł Í√®
Open Loop
Õu²
?
H*« —U�*«
—U�*« »uKÝQÐ qOGA²�« s� Î
ôbÐ ©‰U
?
F� dOž WO�JF�«
s� ‰u
?
×
?
²�UÐ ÆÆp�– oI
?
×
?
²¹Ë Æ
Closed Loop
oKG*«
Æ
Manual
Ø
Auto
ÍËbO�« v�≈ ©w�ü«® wzUIK²�« »uKÝ_«
j³C� WO³½Uł WK�Ë qL
?
F²�ð ÆÆÍËbO�« »uKÝ_« wH�
VM&Ë rJ×
?
²*« Ãdš …—U
?
ý≈ WL
?
O� b¹b
?
ײ� Ãd
?
s�Ë ≠ ©¥® r�— qJý ≠ œËb(« wŁöŁ rJײ�« Êu½U�
qLF
?
²�¹ ÆÆp�c�Ë ÆWO
?
�JF�« W¹cG²�« WH
?
OþË ·cŠ rŁ
Èu²
?
�� j³C� Ãd�K
?
� w³½U'« bN'« ∆e
?
−� fH½
wzUIK²�« »u
?
KÝù« —UO²
?
š« bMŽ —«dI²
?
Ýô« bMŽ Ãd)«
WMOF
?
� WL
?
O� UN
?
½√ vKŽ ÆÆp�– dO�
?
Hð sJ1Ë Æ©w�ü«®
Æ
I
qFH�« «b�²Ý« bMŽ wK�UJ²�« qFH�« b( q�UJ²�« XÐU¦�
ÍËbO�« »uKÝ_« s� ‰u
?
ײ�« bMŽ q�UA� d
?
NEð b�Ë
WLO� w� ŸUDI½« V³�¹ b� U2 ÆÆfJF�« Ë√ wzUIK²�« v�≈
W¦¹b(« WO½Ëd²J�ô« U
?
LJײ*« ÊS� ÆÆ«c� ÆrJײ*« Ãdš
ÆÆ©q�U
?
A� ÊËbÐ ôU
?
I²½« Ë√® Î
UzœU¼ ôu
?
%¢ sLC
?
²ð
Ë√ W¹—«d
?
?
Ýô« ÂbŽ W
?
O½UJ�≈ œU
?
?
²Ý« r²¹ YO
?
Š
X½U
?
� U
??
LMOÐ ÆÆW
?
ł—U
?
)« …—U
??
ýù« w� »«dD{ô«
wG³M¹ YO×Ð ÆÆW¹Ëb¹ W½“«u� VKD²ð WIÐU��« ULJײ*«
v�≈ ‰UI
?
²½ô« q³� Î
U¹Ëb¹ Ãd�K� …b¹b
?
'« WLO
?
I�« j³{
WLO� w� dO
?
Gð Í√ Àb×¹ ô YO×ÐË ÆÆb¹b'« »uKÝ_«
ÆÆÂb�_« ULJײ*« w� U�√ ƉU
?
I²½ô« WOKLŽ ¡UMŁ√ Ãd)«
¡UMŁ« Ãd)« w� dOG²�« ÂbŽ ÍœUHð ÊUJ�ô« w� sJ¹ rK�
ƉUI²½ô« WOKLŽ
ÊUJ�ô« w� ÊU
?
� ÆÆW1bI�« U
?
LJ×
?
²*« iFÐ w�Ë
qF
?
H�« bŠ sL
?
C²¹ Ê√ qł√ s� W¹œU
?
� dz«Ëœ lOMBð
w� rJ×
?
²*« ÊuJ¹ U
?
�bMŽ W¹dH
?
�ô W
?
LO
?
� wK�UJ²�«
¡U
?
N
?
²½«¢ ÆÆ«c¼ vKŽ oKD¹ ÊU
?
�Ë ÆÍËb
?
O�« qOG
?
A
?
²�«
‰U
?
I²½ô« lM1 U
?
� u¼Ë ÆÆ
Reset Wind-Up
¢j³C�«
bŠ Ãdš XO³¦ð r²¹ ÆÆW¦¹b(« ULJײ*« w�Ë ÆfK��«
w� qL
?
F¹ rJײ*« «œU
?
� dH
?
B�« bMŽ wK�UJ²�« qF
?
H�«
oO
?
³Dð sJ1 t½√ WEŠö
?
� sJ1Ë ÆÍËbO�« qO
?
GA
?
²�«
rO
?
I�« q�UJð vKŽ Î
U
?
C¹√ ¢j³
?
C�« ¡U
?
N
?
²½«¢ W
?
OKL
?
Ž
qOGA²�« W�UŠ w� Àb% b� w²�« QD)« WLOI� …dL²�*«
Àb×¹Ë Æ©WO�JF�« W¹cG²�« —U�� oKž r²¹ U�bMŽ® w�ü«
WLO� w� …dO³� «dOGð „UM¼ ÊuJð U�bMŽ ÆÆl{u�« «c¼
b
?
�Ë ÆW�uEM*« qL
?
Š w� Ë√ ÆÆ
Set Point
bI
?
F�« WDI½
…—Uý≈ W
?
LOI� b
?
Š l{u� U³�d
?
� rJײ*« sL
?
C²¹
ÆwK�UJ²�« qFH�« b( W−²M*« dz«Ëb�« s� …b�u²*« Ãd)«
sLC²ð ULJ×
?
²� „UM¼ Ê√ v�≈ ÆÆ…—Uýù« wG³M¹Ë
UL� ÆÆw�JF�« Ë√ w�U�_« qOGA²�« 5Ð —UO²šô« WO½UJ�≈
Forward/
‰u
?
×
?
²�« ÕU
?
²
?
H0 q³
?
� s� `{u
?
� u¼
Æ©±® r�— qJA�UÐ 5³*«
Reverse Changeover
…—U
?
ý≈ ·c
?
Š Ë√ W
?
�U
?
{≈ WO½U
?
J�≈ ÆÆp�– wDF¹Ë
ÊuJ¹ Ê√ ÊULC� …—Ëd
?
C� UN�ULF²
?
Ý« sJ1 ÆÆW³�UÝ
WO�JF�« W¹cG²�« —U�
?
� w� W³�U��« «—Uýù« ŸuL−�
fO�Ë W³�UÝ WO�JŽ W¹c
?
Gð vKŽ ‰uB×K� Î
U¹œd� Î
«œbŽ
ÆÆÕU²
?
H*« «c¼ qOGA²� ÊuJ¹Ë ÆW
?
³łu� WO
?
�JŽ W¹cGð
W�öF�« w� rJײ*« Ãd
?
š —u×� ‰uŠ”UJF½ô« dOŁQð
Æ©≥® r�— qJA�« w� …UDF*«
Analog Controller Displays
W
?
OKLF�« rJ×
?
²* W
?
Nł«u�« W
?
Šu� sL
?
C²ð U
?
�bMŽ
UN½S
?
� ÆÆ÷dŽ W
?
Šu� Ë√ WýU
?
ýÍdþUM²�« WO
?
ŽUMB�«
„dײ*« nK*« Ÿu½ s� ”UO� “UNł vKŽ UC¹√ Íu²%
d¹UF�Ë ÆÆwD¹dý Z¹—bð vKŽ W�dŠ Í–
Moving Coil
…—U
?
ýô« —«u
?
A
?
� s� W¹u
?
¾
?
� V�
?
½ W�ôbÐ Î
U
?
ODš
Í“UG�« rJײ*UÐ W�Uš W�UI� w� o³Ý b�Ë ÆÈuBI�«
Ÿu½ s� Î
«b
?
ł …dO
?
G� UMO
?
³� Ë√ W¹“«u
?
²*«
Diodes
Î
«bł dOB� »u³½√ qJý UNM� q� cšQ¹ ÆÆÍ“UG�« m¹dH²�«
Æ…—Uýö� 5F� Èu²�� qO¦L²�
bIF�« WDI½ w¼ U¼—UN
?
þ≈ r²¹ w²�« «dOG²*« ÊuJðË
ÆÆWOŽUMB�« W
?
OKLF�« dOG
?
²�Ë ÆÆ·«d×½ô«Ë ÆÆ
Set Point
qzUÝË vKŽ Î
U³�Už ULJ×
?
²*« Íu²%Ë ÆrJײ*« ÃdšË
œËb
?
(« ·«d×½ô« U¼bMŽ “ËU
?
−²¹ w²�« W�U
?
(« ÊUO
?
³�
t½S� ÆÆp�c� W�U{≈ ÆÎ
U¹Ëb¹ j³Cð w²�« UO½b�«Ë ÈuBI�«
ô¬ qOF
?
Hð qł√ s� Ãd�K� WO½¬ «—U
?
ý≈ bO�uð sJ1
Ë√ ÆÆ
Annunciators
…bOF³�« —«c½ô« —œU
?
B� v�≈ dOAð
dO
?
?
� b�d� —«c½ô« «—Uý≈ ÊuJð b
?
� p�– s� ôbÐ
ÆrJײ*« Ãdš Ë√ WOŽUMB�« WOKLF�«
Digital
W
?
O
?
L
?
�d�« W¹œU*« dz«Ëb�« d
?
�«uð Ê√ ÆÆpýô
Reliability
W¹œUL²
?
Žô« w� Î
«—uDð Âb� b�
Hardware
÷«d
?
ž_« …œbF
?
²� U
?
LJײ*« ÃU
?
²½« v�≈Ë ÆÆW½Ëd*«Ë
ÆWOŽUMB�« UOKLFK�
WMOF� W�uEM* rJ×
?
²�« «—U�� œbŽ ÊuJ¹ U�bMŽË
l{Ë WO
?
KLF�« WO
?
ŠUM�« s� œU²
?
F*« s� `³B¹ ÆÆÎ
ö
?
OK�
ÁcNÐË ÆÍdþUM²�« rJײ*« s� Î
ôbÐ T�UJ� wL�— rJײ�
qÐUI*« nO�Q²� wL�d�« rJ×
?
²*« rOLBð wG³M¹ ÆÆWI¹dD�«
eON&Ë t
?
²¾³FðË UOKLŽ ÁcOH
?
MðË t³O�dð rŁ ÆÆÍdþUM²�«
Ác¼ q¦
?
�Ë Æt
?
I¹u
?
�ð rŁ ÆÆW
?
Oł—U
?
)« tðö
?
O
?
�uð
Z�UF*«® ¢—u�
?
OÝËdÐËdJO*«¢ Âb�²
?
�ð ÆÆ ULJײ*«
¢—u�O
?
ÝËdÐËdJO�¢ l� ”UÝQ� ©d
?
GB�« w¼UM²�
ÆrJײ� qJ� hB�� qBHM�
ÆÆ…QAM� Í_ rJ×
?
²�« «—U�
?
� œbŽ ÈbF
?
²¹ U�bMŽ
»uKÝ_« ÊS�
_
ö¦� W
?
O½ULŁ œËbŠ w�
_
«dO
?
³� «œbŽ
WO½Ëd²J�« W
?
�uEM� ‰ULF²Ý« u¼ ÊuJ¹ ÆÆ…¡UH
?
� d¦�_«
s� œbŽ 5Ð ¢—u
?
�OÝËdÐËdJO*«¢ rO
?
�Ið UN
?
O� r²¹
Î
U³�Už wMI
?
²�« »uKÝ_« «c¼ q¦� qLF²
?
�¹Ë Æ ULJײ*«
t½√ U
?
L� ÆÆ
Distributed Control
¢Ÿ]
“u*« rJ×
?
²�«¢ w�
v�≈ ÃU²%ô U
?
LJײ*« Ê_ ÆÆÎ
«dO¦� d¦
?
�√ W½Ëd� ÂbI¹
d¹bIð qL
?
Ž WD¹dý ÆÆo¹u�
?
²�« WKŠd� v²Š U
?
³Oðdð
W�U{≈ ÆTý q� q³� WÐuKD*« ULJײ*« WOLJ� `O×�
W�uN�Ð U³Oðd²�« WFł«d� qLŽ ÊUJ�ô« w� t½S� ÆÆp�c�
U
?
³
?
Oðd
?
²�« Ác¼ qL
?
Ž r²¹Ë Æd
?
�_« Âe� «–≈ p�– b
?
W²³¦� Ë√
Hand-Held
W�uL×� `OðUH� WŠu� ‰ULF²ÝUÐ
WDÝ«uÐ Ë√ ÆÆ U
?
LJײ*« lO
?
L−Ð WKB
?
²� W
?
Šu� vKŽ
rJײ�« W�d
?
ž w� UNF{Ë r²¹ W¹e�d� `OðU
?
H� W½«eš
Æ
Control Room
W
?
O
?
ŽUMB�« U
?
OKL
?
FK�
W
?
Šu� q¦* d
?
EM� ¡UDŽ≈
dE½√ ≠ Ác¼ W
??
N
?
ł«u�«
w
?
� ©¥® r�— q
?
JA
?
�«
ÆWIÐU��« W�UI*«
iFÐ Âb
?
?
²
?
�ðË
W
?
¦¹b
?
(« U
?
LJ×
?
²*«
Ÿu½ s
?
� Î
U
????
?
¹—bð
Thermom-
Íd²�u�dð
…b
?
�U'« W�U
?
(«Ë
eter
√d
???
I¹ ÆÆ
Solid State
•± Ë√ •∞[µ «b
?
¹«e
?
ð
UŽu
?
L−� «b�
?
²ÝUÐ
W
?
F
??
A*« «œu¹«b�« s�
Light Emitting
¡uCK�