Page 25 - 114

Basic HTML Version

www. kah r abaa r ab i a . com
Æ‚U��« q¹uÞ ŸuM�« s� UOÞUD�
∫wLOLB²�« qJA�« YOŠ s� ≠»
lMB¹Ë
Cap and Pin
—UL�*«Ë W
?
O�UD�« Ÿu½ ≠±
ÆÃUłe�« Ë√ 5KÝ—u³�« s�
s� lMB¹Ë ∫
Long Rod
WK¹uD
?
�« ‚U
?
��« Ÿu½ ≠≤
…eO2 W�öŽ b
?
łuðË Æw½uJKO��« ◊UD*« Ë√ 5KÝ—u³�«
W�öF�« Ë√ lMB*« rÝ« `{u𠉓UŽ q� vKŽ WŽu³D�
ÆlMB�« WMÝË W¹—U−²�«
V³�Ð ÆÆWO
?
zUÐdNJ�« «œUNłû� ô“U
?
F�« ÷dF²ð
wzUÐdNJ�« l�b�« Ułu�Ë ©
50 HZ
® qOGA
?
²�« œuNł
Ułu
?
� p�c�Ë ÆÆ
Lightning
n�«uF�« s
?
Ž W&UM�«
qB
?
H
?
�« U
?
OKL
?
Ž sŽ W
??
&UM�« wzUÐd
?
N
?
J�« l�b�«
Ê√ ÆÆ UÝ«—b�« X
?
×{Ë√ b�Ë ÆWJ
?
³A�UÐ qO
?
�u²�«Ë
ÂbŽ V³�Ð Àb% qIM�« ◊uDš w� ‰UDŽ_« s� •∏∞
W¹œUF�« WOKOGA²�« œu
?
N'« qL% vKŽ ô“UF�« …—bI�
l� UN� ÷d
?
F²ð w²�«
Pollution
ÀuK²�« ·Ëdþ X%
`DÝ vK
?
Ž ÀuK²�« VÝd
??
²¹ YO
?
Š ÆÆs�e
?
�« —Ëd
?
`DÝ `³
?
B¹ ÆÆÈbM�«Ë WÐuÞd�« œułË w�Ë Æ‰“U
?
F�«
U¼d³
?
Ž »d�
?
²�« —UOð —Ëd0 `L
?
�¹ Î
ö�u
?
� ‰“UF�«
vKŽ —U
?
O²�« «c¼ W
?
LO
?
� bL²
?
FðË Æ
Leakage Current
¡«eł√ iFÐ 5�
?
�²Ð ÂuI
?
¹Ë ÆÆWI³D�« Ác¼ W
?
OK�u�
W�U'« oÞUM*UÐ vL
?
�¹ U� ÊuJ²ðË ÆƉ“UF�« `DÝ s�
”«u
?
�√ ÆÆp�c� W
?
??
O
?
²½ Àb
?
×¹ b
?
�Ë Æ
Dry Bands
ÆÆoÞUM*« Ác¼ vKŽ WOzUÐdN� UG¹dHðË WOzeł WOzUÐdN�
¡«eł_« w�UÐ vKŽ »d
?
�²�« —UOð WLO
?
� …œU¹“ w�U²�UÐË
b
?
²1Ë ÆoÞUM*« Ác¼ 5��ð v�≈ ÍœR¹ U
?
2 ÆÆÈdš_«
Ê√ v�≈ ÆÆd³
?
�√ W�U�
?
� v�≈ wze'« wzUÐd
?
NJ�« ”uI�«
Àb×¹Ë ÆƉ“UF�« œ«b²�UÐ q�U
?
� wzUÐdN� ”u� ÊuJ²¹
ÆÆ
Complete Flashover
q�UJ�« w×
?
D��« iO
?
�u�«
Î
«dO
?
š√Ë ÆƉ“UF�« qJýË ÀuK²�« W
?
ł—œ vKŽ bL
?
²F¹Ë
ÆÆo³
?
Ý U2Ë Æ‰“UF
?
�« `D�� VOÞd
?
²�« s�“Ë ‰bF
?
w×D��« i
?
O
?
�u�« s¹uJð qŠ«d
?
� hO
??
�Kð sJ1
∫w�U²�U�
Ɖ“UF�« `DÝ vKŽ WŁuK*« …œU*« VÝdð ≠
—UD�_« ÁUO� l� ÊUÐËcK� WKÐUI�« WŁuK*« …œU*« ◊ö²š« ≠
ÆWŁuK*« WI³D�« ÊuJð rŁ s�Ë ÆÆÈbM�« «dD� Ë√
Ɖ“UF�« `DÝ vKŽ »d�²�« —UOð —Ëd� ≠
Ɖ“UF�« `DÝ …—«dŠ Wł—œ ŸUHð—« ≠
Dry
W
?
�Uł oÞUM� ÊuJðË ÆƉ“U
?
F�« `DÝ ·UH
?
ł ≠
Æ
Bands
ÆÆ
Discharges Partial
WOze
?
'« UG¹dH
?
²�« ÀËbŠ ≠
Æw×D��« iO�u�« rŁ s�Ë
∫Àu‡‡‡‡K²�« Ÿ«u‡‡‡‡½√ ≠
Saline Pollution
Íd×Ð ÀuKð ≠
WÐuÞd�UÐ eO
?
L²¹Ë ÆÆWOKŠU
?
��« oÞUM*« tÐ nB²ðË
s� u¼Ë ÆÆÕö
?
�_UÐ qL;« —U
?
�³�« —U
?
A²½«Ë WO
?
�UF�«
Æ…dD)« Ÿ«u½_«
ô“U
?
F�« nOEM²� W
?
¦¹b
?
Š Èd
?
š√ ‚dÞ „UM¼Ë
„UM¼ Ê√ U
?
L� ÆWOðu
?
B�« ‚u� U
?
łu*« «b�
?
²ÝUÐ
?
ý WI³DÐ …UDG
?
� ô“UŽ Âb�
?
²�ð ‰Ëb�« iFÐ
WI¹dD�« Ác¼ b
?
L²FðË ÆÆ
Semi Conducting
q�u�
VOÞdð lM* ‰“U
?
F�« `DÝ …—«d
?
Š W
?
ł—œ l�— vKŽ
ÊuJð Âb
?
Ž w�U²�UÐË ÆÆW
?
�Uł UNzU
?
IÐË ÀuK²�« W
?
I³Þ
Èd
?
š√ WI¹dÞ „UM¼ Ê√ U
?
L
?
� ÆWOK�u
?
� «– WI
?
³Þ
?
A
?
�« s� W
?
I
?
³DÐ ô“U
??
F�« `DÝ W
?
OD
?
G
?
²Ð
ôUŠ lOL
?
ł w� W(U� dOž U
?
NMJ�Ë ÆÆw½uJKO��«
ÆÀuK²�«
Metal Accessories
U
??
I
??
×K*« Ác¼ o
?
KF
??
²ð
w²�« WO½b
?
F*« ¡«eł_« w¼Ë ÆÆ ô“U
?
F�«Ë ö�u*UÐ
`{u¹ Æ ö�u*« b
?
ýË ô“UF�« X³¦²� Âb
?
�²�ð
ÆUNŽ«u½√ s� UCFÐ ©∑® r�— qJA�«
“«e
?
²
?
¼« U
?
F½U
?
� ÆÆ U
??
I
?
×K
?
*« Ác¼ r¼√ s�Ë
Î
UÝUÝ√ Âb
?
�²�ðË ÆÆ
Vibration Damper
ö�u*«
Ãd
?
³�« —UO
?
N½« lM* q�u*« vKŽ «œU
?
Nłô« qOKI
?
²�
Ác¼ d³
?
²FðË Æ ö
?
�uLK� d
?
O³J�« “«e
?
²¼ô« W−
?
O²½
dD�K� ÷d
?
F²ð v²�« j)« U½uJ� b
?
Š√ UI
?
×K*«
WO�U
?
Ž …—UN� w�« ÃU²
?
%Ë ÆÆU¼dO�bð W�u
?
N��« s�Ë
bMŽ —U³
?
²Žô« v� Ác
?
š« r²¹U� u¼Ë ÆÆU
?
N³O
?
�dð bMŽ
WOJO½UJO*« U
?
LOL
?
B²�« qLŽ bMŽË U
?
NðœU� —UO
?
²š«
ÆbOł qOGAðË WM�¬ W½UO� ÊULC� ÆÆWOzUÐdNJ�«Ë
o‡O‡KF
?
²�« p‡ÝU
?
� ÆÆUC¹√ U‡I
?
×K*« Ác‡¼ s�Ë
lMB¹Ë ÆÆ ö�u
?
*« oOKF²�
Suspension Clamp
Ê√ V−¹Ë ÆÆÂuOM�u�ô« Ë√ sHK:« b¹b
?
(« s� …œUŽ
Ÿu½ „UM¼ Ê√ U
?
L� Æq�u*« lDI
?
� WŠU�
?
� VÝUM¹
Deadend Clamp
U¹U
?
NM�« jÐd� Âb
?
?
²�¹ d
?
š¬
iOH
?
�²Ð eO
?
L²¹Ë ÆÆ ÂuOM�u�ô« pzU
?
³Ý s� lMB¹
lM1Ë ÆÆ…—bI�« v� b
?
IH�« p�c�Ë ÆÆWO
?
�«Ëb�« «—UO²�«
t²�ËUI�Ë t½“Ë WHš v�« W�U{ôUÐ ÆÆq�u*« W½u�Ý
Splices Conductor
ö�u�« Âb
?
�²
?
�ðË Æ√bBK�
«b‡�
??
²‡Ý« d‡A
?
²
?
M¹Ë ÆÆU‡F
?
� ö‡
?
�u*« jÐd�
W
?
OJO½UJO*« t²½U
?
²*
Compression Splice
Ÿu‡‡M�«
Strain
Âb�
?
²�ð U
?
L� Æ√b
?
BK� t
?
²�ËUI
?
�Ë WO�U
?
F�«
ÆÆW
?
łËœe� ô“U
?
F�« WK�KÝ ÊuJð U
?
�bMŽ
Yokes
Ê“Ë WNÐU: WÐuKD*« WOJO½UJO*« …uI�« s� b¹eð YOŠ
WK¹uD�« —u×
?
³K� ÊU�ô« q�UF� l�dð U
?
L� ÆÆWK�K��«
VO
?
�d²
?
�Ë Æ «dO
?
×
?
³�«Ë —UN½ô« —u
?
³
?
Ž bMŽ
Span
UNM� błuðË ÆÆ
Hooks
U�UD)« Âb�²�ð ÆÆ ô“UF�«
„UM¼Ë Æ ô“UF�« Ÿ«u½√ nK²�
?
� VÝUMð …dO¦� Ÿ«u½«
Âb�²�ð w²�« Ãd³�« qJO
?
NÐ W�U)« UI×K*« UC¹√
Ê√ V−¹ w²�«Ë ÆÆtKJO¼ q
?
OJAðË Ãd³�« ¡«e
?
ł√ jÐd�
Æq�P²K� …œUC�Ë WO�UŽ WOJO½UJO� W½U²� «– ÊuJð
Industrial Pollution
wŽUM�ÀuKð ≠
rłUM*«Ë d
?
łU;«Ë WO
?
ŽUMB�« l�«u*« w� dA
?
²M¹Ë
`DÝ vKŽ VÝd²ð Âœ«uŽË …d
?
�Ð√Ë «“Už W¾O¼ vKŽ
Ɖ“UF�«
Desert Pollution
ÍË«d×�ÀuKð ≠
`DÝ wDGð w²�« W
?
OK�d�« n�«u
?
F�UÐ nB
?
²¹Ë
s� W³�MÐ WKL×
?
� ÊuJð Î
U½UOŠ√Ë q�d�« «—cÐ ‰“UF�«
jÝË_« ‚d
?
A�« Ê«bKÐ s� d
?
O¦J
?
�« w½UFðË ÆÕö
?
�_«
©W¹œuF��« ≠ U¹—uÝ ≠ s¹d
?
׳�« ≠ ‚«dF�« ≠ dB�®
ÆÍË«d×B�« ÀuK²�« «c¼ s�
Agriculture Pollution
wŽ«—“ ÀuKð ≠
WÐdð_« r�«dð W−O²½ ÆÆW
?
OŽ«—e�« oÞUM*« w� Àb×¹Ë
ÆWOŽ«—e�« UHK<« «—–Ë
??
� ÆÆ…—u
?
�c*« Àu
?
K²�« Ÿ«u½√ s� jO
?
Kš „UM¼Ë
ÆÊU²��U³�UÐ œułu*« q¦� ÍË«d×B�«Ë Íd׳�«
…b
?
Ž „UM¼ ÆÆ ô“UF�« vKŽ ÀuK
?
²�« dOŁQð qOKI
?
²�Ë
∫UNL¼√ s� ÆÆ‚dÞ
œb
?
ŽË ÆƉ“U
?
F�« Ÿu½Ë qJA� VÝUM*« —U
?
O
?
²
?
šô« ≠
»d�
?
²�« —U�� ‰uÞ vMF0 ÆÆWK
?
�K��« w� ô“UF�«
Æ
Leakage Path
WK�K�K�
ÆW¹—Ëb�« W�UEM�«Ë W½UOB�« ≠
ÆsJ�√ ULK� ÀuK²�« —bB� W�«“≈ ≠
∫ ô“U‡‡F�« W½U‡‡O�≠
l{Ë V−¹ ÆÆ ô“U
?
FK� VÝUM*« —UO
?
²šô« V½U
?
−Ð
w� W
?
�Uš ÆÆ ô“U
?
F�« W½UO
?
B� W¹—Ëœ W¹uMÝ WDš
Ë√ qO�ž …—Ëd
?
{ ÆÆdš¬ vMF0Ë ÆÀuK²�« «– oÞUM*«
ÆÆ`D��« s� ÀuK
?
²�« W
?
I
?
³Þ W�«“ù ô“U
?
F�« W
?
�UE½
bNł ÊËbÐ Ë√ b
?
N'« X% j)«Ë p�– r²¹ Ê√ sJ1Ë
Æv�Ë_« oO³Dð WO½UJ�≈ ÂbŽ W�UŠ w�
qO�G�« w¼ ÆÆÎ
U�«b�²
?
Ý« ‚dD�« d¦�√ ÊS� ÆÆÎ
U�uLŽË
Æ5F� jG
?
{ X%Ë …dO³
?
� WOŽu½ W�ËU
?
I� Í– ¡U0
ÊU
?
� «–≈ ‚dD�« hš—√Ë QH
?
�√ WI¹dD�« Ác¼ d
?
³²
?
FðË
Î
UŁuKð ÊU� Ë√ ÆÆUŠö�√ Ë√ ôU�— Ë√ UЫdð ÀuK²�« —bB�
czbMŽË ÆÆÎ
ö¦� XMLÝ_U� ‰“U
?
F�« `D�Ð oB²K� dOž
b
?
FÐ p�–Ë …dHM��U
?
� pŠ …œU� Í√ «b
?
�²
?
Ý« V−¹
ÆlMB*« …—UA²Ý«
W
?
OKL
??
Ž ¡UMŁ√ w×D��« iO
??
�u�« ÀËb
?
Š lM*Ë
∫—U³²Žô« w� wK¹ U� cš√ V−¹ ÆÆqO�G�«
v�≈ WK�K�K� qHÝ_« ‰“UF�« s� qO�G�« WOKLŽ ¡bÐ ≠±
ÆvKŽ_« ¡e'«
bMŽ ÀuK*« ‰“U
?
F�« vKŽ …dýU
?
³� ¡U*« ‰Ëe½ Âb
?
Ž ≠≤
ÆqO�G�«
YO×Ð ÆÆqO�G�« bMŽ ÕU¹d�« W
?
ŽdÝË ÁU&« …UŽ«d� ≠≥
rO
?
I�« sŽ qO�
?
G�« WOKL
?
Ž bMŽ ÕU¹d�« WŽd
?
Ý b¹eð ô
∫WOðü«
ÆoOKF²�« ëdÐ_ ∫ ÀØ ±∞ ≠
ëd‡
?
Ð√Ë W¹œU
???
F
?
�« b
???
A�« ëd
?
‡Ð_ ∫ ÀØ ∏ ≠
ÆÚ
≤∞v²ŠW¹Ë«e�«
ÆÚ
¥µ v²ŠË Ú
≤∞ s� d³�√ W¹Ë«e�« ëdÐ_ ∫ ÀØ ∂ ≠
ÆÚ
¥µs� d³�√ W¹Ë«e�« ëdÐ_ ∫ ÀØ ¥ ≠
s� Ÿ«u½√ ∫©∑® r�— qJý
ô“UF�«Ë ö�uLK� WO½bF*« UI×K*«