Page 24 - 114

Basic HTML Version

∫WO�U²�« Ÿ«u½_« s� ö�u�
All Aluminum Conductors (AAC)
ÂuOM�u�_« ≠±
Í√ q¦
?
� t½√ YOŠ ÆÆ ö
?
�u*« Ÿ«u½√ hš—√ u¼Ë
sJ�Ë ÆÆ…—b
?
I
?
�« fH½ qIM¹ Ê√ sJ1 ÆÆd
??
š¬ q�u
?
U�bMŽ jI� Î
U³ÝUM� tKF
?
& t� WOJO½UJO*« W½U²*« ÷UH�½«
Æ…dOB� Ãd³�« …uDš ÊuJð
Aluminum
VK‡B�UÐ Íu‡‡‡I*« Âu‡‡‡‡OM�u�_« ≠≤
Steel Reinforcement Conductors (ACSR)
sŽ …—U
?
³Ž VK
?
� s� ≠ ©√≠≥® r�— qJý ≠ ÊuJ²¹Ë
WI³DÐ WÞU;« sHK:« VKB�« „öÝ√ s� d¦�√ Ë√ WI³Þ
Ác¼ n¹d
?
Fð r²¹Ë ÆÂu
?
OM�u�_« „ö
?
Ý√ s� d
?
¦
?
�√ Ë√
ÆVKB�« „öÝ√Ë Âu
?
OM�u�_« „öÝ√ œb
?
FÐ ö�u*«
”U
?
I� ö
?
�u*« w¼ ÆÆÎ
UŽu
?
Oý ö
?
�u*« d¦
?
�√Ë
∑Ë Âu
?
OM�u�√ pKÝ ≤∂ s
?
� ÊuJ²ð w²�« Í√ ©∑Ø≤∂®
W½U²� t� ö�u*« s� ŸuM�« «c¼Ë ÆVKB�« s� „öÝ√
Âb�²�¹ t½S
?
� p�c�Ë ÆÆÂuOM�u�_« ö�u� s� vKŽ√
qL% tMJ1Ë ÆÆd
?
³�√ ëdÐ_« 5Ð W�U
?
�*« ÊuJð U�bMŽ
ÆÆvKŽ√ W½Ëd
?
� q�UF
?
� t�Ë ÆÆW¾
?
O��« W¹u
?
'« ·ËdE�«
ÊS� ÆÆp�c�Ë ÆÂuOM�u�_« s� q�√ Í—«d
?
Š œb9 q�UF�Ë
ÆdO¦JÐ vKŽ√ WOJO½UJO*« tBzUBš
All Aluminum
ÂuOM�u�_« p
?
zU³Ý ö
?
�u� ≠≥
:Conductors Alloy (AAAC)
WJO³
?
Ý s� ≠ ©¥® r�— qJý ≠ ŸuM�« «c¼ ÊuJ²¹Ë
ÂuO�MG*«Ë Âu
?
OM�u�_« s� Î
U¹—«dŠ W'UF� W�½U
?
−²�
ÆÆÎ
«bł W
?
O�U
?
Ž WOJO½UJO
?
� W½U²
?
� «– tKF& ÊuJKO
?
��«Ë
ÆÆW
?
CH
?
�M� WOzUÐd
?
NJ�« t²
?
�ËUI
?
� Ê√ v�≈ W�U
?
{ùUÐ
t½√ UL� ÆÆj)« vKŽ …—bI�« w� q�√ «bI� V³�¹ w�U²�UÐË
p�c�Ë ÆÆW¹u
?
'« q�«u
?
F�UÐ dŁQ
?
²¹ ôË q�P²
?
K� ÂËUI
?
ÆWOKŠU��« s�U�_« w� Âb�²�¹
w� ÆÆ ö�u*« Ác¼ w� WOÝUÝ_« WKJA*« q¦L²ðË
ÆÆÂÚ
π∞ sŽ b¹eð U
?
ł—œ vKŽ qL
?
Fð Ê√ UNMJ1ô U
?
N½√
Wł—b�« pKð sŽ q�u*« …—«dŠ Wł—œ l�— ÍœR¹ YOŠ
w� …œU¹“Ë WOJO½UJO*« t
?
BzUBš w� rz«œ dO
?
OGð v�≈
Ê√ sJ1 qLŠ vB
?
�√ vKŽ dŁR¹ U2 ÆÆ
Sag
tL
?
Ošdð
Æt� ÷dF²¹
Heat Resistant
W¹—«d‡
?
‡‡‡Š ö‡
?
‡�u
??
� ≠¥
Conductors
…—«dŠ Wł—œ vKŽ qLF
?
ð Ê√ UNMJ1 ö�u� w¼Ë
U
?
N
?
�«uš b
?
I
?
Hð Ê√ ÊËœ ÂÚ
≥∞∞ v�≈ qBð W
?
O�U
?
Ž
-® …d
?
O
?
¦
?
� Ÿ«u
?
½√ Êü« U
?
NM� d
?
NþË ÆÆW
?
OJ
?
O½UJO*«
◊uD)« WF
?
Ý …œU¹e� Î
UC¹√ d
?
B� w� UN
?
�«b�
?
²Ý«
ÂbF� Î
«dE½ rOšd²�« w� …œU¹“ ÊËbÐË •≤∞∞ v�≈ WLzUI�«
r¼√ s�Ë Æ©…b¹b
?
ł «—U�
?
� vKŽ ‰u
?
B(« W
?
O½UJ�≈
s� w¼Ë
(TACSR)
ŸuM�« s� ö
?
�u*« ∫U
?
N
?
Ž«u½√
«c¼Ë ÆÆVKB�UÐ Íu
?
I*«Ë …—«d
?
×K� ÂËUI*« Âu
?
OM�u�_«
ÂuOM�u�_« Ê√ ô≈ ÆÆ
(ACSR)
ö�u
?
� t³
?
A¹ ŸuM�«
Âu
?
OM�u�_« s� WJO
?
³
?
Ý t
?
�ö
?
Ý√ w� Âb
?
?
²
?
�*«
W�Uð …¡UHJÐ ÂÚ
≤≥∞ v²
?
Š qLFð Ê√ sJ1 ÆÆÂuOM�—e�«Ë
v�≈ ÃU
?
²
??
% W¹—«d
?
(« ö
?
�u
?
*« s� Ÿ«u½_« Ác¼
VO�dðË ö�u*« bý bMŽ «—U
?
N*« s� ‰UŽ Èu²��
Æ UI×K*«
Insulators
cšQð w²�« W
?
O�Ozd
?
�« d�UMF�« bŠ√ ÆÆ ô“U
?
F�« bFð
wzUÐdN
?
� qI½ jš ¡UA½≈ W
?
Ý«—œ bMŽ «dO³
?
� U�U
?
L²¼«
nO�UJð œU¹œ“ô ÆÆqIM
?
�« jš bN
?
ł œ«“ U
?
LK� W�U
?
š
wÝU
?
Ý_« ÷dG�« d³
?
²F¹Ë ÆëdÐ_« r
?
−ŠË WO�“U
?
F�«
w� —U*« —UO²K� ÕUL��« ÂbŽ u¼ ÆÆqIM�« ◊uDš ô“UF�
…bLŽ_« w� WK�u*« ¡«e
?
ł_« v�≈ »d�²�UÐ ö�u*«
qIM�« ◊uDš W¹ULŠ v
?
KŽ qLFð wN� ÆÆp�cÐË ÆëdÐ_«Ë
p�c�Ë ÆÆ÷—_« l� m
?
¹dH²�« Ë√ f�ö
?
²�« s� UN
?
�H½
ÆWOzUÐdNJ�« W�bB�« s� Ê«uO(«Ë ÊU�½ù« W¹ULŠ
∫ÊU²OÝUÝ√ ÊU²HOþË ô“UFK�
q�UJ�« wzUÐdNJ�« ‰eF�« 5�Qð w¼Ë ∫WOzUÐdN� WHOþË ≠
WK�U(« …bLŽ_« Ë√ ëdÐ_«Ë W
?
OzUÐdNJ�« ö�u*« 5Ð
ÆUN�
ö
?
�u*« XO³
?
¦ð UNÐ wMF
?
¹Ë ∫WOJO½UJO
?
� WH
?
OþË ≠
w� W
?
OzUÐd
?
NJ�« ëdÐ_« Ë√ …b
?
LŽ_« vKŽ W
?
OzUÐd
?
NJ�«
qL
?
ײð YO
?
×Ð ÆÆWF
?
�u²*« W¹u
?
'« ·ËdE�« nK²
?
��
ÆUNOKŽ …dŁR*« WOJO½UJO*« ÈuI�« nK²��
∫WOzUÐdNJ�« ô“UFK� WO�Ozd�« U³KD²*« ≠
ÆWF�u²*« «œUNłù« qLײ� WOJO½UJO*« W½U²*« ≠±
÷dF²¹ w²�« WOšUM*« ·ËdE�« qLײ� ‰eF�« …œuł ≠≤
ÆUN�
ÆWO�U�*« «bF½«Ë ŒËdA�«Ë Vz«uA�« s� U¼uKš ≠≥
ÆWDO;« …—«d(« Wł—œ «dOG²Ð dŁQ²�« ÂbŽ ≠¥
—UO
?
N½ô«Ë
Puncture
wKš«b�« —U
?
ON½ö� W
?
�ËUI
?
� ≠µ
Æ
Flashover
wCO�u�« w×D��«
∫YOŠ s� ô“UF�« nOMBð r²¹
∫lM‡‡B�« …œU‡‡‡� ≠√
Porcelain
5K‡‡‡‡Ý—uÐ ≠±
5KÝ—u³�« ÊU� «–≈ WFHðd� WOzUÐdN� WO�“UFÐ l²L²ðË
Í√ s� UO�UšË …bOł …—uBÐ Î
U'U
?
F�Ë Î
UOI½Ë Î
U�½U−²�
Ÿ«u½_« d¦
?
�√ s� d³
?
²F¹Ë ÆÆ dG
?
� ULN
?
� U�U
?
��
Æ©µ® r�— qJý ≠ U¦¹bŠË Î
U1b� W�b�²�*«
Glusses
W‡‡‡‡OłUł“ ≠≤
WO�“U
?
FÐ l²L
?
²¹ Íc�« f�dO³�« ÃU
?
ł“ s� lMBðË
ÆW¹—«d(« UŽUFýû� Î
U�UHý b
?
F¹Ë ÆÆWFHðd� WOzUÐdN�
ÆÆfLA�« WFý_ t{dF²Ð Î
«dO¦� s��¹ô t½S� ÆÆp�c�Ë
vKŽ WÐuÞd�« nŁUJð W�uNÝ w� w�
?
Ozd�« t³OŽ sLJ¹Ë
W
?
O
?
½UJ�≈ s� ¡wA�« iFÐ q
?
KI¹ U
?
� u¼Ë ÆÆt
??
×DÝ
t½√ ÆÆtð«eO2 s� sJ�Ë ÆW
?
³Þd�« oÞUM*« w� t�«b�
?
²Ý«
Î
ö¦� …—U−(« w�d�
_
WOJO½UJO� U�bB� ÷dFð «–≈
qDF�« l�u� ·UA²�« qN
?
�O� ÆÆq�UJ�UÐ d�J¹ t½S� ≠
‰“UŽ w� oI
?
Að Àb×¹ ULMOÐ ÆÆW
?
Žd�Ð qIM�« jš w�
VFB¹ w�U²�UÐË WNÐUA*« ôU(« w� jI� 5KÝ—u³�«
Æt�UA²�«
Silicon Rubber
w½uJKOÝ◊UD� Ë√ WO−Mð«— ≠≥
Êü« X×
?
³
?
�√Ë ÆÆw½uJKO
?
��« ◊UD*« s� lMBðË
ÃU
?
łe�«Ë 5KÝ—u
?
³�« s� Èd
?
š_« ô“U
?
F�« f�UMð
∫w� WK¦L²*« UNð«eOL*
VO
?
�d
?
²�« nO�UJð s� qKI¹ U
?
� u¼Ë ÆÆÊ“u�« W
?
H
?
š ≠
ÆdOOG²�«Ë
…œU*« W½Ëd
?
� V³
?
�Ð ÆÆ—UO
?
N½ö� W
?
O�U
?
F�« W�ËU
?
I*« ≠
ÆWFMB*«
v�≈ ÃU²
?
% ô wN� p�c�Ë ÆÆÀuK²�« b
?
{ qC�√ ¡«œ√ ≠
ÆW¹—Ëœ W�UE½
s� UNðö
?
?
� sŽ Î
«dO¦
?
� W½UO
?
B�« WHKJð ÷U
?
H�½« ≠
ÆÈdš_« Ÿ«u½_«
s� ŸuM�« «c¼ w
?
� q�U
?
A*« iFÐ „UM
?
¼ Ê√ d
?
O
?
ž
∫q¦� ÆÆ ô“UF�«
W−O
?
²½ UN×DÝ vKŽ W
?
OzUOLO
?
� «dOG²� U
?
N{dFð ≠
WFý√ s� …—œU
?
B�« WO−�HM³�« ‚u� W
?
Fý_UÐ U¼dŁQ²�
ÆfLA�«
Èdš_« ‰“«uF�UÐ W½—UI� UN
?
�«b�²Ý« w� …d³)« WK� ≠
ÆÃUłe�«Ë 5KÝ—u³�« s�
Æ◊uD)« ô“UFÐ …œułu*« »uOF�« b¹b% WÐuF�≠
ÊS� ÆÆ ô“UF�« Ác
?
N� bO'« ¡«œ_« sŽ dEM�« iGÐË
W�U
?
š ÆÆlOMB²�« UOKL
?
Ž vKŽ bL²
?
F¹ wzUNM�« U¼¡«œ√
Èu²
?
;«Ë ”öłd
?
³O
?
H�« s� ŸuMB*« wKš«b�« VKI�«
Æ`D��« vKŽ wzUÐdNJ�« ‰U:« l¹“uðË wł—U)«
s� W�b
?
�²
?
�*« wÞUD*« ÊuJKO��« …œU
?
� d³
?
²FðË
¡U*« œdÞ vKŽ U
?
Nð—bI� Î
«dE½ ÆÆW
?
O−Mð«d�« œ«u*« s
?
�Š√
`DÝ „d
?
²²� ÆƉ“U
?
F�« `DÝ vKŽ
Hydrophobicity
…b
?
OH
?
� …d¼UE�« Ác¼ d
?
³
?
²FðË ÆU
?
NðœU¹“ bMŽ ‰“U
?
F�«
ÆÆÀuK²�« ·Ëdþ w� t
?
�uKÝ s�
?
% U
?
N½_ ÆƉ“U
?
FK�
ÆÆ`D��« vKŽ »d
?
?
²�« —U
?
Oð WL
?
O
?
� s� qKIð YO
?
Š
ÀËb
?
Š ÂbŽË ÆÆW
?
�U'« oÞUM*« —u
?
Nþ ÂbŽ w�U
?
²�UÐË
ô“U
?
Ž©∂® r�— q
?
JA�« `{u¹ Æw×D�
?
�« iO
?
�u�«
Æt�«uš b
?
IH¹ Ê√ ÊËœ
s� ö
?
�u*« Ê√ UL
?
- Invar Card
5ŽuM�«
≠ ©»≠≥® r�— qJý ≠
q
?
Jý≠
GAP Type
Ë
≠ ©‡
???
ł≠≥® r
???
�—
…œU¹e� …d
?
¦JÐ Âb�
?
²�ð
qIM�« ◊u
?
Dš W
?
F
??
Ý
Ê√ ô≈ ÆÆ…b¹b'«Ë WLzUI�«