Page 23 - 114

Basic HTML Version

»U
?
A
?
š√ s� lMBðË ÆÆ…b
?
L
?
Ž_« Ÿ«u½√ hš—√ w¼Ë
YO
?
Š ÆÆUN
?
²½Ëd0 eO
?
L
?
²ðË ÆÆdÐuMB�«Ë “—_« d−
?
ý
œuFð rŁ ÆÆWO�UŽ WOJO½U
?
JO� ‰ULŠ_ X{dFð «–≈ wM×Mð
WO
?
�U)« Ác¼Ë ÆqL(« ‰«ËeÐ wF
?
O³D�« UN
?
F{Ë v�≈
ÆÆ«c�Ë Æ ö�u*« XO³¦ð ÷«dž_ Î
U�U9 WLzö� UNKF&
W�U
?
Š w� t½_ ÆÆp�– sJ�√ U
?
LK� UN�U
?
L
?
?
ÝUÐ `BM¹
WH�UŽ sŽ W&UM�U
?
� …b¹bý ÈuI� ö�u*« ÷dFð
…uI�« Ác¼h²9 w³
?
A)« œuL
?
F�« W�dŠ ÊS� ÆÆÎ
ö
?
¦�
ÃU²
?
% ô w¼Ë Æ ö�u*« vKŽ U¼d
?
OŁQð s� nH�ðË
ÆÆ…b
?
L
?
Ž_« Ÿ«u½√ hš—√ s� d
?
³²
?
FðË ÆÆW½U
?
O
?
�v�≈
WDÝu²*« œuN−K� UJ¹d�√Ë UÐË—Ë√ w� …d¦JÐ Âb�²�ðË
W{dŽ UN½√ ÆÆUNÐuOŽ r¼√ s� Ê√ ô≈ ÆWOzUM�« s�U�_« w�Ë
Æo¹d(«Ë VA)« —UI½Ë sHFK�
Concret Poles
WO½UÝd)« …bLŽ_« ≠
ÃU
?
²
??
%ôË ÆÆb¹b
??
(«Ë XML
?
Ý_« s
?
� lMBðË
q¦� W
?
OzUOL
?
OJ�« q�«uF�UÐ dŁQ²ð ô U
?
N½√ UL� ÆÆW½U
?
OB�
Æ«b�²Ýô« WKOK� UNMJ�Ë ÆÆ√bB�«
Steel Poles
WO½bF*« …bLŽ_« ≠
s�U
?
�_«Ë VŽö*«Ë ‚dD�« …—U½≈ w� Âb
?
?
²
?
�ðË
lMBð UN½√ UL� ÆÆsL¦�« WB
?
Oš— UN½QÐ “U²9Ë ÆÆWOMJ��«
ÆÆWHK²�� Ê«u�√Ë ÆÆ©dOÝ«u�
_
wKJO¼® WHK²�� ‰UJýQÐ
ÆW½UO�v�≈ ÃU²%Ë
Reinforced Fiberglass
”öł d
?
³OH�« …b
?
LŽ√ ≠
Poles
”öł d
?
³OH�UÐ Íu
?
I*« dLO�u
?
³�« …œU� s� lMBðË
w� WO�U¦� UNKF& …b¹bŽ UH�«u0 “U²9 w²�« ©
FRP
®
W½U²*«Ë q�P
?
²K� WO�UF�« W
?
�ËUI*« UN
?
L¼√ s�ÆƉU:« «c¼
W�uNÝË UN½“Ë WHš v�≈ W
?
�U{ùUÐ ÆÆWO�UF�« WOJO½UJO*«
U¼dLŽ qB¹Ë ÆÆWHK²�� Ê«u�QÐ lMBðË ÆUN³O�dðË UNKI½
W
?
FHðd
?
� X�«“U� U
?
N½√ ô≈ ÆÆWMÝ ¥∞ v�≈ w{«d²
?
�ô«
UN³O�dðË dB� w� …bLŽ_« Ác¼ lOMBð - b�Ë ÆsL¦�«
«– s�U
?
�_« iFÐ w� jÝu
?
²
?
� b
?
N
?
ł ◊uDš w�
ÆW³FB�« WO¾O³�« ·ËdE�«
Steel Towers
W‡¹b‡¹b‡(« ëdÐ_« ≠
dO�U�0 UNFOL& r²¹Ë ÆÆsHK:« VKB�« s� lMBðË
s� ëdÐ_« Ÿ«u½√ vKŽ√ UN½√ ÆÆUNð«e
?
O2 s�Ë ÆqO�«u�Ë
U¼dL
?
ŽË ÆÆ…bO
?
FÐ U�U
?
�* Âb�
?
²�ðË ÆÆW½U²
?
*« YOŠ
W¹u'« q�«u
?
F�UÐ dŁQ²ð UN½√ ô≈ ÆÆÎ
«b
?
ł dO³� w{«d
?
²�ô«
‰UJýQÐ UNLOLBð r²¹Ë ÆWLz«œ W½UOB� ÃU²%Ë ©√bB�«®
ÆU¼bNłË Ãd³�« UNKL×¹ w²�« dz«Ëb�« œbF� Î
UI³Þ WHK²��
Conductors
ÆÆqIM�« jš w� w�Ozd�« ¡e'« ÆÆ ö
?
�u*« d³²Fð
s� WOzUÐdNJ�« W�UD�« qI
?
MÐ ÂuI¹ Íc�« q�UM�« UN½√ YOŠ
dO
?
ž Í√ ÆÆW�u
?
AJ� ÊuJð U� Î
U
?
³�UžË Æd
?
š¬ v�≈ ÊUJ�
ëdÐ√ Ë√ …bLŽ√ 5Ð WIKF
?
� ÊuJðË ÆÆW�“UŽ …œU0 …UDG�
ÊUOŠ_« iFÐ w� qBð b� U�U�
?
� UNCFÐ sŽ bF³ð
tKF
?
−¹ ÆÆÎ
UIKF
?
� q�u*« Êu�Ë Æ ≤µ∞ s� d
?
¦�√ v�≈
v�≈ Î
U
?
OÝ√— dŁR¹ Íc�« t½“Ë d
?
OŁQð X% Î
U
?
F�«Ë Î
U
?
Lz«œ
t½S� ÆÆp�c
?
�Ë Æq�u*« w� bý œUN
?
ł≈ Î
?
³�
?
� qHÝ√
«– q�u*« U
??
NM� lMB¹ w²�« …œU
?
*« ÊuJð Ê√ V−¹
l�«u�« œUNłù« q
?
Lײð UNKF& W
?
O�UŽ WOJO½UJO
?
� W½U²�
bA�« …u� ÊuJð v²Š Ê“u�« WH
?
OHš ÊuJð Ê√Ë ÆÆUNOKŽ
W�U�*« …œU¹“ sJ1 v²Š …d
?
OG� q�u*« vKŽ …dŁR*«
ÊS� ÆÆÎ
U
?
�uLŽË Æj
?
)« ¡UA½≈ WHKJð qOK
?
I²� ëdÐ_« 5Ð
…bF� l
?
C�¹ qIM�« ◊uDš w� q�u*« …œU
?
� —UO
?
²š«
∫UNL¼√ s� ÆÆ «—U³²Ž«
≠ ëdÐ_« 5Ð W
??
�U
?
�*« ≠ ö
?
�u*« w
?
� b
?
A�«
‰uÞ vKŽ …—bI�« w� bIH�« ≠ «“«e²¼ö� j)« ÷dFð
≠ j)« vKŽ b
?
N'« w� ÷U
?
H
?
�½ô« ≠ j)« —U�
?
WŠU
?
�� ≠ j)« l�u� w� WO
?
šUM*« q�«uF�«Ë fID�«
Æq�u*« r−Š Ë√ q�u*« lDI�
ö
?
�u*« U
?
NM� W
?
FMB*« œ«u*« “U
?
²9 Ê√ V−¹Ë
∫wðüUÐ
Conductivity
W‡‡OK�u*« ≠±
ö
?
�u� U
?
NM� lMB
?
ð w²�« …œU*« ÊuJð Ê√ V−¹
w� bI
?
H�« ÊuJ¹ v²Š W
?
O�UŽ WOK�u
?
� «– qIM�« jš
ÆsJ1 U� q�√ j)« vKŽ …—bI�«
Mechanical Strength
W‡OJO½UJO*« W‡‡½U‡²*« ≠≤
ÆÆ…œU*« tKLײð œUNł≈ vB�QÐ WOJO½UJO*« W½U²*« ”UIð
sJ�√ ÆÆd³�√ Ê“u�« v�≈ W½U²*« W³�½ X½U� ULK� t½√ YOŠ
Æj)« ¡UA½≈ WHKJð iOH�ðË Ã«dÐ_« 5Ð W�U�*« …œU¹“
Modules of Elasticity
W‡½Ëd
?
‡*« q‡�U‡F
??
� ≠≥
l�«u�« bA�« œUN
?
ł≈ dOŁQð X% q�u*« W�UD²Ý« ÍœR¹
v�≈ ÍœR¹ U
?
� u¼Ë ÆÆlDI*« W
?
ŠU�
?
� hI½ v�≈ t
?
OKŽ
ÆtŽUDI½«Ë q�u*« nF{
Expansion
Í—«d‡‡(« œb‡‡
?
L
?
²�« q‡�U‡‡F
?
� ≠¥
Coefficient Heat
œb9 q�UF
?
� «– …œU� s� q�u*« W
?
ŽUM� qCH¹
ÊuJð WOz«uN�« qIM�« ◊uDš Ê_ «dE½ ÆÆd
?
OG�Í—«dŠ
rŁ s�Ë ÆÆ¡«dF�UÐ U¼œułu� WOšUM*« «d
?
OG²K� W{dF�
»d²Ið …—«dŠ Wł—œ w� «dO
?
G²K� W{dŽ ÊuJð UN½U�
b
?
�Ë ÆÆ Ú
¥∞ sŽ b¹eð ¡U²
?
A�« w� bL
?
−²�« W
?
ł—œ s�
iFÐ w� nOB�« qB
?
� w� d¦�√ Ë√ ÂÚ
µ∞ v�≈ qBð
q�u
?
LK� Í—«d(« œb
?
L²�« q�U
?
F� ÊU� «–S
?
� ÆoÞUM*«
UNKF& Wł—b� œbL²²
?
Ý qIM�« jš „öÝ√ ÊS� ÆÆÎ
«dO³�
ÆÆq�u*« rOšdð …œU¹e� nOB�« w� ÷—_« s� »d²Ið
U2 ÆÆ¡U²A�« w� b¹bý Î
UýULJ½« gLJM²Ý UN½√ 5Š w�
ÆlDIM¹ tKF−¹Ë q�u*« w� bA�« b¹e¹
Cost
W‡‡‡HK‡J²�« ≠µ
…œU� —U
?
?
š« w� …dŁR*« q�«uF
?
�« r¼√ s� d³
?
²FðË
s� W
?
Žu
?
L
?
?
� qC
?
�√ U
?
N� ÊuJ
?
¹ YO
?
×Ð q�u*«
ÆÆWK�u*« œ«u*« v�≈ dEM�UÐË ÆW
?
HKJð q�QÐ hzU
?
B)«
sJ�Ë ÆÆWO
?
zUÐdN� W
?
OK�u� vKŽ√ U
?
N� WC
?
H�« Ê√ b$
q�uL
?
� UN
?
�«b�
?
²Ý« ÊËœ ‰u
?
% WO�U
?
F�« UN²
?
HKJð
WO�UŽ WOK�u0 tF²
?
L²� ”U×M�« U¼bFÐ wðQ¹Ë ÆwzUÐdN�
ÂuOM�u�_« d³
?
²F¹Ë ÆWCH�« s� dO
?
¦JÐ q�√ WHKJðË Î
«bł
t½√ YO
?
Š ÆÆ ö�u*« WŽUM� w
?
� Î
U�«b�
?
²Ý« d
?
¦�_«
Î
«b
?
O
?
ł Î
ö¹bÐ ÊuJ¹ Ê_ tK
?
¼Rð hzU
?
B
?
�Ð l²
?
L
?
²¹
»—UIð w²
?
�« WO�UF�« t
?
²OK�u
?
� UNL¼√ s�Ë ÆÆ”U
?
×MK�
t½“Ë WHš v�≈ W�U
?
{ùUÐ ÆÆ”U×M�« WOK�u� s� •∂∞
s� q�√ W
?
OJO½UJO*« t²½U
?
²� X½U
?
� Ê≈Ë ÆÆtMLŁ hš—Ë
WHK²
?
�� ‚dDÐ t
?
OKŽ VKG²�« r²¹ Íc�« d
?
�_« ÆÆ”U×M�«
ÆbFÐ ULO� UN� ÷dF²MÝ
ozU
?
H�«Ë w�UF�« b
?
N'« ◊uD�Ð Î
U
?
O�UŠ Âb
?
�²
?
�ð