Page 14 - 114

Basic HTML Version

U
??
N
?
KL
??
A¹ w
?
²�« ôU
??
:« `
?
{Ë√Ë r¼√ s�Ë
∫ ¢W�UD�« …—«œ≈¢`KDB�
U¼—u
?
� ·ö
?
²
?
š« vK
?
Ž W
?
O
?
ÝbMN�« ôU
?
:« ≠±
ÆqOGA²�«Ë ¡UM³�«Ë rOLB²�«Ë jOD�²�« q¦� ÆÆUNKŠ«d�Ë
‰ULŽ_« rOEMðË l¹—U
?
A*«Ë œ«d�_« …—«œ≈ ôU−� ≠≤
Æb¹—u²�« qÝöÝË W¹dA³�«Ë W¹œU*« œ—«u*«Ë
W³ÝU;«Ë WO�U*«Ë W¹œU
?
B²�ô« UÝ«—b�« ôU−� ≠≥
ÆWHK²<« UNKŠ«d� w� W�UD�« WHKJ²Ð UNÞU³ð—«Ë
qC
?
�√ v�≈ ‰u
?
�u�« ‚dÞË U
?
OKL
?
F�« Àu
?
×Ð ≠¥
ÆW{—UF²� WO�U�Ë WOÝbM¼ œuO� X% ‰uK(«
œ«d�_« W
?
�ö�Ð W
?
�UD�« W
?
�öŽË W¾
?
O³�« W
?
ÝbM¼ ≠µ
Æ ôü«Ë PAM*«Ë WO(« UMzUJ�«Ë
œ«d
?
�_« „uKÝ qL
?
Að W
?
O
?
ŽU
?
L
?
²
?
ł≈ U
?
Ý«—œ ≠∂
ÆW�UD�« «b�²Ý« u×½ rN�uO�Ë rN²DA½√Ë
qB¹ W
?
�UÞ s� r�UF�« tJKN
?
²�¹U
?
� Ê√ ÆÆ·ËdF*«Ë
‰ułU²³�«® Î
U¹uMÝ ‰ułU²Ð ÊuOK� n�√ ¥µ∞ w�«uŠ v�≈
s� U
?
N
?
LEF� v
?
KŽ ‰uB
?
(« r²¹ ÆÆ©‰u
?
ł
±µ
±∞ Ω
“U
?
G�«Ë ‰Ëd²
?
³�«®
Fossil fuels
Í—u
?
HŠ_« œu
?
�u�«
ÆÆW¹ËuM�« b
?
O�u
?
²�« UD×� iFÐ V
?
½U−Ð ÆÆ©r×
?
H�«Ë
W
?
�UD�«® …œb
?
?
²*« W
?
�UD�« UD×
?
� s� qOK� œb
?
ŽË
W³�M�UÐ Êü« v²Š dŁR� dOž ©ÕU¹d�« W�UÞË WO�LA�«
Ê√ ÆÆd�c�UÐ d¹b
?
ł u¼ U2Ë ÆW�UDK� w*UF�« ÃUO
?
²Šö�
p�c�Ë W�UD�« sŽ W�u¾�*« W
?
O*UF�« ULEM*«Ë U¾ON�«
…—«œ≈ Ÿu
?
{u� X�Ë√ b
?
� ÆÆW�b
?
I²*« ‰Ëb�« U
?
�uJŠ
UMOF³
?
Ý cM� ÆÆÎ
UG�UÐ Î
U�UL²¼« UN
?
OKŽ WE�U;«Ë W�UD�«
W¹d
?
A³�« WDA½_« ôU
?
−� w� W
?
�b�
?
²�*« W
?
�UD�«
ÃU²½≈ WHKJ
?
ð YOŠ s� WOMJ��«Ë W¹—U−²
?
�«Ë WOŽUMB�«
∫w�U²�« u×M�« vKŽ ÆÆW�UD�« pKð
vKŽ√Ë W�UD�« Ÿ«u½√ vKž√ w¼Ë ÆÆW
?
OzUÐdNJ�« W�UD�« ≠±
ƉULF²Ýô« YOŠ s� UNðUł—œ
s� W
?
OzUÐdNJ�« W
?
�UD�« wKðË ÆÆW
?
OJO½UJO*« W
?
�UD�« ≠≤
ÆnO�UJ²�« YOŠ
High - Grade
W
?
ł—b�« W
?
O�UŽ W¹—«d
?
(« W
?
�UD�« ≠≥
Æ
Heat Energy
Low - Grade
W¹—«d(« W¾�b
?
²�«Ë 5��²�« W�UÞ ≠¥
Æ
Thermal Energy
U
?
NŽ«u½√ ·ö
?
²š« vKŽ W
?
�UD�« sŽ dO
?
³F
?
²�« r²¹Ë
U−
?
O'«Ë ‰ułU
?
−O*« Ë√ ‰u'« w¼Ë …b
?
Š«Ë …bŠuÐ
nK²�ð W
?
�UD�« ÃU²½ù WO�U
?
*« nO�UJ²�« Ê√ rž— ÆƉuł
w� d�√ «c¼Ë ÆÆW�UD�« pKð Ÿu½ ·ö²šUÐ Î
«dO³� Î
U�ö²š«
WE�U;«Ë W�UD�« …—«œ≈ WÝ«—œ ‰U
?
−� w� WOL¼_« W¹Už
sŽ W�u¾�*« W¾ON�«Ë W�UD�« ”bMN� vKŽ V−¹Ë ÆÆtOKŽ
ÊQÐ ÆÆW�UŽ W
?
HBÐ ‰uI�« sJ1Ë ÆÎ
«bO
?
ł t�«—œ≈ UNð—«œ≈
ÆÆWHKJð vKŽ_« U
?
L¼ ÆÆWOJO½UJO*«Ë WOzUÐd
?
NJ�« 5²�UD�«
W�UÞ T& rŁ ÆÆWł—b�« WO�UŽ W¹—«d
?
(« W�UD�« ULNOK¹Ë
YOŠ ÆÆWLzU
?
I�« W¹UN½ w� W¹—«d(« W¾�b
?
²�«Ë 5��²�«
lCÐ …—«d
?
(« Wł—œ l�— w� W�U
?
D�« pKð Âb�
?
²�ð
qF�Ë ÆjO;« jÝu�« …—«dŠ W
?
ł—œ sŽ jI� Uł—œ
w� W
?
O
??
?
Ozd�« nF
??
C�« WDI½ u¼ ÆÆV³
??
��« «c¼
Êu
?
¦ŠU
?
³�« U
?
N�c³¹ w²�« W
?
�«d
?
³�«Ë …œU'« ôËU
?
w²�« W
?
�UD�« 5Ð R
?
�UJð v�≈ ‰u�u�« u
?
×½ ¡U
?
LKF�«Ë
Solar
w�LA�« ŸUFýù« o¹dÞ sŽ ÷—_« v�≈ qBð
qz«u
??
��« iF
?
Ð w� …œu
?
łu
?
*« pKð Ë√
Radiation
w²�« W
?
�UD�« pK
?
ð 5ÐË ÆÆ÷—_« sÞUÐ w� W½e
?
²
?
W�UD�« Ë√ Í—uHŠ_« œu�u�« s
?
� UNOKŽ ‰uB(« sJ1
ÆW¹ËuM�«
Y׳�« WOL¼√ s� qKI¹ ô p�– ÊS
?
� ÆƉU(« WFO³DÐË
—œUB� s� WMJ2 …œUH
?
²Ý« vB�√ v�≈ ‰u�u�« u×½
W�UÞË W
?
O�
?
LA�« W
?
�UD�« UN
?
L¼√Ë ÆÆ…œb−²*« W
?
�UD�«
…œUH²Ýô« v�≈ ‰u�uK� Î
ö¹uÞ ‰U:« ‰«e¹ ôË ÆÕU¹d�«
Æ—œUB*« pKð s� ÈuBI�«
w²�« W
?
�UD�« Ê√ v�≈ UM¼ d
?
O
?
A½ Ê√ ÆÆn¹dD�« s�Ë
sŽ bŠ«u�« ÂuO�« w� W
?
O{—_« …dJ�« `DÝ v�≈ qBð
n�√ WzU
?
� …¡U{ù wHJð ÆÆw�
?
LA�« ŸUF
?
ýù« o¹dÞ
ÆÆq�U� Âu¹ …b* „—u¹u
?
O½ WM¹b� r−×Ð WM¹b
?
� ÊuOK�
s� ÈuBI�« …œU
?
H²Ýô« ôU−
?
� Ê√ b�R¹ Íc�«d�_«
v�Ë_« UN²�u
?
HÞ qŠ«d� w� ‰«eð ô WO�
?
LA�« W�UD�«
w²�« …œU
?
(« WO*UF�« W
?
�UD�« W�“√ ÊUÐ≈ w{U
?
*« ÊdI�«
Ʊπ∑≥ dÐu²
?
�√ w� jÝË_« ‚dA�« »dŠ X³
?
ŠU�
s¹—u×
?
� vKŽ bL²Fð W
?
ÝUOÝ ŸU
?
³ðUÐ p�– vK& b�Ë
ÁU½d�– Íc�« ÂuNH*UÐ W
?
�UD�« vKŽ WE�U;« ∫5OÝUÝ√
ÊU� b
?
�Ë Æ…œb−²*« W
?
�UD�« —œUB0 ÂUL
?
²¼ô«Ë ÆÆÎ
UH½¬
Èu
?
I�« UD×� i
?
FÐ UN� X{d
?
Fð w²�« Àœ«u
?
×K�
pKð ¡UM
?
Ð w� lÝu
??
²�« vKŽ w³K
?
Ý d
?
OŁU
?
ð ÆÆW¹ËuM�«
…d
??
L
?
²
??
�*« ÀU
??
×Ð_« s� ržd�« v
?
KŽË Æ UD;«
…¡UH
?
� «– WK¹bÐ qzU
?
ÝË œU−¹ù …œU
?
'« ôËU;«Ë
ÂbŽ b
?
�R*« s� t½√ ô≈ ÆÆ…œb−²*« W
?
�UD�« bO�u²� W
?
O�UŽ
‰öš Í—uH
?
Š_« œu�u�« W�UÞ sŽ ¡UMG²
?
Ýô« WO½UJ�≈
ÆW�œUI�« WKOKI�« œuIF�«
Ê√ b
?
�Rð ÆÆ U
?
Ý«—b�« lO
?
L
?
ł Ê√ s
?
� ržd�« vKŽ
wHJ¹ ÷—_« sÞUÐ w� œu
?
łu*« Í—u
?
HŠ_« œu
?
�u�«
œuI
?
Ž …bF� ÍdA
?
³�« ◊UAMK� W
?
�“ö�« W�UD�« b
?
O�u²�
—UFÝ√ w� dL²�*« ŸUHð—ô« lM1 r� «c¼ Ê√ ô≈ ÆÆW�œU�
iH) qF
?
−¹ U2 ÆÆr�UF�« Èu
?
²�� v
?
KŽ œu�u�« «c¼
Âb�²�� vKŽ «bOł U¹œU
?
B²�« «bzUŽ ÆÆW�UD�« „öN²Ý«
Í√ sŽ œU
?
?
Ðô« …—Ëd{ ÆÆp�– b
?
�R¹Ë ÆW
?
�UD�« pKð
ÊËœ W
?
�UD�« W
?
ŽU
?
{≈ U
?
N½Q
?
ý s� ÊuJ¹ U
?
Ý—U2
Ë√ W�UD�« pKð ÃU²½≈ WKŠd� w� ¡«u
?
Ý ÆÆUNM� …œUH²Ýô«
t½S� ÆÆp�– vKŽ …ËöŽ ÆUN�«b�²Ý« Ë√ UNF¹“uð Ë√ UNKI½
·«dÝù« ÂbŽ W�œU
?
I�« ‰UOł_« u×½ UMOKŽ Vł«u�« s�
UNOKŽ WE�U;«Ë WŠU
?
²*« W�UD�« —œUB� ·«eM²Ý« w�
rO
?
�Ið ÆÆW
?
�UŽ W
?
HBÐ sJ1Ë ÆWMJL*« qzU
?
Ýu�« qJÐ
Energy Engineer
Energy Conservation
W‡‡�U‡‡‡‡D‡�« …—«œ≈
Energy Management
aymousa1@yahoo.com
l‡‡¹“uðË UJ‡³‡ý