Page 7 - 113 Website

Basic HTML Version

qOJA
?
²�UÐ «—«d� ÆÆ¡«—“u�« fK−
?
� fOz— —b�√
W¹UL
?
ŠË ¡UÐdNJ�« o�d� “UN
?
ł …—«œ≈ fK: b¹b'«
ÂU�≈ bLŠ√ ”bMN*« W
?
ÝUzdÐ «uMÝ ≥ …b* pKN²�*«
ÆW�UD�«Ë ¡UÐdNJ�« d¹“Ë
fOz— w�uÝœ dÐUł Æ ∫ b¹b
?
'« qOJA²�« rC¹
÷uŽ bL
?
×� Æœ ≠ dB� ¡UÐdNJ� WCÐU
?
I�« W�dA�«
WLF½ uÐ√ W¹“u� Æ ≠ oÐU��« WCÐUI�« W�dA�« fOz—
W�d
?
AK� WFÐU²�« U
?
�dA�« Êu¾
?
A� ⁄dH²*« u
?
CF�«
sŽ ¥ qOJA
?
²�« r{ U
?
L
?
O
?
� ÆÆWIÐU
?
��« W
?
CÐU
?
I�«
≠ o�«d*« d¹“Ë WHOKš ÈuI�« b
?
³Ž Æœ ∫r¼ 5JKN²�*«
–U²Ý√Ë oÐU��« W�—u³�« fOz— s¹b�« ÈdÝ w½U¼ Æœ
Íb¹u��« v�“ b
?
L×� Æ ≠ …d¼UI�« ‚uI
?
×Ð Êu½UI�«
W�d
?
Ž Õö� Æœ ≠ W¹dB*« UŽUMB�« œU
?
%« qO�Ë
…—«œ≈ fK−� u
?
CŽË WOJ¹d
?
�_« WF�U'UÐ –U
?
²Ý_«
sL
?
Cð UL
?
� ÆÆW�UD�« wJK
?
?
�* W¹dB*« W
?
LEM*«
—U
?
N½√ Æœ ∫r¼Ë …d³
?
)« ÈË– ÊuK¦1 WŁöŁ qOJA
?
²�«
≠ ¡«—“u�« fK−0 W�UD�« …¡UH� …bŠË fOz— Í“U−Š
≠ WOJ¹d
?
�_« WF
?
�U'UÐ –U²
?
Ý_« 5M�Š Ëd
?
LŽ Æœ
WO�U*« Êu¾A�« w� dO³)« »UŠ— uÐ√ œuL×� VÝU;«
ÆoÐU��« WCÐUI�« W�dA�« …—«œ« fK−� uCŽË
X�Ë w� —b�√ b� ¡«—“u�« f
?
K−� fOz— ÊU�Ë
«d¹b� ÈËULKÝ k�UŠ —u²�bK� b¹b−²�UÐ «Î
—«d� oÐUÝ
d¹“Ë WO�uð vKŽ ¡UMÐ «uMÝ µ …b* “UN−K� U¹cOHMð
ÆW�UD�«Ë ¡UÐdNJ�«
qOJA²�« v� ¡UCŽ√ ∂ s
?
� b¹b'« qOJA²�« öš
≠ —UB½ W³¼ Æœ ≠ qOŽULÝ≈ ‚Ë—U� Æœ ∫r¼Ë oÐU��«
≠ s¹bÐUF�« s¹“ Èd�¹ —UA
?
²�*« ≠ —UB½ bFÝ Æœ
ÆÊ«b¹uÝ vHDB� Æœ ≠ Íœ«bGÐ oOHý VÝU;«
dB
?
� ¡UÐdNJ� WC
?
ÐUI�« W�d
?
A�« fOz— —b�√
U�d
?
ý ¡U݃— iFÐ v� œËb
?
×� q¹bF
?
²Ð Î
«—«d�
ÆÂ ∫ s� q� 5O
??
Fð - YO
?
Š ÆÆl¹“u
??
²�«Ë ÃU
?
²½ô«
ÃU²½ù U
?
²�b�« jÝË W�dA� Î
U
?
�Oz— VOIM�« œuL
?
�
W�d
?
A� Î
U�Oz— W¹«— uÐ√ e
?
¹eF�« b³
?
Ž Æ ≠ ¡UÐdNJ�«
aO
?
A�« bL
?
×� Æ ≠ ¡UÐd
?
NJ�« ÃU
?
²½ù U²�b�« »d
?
ž
ÆÂ ≠ ¡UÐd
?
NJ�« ÃU
?
²½ù …d¼U
?
I�« W
?
�d
?
A� Î
U
?
?
Oz—
l¹“u²� U²�b�« »uM
?
ł W�dA� Î
U�Oz— —U
?
H�« vMO�(«
…UMI�« W�d
?
A� Î
U�Oz— b
?
O��« bL×
?
� Æ ≠ ¡UÐdNJ�«
Æ¡UÐdNJ�« l¹“u²�
ÆÂ 5O
?
?
Ð —«d� ¡«—“u�« fK−
?
� fOz— —b
?
�√
wK³I�« tłu�« W�dA� o
?
³Ý_« fOzd�« nKš ÊU³Fý
…b¹b
?
'« W�U
?
D�« W¾
?
O
?
N� U
?
�Oz— ¡UÐd
?
NJ�« ÃU
?
²½ô
fOzd�« wł—u
?
ł wKO� WÝbMN
?
LK� UHKš …œb
?
−²*«Ë
ÆW¾ONK� oÐU��«
d
?
š¬ «—«d� ¡«—“u�« fK−
?
� fOz— —b
?
�√ UL
?
¡UÐdNJ�« …—«“u� ‰Ë√ öO�Ë w�UA� ÕU³� Æ 5OF²Ð
ÆwÝUO��« ‰UBð_«Ë ¡«œ_« d¹u
?
Dð Êu¾A� W�UD�«Ë
Íc�« l�u*« «c¼ w�u
?
²ð …b
?
OÝ ‰Ë√ w�U
?
A� b
?
FðË
¡UÐdNJ�« …—«“u� wHOþu�« qJO
?
N�« w�≈ «œb−� nO{√
Æ…—«œù«Ë rOEM²K� Íe�d*« “UN'« WI�«u0
Ê« ÆÆ¡UÐdNJ�« b
?
O�u²� W¹ËuM�« UD;« W¾
?
O¼ b�√
UI�Ë W¹ËuM�« WD;« ¡UA½ù l�«u*« V�½« w¼ WF³C�«
s� d¦
?
�_ l�u*« wKŽ X¹dł« w²�« WO*U
?
F�« UÝ«—bK�
t²H�ËU� tO� bM� W¾ONK� d¹dIð w� p�– ¡Uł Æs¹bIŽ
pOJA²�« ·bN
?
²�ð WOLKŽ dOžË W
?
O×DÝ rŽ«e� t½QÐ
U¼U&«Ë WO�u'« ÁU
?
O*« ÀuKðË WÐd²�« hzUBš w�
U²�b�« UE�U×�Ë …d¼U
?
I�« ¡«u¼ ÀuKð ‰UL²Š«Ë ÕU¹d�«
ÆWD;« sŽ —bBð Ê« sJ1 w²�« UŁUF³½ôUÐ
t½U� WÐd²�« hzUB) W
?
³�M�UÐ t½« ÆÆd¹dI²�« ‰U�Ë
»u�M*« u¼Ë d׳�« `DÝ Íu²�0 WD;« ¡UA½« r²¹
t½u� UN²�bI� w� hzUB)« s� b¹bF�UÐ eOL²¹ Íc�«
U
?
Ý«—b�« X²
?
³Ł« b
?
�Ë ÆWÐö
?
B�« b¹b
?
ý «d
?
?
w� qLײ
?
�« wKŽ PAM*« …—b� WOÝbM
?
N�« »—U−²�«Ë
U¼—b
?
B
?
� WO
?
�u
?
'« ÁU
?
O*« Ê√ UL
?
� ÆÆ¡«u
?
łô« Ác¼
W¹uKI�« w�« qO9 w¼Ë W
?
(U*« d×
?
³�« ÁUO� w
?
�Ozd�«
sŽ U½UO
?
Š√ UN²ŠuK� b¹eð YO
?
Š ÆÆÕö�ôUÐ WF³
?
A�Ë
d−(« W
?
Ы–ô W�“ö�« W¾O³
?
�« d�«uð ÂbF� d×
?
³�« ÁUO�
Æ—UD�ô« ÁUO� q¦� WOCL(« ÁUO*« w¼Ë ÍdO'«
W
?
O{d
?
H�« X×
?
� «–« t½« w�≈ ÆÆd¹d
?
I²�« —U
?
ý√Ë
s� p�– ÊU� ÆÆW
?
IDM*« w� WOKHÞ ÷—ô« ÊQÐ W
?
OLKF�«
WM¹b� »d
?
žË jÝuÐ PAM*« lO
?
Lł ◊uI
?
Ý t½Qý
WÐd
?
²�« U
?
I³Þ tÐU
?
A
?
²� ÂuK��« w²
?
Š W¹—bMJÝô«
t½« w�« «d
?
OA� ÆÆw�U
?
LA�« qŠU
?
��« ‰uDÐ W¹d
?
O'«
dÞU< «bF½« „UMN� ÆÆWO×D��« X% WÐd²K� W³�M�UÐ
UNM� »U
?
³Ý_ WO
?
×D��« X% WÐd²K� WKHD�« U
?
I³Þ
ÆÆ Â ±∞∞ s� d
?
¦�UÐ Íd
?
O'« d
?
−(« W
?
I³Þ pL
?
Ý
Æ«dH� WD×LK� wzUA½ô« qL(« ÊuJ¹ p�cÐË
¡«u
?
N� ÀuKð ÀËbŠ W
?
O½UJ�« d¹dI
?
²�« bF
?
³²
?
Ý«Ë
…d¹UG� ÕU¹d�« U¼U
?
&« Ê_ ÆÆqOM�« Íœ«Ë Ë√ …d¼UI�«
Ê√ U
?
L
?
� ƻu
?
M'« w�« ‰U
?
L
?
A�« s� w
?
ðQðË U
?
�U9
UŁUF³½ô« s� dŁ√ Í√ «bF½« b
?
�Rð WO*UF�« UÝ«—b�«
Ær� ≤∞ W�U�� bFÐ wKŽ WD;« s�
dH�_« ·d'« bO�uð WD×�
¡UN½ô WO
?
�U²)« W½“«u*« W�UD�«Ë ¡UÐdNJ�« d¹“Ë b
?
L²Ž«
p�–Ë ÆÆ≤∞±≤Ø≤∞±± v�U*« ÂU
?
FK� n¹d�« WÐdN
?
� W¾
?
?
ON�« ¡U
?
G�ù —œUB�« ≤∞∞∑ WM�� ±≥ Êu
?
½UIK� Î
«cO
?
HMð
WLOI�UÐ tOMł —UOK� ±µ v�«uŠ ≠ UN�u�√Ë 5K�UF�« qI½Ë
vKŽ ¡UÐd
?
NJ�« ŸUDI� WFÐU
?
²�« U�d
?
A�« v�≈ ≠ W¹d²
?
�b�«
Æ≤∞∞∏Ø≤∞∞∑ v�U*« ÂUF�« cM� √bÐ qŠ«d� fLš
…—U½≈ s� ¡UN²½ù« - W¾O
?
N�« qLŽ —«b� vKŽ t½√ ÆÆd�c¹
∂±≥± U¼œbŽË …dO
?
³J�« lЫu²�«Ë WO�Ozd�« Íd
?
I�« lOLł
ÆÆ ôu×
?
� WD×� ≥∏∂ lO
?
ÝuðË ¡UA½≈ Ë ÆÆlÐU
?
ðË W¹d�
bNł öÐU�Ë WOz«u¼ ◊uDš r� ∂≤∞π ¡UA½≈ v�« W�U{«
v�« ÆÆwMJÝ lL&Ë lÐUð ≥≥∂∞¥ …—U½≈ sŽ öC� ÆÆw�UŽ
‰ö
?
Š« UOKL
?
Ž cO
?
HMðË ÆÆÈdI�« UJ³
?
ý rOŽbð V
?
½Uł
—U
?
O²�« qO
?
�uðË ÆÆÈdI�UÐ WJ
?
�UN
?
²*« UJ³AK� b¹b
?
ÆÆÕö
?
?
Ýô« w{«—_ Ê«b
?
� n�√ ±¥∂ ‡� wzUÐd
?
NJ�«
¡UMOÝ ‰UL
?
AÐ Ê«b� n�√ ¥∞∞ ÕöB²
?
Ý« v�≈ W�U{ùUÐ
Æ¡UMOÝ jÝuÐ ÈdI�« …—U½≈Ë
W¹U
?
L
?
ŠË ¡UÐdN
?
J�« o�d� rO
?
EMð “UN
?
ł —b
?
�√
U¹ö)« «b
?
�²
?
Ý« lO−
?
A²� U¹—Ëœ UÐU
?
²� pKN
?
²�*«
ÃU²½ù «bŠË ¡UA½UÐ 5�d²ALK� ÕUL��«Ë WO�LA�«
ÆÆ¡UÐdNJ�« WJ³
?
AÐ UNDÐ—Ë U¹ö
?
)« Ác¼ s� ¡UÐdNJ�«
W−²M*« WOzUÐdNJ�« W�UD�« WO
?
L� 5Ð U� W�UI� ¡«dł≈Ë
‰öš s� Êu�d²A*« ¡ôR¼ UNJKN²�¹ w²�« pKðË UNM�
W
?
×¹dý vKŽ√ s� p�–Ë l
?
¹“u²�« U
?
�dý UJ³
?
ý
w�UBÐ vL
?
�*« ÂUEM�« u¼Ë ÆÆ„öN
?
²Ýö� W¹d
?
…œU¹“ W�UŠ v� t½√ ÆÆwMF0 Æ ©
Net Metering
® ”UOI�«
dNý w� WO�LA�« U¹ö
?
)« s� W−²M*« ¡UÐdNJ�« WOL�
r²¹ ¢ W×¹d
?
ý vKŽQТ WJKN²�*« pKð sŽ W
?
³ÝU;«
„d²
?
A*« `�UB� s¹b
?
� »U�Š v�≈ izU
?
H�« q¹u%
ÂU
?
F�« W¹UN½ v�≈ p�– d
?
?
�¹Ë ÆÆt
?
OK¹ Íc�« dN
?
AK�
izU
?
� w�UL
?
łù W¹u�ð ¡«d
?
ł≈ r²¹ YOŠ Íœö
?
O*«
r²¹ ôË ÆÆdNý dš¬ w� „d²
?
ALK� „öN²Ý«Ë ÃU²½ù«
Ædš¬ ÂUŽ v�≈ ÁœułË W�UŠ w� izUH�« qI½
W�U
?
Š w� “UN‡'« ⁄ö
?
Ð≈ r²¹ ÆÆp�– sŽ Î
öC
?
Ë „ ±∞∞∞ d
?
NA�« ‰ö
?
š W−
?
²M*« W�UD�« “ËU
?
&
`�UB� W�UD�« —b
?
B0 …œUNý —«b�ù p�–Ë ÆÆ”
d
?
š¬ „d²
?
A* U
?
NF
?
OÐ t� o×¹ w
?
²�«Ë ÆÆ„d²
?
A*«
qšœ oO
?
I
?
ײ�ÆÆ jO
?
ÝË ‰ö
?
š s� Ë√ …d
?
ýU³
?
“UN
?
'« ÂuI¹ v²�« W
?
O�ú� Î
UI
?
�Ë p�–Ë ÆÆt� w�U{≈
Æ’uB)« «c¼ v� U¼œ«bŽSÐ
BOO
w� ¡UÐd
?
NJ�« ŸUD� WO
?
−Oð«d²
?
Ý« —UÞ≈ v�
’U
?
)« ŸUDI
?
�« lO
?
?
AðË rŽb
?
� d
?
B
?
«bM²�� ÕdÞ - ÆÆtðUŽËdA� v� W�—UALK�
WŽ—e
?
� ¡UA½ô WO�U*«Ë W
?
OMH�« ÷ËdF�« VKÞ
f¹u��« ZOKš v� «ËU−O� ≤µ∞ …—b� ÕU¹—
ÆÆ
BOO
„ö
?
²�ô«Ë qO
?
G
?
A
?
²�«Ë ¡UM³�« ÂUEMÐ
b
?
Žu� v� WK¼Q
?
²*« …dA
?
F�« U�d
?
AK� p�–Ë
Æv�U(« ÂUF�« s� d³L²³Ý qz«Ë√ t²¹Už
«d
?
šR
?
� —b
?
�√ b
?
� Èe
?
�d*« pM³�« ÊU
?
vDGð v²�« ŸËd
?
A
?
LK� W¹œU
?
O��« W
?
½UL
?
C�«
W
?
HKJðË t� W
?
�“ö�« «—UL
?
¦
?
²
?
Ýô« v�UL
?
ł«
W¹dB*« W�dA�« Âe²Kð ÆdNý√ ∂ …b* qOGA²�«
s� W
?
?
²M*« W
?
�UD�« ¡«d
?
AÐ ¡U
?
Ðd
?
NJ�« qIM�
Áœb% Èc�« d
?
F��UРU�U
?
Ž ≤µ …b* ŸËdA*«
—UFÝôUÐ pKN
?
²�LK� UNFOÐ …œU
?
Ž«Ë WB�UM*«
Æ¡«—“u�« fK−� U¼dI¹ v²�«
WF³C�UÐ W¹ËuM�« WD;« l�u�