Page 6 - 113 Website

Basic HTML Version

—U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡³š√
w� `³
?
�√ Æ¢rKE*«¢ o
?
HM�« w� d
?
B
?
� XKšœ
W�“√ nOB�« «c¼ b
?
NA²Ý d
?
B� Ê√ ÆÆb�R*« rJŠ
w� t� X{dFð U� ‚uHð ¡UÐdNJ�« «œ«b�≈ w� …œUŠ
W�œU� ·U−
?
Ž «uM�Ð —cM¹ U� u¼Ë ÆÆoÐU��« ÂUF�«
Æ«¡uÝ d¦�√Ë ÆÆ…bŠ d¦�√ ÆÆ¡UÐdNJ�« «œ«b�« w�
bO�uð «—b� W�U{ù W²OL²�*« ôËU;« XKA�
WD�K� UI
?
³Þ «ËU−O� ≥¥µ∞ ‡Ð —bI
?
ð X½U� …b¹bł
ÆÆnO
?
B�« ‰ušœ q³
?
� ≤∞±≤ ≠ ≤∞∞∑ WO
?
�L
?
µ∞∞® U
?
NMÐ WD; W¹“U
?
G�« «bŠu�« ∫q
?
LAð X½U
?
…eO'« ‰ULý WD; W¹“U
?
G�« «bŠu�«Ë ÆÆ© «ËU−O�
WD×0 w�Ë_« W¹—U�³�« …bŠu�«Ë ÆÆ© «ËU−O� ±∞∞∞®
5ðb
?
Šu�«Ë ÆÆ© «ËU
??
?
O
?
� ∂µ∞® WM�
??
��« 5F�«
UL�Ë Æ© «ËU−O
?
� ±≥∞∞® dO�uÐ√ WD×0 5²¹—U�³�«
œbF�«® w{U*« d¹UM¹ w� ¢WOÐd
?
F�« ¡UÐdNJ�«¢ XF�uð
Íu
?
Ý w�U
??
(« nO
?
B�UÐ o×K
?
ð s� t½U
?
� ÆÆ©±±±
© «ËU
?
?
O
?
� µ∞∞® U
?
NMÐ WD; W¹“U
?
G�« «b
?
Šu�«
© «ËU
?
−O
?
� ∂µ∞® dO
?
� uÐ√ WD; W¹—U�Ð …b
?
ŠËË
WD)« w� e−F�« `³BO� ÆÆ «ËU
?
−O� ±±µ∞w�ULłSÐ
w�Ë_« …bŠu�« hI½ UNO�≈ ·UC¹ ÆÆ «ËU−O� ≤≥∞∞
s� Xłd
?
š w²�« © «ËU
?
−O
?
� ≥µ∞® 5³
?
²�« WD×0
dÐu²
?
�√ w� t� X{dFð Íc�« o¹d
?
(« bFÐ W
?
�b)«
ÂUF
?
�« W¹«bÐ q³� U
?
NKOG
?
Að …œUŽ≈ l�u
?
²¹ ôË w{U*«
UN� «—bI� ÊU� w²�« WD)« w
?
� e−F�« lHðdO� ÆÆÂœUI�«
≤∂µ∞ w�≈ W
?
ŠU
?
²
?
� «—b� «ËU
?
?
O
?
� ≤∑≤∞∞
u
?
×½ w�≈ WŠU
?
²*« «—bI�« ◊u
?
³¼ bFÐ ÆÆ «ËU
?
−O
?
…œU¹“ tO� l�u²¹ Íc�« X�u�« w� ÆÆ «ËU−O� ≤µµµ∞
`³BO� ÆÆ «ËU−O� ≥∞∞∞∞ u×½ w�≈ wB�_« qL(«
q¦1 U0 ÆÆ «ËU
?
−O
?
� µ∞∞∞ u
?
×½ l�u
?
²*« e−
?
F�«
WO
?
�uI�« WJ³A�« t� X{dFð Íc�« e
?
−F�« s� •±µ∞
hI½ WKJA
?
� —«dL
?
²Ý« l�Ë Æw{U*« nO
?
B�« w�
ÆÆ© Ë“U*« ≠ —ôu��« ≠ “U
?
G�«® tŽ«u½√ W
?
�UJÐ œu�u�«
…bF� b
?
²LO
?
ÝË ÆÆÎ
«¡uÝ d¦
?
�√ `³BO
?
Ý l{u�« ÊU�
¡U
?
A½« Ê_ ÆÆÊü« s� t
?
�—«bð √b
?
Ð «–≈ w²
?
Š «uMÝ
lЗ√ sŽ qIðô …d²� ‚dG²
?
�¹ ¡UÐdNJ�« bO�u²� WD×�
µ∞∞∞® rzUI�« e−F�« i¹uFð Ê√ sŽ öC� Æ «uMÝ
—UOK� µ∞ u×MÐ —b
?
Ið «—UL¦²Ý« VKD²¹ © «ËU
?
−O�
qþ w� WO�U
?
(« W�uJ(« tMŽ e−Fð U
?
� u¼Ë ÆÆtOMł
ŸUDI�« ÂU
??
??
Š≈Ë ÆÆWM¼«d�« ŸU
??
{Ë_«Ë ·ËdE�«
qþ w� «—UL¦²
?
Ýô« Ác¼ w� WL¼U�*« sŽ ’U)«
ÆWO�uJŠ WOJMÐ U½UL{ œułË ÂbŽ
W�UF�« …—U½ô« iOH
?
�ð WDš Ê√ ÆÆd�c�UÐ d¹błË
r� «ËU−
?
O� ∑∞∞ d
?
O�uð U
?
NOKŽ ‰uF
?
¹ ÊU� w²�«
ÊU� Íc�« bOýd²�« Z�U½dÐ Ê√ UL� ÆÆd�u�« «c¼ oI%
W¹U
?
N½ w� t−
?
zU²½ ŸUDI�« sK
?
F¹ Ê√ ÷d²
?
H*« s�
ÆZzU²½ Ë√ —UŁ¬ W¹¬ t� dNEð r� ÆÆw{U*« ”—U�
ÆÆ—u¼b²*«Ë ¡v��« l{u�« «c¼ ¡«d³)« lłd¹Ë
≠ jOD�²�« ¡uÝ ∫ w¼ …œb×
?
� q�«uŽ W�Lš w�≈
≠ q¹uL²�« e−Ž ≠ bOýd²�« »UOž ≠ W½UOB�« ¡uÝ
«œUO� t
?
²O�u¾�� qL×
?
²ðU� u¼Ë ÆÆœu�u�« hI½
U
?
NF
?
�«u� w
?
� dL
?
²Ý« w²�« W
?
IÐU
?
��« ŸUDI�«
ÆWK¹uÞ «uM��
“ö�« œu
??
�u�« hI½ WKJA
??
� W
?
N
??
ł«u*Ë
¡UÐd
?
N
?
J�« «—«“Ë 5Ð ‚U
?
Hðô« - ÆÆ UD×
??
LK�
W
?
ŠU²*« U
?
OLJ�« …œU¹“ wKŽ W
?
O�U*«Ë ‰Ëd²
?
³�«Ë
∏¥ w�≈ ∑∑ s� w{U*« u
?
O½u¹ ‰Ë√ s� «—U
?
³²
?
Ž≈
±∑ s�Ë wF
?
O³D�« “U
?
G�« s� Âu¹Ø≥Âb� Êu
?
OK�
œU
?
?
Ž« -Ë Æ Ë“U*« s� Âu¹ØsÞ n�√ ≤≤ w�≈
ÆÆWO�Ëd²³�« œ«u*« Ác¼ d
?
O�u²� —ôËœ ÊuOK� ≤∞∞
WO
?
�U{≈ —ôËœ Êu
?
OK� µ≤µ œUL²
?
Ž« r²¹ Ê√ wKŽ
ÆWÐuKD*« UOLJ�« w�UÐ dO�u²�
¡UÐdNJ
?
�« ¢ UN²
?
ŠdÞ ôƒU�ð Ë√ WK¾
?
Ý√ WFЗ√
dB� ¡UÐdNJ� WCÐUI�« W�dA�« fOz— wKŽ ¢WOÐdF�«
X�e²�« ÆÆ°°w{U*« d¹«d³� ±∏ cM� wLÝ— »UDš w�
U½—dD{« U2 ÆÆU
?
N�UO
?
Š ÂU²�« ¢XL
?
B�«¢ W�d
?
A�«
ÆÆq¹dЫ ±µ a¹—U
?
²Ð dš¬ »UD�Ð œd�« ‰U
?
−F
?
²Ýô
fOz— V²J0 ÊuK�U
?
F�« ÆÆWD�U
?
� w� Ê–R½ UM½Q
?
�Ë
bŠ√ ô ÆÆW
?
IKŠ“Ë ÊU¼uð W�UŠ w� WCÐUI�« W
?
�dA�«
WKÝ w� »UD)« UMOI�√ UM½Q�Ë ÆÆ·dF¹ bŠ√ ôË ÆÆœd¹
Ær−(« «cNÐ W�dýfOz— V²J� w� fO�Ë öLN�
…—u� t�
?
HMÐ W�dA�« fOz— UMLKÝ U
?
�bFÐ w²ŠË
¡«—“Ë UŽU
?
L²ł« ¡UMŁ√ tF
?
� ¡UI� w� ≠ »UD)« s�
dO
?
?
¹ r� ≠ w{U*« q¹dЫ ≥∞ w� »dF�« ¡UÐd
?
NJ�«
Æ—«c²Ž« w²Š ôË ÆÆWÐUł« ô ÆÆœ— ô ÆÆ¡wý
U� sJ�Ë ÆÆW
?
³F� X�
?
O� ôƒU�
?
²�« Ë√ WK¾Ý_«
lCð b�Ë ÆÆ…d{UŠ X�O� U
?
NOKŽ WÐUłô« Ê√ t׳d½
U0— ÆÆUN
?
ŠdÞ bO
?
F½ s×½U¼ ÆÆË Æ‚“Q� w� lO
?
L'«
ÆÆW
?
�dA�« fOz— ”b
?
MN*« bO
?
��« Î
«œb
?
−� U¼ƒd
?
ÆÆrO²F²�«Ë ÆÆXLB�« q�«u¹ Ë√ ÆÆœd�UÐ UMOKŽ qCH²O�
s� ¥∑ …œU*« qOFHð 5( ÆÆ—UE
?
²½ô«Ë d³B�« UMOKŽË
Æ U�uKF*« W¹dŠË WŠUð« Êu½U� —Ëb�Ë ÆÆ—u²Ýb�«
nOB�« ‰ö
?
š l�u²*« wB
?
�_« qL(« mK³¹ r� ≠¢
W¹«bÐ l� WŠU
?
²*« bO�u
?
²�« «—b� w�UL
?
ł«Ë ÆÆÂœUI�«
Ë√ XHO
?
{√ w²�« bO�u
?
²�« «—b�Ë ÆÆÂœU
?
I�« nOB�«
w{U*« nOB�« W¹UN½ cM� WO�uI�« WJ³AK� ·UC²Ý
¡«d
?
łù« w¼U�Ë ÆÆøÂœU
?
I�« nOB�« W¹«bÐ w²
?
ŠË
e−
?
F�« WNł«u* W
?
CÐUI�« W�dA
?
�« UN� jD�ð w²�«
W
?
O�U
?
F
?
Ýô« WD)« ¡UG�« b
?
FÐ W
?
�Uš ÆÆl�u
?
²*«
Æø «bŠu�« iF³� Í—«dD{ô« ÃËd)«Ë ÆÆW¦�U¦�«
UD; “UG�« «œ«b
?
�≈ hI½ WKJA� W
?
IOI
?
Š U� ≠
qOG
?
Að wKŽ p�– dŁRO
?
Ý Íb� Í√ w�≈Ë ÆÆb
?
O�u²�«
WDš w� ö
?
³I
?
²�� W
?
ł—b*« Ë√ ÆÆWLzU
?
I�« UD;«
W¹œU
?
?
�ô« ŸU{Ë_« q
?
þ w� W�U
?
š ÆÆW�d
?
A�«
ÆøWO�U(«
w²�«Ë ¡UÐdNJ�« „ö
?
N²Ý« bOýdð WDš qO
?
�UHð U� ≠
W
?
O−
?
Oð«d
?
²
?
Ý« w¼ U�Ë ÆÆ≤∞±≥”—U
?
� ≥± wN
?
²Mð
WDš UC¹√Ë ÆÆø¡UÐdNJ�« ŸUD� U¼UM³
?
²¹ w²�« bOýd²�«
Æøq¹uD�«Ë dOBI�« 5¹b*« wKŽ ÃU²½ô« …¡UH� l�—
a¹—U
?
²Ð …—«“u�« l�u� w
?
KŽ dA½ U
?
� W
?
IO
?
IŠU
?
� ≠
a¹—U
???
²Ð ÍË«d
???
B
???
� l�u
???
�Ë ≤∞±≥رØπ
…—U½≈ U
?
³* ‰«b
?
³
?
²
?
Ý« ’u
?
B
?
�Ð ≤∞±≥Ø≤ر∂
‡�« l�«u� s¹√Ë ÆÆø…d�u� ÍdšQÐ Âu¹œuB�« Ÿ—«uA�«
ÆøXHKJð r�Ë ÆÆød�_« «c¼ UNKLý w²�« œuLŽ n�√ ≥µ∞
ÆÆøp�– ¡«dł ¡UÐdNJ�« s
?
� ·bN²�*« d�u�« —«b
?
I� U�Ë
WOMH�« ÁœU
?
FÐ√ qJÐ d�_« «cN� W
?
�dA�« rOO
?
Ið u¼ U�Ë
U{«d
?
²Ž« s� t�uŠ d
?
OŁ√ U� —UÞ≈ w� W¹œUB
?
²�ô«Ë
œuJ�« WM'Ë ÆÆ5B
?
²<«Ë ¡«d
?
³
?
)« s� «œUI
?
²½«Ë
W¹—«“u�« WM−K�«Ë ÆÆW
?
OzUÐdNJ�« U³
?
O�d
?
²K� ÍdB*«
ÆÆ¢øwzUÐdNJ�« —UO²�« ŸUDI½« WKJA� q(WKJA*«
W��MÐ UMðU�«u� »UD)« W¹UN½ w� UM³KÞ ∫Wþu×K�
sŽ W?�d??A�« XMKŽ√ Íc�« ÍœU?ý—ô« VO??²J�« s�
d?O¹U?F*«Ë ‚dD�«Ë …—U½ô« rO?L?Bð¢ sŽ ÆÆÁœ«b?Ž«
Æ¢UNÐ b¹b−²�«Ë ‰öŠô« U?OKLŽ w� UNŽU³ð« Vł«u�«
ÆÆ°°¢‰Ë«b²�« s� UŽuM2¢ ÊuJ¹ U0— ÆÆœ— ô ÆÆUC¹√Ë
ÊQÐ ÆÆ…d?� ‰Ë_ W�UD�«Ë ¡UÐd?NJ�« …—«“Ë X�d²?Ž«
V³�Ð U?O�UŠ d?B� UN?M� w½UFð w²�« ¡UÐd?NJ�« W�“√
v� W?�Uš ÃU?²½ù« sŽ „ö?N²?Ýô« ôbF?� …œU¹“
U/«Ë ÆÆf�_« Ë√ Âu?O�« ÃU²?½ X�O� ÆÆ…Ë—c�« U?�Ë√
œ—«uLK� ‰U?L¼≈Ë vK³I?²�?� jOD�ð »UO?ž ÃU²½ v¼
w� ¢WOÐdF�« ¡UÐdNJ�«¢tðb�√ U� u¼Ë ÆÆÊü« tMLŁ l�b½
ÆWIÐU��« œbŽ_« w� W�“ú� UNKOK%
XK�Ë w?²�« U?ŽU?DI½ô« W??�“√ …—«“u�« —dÐË
W¹œËb×0 ÆÆw{U*« u¹U?� ≤±Ë ≤∞Ë ±π ÂU¹√ UNðË—–
qOGA²� “ö�« © Ë“U� ‡ vFO³Þ “Už® œu�u�« UOL�
—«b?� vKŽ U?N²?�UÞ q�UJÐ ¡UÐd?NJ�« ÃU?²½≈ UD×?�
v�«u×Ð —b?Ið ‰ULŠ√ n?OH�ð v�≈ Èœ√ U2 ÆÆW?ŽU��«
UE�U?;« W�U� v?KŽ UN?F¹“uð - «ËU−?O� ¥µ∞∞
q� „öN²Ý« V�½ l� VÝUM²ð rO?IÐË W¹ËU�²� œb0
ÆWE�U×�
WDš XF?{Ë W�uJ(« Ê√ w�« ÆÆ…—«“u�« —U?ý√Ë
v½ü« 5¹u?²?�*« vKŽ «¡«d?ł≈ sL?C?²ð WK�UJ²?�
UNM�Ë ÆÆU¼—UŁ¬ s� qOKI²�«Ë W�“_« ÈœUH²� vK³I²�*«Ë
Î
U¾³?Ž q¦1 Èc�«Ë ×U)« s� v�U{≈ œu�Ë œ«d?O²Ý«
`{uð r�Ë ÆW�ËbK?� W?�U?F�« W½“«u*« vKŽ Î
U?O?�U?{≈
WO¼U� Ë√ ÆÆWD)« ÁcN� `�ö� Ë√ qO�UHð W¹√ …—«“u�«
ÆU¼–U�ð« Âe²Fð w²�« «¡«dłô«
ÆÆWO�u¾�*« w� W?�—UALK� 5MÞ«u*« …—«“u�« XŽœË
ÆÆWOÝU?Ý_« UłU(« sŽ bz«e�« „öN²?Ýô« bOýdðË
‰öš Î
U?�uBšË ÆÆWJ³A�« —«d?I²Ý« ’d� e¹e?F²�
WŽU?��« v²ŠË WÝœU?��« WŽU��« s� …Ë—c�« «d?²�
ÆÎ
¡U�� …dýUF�«