Page 59 - 113 Website

Basic HTML Version

WOzUÐdNJ�« U�d;«
vzUÐdNJ�« „d;« qOGAð
W‡OzUÐdN� W‡�U‡Þ ÊËb‡Ð
fatkader2@yahoo.com
_
Ê√ u� Àb×
?
¹ «–U� ∫‰ƒU�
?
²Ð tł«u½ UM
?
� ÆÆU1b�
-Ë ÆÆwzUÐdN
?
� b�u� qOG
?
A²Ð X�U� ‰e¹œ WMO
?
�U�
wzUÐd
?
N� „d×
?
� v�≈ b�u*« Ãdš ·«dÞ√ q
?
O�uð
rŁ ÆÆ©±® r�— qJA�UÐ UL� b�u*UÐ U
?
OJO½UJO� ◊uÐd�
r²¹Ë ÆƉe¹b�« WMO
?
�U
?
� s� ôbÐ b�u*« „d
?
;« d¹b¹
‰e¹b�« WMO
?
�U�Ë b�u*« 5Ð wJO½UJO*« jÐd
?
�« qB�
qGA*« u¼ wzUÐd
?
NJ�« „d;« vI
?
³O� ÆÆUN
?
�UI¹≈ l�
wzUÐd
?
N� qL
?
Š Í√ qO
?
GAð p�c
?
� r²¹Ë ÆÆb�u
?
LK�
vI
?
³¹Ë ÆÆqJA�UÐ U
?
L
?
� b�u
?
*« ·«dÞ√ vKŽ q�u¹
‰e¹b�« WMO
?
�U* WłUŠ ÊËœ —«d
?
?
ÝUÐ «cJ¼ ÂUEM�«
ÆøtJKN²�ð Íc�« œu�u�«Ë
n�U�¹ WÞU�³Ð t½_ ÆÆU
?
�U9 TÞUš —uB²�« «c¼
ô W�UD�«¢ ÆÆÊ√ wKŽ Âu
?
I¹ Íc�« W�UDK� ÂU
?
F�« √b³*«
U
?
� q� Æ¢ÂbF�« s� oK�ð ôË Àb
?
ײ
?
�ð ôË vMHð
Ædš¬ Ÿu½ s� W�UÞ v�≈ W
?
�UÞ s� q¹uײ�« u¼ ÆÆr²¹
WOJO½UJO� W�UÞ v�≈ UNK
?
¹u% r²¹ WOzUÐdNJ�« W�UD�«
W¹—«dŠ W�UÞ v�≈ W�U
?
{ùUÐ ÆÆwzUÐdNJ�« „d;« w�
Æ«cJ¼Ë ÆÆq¹uײ�« «c¼ W−O²½ „d;« w�
ÆÆ «Ë „ π∞ „d
?
;« s� b
?
�u
?
LK� WKš«b
?
�« …—b
?
I�«
© «Ë „ ∏∞ ö
?
¦�® q�√ W
?
LO
?
IÐ b�u*« s� Ãd
?
�ðË
…—bI�« h�UM
?
²ð ÆÆ«cJ¼Ë Æb�u*« w� bO�U
?
H*« W−
?
O²½
…—b
?
I�« sŽ b�u*«Ë „d
?
;« s� q� s� W
?
ł—U
?
dO
?
B� s�“ w� WŽu
?
L:« n�u²ðË ÆU
?
LN� WKš«b�«
bMŽ „d;« tO� n�u
?
²¹ Íc�« s�e�« s� »d²I¹ «bł
ÆwzUÐdNJ�« —bB*« s� tKB�
WJ³
?
ý vK
?
Ž b
?
łu¹ t½√ ÆÆV−
?
FK� d
??
O
?
¦*« s�Ë
Ê«uMFÐ ©°® W×H� ≤µπ∂ s� U½uJ� »U²� X½d²½ô«
Practical Guide to Free Energy Devices
d
?
³
?
L
?
?
¹œ W
?
F
?
³Þ ≠
"Patrick J Kelly”
nO�Qð
«—uB
?
²�« Ác¼ s� dO¦J�« wKŽ Íu
?
²×¹ ≠≤∞±≤
W
?
�UÞ vKŽ ‰uB
?
(« WO½U
?
J�« rŽeð w²�« W¾ÞU
?
w� `{u*« —u
?
B²�« wDF¹ ÆÆö
?
¦� uN
?
� ÆWO½U
?
−�
qOGAð W¹«b
?
³�« w� tO� r²¹ Íc�« ÆÆ©≤® r�— qJA�«
d¹b¹ YOŠ ÆÆÍb
?
OKIð —bB
?
� s� wzUÐdN� „d
?
�
d¹b¹ UL� ÆÆ—uOÝË «—UÞ o¹dÞ sŽ W�«bŠ „d;«
ÆwzUÐdN
?
� qLŠ v�≈ tłd
?
š wDF¹ UOzUÐdN
?
� «b�u�
bFÐ „d;« qOG
?
A²Ð b�u*« ÂuI¹ ÆÆX�u�« fH½ w�Ë
Ãd
?
š v�≈ UNKO
?
�uðË —b
?
B*« s� t�«dÞ√ qB
?
w� ÊU� U
?
� q¦0 U�U9 TÞUš —u
?
B²�« «c¼Ë Æb�u*«
…d²
?
� cšQ¹ ÂUEM�« Ê√ ÆÆ‚—U� l� ÆoÐU��« —u
?
B²�«
w� W½e
?
<« W
?
�UD�« d
?
OŁQ
?
²Ð n�u
?
²¹ v²
?
Š ‰uÞ√
ÆW�«b(«
r²¹ ÆÆd
?
š¬ —u
?
Bð ©≥® r�— qJA�« w� d
?
NE¹Ë
WI¹d
?
DÐ —UO²K
?
� lDI� ‰öš W
?
¹—UDÐ qO�uð t
?
O�
WL
?
z«b�« U�
?
OÞUMG*« s� WFЗ√ Ê«—Ëœ vKŽ qL
?
d
?
Ož …œU
?
� s� Ê«—ËbK� qÐU
?
� ’d� vK
?
Ž W²
?
³¦
?
UL
?
NMŽ QAM¹ 5HK� w� lDI*« —UO
?
²�« d1Ë ÆW¹b¹bŠ
rz«b�« fOÞUM
?
G*« vKŽ dŁR¹ w�
?
OÞUMG
?
� ‰U
?
?
¡e
?
'« Ê«—Ëœ ÍœR
?
¹ ÆÆX�u�« fH½ w�Ë ÆÁd¹b
??
O�
Âu
?
Ið WOzUÐd
?
N� W
?
F�«œ …u
?
� ÃU²M²
?
Ý« v�≈ —«Ëb�«
5K�u*« bŠu*«Ë n¦J*« …bŽU�0 W¹—UD³�« s×AÐ
Ê√ Í√ ÆqJA�UÐ U
??
L
?
� W¹—UD³�« l� Í“«u
??
²�« vKŽ
¡e
??
'« Ê«—Ëœ v�≈ ÍœR¹ W
?
¹—UD³�« —U
??
Oð lO
?
DIð
?????
ý v
?
�≈ Ê«—Ëb�« ÍœR
?
¹ rŁ s
?
�Ë ÆÆ—«Ëb�«
q�u¹ wzUÐd
?
N� qL
?
Š Í√ qOG
?
AðË qÐ ÆÆW¹—UD³�«
Ê√ sJ1 ô TÞU
??
š —u
??
Bð «c¼Ë ÆW¹—UD
?
³�« vKŽ
ÆÆqL(« ÍcGð WOzUÐdN� W�UÞ vKŽ ‰uB×K� oIײ¹
—u
???
B
??
²
?
�« «c¼Ë
q
?
JA
?
�« w� `
?
{u*«
s
?
J
??
1 ô ÆÆ©±® r
?
�—
ÊËbÐ v²
?
Š tI
?
OI
?
%
qL
????
Š qO
????
�uð
—u
?
� t½_ ÆÆwzUÐd
?
N
?
ÆƉe¹b�« WMO�U
?
� qB�
…—b
??
I
?
�« X½U
??
� «–≈Ë
s� Wł—U)« WOzUÐdNJ�«
„ ±∞∞ ö
??
¦
??
� b�u*«
v�≈ qšbð U
?
NK�Ë «Ë
ÊS� ÆÆwzUÐdNJ�« „d;«
W
??
OJO½U
?
JO*« …—b
??
I�«
„d
?
;« s� W
?
ł—U
?
sŽ qI
?
ð wzUÐd
???
NJ�«
„ π∞ ö¦�® t� WKš«b�«
«Ë „ ±∞ Ê_ ÆÆ© «Ë
…œuIH
?
� …—b� ÊuJ²Ý
?
BðË Æ„d
?
;« w�