Page 41 - 113 Website

Basic HTML Version

’«u
?
�Ð l²L
?
²¹ «dBM
?
Ž —U�*« «c¼ `³
?
B¹ ÆÆ«cJ¼Ë
Æwł—U)« —U�*« vKŽ ÁdOŁQð YOŠ s� p�–Ë ÆÆ…dI²��
Lin-
UODš Î
U�dBð wKš«b�« oKG*« —U�*« ·dB²OÝ ≠
w� WOD)« sŽ ÁœUF²Ð« W
?
O½UJ�≈ rž— ÆÆdO³� bŠ v�≈
ear
r²¹ w�U²
?
�UÐË ÆÆoKG*« —U�*« ‰ULJ²
?
Ý« q³� tðU
?
�dBð
Æp�c� W−O²½ wł—U)« —U�LK� wD)« ¡«œ_« …œU¹“
Íu½U¦�« r�
?
I�« qš«œ WOKO
?
HÞ UЫdD{« XŁbŠ «–≈ ≠
nOF{ dOŁQð UN� ÊuJ¹ ·u�� ÆÆWOŽUMB�« WOKLF�« w�
ÆWOKLF�« Ác¼ s� wz«b²Ðô« r�I�« Ãdš vKŽ
—U
?
?
š« r²¹ t½S� ÆÆw�U
?
²²
?
�« ULJ×
?
²* W³
?
�M�UÐË
WO�JF�« W¹cG²�« ULJ×
?
²� q¦� …œUŽ rJײ�« “—«uš
Ê–UÐ WO�U
?
²�« W�UI*«® bFÐ UL
?
O� tKOBHð œd
?
OÝ U� o�Ë
Æ©tK�«
‚U
?
³²
?
Ýô WO
?
�U�_« W¹c
?
?
K� rJײ*« Âb
?
�²
?
�¹
WOKL
?
F�« w� …dO³J�« W
?
OKOHD�« UЫdD{ô« `O
?
×BðË
WO�JF�« W¹c
?
G²�« rJײ� UNO� X³
?
¦¹ w²�«Ë ÆÆWOŽUMB�«
ÆUN� ÁbŠË t²¹UH� ÂbŽ
e¹eF²� W
?
O�U�_« W¹cG
?
²�« rJײ� Ãdš Âb
?
�²�¹Ë
ÆÆœU
?
²F*« w�Ë ÆW
?
O�JF�« W¹c
?
G²�« rJ×
?
²� s
?
� Ãd)«
sŽ qšb� WO�JF�« W¹cG²�« rJײ� s� Ãd)« Âb�²�¹
qJý ≠ WO
?
�U�_« W¹cG
?
²�« rJײ*
Remote Input
bFÔ
Ð
ÆÆWO
?
�JŽ W¹cGð rJ×
?
²� »UO
?
ž W�UŠ w�Ë Æ©±∞® r�—
ÊuJ¹ s� t½S� ÆÆWO�JŽ W¹cGð dOŁQð Í√ ŸUDI½« w�U²�UÐË
j³{ wG
?
³M¹ ÆÆWO�U
?
¦� …—u
?
BÐË ÆoKG� —U
?
�� „UM¼
…—Uýù« W³
?
�d� ÊuJð YO×Ð W
?
O�U�_« W¹cG²�« r
?
Jײ�
W�œUF� ÆÆ UЫdD{ô« ”UO
?
� s� U¼b�u¹ w²�« Wł—U)«
W
?
OKL
?
F�« vKŽ UЫdD{ö� d
?
ýU
?
³*« d
?
OŁQ
?
²K� U
?
�U9
«c¼ W�«“≈ vKŽ …—œU� ÊuJ
?
ð UN½U� rŁ s�Ë ÆÆW
?
OŽUMB�«
dOŁQ
?
²� WOze
?
ł W�«“≈ wHJ¹ t½S� ÆÆl�«u�« w�Ë Æd
?
OŁQ²�«
o¹dÞ sŽ WO�JF�« W¹c
?
G²�UÐ ÂUOI�« Ê_ ÆÆ UЫdD{ô«
ÆÆWO
?
�JF�« W¹cG
?
²�« rJײ0 WKLJ²�
?
*«Ë oKG*« —U�*«
Æ UЫdD{ö� wI
?
³
?
²� d
?
OŁQð Í√ VŽu
?
²�¹ ·u
?
Ý
rJײ� t�bI¹ Íc�«Ë rJ
?
ײK� œU²F*« “—«u)« ÊuJ¹Ë
dšQ²�«Ë Âb
?
I²K� Êu½U� …—u� vKŽ ÆÆWO�U
?
�_« W¹cG²�«
Transfer Function
q¹u
?
% W�«bÐ ö
?
¦2 ÆÆ
Lead-lag
:
…—uB�« vKŽ
K (1+sT
1
) / (1+sT
2
)
WOKLF�« w� rJ×
?
²K� Âb�²�O� ÆÆW³
?
�M�« rJײ� U�√
Æ
B
Ë
A
5³�d�
Mixing
jKš Íu²% w²
?
�« WOŽUMB�«
UN
?
O� »u
?
žd*« WL
?
OI�« ÆÆrJײ
?
LK� bI
?
F�« WDI½ q¦9Ë
r�— qJA�« q¦1Ë Æ‰U
?
¦*« qO³
?
Ý vKŽ
B
Ø
A
?
�MK�
ÆÆp�– oOIײ� U¹dE½ ULN�ULF²Ý« sJ1 5ð—u� ©±±®
s� ö
?
� Ê_ ÆÆWOKL
?
Ž X�O� v�Ë_« …—u
?
B�« Ê√ u�Ë
sŽ Z²M¹Ë ÆÆ—U�*« s� Î
«¡eł q¦1 W�UD�« q�U½ wð—Uý≈
Èu²
?
�� l�
Gain
Loop
—U�
?
*« V�� dO
?
Gð p�–
Æ—«bI*« w� U²ÐUŁ V�J�« «c¼ ÊuJ¹ ô rŁ s�Ë ÆÆ…—Uýù«
B
W
?
�UÞ q�U½ …—U
?
ý≈ ÊuJ²� ÆÆw½U
?
¦�« ÂUEM�« w� U
?
�√
V�� t� ÊuJ¹ rŁ s�Ë ÆÆWO�JF�« W¹cG²�« —U�� ×Uš
…—uB
?
�« Ác¼ w�Ë ÆdO
?
³� b
?
Š v�≈ dO
?
G²¹ ô —U
?
��
Wild Vari-
`�U'« d
?
OG
?
²*« UN½QÐ
B
·dFð ÆÆW
?
OKLF�«
qFHÐ dŁQ²¹ s� dO
?
G²*« «c¼ Ê√ ÷d²H*« s� t½_ ÆÆ
able
rJײ�« “—«uš —UO²š« ÊuJ¹Ë ÆwzUNM�« rJײ�« dBMŽ
ÆÆWO�JF�« W¹c
?
G²�« ULJײ� q¦� …œUŽ W
?
³�M�« rJײ*
ÆbFÐ ULO� tKOBHð r²OÝ U� u¼Ë
:Signal Level
…—U‡ýù« Èu²‡�� ≠
U¹u²�� rEF� ÊuJð ÆÆW
?
O½Ëd²J�ô« ULJײ*« l�
w� rJײK� ÆÆdO³�√ vKK� ≤∞ ≠ ¥ s� WKLF²�*« …—Uýù«
rJײ�« “—«u
?
š ÊS� ÆÆp�– l�Ë ÆW
?
OŽUMB�« U
?
OKLF�«
…—Uý≈ l� U
?
N²½—U
?
I�Ë W
?
O²�u
?
H�« «—Uý≈ l� q�U
?
F²¹
Z�bM¹ YO×Ð ÆÆ—UOð …—U
?
ý≈ X�O�Ë ÆÆWOFłd� W
?
O²�u�
—UOð s� Ë√ ÆÆ
I
Ø
V
—UOð v�≈ WO²�u
?
� s� wKš«b�« q¹uײ�«
sŽ ·«d×½ô« Ë√ œUMÝù« œu
?
OŠ l� ÆÆ
V
Ø
I
WO
?
²�u� v�≈
—UOð qI
?
M� rLB� rJ×
?
²� Í√ v�≈ œU
?
²F*« w� d
?
HB�«
qO� ULz«œ „UM¼ ÊuJO
?
Ý ÆÆV³��« «cN�Ë Æ
DC
dL
?
²��
rEF
?
� w� …—Uýù« qIM� d
?
?
�*« —UO
?
²�« «b�
?
²Ýô
ULJײ*« VKž√ X׳�√ YOŠ ÆÆÊü« W�UšË ‰«uŠ_«
ôË√
V
Ø
I
q¹u% qL
?
Ž wIDM*« s� fO� t½_ ÆÆWO
?
L�—
Analogue/
wL
?
�— v�≈ ÍdþUMð s� q¹u
?
% qL
?
Ž rŁ
ÆÆsJ�√ «–S
?
� Æqšb�« WO
?
ŠU½ vKŽ p�–Ë
Digital (A/D)
WO²�u� «—Uý≈ v�≈ dOOG²�UÐ 5K¹uײ�« bŠ√ ·cŠ r²OÝ
ÆÃd)« V½Uł vKŽ tIO³Dð sJ1 ÆÆoDM*« fH½Ë ÆqIMK�
w� ÆÆU
?
�«b�
?
²Ý« q
?
�√ Èdš√ qI½ «—U
?
ý≈ „UM¼Ë
µ∞ ≠ ±∞ s�Ë ÆÆdO
?
³�√ wKK� ≤∞ ≠ dH
?
� s� œËbŠ
± ≠ dH
?
� s�Ë ÆÆ· ±∞ ≠ dH� s�Ë ÆÆdO
?
³�√ wKK�
ÆdL²�� —UOð · µ ≠ ± s� «dOš√Ë ÆÆ·
www. kah r abaa r ab i a . com