Page 40 - 113 Website

Basic HTML Version

bIF�« WD
?
I½ qÐUI� w� ÆÆ
Remote Set Point
bFÔ
Ð sŽ
ÆU¹Ëb¹ UND³{ r²¹ w²�«
Local Set Point
WOF{u*«
ÆÆWłËœe� «—U�
?
� W�uEM� q¦9 ÆÆ…—uB�« Ác¼Ë
©
Major
rEŽ_«®
Outer
wł—U
?
)« —U�*« pK1 YO
?
Š
q�_«®
Inner
wKš«b�« —U�*UÐ W½—UI
?
� ÆÆd³�_« …dDO��«
œ«d*« W
?
O
?
ŽUMB�« W
?
OKL
?
F�« Ê√ ÆÆ`{«u�« s�Ë Æ©
Minor
Ãdš t� wz«b²Ð« r�� v�≈ UNLO�Ið - b� ÆÆUNO� rJײ�«
¡«u
?
Ý rJ×
?
²�« W
?
OKL
?
FÐ t
?
OKŽ …dDO
?
��« r²¹ wz«b
?
²Ð«
5F
?
� j/ o�Ë Ë√ W²ÐU
?
Ł WL
?
O� bMŽ t
?
OKŽ WE�U
?
;UÐ
r�
?
I�« vKŽ dŁR¹ Íu½UŁ dš¬ r�
?
�Ë ÆÆtO
?
� »užd
?
Âu
?
I²� U
?
C¹√ UN
?
OKŽ …dDO
?
��« r²¹ …—UýSÐ wz«b
?
²Ðô«
w²�« —«dI²Ýô« W�UŠ bMŽË ÆbFÔ
Ð s� bIŽ WDIM� U¼—ËbÐ
W²ÐU¦�« WLOI�« v�≈ ÂUEM�« WÐU−²Ý« Ë√ ÆÆÃd)« UNO� qB¹
u¼ qB¹ ·uÝ W¹u½U
?
¦�« WOKLF�« Ãd
?
š ÊS� ÆÆWÐuKD*«
ÆW²ÐUŁ WLO� v�≈ dšü«
dDO�¹ ·u
?
Ý wł—U)« —U
?
�*« Ê√ ÆƉuI�« sJ1Ë
ö
?
� ULMO
?
Ð ÆÆ—«dI
?
²Ýô« W
?
�UŠ bMŽ rJ×
?
²�« W
?
�œ vKŽ
…dÐUF�« W�U(« w� U�d
?
B²�« Ê«œb×¹ ·uÝ s¹—U�*«
wKš«b�« —U�*«
Gain
V�� Ê√ ÷«d²�UÐË Æ
Transient
∫wK¹U� kŠö½ ·u�� ÆÆWO�U� Wł—bÐ WO�UŽ WLO� t�
…dÐU
?
Ž WÐU−
?
²
?
Ý« wKš«b�« oKG*« —U
?
�LK� ÊuJO
?
Ý ≠
tð«cÐ WO
?
ŽUMB�« WOKLF�« s� Íu½U¦�« r�
?
I�« s� ŸdÝ√
WÐU−²Ý« WŽdÝ …œU¹“ tMŽ Z²M¹ U2 ÆÆ—U�*« œułË q³�
Æp�c� UF³ð wł—U)« —U�*«
UO³
?
�½ WOÝU�Š q�√ wKš«b�« o
?
KG*« —U�*« ÊuJOÝ ≠
ÆWOŽUMB�« WOKLFK� Íu½U¦�« r�I�« ’«uš w� «dOG²K�
q�u�« W
?
OKL
?
FÐ U
?
�U
?
š rJ×
?
²*« ÊuJ¹ U
?
�bMŽË
W¹œUL
?
²Žô« dŁQ
?
²ð ÆÆb¹d³ð qzU
?
Ý Ë√ —U�³K
?
� qBH�«Ë
w�Ozd�« Í“UG�« ÂULB�« ‰ULF²ÝUÐ rJײLK� W�Ë«b*«Ë
wJ� ÆÆ
Solenoid-Actuated
w³�u� nK0 qL
?
F¹ Íc�«Ë
qG
?
A*« v�≈ ¡«u
?
NK� qB
?
H�«Ë q�u�« W
?
OKL
?
Ž v�u
?
²¹
Æw�Ozd�« o�b²�« jš w� rJײ�« ÂULB� wzUAG�«
…œbF
?
²� W
?
OŽUMB�« U
?
OKLFK� U
?
LJײ
?
*« dNþ
5�L
?
š w�«uŠ cM
?
� W¹“UG�« …—uB
?
�« w� ÷«dž_«
Wł—bÐË ÆWO½Ëd²J�« —uBÐ UN�«b³²Ý« - w�U²�UÐË ÆÆU�UŽ
UOłu�uMJ²Ð rŁ ÆÆôË√ WOL�— U³�d
?
� ‰ULF²ÝUÐ ÆÆ…dO³�
W
?
HKJ²�« V³
?
�ÐË Æp�– bFÐ W¹dþUM
?
²�« WK�UJ²*« dz«Ëb�«
rOL
?
Bð sLC
?
²¹ w�U(« —uD²�« ÊS
?
� ÆÆW¹œUL
?
²Žô«Ë
Digital
WO
?
L�d�« W¹œU*« dz«Ëb�« ‰UL
?
F²ÝUÐ U
?
LJײ*«
Ë√ ÆÆW
?
³K� dz«ËbÐ q¦2 rJ% Êu½U
?
� l�
Hardware
…dL²�*« …œU¹e�« œ√ b�Ë Æ
Software
W−�d
?
³� qL−Ð
…b¹bŽ q�U
?
A� —u
?
Nþ v�« ÆÆY¹bײ�« Ë√ b
?
OI
?
F²�« w�
ÆÆÕö�ù«Ë ≠‰UDŽ_« b¹b
?
% ≠ W½UOB�« ÆÆw� q¦
?
L²ð
ÆVÝUM*« rJײ*« —UO²š« bMŽ …dŁR*« q�«uF�« s� w¼Ë
∫r‡‡Jײ�« U‡‡OKLŽ Ÿ«u‡‡½√ ≠
…œbF²� WOŽUMB�« UOKL
?
F�« ULJײ� rO�Ið sJ1
w�U²²�« ≠
Feedback
WO�JF�« W¹c
?
G²�« ∫v�≈ ÷«dž_«
Feedforward
W
?
O
?
�U
?
�_« W¹c
?
G
?
²�« ≠
Cascade
Æ
Ratio
W³�M�« ULJײ�
s� U¼dO�uð »uKD*« ¡«eł_« Ÿu½ vKŽ ÆÆp�– bL²F¹Ë
U¹—Ëd
??
{ ÊuJ¹ ÆÆ ôU
??
(« iFÐ w�Ë ÆU
??
NM� q�
ÊuJ¹ b� ULMOÐ ÆÆW¹«b³�« cM� rJײ�« WOKLŽ Ÿu½ nO�uð
5F� rJײ� b
?
¹b% Èdš_« ôU(« w� ÊUJ�ù« w�
ÆcOHM²�« bMŽ WLN*UÐ ÂUOIK� bOŠË
rJײ
?
� UIO
?
³Dð iFÐ ÆÆ©∏® r�— qJA�« `{u¹
WO½UJ�≈ ôË√ rJ×
?
²*« «c¼ q¦� d�u¹Ë Æw�JF�« W¹c
?
G²�«
WDI½®
Desired Value
UN
?
O� »užd*« W
?
LO
?
I�« b¹b%
W‡ÝU
?
I*« W‡LO
?
I�« q³
?
?
�¹ rŁ ÆÆ©
Set Point
b‡IF�«
W
?
O�JF�« W¹c
?
G²�« W
?
�UÞ q�U½ s�
Measured Value
oKD¹® ULNMOÐ ‚dH�« œb×¹Ë ÆÆ
Feedback Transducer
rŁ s�Ë ÆÆ©
Deviation
œu
?
O(« Ë√
Error
QD)« t
?
OKŽ
WDÝ«uÐ œu
?
O
?
(« l� j
?
³ðdð W
?
ł—U
?
š …—U
?
ý≈ b�u¹
sLC²¹Ë Æ
Preset Algorithm
œ«bŽù« oÐU
?
Ý Â“—«uš
ÆÆs�e�« vKŽ b
?
L
?
²
?
Fð «—U
?
³Ž ÆÆ…œU
?
Ž “—«u
?
)« «c¼
ÆrJײ�« —U
?
�* UOJO
?
�UM¹œ UC¹u
?
Fð sLC²
?
ð w�U²�UÐË
W¹c
?
G²�UÐ rJ×
?
²�« ÆÆ UL
?
Jײ*« s� ŸuM�« «c¼ d
?
�u¹Ë
ÆÍbOKI²�« t�uNH0 WO�JF�«
rJײ
?
� UIO
?
³Dð iFÐ ©π® r�— qJA�« `{u¹Ë
ÆW
?
O�JF�« W
?
¹cG
?
²�« rJ×
?
²� l� Ê«d
?
²
?
�ôUÐ w�U²
?
²�«
ÆÆ5NÐUA²� U½uJ¹ Ê√ V−¹ 5LJײ*« ö� Ê√ ÆÆkŠö½Ë
W¹cG
?
²�« rJײ
?
� s� Wł—U
?
)« …—Uýù« Ê√ «b
?
Ž UL
?
O�
rJײ* ©…d
?
OG²*«® b
?
IF�« WDI½ w¼ `³Bð ÆÆW
?
O�JF�«
UND³
?
{ r²¹ s� Ác¼ bI
?
F�« WDI½ ÊS� ÆÆ«cJ¼Ë Æw�U
?
²²�«
bIF�« WDI½ …œUŽ UN
?
OKŽ oKD¹Ë ÆÆ…œUF�« dł UL� U¹Ëb¹