Page 39 - 113 Website

Basic HTML Version

WMOF*« «—Uýù« iF³� ‰Ë«b
?
ł qO−�ð qzUÝË U0—Ë
Æ©
Recording Controllers
qO
?
−�
?
²�« U
?
LJײ
?
�®
Ídz«b�« ŸuM�« s� Z¹—bð U
?
�≈ ÆÆÊUO³�« …e
?
Nł_ ÊuJ¹Ë
Thermometer
Èd
?
²
?
�u
?
�dŁ Z¹—bð Ë√ ÆÆ
Arc Type
«eON−²�« Ê√ u�Ë ÆÆWOJO½UJO� W�dŠ „UM¼ ÊuJð U�bMŽ
UOKLŽ …eN
?
ł_« Ác¼ ‰«b³²Ý« UNLEF
?
� w� r²¹ W¦¹b(«
l� ÆÆWOzd� ÷dŽ WýU
?
ý vKŽ “UN'« Z¹—bð …U�U×0
Key-
`OðUH
?
� WŠu� WDÝ«uÐ UN� W¹œU*« dz«Ëb�« d
?
O�uð
«d²�«—U
?
³�« rO�Ë rJײ*« qOG
?
Að j/ j³C�
board
ÆÆqO−
?
�²�« …eN
?
ł√ U�√ Ætð¡«d� œ«d*« dO
?
G²*« —UO
?
²š«Ë
ôUI� w� VÝUM*« UNF{u� w� UNŠdý r²¹ ·u��
ÆW�œU�
Temperature Sensors
u¼ ÆÆ…—«d
?
(« Wł—œ ”U
?
�( …—u
?
� j�Ð√ qF�
UNŠdý o³Ý®
Bimetal Strip
ÊbF*« WOzU
?
MŁ W×¹dA�«
ÊuJð b�Ë Æ©…—«d(« Wł—œ W�UÞ q�U½ sŽ Y¹b(« bMŽ
nK� qJý vKŽ W
?
OM¦M� Ë√ ÆÆ
Flat
W¹u²
?
�� W
?
×¹dA�«
U�bMŽ W
?
×¹dA�« qJý dOG
?
²¹ YOŠ ÆÆ
Coiled Flexure
Ë√ q�Ë w� p�– V³
?
�²O
?
� ÆÆ…—«d(« W
?
ł—œ dO
?
G²ð
Æ»uKD� u¼ U* U
?
I�Ë WOzU
?
ÐdN� f�öð w²D
?
I½ qB�
Î
«dOOGð V³�O� p�– nOþuð sJ1 ÆÆwJO½UJO*« j³C�UÐË
U2 ÆÆW×¹dAK� o³
?
�*« l{u�« Ë√ o³�*« ¡UM×½ô« w�
oKž U¼bMŽ Àb×¹ w²�« …—«d(« W
?
ł—œ w� Î
«dOOGð Z²M¹
ôbÐ Ë√ ÆÆ©UNKB�® UN
?
ײ� Ë√ f�ö²�« w²DI½ ©q�Ë®
l{Ë …œUŽ≈ w� W
?
×¹dA�« W�d
?
Š ‰ULF
?
²Ý« p�– s�
Displacement
l{uK� W�UÞ q
?
�UM� „dײ*« u
?
CF�«
Æ
Transducer
œb9 WOKLŽ Âb�²�ð ÆÆ…eNł_« s� dš¬ Ÿu½ „UM¼Ë
…dOG� W³KŽ Ë√ »u
?
³½√ qš«œ Ÿu{u� VÝUM� qzUÝ
«c¼ Àb×¹Ë Æ©
Bourdon tube
¢Êœ—uТ »u³½√ q¦�®
v�≈ ÍœR¹Ë ÆÆ…—«d
?
(« Wł—œ ŸUH
?
ð—« V³�Ð ÆÆœb
?
L²�«
l{uK� W�UÞ q�U½ Ë√ ÆÆW
?
OzUÐdN� f�öð jI½ qO
?
GAð
Æ
Displacement Transducer
Thermo-
Í—«d(« 똓ô« «b
?
�²Ý« sJ1 U
?
L�
EMF
WOzUÐdNJ�« WF
?
�«b�« …uI�« p�c�Ë ÆÆUC¹√
couples
‰U−
?
� qš«œ Ÿu{u� dO
?
G� nK� p¹d×
?
²� W&UM�«
Amplifi-
d³J� v�≈ qšœ …—Uý≈ dO
?
�uð Ë√ ÆÆw�OÞUMG�
«d²
?
�u�dŁ «b
?
�²
?
Ý« sJ1 ÆÆÈdš√ …—u
?
BÐË Æ
er
…dDM� …dz«œ w�
Thermisters
«d²��d
?
¦�«Ë W�ËUI*«
W
?
O²�u
?
H�« nOþuðË ÆÆ
Wheatstone
¢Êu
?
²�
?
²¹u¼¢
dO
?
Gð W−
?
O²½ Àb
?
% w²�«® Ê“«u²�« ÂbŽ s
?
Ž W&UM�«
w� Ÿu{u� dOG
?
�nK� p¹d%w� ©…—«d(« Wł—œ
Æd³J� W¹cGð Ë√ w�OÞUMG� ‰U−�
Control Laws
q�u� `OðUH
?
� «b�²Ý« ÆÆ5½«uI�« j�
?
Ð√ sLC²ð
w²�« 5¼U
?
&ô« ö
?
� w� …—«d
?
(« —bB
?
� qB
?
�Ë
ÆU¼b¹b% oÐU
?
��« …—«d(« Wł—œ W
?
LO� ‰u
?
Š Àb%
u¼ UL� ÆÆqL
?
(« …—«dŠ Wł—œ »cÐc²ð ÆÆp�c� W
?
−O²½Ë
œœdðË —«bI
?
� bL
?
²F¹Ë Æ©µ® r�— qJA�« w
?
� `{u�
ÆÆ…—«d(« —b
?
B� —«bI� vKŽ ÆÆ…—«d
?
(« Wł—œ »cÐcð
s� b¹b
?
F�« w� Í—«d
?
(« qL
?
(« WOJO
?
�UM¹œ p�c
?
�Ë
…d²� ÊuJð YO×Ð ÆÆÍ—«d
?
(« qL(« ÊuJ¹Ë Æ U¾AM*«
U�bMŽ W�UšË ÆÆ5��²�« …d²� sŽ Î
«dO¦� ‰uÞ√ b¹d³²�«
¡«uN�« v�≈ …—«d(« ‰UI²½« W
?
−O²½ q�UJ�UÐ b¹d³²�« ÊuJ¹
Æwł—U)«
Wł—œ »cÐcð V³�Ð «dO¦
?
� rJײ�« Wł—œ dŁQ²ð b�Ë
YO
?
×Ð ÆÆrJײ�« Êu½U
?
� rO
?
LBð o¹dÞ sŽ …—«d
?
bMŽ 5��²�« ÀËbŠ ¡UMŁ√ qBH�«Ë q�u�« WDI½ ÊuJð
¡UMŁ√ qBH�«Ë q�u�« WDIMÐ W½—UI� vKŽ√ …—«dŠ Wł—œ
Æ©∂® r�— qJA�« w� 5³
?
� u¼ UL
?
� ÆÆb¹d³
?
²�« ÀËbŠ
`KDB
?
� ÆÆrJ×
?
²�« 5½«u� s� Ÿu
?
M�« «c¼ vKŽ oKD¹Ë
V³�²ðË Æ
Hysteresis
WOHK�²�« Ë√ ÆÆ
Overlap
V�«d²�«
w� »cÐc²�« œœdð ÊU
?
BI½ w� ÆÆV�«d
?
²�« WIDM� …œU¹“
—«uA
?
� w� …œU¹“ v�≈ ÍœR
?
OÝ U2 ÆÆ…—«d
?
(« Wł—œ
ÆÆ «uD)« œbF
?
²� rJײ�« l�Ë Æ…—«d(« W
?
ł—œ dOGð
Ÿ«u½√ w�
Proportional Control
?
ÝUM²
?
�« rJ×
?
²�«
dO
?
G²ð YO
?
Š ÆÆ©∑® r�— qJA�« w� ÁUDF*« U³
?
Oðd²�«
—bB*
Space
Mark
⁄«dH
?
�«Ë …—Uýù« 5Ð W³
?
�M�«
QDš W
?
LO� w� W
?
�«b� tO
?
� rJײ�« r²
?
¹ Íc�« …—«d(«
dO
?
G²ð ÆÆ«cJ¼Ë Æ
V
C
WO
?
²�uH�U
?
Ð q¦L*« …—«d
?
(« Wł—œ
QD)« l� UÎ
ODš Î
«dOGð W&UM�« …—«d×K� WDÝu²*« WLOI�«
dOŁQ
?
²�« oI×
?
²¹ ÆÆ»uKÝ_« «cNÐË Æ…—«d
?
(« Wł—œ w�
d
?
³J� v�≈ ÃU
?
²
?
%ô W¹œU*« dz«Ëb�« Ê√ l� ÆÆw³
?
ÝUM²�«
ÆvDš …—b�
Heat Control
Ë√ q�Ë w� ÆÆ…—«d(« Wł—œ rJײ
?
� WHOþË q¦L²ð
Æb¹d³²�« Ë√ 5��²�UÐ ’U)« —bB*« qB�
Relays
ö
?
Šd*« WDÝ«uÐ ÆÆW
?
�u
?
N
?
�Ð p�– r²¹Ë
W�U
???
Š w� p�–Ë ÆÆ
Contactor
f�ö
??
²
?
�« lÞU
??
�Ë
dz«Ëb�« WÞU�Ð ÊS
?
� ÆÆp�– l�Ë ÆWOzUÐdNJ�« U½U
?
���«
W�Ë«b*«Ë
Reliability
W¹œUL²Žô« ÷UH�½« UNKÐUI¹ W¹œU*«
¢„U¹«d²�«¢ dz«Ëœ «b�²Ý« sJ1 UL� Æ
Maintainability
¢„U¹«d²�«¢ Ê√ u�Ë ÆÆ
SCR
¢—u
?
²Ýd¹U
?
¦�«¢ Ë√
Triac
ÊËœ œœd²
?
*« —UO²�« d
?
z«Ëœ w� ‰UL
?
F²Ýô« w� q
?
C�√
lHðdðË Æ
Rectification
bO
?
Šuð UO
?
KLŽ v�≈ W
?
łU(«
ÁU
?
³ý√ dz«Ëœ ‰U
?
L
?
?
Ý« l� W
?
�Ë«b*«Ë W¹œU
?
?
Žô«
s� UN
?
²¹UL
?
Š ◊dAÐ ÆÆ
Semiconductors
ö�u*«
Êu
?
� ÆÆp�– vKŽ bŽU
?
�¹ Æ…b¹b
?
A�« …dÐUF�« ôU
?
ÆWB�Uš U�ËUI� œd−� qL(« q¦9 w²�« U½U���«
W¹œU
?
*« dz«Ëb�« d
???
�uð
ÂU9≈ WO½UJ�≈
Hardware
bMŽ q
?
B
?
H
?
�«Ë q�u�«
s� d
???
¦
??
�√ Ë√ W
?
ŁöŁ
U2 ÆÆ…—«d
?
(« U
?
ł—œ
s� Î
U¹ËU�²
?
� «œbŽ Z²M¹
W¹—«d
?
(« U¹u
?
²
?
�*«
?
�Ë Æ…dŁR*« WHK²
?
ÊuJð ÆÆ UL
?
Jײ*« Ác¼
ÆÆ«bO
?
IFð d¦
?
�√ bO
?
�Q²�UÐ
ÃU
?
²½≈ lOD²�ð U
?
NMJ�Ë
w� ÿu
?
×K�÷U
?
H
?
�½«
Wł—œ w� dOG²�« —«uA�
Æ…—«d(«
‰U
?
L
??
F
?
²
??
Ý« l�Ë
q�u
?
K� W¹œU*« d
?
z«Ëb�«
dŁQ
?
²¹ b
??
� ÆÆqB
?
H�«Ë