Page 38 - 113 Website

Basic HTML Version

WOŽUMB�« UOKLF�« ULJײ�
Process Controllers
ibr.arabawy@yahoo.com
UOKLF�« rJײ* U
?
OD/ UIO³Dð ÆÆ©±®r�— qJA�« 5³¹
ÂU
?
L� oKž Ë√ `²
?
� rJײ*« W
?
HOþË ÊuJðË ÆÈ“U
?
G�«
œułË w� qš«b�« o�b²�« ‰bF
?
� vKŽ …dDO�K� rJײ�«
qE¹ v²Š p�– r²¹Ë Æ×U)« o�b²�« ‰bF� w� `ł—Q²�«
UI�«u²� ÆÆW�UD�« q�U½ W
?
DÝ«uÐ ”UI*« qzU��« Èu²��
bIF�« WDI½ U¼œb%w²�« WÐuKD*« WLOI�« l� ÊUJ�ù« —b�
nzUþË “U
?
−¹≈ sJ
?
1Ë ÆU¹Ëb¹ WÞu
?
³
?
C*«
Set Point
∫ w� Í“UG�« rJײ*«
ÆbIF�« WDI½ q¦9 …—Uý≈ bO�uð WOKLŽ 5J9 ≠
Èu²�*« q¦9 w²�« WO�JF�« W¹cG
?
²�« …—Uý≈ ‰U³I²Ý« ≠
Æ”UI*«
W½—U
??
I
?
� o
?
¹dÞ sŽ QD)« q¦9 …—U
??
ý≈ b
??
O�uð ≠
ÆUL¼d�– oÐU��« 5ð—Uýù«
WOJO�UM¹b�« U�öF
?
�« ÃU�œ≈ rŁ ÆÆQD)« …—Uý≈ dO³Jð ≠
ÆrJײ*« s� Wł—Uš …—Uý≈ bO�u²�
s� d¦�√ Ë√ «bŠ«Ë rJ×
?
²�« Êu½U� sLC²¹ Ê√ sJ1Ë
Ë√
Proportional
w³ÝUM²�« qF
?
H�UÐ W�ËdF*« U
?
�öF�«
u¼Ë ÆÆ
Derivative
wK{U
?
H²�« Ë√
Integration
wK�UJ²�«
Æö³I²�� t� ÷dF²½ ·uÝ U�
rJ×
?
²* U¹e
?
�— ö
?
O
?
¦9 ÆÆ©≤® r�— qJA�« Âb
?
I¹Ë
ÊS
?
� ÆÆl�«u�« w�Ë ÆjI
?
� w³
?
ÝUM²�« qF
?
H�« sL
?
C
?
²¹
UL
?
N½«d²�« sJ1 ÆÆb
?
IF�« WDI½Ë
PV
ÂUL
?
B�« všUHM�
v�≈ …bIF� jЗ U³Oðdð ‰öš s� »öI�« l� UOK{UHð
Flapper Nozzle
»öI�« W¼uH�« d³J� d
?
³²F¹Ë ÆU� bŠ
wKO
?
G
?
A
?
²�« d
?
³JLK
?
� È“U
?
G�« T�UJ*« u¼
Amplifier
YOŠ ÆÆ
Electronic Operational Amplifier
w½Ëd²J�ù«
q−�O� ÆÆW
?
ODšô …—uBР×U)« jGC�« VO
?
−²�¹
qŠd*« ·dB
?
²¹Ë Æ»öI�« W
?
Š«“≈ w� «dOG
?
²�« W�bÐ
jGC�« l³²¹ YO×Ð ÆÆÈËU�� lÐU²�
Air Relay
wz«uN�«
w� Wþu×K� …œU¹“ l� ÆÆ×U)« d
?
³J*« jG{ ×U)«
r�— qJý WO
?
�JF�« W¹cG²�« —U�
?
� w� wK�UJ²�« qFH�«
dþUMð UL� ÆÆ…dOG²*« W�ËUI*« dþUM¹ UM¼ oOOC²�«Ë Æ©≥®
j³{ V³
?
�¹ ÆÆp�cÐË Æ
Capacitors
UH
?
¦J*« aO�UM*«
qFHK�
Time Constant
s�e�« XÐUŁ WH
?
�«u� oOO
?
C²�«
©wK{UHð® dOG²
?
� w½UŁ oOOCð nO{√ «–S� ÆwK�UJ²�«
l� w�«u
?
²�« vKŽ ©≥® r
?
�— qJA�« vKŽ
X
WDIM�« bMŽ
oOO
?
C²�« «c¼ j³
?
{ ÊS� ÆÆw³
?
ÝUM²�« qFH�« aO
?
�UM�
qF
?
H�« s�“ XÐUŁ
Tuning
W
?
H�«u
?
� V
?
³
?
�¹ ·u
?
Ý
WNł«u�« W
?
Šu� 5³O� ÆÆ©¥® r�— qJA�« U�√ Æw
?
K{UH²�«
W
?
�UF�« U
?
L��« U
?
×{u
?
� ÆÆÍ“Už U
?
OKLŽ rJ×
?
²*
ÆÂUŽ tłuÐ WOŽUMB�« UOKLF�« ULJײ*
ÆÆqBH�«Ë q�u�UÐ …—«d(« Wł—œ ULJ×
?
²� d³²Fð
w� U¹—U& …d�u²*« ÷«dž_« …œbF²� ULJײ*« ÈbŠ≈
…—«d
?
(« Wł—œ U
?
LJײ
?
� ∫w¼ ÆÆ U
?
HOMBð W
?
FЗ√
WO
?
ŽUMB�« UOK
?
LF�« ULJ×
?
²� ≠ qB
?
H�«Ë q�u�UÐ
General Purpose Process Con-
W�U
?
F�« ÷«džú�
Motor Speed
„d
?
;« WŽd
?
Ý U
?
LJײ
?
� ≠
troller
Sequence Con-
lÐU²²�« U
?
LJײ� ≠
Controllers
s� W
?
FЗ_« ·UM�_« Ác
?
¼ sL
?
C
?
²ð b
?
�Ë Æ
trollers
…œułu*« …œbF
?
²*« «—Uýù« ÊUOÐ qzUÝË ÆÆ U
?
LJײ*«
Æ©
Indicating Controllers
ÊU‡‡‡‡‡O
?
³�« U
?
LJײ
?
�®
W¹cG
?
²�« aO�UM� qLJ²
?
�ðË Æo�b²K� WO
?
L−(« W
?
F��«
ÆWO�JF�« W¹cG²K� V�J�« lHðd� U
?
³�UÝ «Î
—U�� WO�JF�«
Æ»öI�« bMŽ Èu
?
I�« Ê“«uð WDÝ«uÐ ÆÆÊ“«u²�« oI
?
ײ¹Ë
‚dH�« l� rJײ*« s� ×U)« jGC�« VÝUM²¹ ÆÆp�cÐË
sJ1Ë ÆWOKLFK� dOG
?
²*« jGC�«Ë bIF�« WDI½ jG{5Ð
ÂeŽ Ÿ—–√ V�½ dO
?
OGð WDÝ«uÐ ÆÆVÝUM²�« XÐUŁ j³{
l� W
?
O�JF�« W
?
¹cG
?
²�« aO�UM
?
� ÊdIð w²�« ö
?
�u�«
Æ©rÝd�UÐ WMO³� dOž® W¹Ëb¹ WI¹dDÐ p�–Ë ÆÆ»öI�«
s� WŽuL−� W�U{SÐ ÆÆwK�UJ²�« qFH�« ‰Ušœ≈ sJ1Ë
l� dO
?
G²�
Restriction
oOOC
?
²� w�«u²�« vKŽ aO�UM*«
rJ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%
ON-OFF Controllers
Pneumatic Process Controllers