Page 31 - 113 Website

Basic HTML Version

r²¹
Semiconductor Layer
WK�u
?
� t³ý …œU
?
� s�
WLO� qOKIð ÷dGÐ q
?
ÐUJ�« ‰eŽË q�u*« 5Ð UNF{Ë
q�u*« 5Ð „d
?
²A*« `D�
?
�« vKŽ vzUÐdNJ�« ‰U
?
iFÐ v� qÐUJ�« ‰eŽ —U
?
ON½« v�≈ ÈœR¹ Èc�«Ë ‰eF�«Ë
ÆÊUOŠ_«
Insulation
‰e‡‡‡F�« ≠
Už«d� UNÐ ÊuJ¹ ô√ wKŽ ÆÆWHK²�� œ«u� s� lMB¹Ë
ÆUNJLÝ v� WKŁUL²�Ë U�K�√ UN×DÝ ÊuJ¹ Ê√Ë ÆÆWOz«u¼
Insulation Shield
‰e‡‡F�« ·ö‡‡ž ≠
nK²
?
š« Ê≈Ë öÐUJ�« Ÿ«u½√ lOL
?
ł v� Âb�
?
²�¹Ë
w�—Ë j¹dý Âb�²�¹ U½UOŠ√Ë ÆÆŸu½ q� v� rOLB²�«
∫wðü« w� tM�÷dG�« hO�Kð sJ1Ë Æt²¹UL( t�u�
ÆqÐUJ�« qš«œ vzUÐdNJ�« ‰U:UÐ ÿUH²Šô« ÊUL{≠
‰U
?
−LK� l¹“u
?
²�« ÈËU�
?
²
?
� Èdz«œ ‰U−
?
� dO
?
�uð ≠
ÀËbŠ WO½UJ�≈ qOKIð v�U
?
²�UÐË ÆƉeF�« qš«œ vzUÐdNJ�«
Æ`D��« vKŽ vzUÐdN� m¹dHð
i¹—Q²Ð p�–Ë WOzUÐdNJ�« W
?
�bB�« dDš s� qOKI²�« ≠
Æ«bOł ‰eF�« ·öž
Æu¹œ«d�« Ułu� l� qš«b²�« s� b(« ≠
Metalic Sheath
v½b‡‡F*« ·ö‡‡G�« ≠
‰u
?
šœ l
?
M* W�“U
?
F�« …œU*« v
?
½b
?
F*« ¡UDG
?
�« nKG¹
ÊuJ¹Ë ÆÆv{—Q
?
� qÐUJ�« ‰uDÐ Âb
?
�²
?
�¹Ë ÆWÐuÞd�«
ÆÂuOM�u�_« Ë√ ’U�d�« s� …œUŽ
Sheath Cover
vzU‡‡�u�« ·ö‡‡G�« ≠
qÐUJ�« U½uJ* W
?
ÐuÞd�« ‰ušœ l
?
M* Âb�
?
²
?
�¹Ë
Æq�uLK� W¹ULŠ p�c�ËÆÆWOKš«b�«
Armour
`OK‡‡�²�« ≠
W¹UL( Âb�²�ð VKB�« s� `z«dý sŽ …—U³Ž u¼Ë
ÆUN� ÷dF²¹ v²�« WOJO½UJO*« «dOŁQ²�« s� qÐUJ�«
Outer Sheath
qÐU‡JK� vł—U‡)« ·ö‡G�« ≠
s� WOzUOLOJ�« «dŁR*« s� qÐUJ�« W¹UL( Âb�²�¹Ë
Æ U¹uK�Ë Õö�√Ë÷ULŠ√
q�u� È– qÐUJ� U
?
ŽUD� ©±® r�— qJA�« `{u¹Ë
ÆU¼d�– oÐU��« WHK²<« UI³D�« tOKŽ U×{u� wŁöŁ
Conductors
ö‡‡‡�u‡*« ≠±
ŸU
?
ý v²�« W¹b
?
OKI
?
²�« …œU*« u¼ ”U
?
×M�« d
?
³
?
²
?
Ê√ vKŽ ÆÆ öÐUJ�« ö�u
?
� WŽUM� v� UN�«b
?
�²Ý≈
r²¹ ÆÆp�c�Ë Æ¡U
?
IM
?
�« s� «b
?
ł W�U
?
Ž W
?
ł—œ vKŽ ÊuJ¹
”U×M�« W³�½ `³Bð v²Š UO²O�Ëd²J�« ”U×M�« W'UF�
ÆÆ”U×M�« sLŁ v� dO³J�« ŸUHð—ö� «dE½Ë Æ• ππ[π tO�
nMB¹Ë ÆtM� ôbÐ Âu
?
OM�u�_« «b�
?
²Ý« ŸU
?
ý bI
?
V¼c�«Ë ”U×M�«Ë WCH�« b
?
FÐ ÊbF� lЫd� ÂuOM�u�_«
v¦KŁ mK³ð v²
?
�« ÆÆWOzUÐd
?
NJ�« W
?
OKO
?
�u²K� W
?
³
?
�M�UÐ
• ≥∞ mK³ð ÂuOM�u�_« W�U¦
?
� Ê√ ô« ÆÆ”U×M�« WOKO�uð
ö
?
�u� ÊS
?
� v�U
?
²�UÐË ÆÆ”U×M�« W
?
�U
?
¦� s� jI
?
nF{ qLŠ tMJ1 ¡UIM�« v�UŽ ÂuOM�u�_« s� UŽuMB�
ÆÊ“u�« fH½ t� ”U×M�« s� q�u� UNKL×¹ v²�« …—bI�«
V�
?
Š ÊœU
??
F*« rO
?
?
Ið ©±® r
?
�— ‰Ëb
?
'« q¦1Ë
Æ”U×MK� W³�M�UÐ WOzUÐdNJ�« WOKO�u²�«
s� ¡«u
?
Ý ≠ ö
?
�u*« W
?
O
?
³�U
?
ž ÊuJð ÆÆ…œU
?
ŽË
öÐUJ�« v� W
?
�b
?
�²
?
�*« ≠ Âu
?
OM�u�_« Ë√ ”U
?
×M�«
¡UDŽù
Stranded Conductor
W�Ëb
?
?
� ö�u
?
vKŽ …dO³� ‰«uÞ√ n� s� sJL
?
²K� WO�UJ�« W½Ëd*« qÐUJ�«
ö�u*«Ë ÆU¼b�Ë U
?
NKI½Ë UNM¹e�ð qON
?
�²� «dJ³�«
ÆÆv�U‡F�« b‡N'« öÐU� v� U�«b�²Ý« d¦�_« W�Ëb:«
Concen-
e‡�d*« b‡‡×²*« ‰b‡'« «– ö�u*« v¼
r�— qJ
?
A�« `{u¹ Æ
Stranded Conductors
trically
Æ öÐUJ�« s� WHK²�� UŽ«u½√ ©≤®
‰“«uŽ WŽUM� v� W�b�
?
²�*« œ«u*« rO�Ið sJ1Ë
∫WO�U²�« WOÝUÝ_« Ÿ«u½_« v�≈ WOzUÐdNJ�« ÈuI�« öÐU�
:Impregnated Paper
WÐdA� WO�—Ë ‰“«u‡Ž ≠
v� U
?
�«b�²
?
Ý« W�“UF�« œ«u
?
*« d¦�√ u¼ ‚—u
?
�« ÊU�
nK¹ YO
?
Š ÆÆU
?
N
?
²
?
ŽUM� W¹«b
?
Ð cM� öÐUJ�« ‰“«u
?
Ž
U� u
?
¼Ë ÆÆv½ËeKŠ qJAÐ Èdš_« uKð W
?
I³Þ j¹d
?
A�«
ÆW�“UF
?
�« UI³D�« ·öð≈ ÊËb
?
Ð qÐUJ�« b� vKŽ b
?
ŽU�¹
t½U� ÆÆWÐuÞd�« ’UB²�ô WKÐU� WOHO� …œU� ‚—u�« Ê_Ë
‰“UF�« X
?
¹e�UÐ t³¹d
?
Að rŁ ⁄«dH�« v� t
?
HOH
?
& ÂeKÐ
t²¹“ËU
?
−� W
?
LO� iH
?
šË WOzUÐd
?
NJ�« t²½U
?
²� …œU¹e�
b
?
�Ë Æ‰e
?
F�« v� b
?
I
?
H�« qOKIð v�U
?
²�UÐË ÆÆW
?
O
?
³
?
�M�«
v� WÐdA*« WO�—u�« ‰“«u
?
F�« «– öÐUJ�« X�b�²Ý«
WIzUH�«Ë W
?
O�UF�«Ë WDÝu²*« œuN
?
'« s� i¹dŽ Èb�
ÆdL²�*«Ë œœd²*« —UO²�« U�«b�²Ý« p�c�Ë
Synthetic Insulating
W‡O
?
ŽUMD
?
�« ‰“«u‡‡‡Ž ≠
Materials
WO�—u�« ‰“«uF�« «– öÐUJ�« t
?
²²³Ł√ U2 ržd�« vKŽ
UNK×
?
� qŠ bI� ÆÆ5M�
?
�« d� vKŽ …¡UH
?
� s� WÐdA*«
‰“«u
?
F
?
�« «– öÐUJ�« …d
??
O
?
š_« «uM�
?
�« ‰ö
?
š
?
Š Ë√ iH�M*« jG
?
C�« v� ¡«u
?
Ý WO
?
ŽUMD�ô«
∫UNM� ÆÆ»U³Ý√ …bŽ v�≈ p�– lłd¹Ë ÆozUH�«Ë v�UF�«
Âb�²
?
�*« v½bF*« ·öG�« «b�²
?
Ý« sŽ ¡UMG²Ýô« ≠
»d�ð s� ‰eF�« W¹UL
?
Š÷dGÐ WO�—u�« öÐUJ�« v�
«– öÐUJ�« »uOŽ bŠ√ ·öG�« «c¼ d³²F¹Ë ÆÆWÐuÞd�«
ÆtMLŁ ŸUHð—«Ë t½“Ë qI¦� «dE½ WO�—u�« ‰“«uF�«
ÆÆUNðU¹UN½ q
?
LŽË öÐUJ�« qO�uð UOKL
?
Ž jO�³ð ≠
«– öÐUJ�« Õö
?
�≈ U
?
OKL
?
Ž W�uN
?
Ý V½U
?
ł v�≈
nO�UJð v� d
?
O�u²�« v�U
?
²�UÐË ÆÆWOŽU
?
MD�ô« ‰“«uF�«
ÆW½UOB�«
Ë√ u¹e�« »d�ð sŽ WL
?
łUM�« q�UA*« s� hK�²�« ≠
v�≈ WO�—u�« ‰“«u
?
F�« V¹dAð v� W�b�²
?
�*« U³�d*«
Ê√ v�≈ W�U{ùUÐ ÆÆqÐUJ�« U¹UN½ bMŽ UNÐ WDO;« W¾O³�«
…¡UH� vKŽ p�c� WO
?
³KÝ —UŁ¬ t� V¹dA²�« u¹“ »d�ð
Ætð«– ‰eF�«
öÐUJ�« «b�²Ý« sŽ WLłUM�« q�UA*« s� hK�²�« ≠
v²�« nO�UJ²�« s� d
?
O¦J�« dO
?
�uð v�U²�UÐË ÆÆWÞu
?
GC*«
Ë√ ÷—_« X% ¡«u
?
Ý ÆÆ öÐUJ�« Ác¼ l{Ë UN
?
³KD²¹
Æ—U׳�« Ë√ —UN½_« ÁUO� X%
qOKIð v�≈ ‰“«u
?
F�« s� ŸuM�« «c¼ «b
?
�²
?
Ý« ÈœR¹ ≠
ÆÆqÐUJ�« WF
?
Ý v� p�c�Ë ÆƉeF�« v� b
?
IH�« v� dO
?
³�
WO
?
³�M�« W¹“ËU
?
:« WL
?
O� v� `{«u�« ‚d
?
HK� W−
?
O²½
‰“«uF�«Ë W
?
O�—u�« ‰“«uF�« s
?
� q� 5Ð bIH�« q�U
?
F�Ë
UL� ≠ tŽ«u½QÐ 5K¦¹≈ v�u³�« …œU� W�Uš ÆÆWOŽUMD�ù«
‰e
?
F�« Ÿ«u½_ ≠ ©≤® r�— ‰Ëb
??
'« v� `{u
?
� u¼
∫WOðü« W�Ozd�«
Æ
Polyethylene (PE)
5K‡¦¹≈ v�u³�« ≠
Cross- Linked Pol-
p‡ÐU‡‡A²*« 5‡‡K¦¹≈ v�u‡‡³�« ≠
Æ
yethylene (XLPE)
Ethylene Poly-
5‡KÐËdÐ v‡‡�uÐ 5K‡¦¹ù« ◊U‡‡D� ≠
Æ
propylene Rubber (EPR)
.Polyvinyl Chloride (PVC)
q‡‡OMHO�u³�« b¹—u‡K� ≠
?
Žu
?
L
?
−� v�≈ «d
?
L
?
O�u
?
³�« rO
?
?
Ið sJ1 Ë
u¼Ë ÆÆUNOKŽ …—«d
?
(« Wł—œ dOŁQ²� W³�M�UÐ 5²
?
O�Oz—
öÐUJK
?
� W�“U
?
F�« œ«u*« —U
?
O
??
²
?
š« v� rN
??
� q�U
?
Ž
∫UL¼ 5²ŽuL:« 5ðU¼Ë ÆUNLOLBðË
Thermoplastic
…—«d‡
?
‡(UÐ W
?
½bK‡²
?
*« ‰“«u‡‡
?
F�« ≠
.Dielectrics
‰“«u‡‡‡‡F�« ≠≤
Insulations
hO
????
?
Kð s
?
J1
U¼d�«uð Vł«u�« ’«u)«
öÐU
?
J�« ‰“«u
???
Ž v�
∫wðüU�
‰eŽ W½U²� UN� ÊuJ¹ Ê√ ≠
Æ…dO³�
W�ËU
?
I� UN� d
?
�u²¹ Ê√ ≠
ÆWO�UŽ ‰eŽ
U
?
?
�ËUI
?
� ÊuJð Ê√ ≠
ÆWCH�M� W¹—«d(«
W¹“ËU−
?
� UN� ÊuJð Ê√ ≠
W
?
CH
?
�M�
ε
r
W
?
?
�½
tan
δ
b
?
I
?
� q
?
�U‡F
?
�Ë
ÆUC¹√ UCH�M�
dOž œ«u*« s� ÊuJð Ê√ ≠
WÐuÞd�« ’UB²�ô WKÐU�
Æ
Non-Hygroscopic
ÊuJ
?
ð Ê√ qC
???
H¹Ë
W
??
�b
?
??
²
??
�*« œ«u*«
ô√Ë ÆÆnO�UJ²�« WC
?
H�M�
ÆW¾O³�« Y¹uK²� WKÐU� ÊuJð
ÊœUF*« rO�Ið ∫©±® r�— ‰Ëbł
WOzUÐdNJ�« WOKO�u²�« V�Š
Êb‡‡‡F*«
WOzUÐdNJ�« WOKO�u²�«
±∞∂[≥
±∞∞
∑≥[∏
∂±[∑
≥µ[¥
≤π
±∑[≤
±µ
∑[π
WC�
”U×½
V¼–
ÂuOM�u�√
Âu¹œu�
p½“
b¹bŠ
d¹bB�
’U�—