Page 25 - 113 Website

Basic HTML Version

ƉUF²ýô« UMO³� l{u�
WK²
?
� Èb
?
F
?
²ð ¨pAJ�« s� U¹UEý ÃËd
?
š Âb
?
Ž ≠≤
Ærł ∂∞ …bŠ«u�«
W
?
N
?
ł pAJ�« V½U
?
ł w� W
?
×
?
²� ÀËb
?
Š Âb
?
Ž ≠≥
Î
U
?
IKG
?
� V½U'« «c
?
¼ ÊU� «–≈ ® öÐUJ�« ö
?
O
?
�uð
Æ© Î
UÝUÝ√
«“U
?
G�« dO
?
ŁQð V³�Ð UM
?
O³*« ‰U
?
F
?
²ý« Âb
?
Ž ≠¥
Æ—U³²šô« sŽ W&UM�« WMšU��«
ÆtÐ W�U)« i¹—Q²�« WDIMÐ Î
ôu�u� pAJ�« ¡UIÐ ≠µ
wKš«b�« ”uI�« —U³²š« w� pAJ�« ÕU$f‡Ý√
∫©j‡‡Ýu²*« bN'« WMOJÝ q‡š«œ®
B
“«d‡‡Þ
ÆÆ—U³²šô« «c¼ w� Î
?
łU½ ôu;« pA� —U³²Žô
∫WFL²−� ÁU½œ√ W�L)« ◊ËdA�« oOI%ÂeK¹
vKŽ WE�U
?
� W
?
Oł—U)« ¡«e
?
ł_«Ë »«uÐ_« qEð ≠±
ÂbŽ ◊d
?
AÐ ÆƉu³
?
I� t¹u
?
A²�«Ë ¡UM¦½ô« ÆU
?
N�UJŠ≈
ƉUF²ýô« UMO³� l{u* ÃUB�« ¡«eł√ ‰u�Ë
¡UMŁ√ tM� U¹UEý ÃËd
?
š Ë√ pAJ�« —UDA½« Âb
?
Ž ≠≤
…d
?
OG
?
� U¹UEAÐ jI
?
� ÕuL
?
�� ƗU
?
³²
?
šô« …d²
?
Ærł∂∞ …bŠ«u�« WK²� ÈbF²ðô
s� Í√ w� Ë√ nI
?
��« w� W
?
ײ
?
� ÀËbŠ Âb
?
Ž ≠≥
Æ ≤ ŸUHð—« v²Š pAJ�« V½«uł
«“U
?
G�« dO
?
ŁQð V³�Ð UM
?
O³*« ‰U
?
F
?
²ý« Âb
?
Ž ≠¥
Æ—U³²šô« sŽ W&UM�« WMšU��«
ÆtÐ W�U)« i¹—Q²�« WDIMÐ Î
ôu�u� pAJ�« ¡UIÐ ≠µ
”uI�« —U
?
³²
?
š« “UO
?
²ł« w� pAJ�« ÕU
?
$ bF¹Ë
bN'« öÐU
?
� qO�uð ◊UI½ vKŽ ®
A
“«dÞ wKš«b�«
”uI�« —U³²
?
š« Á“UO²ł« sŽ Î
UC¹√ Î
«d³
?
F� ÆÆ© jÝu²*«
bN'« öÐU
?
� qO�uð ◊UI½ vKŽ ®
B
“«dÞ wKš«b�«
Æ© jÝu²*«
W
?
OÝU
?
OI�« W
?
H
?
�«u*« nO�uð ÊS
?
� ÆÆÎ
«dO
?
š√ Ë
ÊUJ0 WOL¼_« s� bF¹ ÆÆ
(IEC 62271-202)
„UA�ú�
b(« bFð U³KD²�Ë UH
?
�«u� s� tMLC²ð U* Î
UI³Þ
Íc�«Ë ÆÆW
?
H�«u
?
*« uF
?
{«Ë t
?
OKŽ oHð« Íc�« v½œ_«
ƉUJý_« s� qJý ÍQÐ tMŽ œUO(« Ë√ ‰ËeM�« sJ1ô
‰Ëb�« lO
?
L
?
ł w� WH
?
�«u*« Ác¼ œU
?
L
?
²Ž« - b
?
�Ë
‚dA�« ‰Ëœ iFÐË wÐd
?
F�« ZOK)« ‰ËœË WOÐË—Ë_«
dB� w� U¼—«d�≈ WŽdÝ V�d²M½Ë ÆÆUOI¹d�√Ë jÝË_«
…œu
?
ł l�d� Êu−
?
²M*«Ë ÊuF
?
MB*« UNÐ Âe
?
²K¹ wJ�
vKŽ …bzU
?
H�UÐ œuF¹ U2 ÆÆ ôu
?
;« „UA
?
�√ …¡UH
?
�Ë
W�“ö�« W¹UL
?
(« bO�Qð v�≈ W�U
?
{≈ ÆÆ…bŠu*« WJ³A�«
ÆÆ„UA�_« wKGA� Ë√ —uNL'« s� Î
¡«uÝ ’U�ýú�
ÊU�_«Ë W¹U
?
‡L(« U�u‡
?
EM� Ê√ —U‡³²
?
Žô« w� Î
«cš√
w�ËUI�Ë w−
?
²M� vKŽ Î
UO�Oz— Î
U
?
�«e²�« ÊuJð Ê√ bÐô
UN
?
O� U0 WOzUÐd
?
NJ�« U‡−²M*« lO
?
Lł w¹—UA
?
²Ý«Ë
Æ ôu;« „UA�√
www. kah r abaa r ab i a . com