Page 24 - 113 Website

Basic HTML Version

Æ«cJ¼Ë ÆÆ «“u
?
O
?
� 5�UJÝ Ë√ qL
?
(« vKŽ 5�UJÝ
pA
??
� U½uJ� w� œb
??
F
??
²*« ŸuM²�« «c¼ V
?
KD²¹Ë
ULO
?
LB²�«Ë U−²M*« œb
?
F²ðË ŸuM²ð Ê√ ÆÆ ôu;«
lO
?
L
?
ł —U³
?
²
?
š« ÊS
?
� ÆÆl³D�UÐË Æb
?
Š«u�« l
B
?
Ô
LK�
vKŽË ÆÎ
«bł Î
UHKJ� ÊuJOÝ UOŽu½ Î
«—U³
?
²š« ULOLB²�«
fO� t½√ vKŽ W
?
OÝUO
?
I�« WH�«u*« XB½ b
?
I� ÆÆp�–
Ÿ«u½_« lO
?
Lł vKŽ wŽuM
?
�« —U³
?
²šô« ¡«d
?
ł≈ Î
UOKL
?
Ž
s� ÆÆU/«Ë Æ ôu;« pAJ
?
� WHK²<« U
?
LOL
?
B²�«Ë
?
O� …œb×
?
� UL
?
OL
?
BðË «—b� —U
?
?
š« sJL*«
Î
UŠU$ —U³²šô« “UO²ł« w� UNŠU$ d³²F¹Ë ÆÆU¼—U³²š«
◊ËdAÐ ÆÆWKŁU
?
L*« UL
?
OLB
?
²K� ≠ X�u�« «– w� ≠
q�√ d³
?
²<« rOL
?
B²�« ÊuJ¹ Ê√ U
?
N²�b
?
I� w� wðQ¹
wKŽË Æ…d³²<« d
?
Ož ULOLB²
?
�« s� ÕU−MK� W�d�
ÆÆ3± ÃU� pL�Ð pAJ�« d³²
?
š« «–S� ÆƉU¦*« qO³Ý
Î
UC¹√ Î
U
?
ŠU$ bF²
?
Ý —U³²šö� Á“U
?
O²ł« …œUN
?
ý ÊU�
q�«uF�« …UŽ«d� l� 3 ≤ ÃU
?
� pLÝ «– „UA�ú�
Æ«cJ¼Ë ÆÆrOLB²�« w� Ídš_«
«—U
?
³²
?
šô« ôu;« pA
?
� “U
?
?
ł« WO
?
L¼√ ≠
∫WOÝUOI�« WH�«u*UÐ UNOKŽ’uBM*« WOŽuM�«
WOÝUOI�« WH�«u*« U³KD²� l� o�«u²�« s� b�Q²�« ≠±
w²�« WO�Ë_« U³KD²*« bFð UN½_ ÆÆ
(IEC 62271-202)
ÆUNMŽ œUO(« ÂbŽ ÂeK¹
Æ—uNL'«Ë 5KGALK� “ö�« ÊU�_« oOI% ≠≤
pAJ� WMMI*« WOzUÐdNJ�« rO
?
I�« s� wKFH�« oIײ�« ≠≥
w²�« WJ³A�« U³KD²� l� U
?
NIÐUDð Èb�Ë ÆÆ ôu;«
ÆUNÐ qO�u²�« r²OÝ
‰UL
?
²Š« vKŽ ôu;« p
?
A� …—b� s� oI
?
ײ�« ≠¥
s�Ë …—«d(« Wł—œ U
?
ŽUHð—« s�Ë W¹u'« ·ËdE�«
œuN'« ‰U
?
L²Š« vKŽ tð—b� s�Ë ÆÆtÐ W¹uN
?
²�« …¡UH�
ÆWHK²<« WOJO½UJO*«
…d³
?
²�
?
� œ«u�Ë U½uJ� «b�
?
²Ý« s� oI
?
ײ�« ≠µ
ÆWH�«u*« ◊«d²ýô Î
UI³Þ ÆÆUOŽu½ Î
«—U³²š«
Internal Arc Test
W−O²½ ÆÆ ôu;« pA� w� wKš«b�« ”uI�« Àb×¹
Ë√ ÆÆW¹œUŽ dOž WO¾OÐ ·Ëdþ V³�Ð Ë√ ÆÆW³OF� ULN*
”uI�« «c¼Ë Æ öÐUJK� b
?
Oł dOž Ë√ TÞU
?
š qO�uð
ÆÆ ôu;« pA
?
� qš«œ —U−
?
H½« w�≈ ÍœR¹ ÆÆwKš«b�«
YF
?
³Mð WO�U
?
Ž …—«dŠ W
?
ł—bÐ «“Už b�uð w�U
?
²�UÐË
Ë√ —uN
?
L'« vKŽ …d
?
ýU³
?
� dŁRð Î
«bł Íu
?
� jGCÐ
s�Ë Æ©tK�« —b� ô® …U�u�« Ë√ ‚Ëd(UÐ pAJ�« wKGA�
«c¼ ôu
?
;« „UA
?
�√ “U
?
?
ł« W
?
OL¼√ ¡U
?
ł ÆÆUM¼
vKŽ pAJ�« rO
?
LBð …—b� v
?
KŽ ÊULC
?
� —U³
?
²šô«
’U�
?
ý_« Èu²�� sŽ Î
«b
?
OFÐ «“UG�« Ác¼ t
?
Ołuð
Æ©pAJ�« wKGA� s� Ë√ —uNL'« s� Î
¡«uÝ®
(IEC
W
?
H�«u
?
LK� Î
U
?
I³Þ —U
?
³
?
²šô« «c¼ r�
?
IM¹Ë
Æ©
A & B
® ∫5O
?
?
O
?
z— 5L
?
?
� v�≈
62271-202)
5Ð —UO
?
²šö� 5FMÓ
LK� W
?
ŠU�� W
?
H�«u*« wDFðË
Æ©
AB
® Ë√ ©
B
® Ë√ ©
A
® “«dÞ —U³²š«
∫©
A
®
“«d‡‡‡‡Þ —U‡‡‡³²š« ≠±
Internal Arc Classification (IAC-A)
pA
?
� wKGA
?
� W¹U
?
L×Ð —U
?
³
?
²šô« «c¼ h²
?
�¹
s� bN
?
'« »UÐ ÊuJ¹ ÆÆ—U³²
?
šô« «c¼ w�Ë Æ ôu;«
UMO³� l{Ë r²¹Ë ÆÆU
?
Šu²H� jÝu²*« b
?
N'« WŠu�
≥∞ W�U�� vKŽË jI� jÝu²*« bN'« WNł ‰UF²ýô«
wL�— 5KJA�« dE½« ÆjÝu²*« b
?
N'« WŠu� s� rÝ
Æ©≤® Ë ©±®
∫©
B
® “«d‡‡‡‡Þ —U‡‡‡³²š«
≠≤
Internal Arc Classification
(IAC-B)
s¹bł«u²*« —uNL'« W¹U
?
L×Ð —U³²šô« «c¼ h²�¹
ÊuJð ÆÆ—U³²šô« «c¼ w�Ë Æ ôu;« pA� jO×� w�
UMO
?
³� l{Ë r²¹Ë ÆÆW
?
IKG
?
� pAJ�« »«uÐ√ lOL
?
ł
rÝ ±∞ W�U�� vKŽË pAJ�« w³½U
?
ł vKŽ ‰UF²ýô«
Æ©≤® Ë ©±® wL�— 5KJA�« dE½« ÆpAJ�« s� jI�
∫©
AB
®
“«d‡‡‡‡Þ —U‡‡‡³²š« ≠≥
Internal Arc Classification (IAC-AB)
A
s� qJ� 5KBHM� s¹—U‡³²
?
š« q‡LŽ r²¹ ÆÆtO�Ë
“U
?
²
?
ł« b
?
� pAJ�« Êu
?
J¹ ÆÆW�U
?
(« Ác¼ w�Ë Æ
& B
Æ—uNL'«Ë qGA*« Í—U³²š«
«c
?
NÐ ôu
?
;« „UA
?
�√ —U
?
³
?
²š« W
?
O
?
L¼√ wðQðË
’U�
?
ýú� WÐuKD*« W¹UL(« s� oI
?
ײK� ÆÆ—U³
?
²šô«
ÆÆÊUJ0 W
?
OL¼_« s� «c¼Ë ÆÆ©—u
?
NL'« Ë 5K
?
GA*«®
ÆÎ
«dAÐ ÍËU�¹ UM¼ QD)« Ê√ YOŠ
¡b‡Ð q‡³� W‡�bÐ U‡¼b
?
¹b‡% Âe‡K¹ w²�« r‡OI�«
∫—U‡³²šô«
ÆwKš«b�« ”uI�« —UOð WLO� ≠±
Æ—U³²šô« ¡UMŁ√ —UO²�« bO�u²� WOM�e�« …b*« ≠≤
Æ©
AB
Ë√
B
Ë√
A
® —U³²šô« “«dÞ ≠≥
Ë√
B
Ë√
A
“«dÞ »uKD*« —U
?
³
?
²
?
šô« ÊU� Î
¡«u
?
ÝË
WŠu� w� wKš«b�« ”uI�« —U³²š« ¡«dł≈ r²¹ t½S� ÆÆ
AB
W
?
H�«u*« Ác¼ XB
?
½ b�Ë ÆjI
?
� jÝu
?
²*« bN
?
WŠu� qš«œ jI
?
� 5F{u� b¹b
?
% vKŽ ÆÆWOÝU
?
OI�«
ÆÆUL
?
NOKŽ —U³
?
²šô« «c¼ ¡«dł≈ r
?
²O� jÝu²*« b
?
N'«
∫UL¼Ë
qBH�« WMOJÝ qLAð Ë WO�uL
?
F�« —U³ÝU³�« W�dž ≠
ÆqO�u²�«Ë
ÆjÝu²*« bN'« öÐU� qO�uð WDI½ ≠
”u
?
I�« —U
??
³
?
²
?
š« w� pA
?
J�« ÕU
?
$ fÝ√
b
??
N
???
'« WMOJ
?
Ý q‡š«œ®
A
“«d‡Þ w
?
K‡š«b�«
∫©j‡Ýu²*«
ÆÆ—U³²šô« «c¼ w� Î
?
łU½ ôu;« pA� —U³²Žô
∫WFL²−� ÁU½œ√ W�L)« ◊ËdA�« oOI% ÂeK¹
ÆÂUJŠSÐ UNIKž vKŽ WE�U×� qEð WIKG*« »«uÐ_« ≠±
¡UMŁ√ tM� U¹UEý ÃËd
?
š Ë√ pAJ�« —UDA½« Âb
?
Ž ≠≤
ô …dO
?
G� U¹UEAÐ jI
?
� ÕuL
?
�� Æ—U³
?
²šô« …d
?
²�
Ærł ∂∞ …bŠ«u�« WK²� ÈbF²ð
pAJ�« V½«u
?
ł s� Í√ w� W×
?
²� ÀËb
?
Š ÂbŽ ≠≥
Æ ≤ ŸUHð—« v²ŠË
«“U
?
G�« dO
?
ŁQð V³�Ð UM
?
O³*« ‰U
?
F
?
²ý« Âb
?
Ž ≠¥
Æ—U³²šô« sŽ W&UM�« WMšU��«
ÆtÐ W�U)« i¹—Q²�« WDIMÐ Î
ôu�u� pAJ�« ¡UIÐ ≠µ
wK‡š«b�« ”uI�« —U³²š« w� pAJ�« ÕU$fÝ√ ≠
b‡N
?
'« öÐU
?
� qO
?
�uð ◊U
?
I½ vKŽ®
A
“«d‡Þ
∫©j‡Ýu²*«
jÝu²*« «c¼ w� Î
U
?
׳U½ ôu;« pA� —U
?
³²Žô
ÁU½œ√ W
?
�L
?
)« ◊Ëd
?
A�« oOI
?
% ÂeK¹ ÆÆ—U
?
³²
?
šô«
∫WFL²−�
WDO
?
;« W
?
OKš«b�« W¹UL
?
(« ¡«e
?
ł√ ‰U
?
I²½« Âb
?
Ž ≠±
s� b
?
FÐQÐ ≠ —U³
?
²šô« q×
?
_
öÐUJ�« qO
?
�u²Ð