Page 17 - 113 Website

Basic HTML Version

v�≈ ©— √ · „® ±µµ 4I0 …—b
?
� q�U
?
F
?
� 5�
?
%
w�«uŠ v�≈ „d;« …d
?
z«b� wM�e�« XÐU¦�« WLO
?
� œ«b²�«
w� dEM�« …œUŽ≈ …—ËdC�UÐ p�– vŽb²�¹ ÆWO½UŁ ¥[¥µ
tðœU¹“Ë
"CB
2
"
…dz«b�« lÞU
?
I� qO
?
�u²�« …œU
?
Ž≈ s�“
sJ1Ë Æd�b
?
� ¡bÐ …œUŽ≈ —UO²� „d;« ÷d
?
Fð VM−²�
s� W¹UL
?
Š “UNł «b
?
�²ÝUÐ dD
?
)« «c¼ VM&p�c�
—bB� qB
?
� œd−0 „d;« qBH¹ bN
?
'« ÷UH�½«
qH� …œUŽ≈ W
?
OKLŽ bMŽ tKO�uð bO
?
F¹ ôË ÆÆtMŽ W¹cG²�«
Æ
"CB
2
"
w�Ozd�« …dz«b�« lÞU�
w� dNEð w²�« U
?
F��« pKð w¼ ÆÆWOð«c�« U
?
F��«
5O½bF� 5L
?
�ł œułu� W−O²½ W
?
OzUÐdNJ�« UJ³A�«
ÊuJ¹ 5HK²
?
�� s¹b
?
Nł vKŽË ‰“U
?
Ž jÝË UL
?
NMOÐ
VKž√ w� ©Íd
?
HB�« b
?
N'«® ÷—_« b
?
Nł UL
?
¼bŠ√
…œb×� …—u� vKŽ U�≈ U
?
F��« pKð dNEðË Æ ôU(«
WOz«u
?
N�« qIM�« ◊uDš 5Ð W
?
F��« q¦
?
� ÆÆW�Ëd
?
F�Ë
dO
?
žË l�u²
?
� dO
?
ž wz«uAŽ qJ
?
AÐ U�≈Ë ÆÆ÷—_«Ë
r�'«Ë l¹“u
?
²�« VOC
?
� 5Ð WF��« q¦
?
� ”Ë—b�
ÆtM� V¹d
?
� …dz«œ lÞU
?
I� ÷—R*« wł—U)« w½b
?
F*«
ULNMO
?
Ð ‰“UF�« jÝu�« l� ÊUO½bF*« ÊU
?
L�'« q¦1Ë
d1 WMOF
?
� WFÝ «– Î
U
?
H¦J� © ôU
?
(« VKž√ w� ¡«uN�«®
…bŽ 5Ð ÕË«d²ð …dOG� rO
?
IÐ ÍuFÝ —UOð WO³D� 5Ð
vKŽË ÆdO³�√ ±≤≠∏ …œUF�« w� “ËU−²ð ôË dO³�√ËdJO�
?
�M�UÐ «—UO
?
²�« ÁcN� …d
?
OG
?
B�« WLO
?
I�« s� ržd�«
s� dO¦� w� “ËU−²ð w²
?
�«Ë ‰ULŠ_«Ë WJ³A�« «—UO²�
UF
?
��« Ác¼ dOŁQð Ê√ ô≈ ÆÆdO³
?
�√ U¾� …bŽ ÊU
?
OŠ_«
w� W�U
?
šË ôU(« iFÐ w� Î
«—U{Ë Î
«d�b
?
� Ëb³¹
W�ËU
?
F� ‰öš W
?
{—R*« Ë√ W{—R*« dO
?
ž U�uEM*«
∫w�U²�« ÕdA�« w� `C²OÝ UL� ÆÆWO�UŽ
W
?
Oz«uN�« ◊uD)« ö
?
�u
?
� 5Ð UF
?
��« VFKð
błuðË ÆÈuI�« U
?
�uEM� ¡«œ√ w� Î
U�U¼ Î
«—Ëœ ÷—_«Ë
‰uÞ vKŽ
Distributed
Ÿ“u� qJý vKŽ UF��« Ác¼
Èb� W
??
�Ëd
?
F*« U
??
Nð«d
??
OŁQð s�Ë Æwz«u
??
N�« j)«
bN
?
ł sŽ j)« W¹UN½ w
?
� bN'« ŸU
?
Hð—« ÆÆ5ÝbMN*«
Ë√ nOH)« qOLײ
?
�« «d²� ‰öš t²¹«bÐ w� ‰UÝ—ù«
ULK� d³�√ …—uBÐ …d¼UE�« pKð Ëb³ðË ÆqLŠö�« «d²�
…d¼UE�« pKð lłdðË Æt�u
?
Þ œ«“Ë qIM�« jš bN
?
ł œ«“
v�≈ j)« s� »d
?
�²ð w²�« W
?
¹uF
?
��« «—UO
?
²�« v�≈
W
?
Ý«—œ ÃU
?
²×¹Ë Æj
?
)« œ«b²
?
�« Èb
?
� vKŽ ÷—_«
v�≈ U
?
N
?
'U
?
F
?
� ‚dÞ p�c
?
�Ë …d¼U
?
E�« Ác¼ qOK%Ë
ƉUI*« «c¼ ‚UD½ sŽ Wł—U
?
š WOKOK%Ë W¹dE½ UÝ«—œ
…d¼Uþ Ê√ ÆƉU
?
:« «c¼ w� jI� t
?
O�≈ d
?
OA½ U
?
� q�Ë
ÆÆj)«
Receiving End
‰U³I²
?
Ý« ·dÞ bNł ŸUHð—«
w‡‡ð«– ‰u‡‡×� ‰U
?
LF²
?
ÝUÐ Ë√ ÆÆ¢U‡‡²�œ ≠ t‡‡L$¢
Æ
Auto Transformer
WIKG� w�«uð …d
?
z«œ w� n¦J*«Ë „d;« `³�√ «–≈ ≠≥
ÆWJ³A�« w� …dz«œ lÞUI� `²� WOKLŽ ÍQÐ W�uBH�Ë
Time Constant
qO�u
?
²�« …œUŽ≈ dÞU< WO
?
¦(« U�d;« ÷d
?
F²ð
—b
?
B
??
� vKŽ
Out of Phase Reclosing
Í—uÞö�«
qš«œ WOzUÐdNJ�« W
?
F�«b�« …uI�« WLO� ◊u³¼ q
?
³� W¹cG²�«
—Ëd� Âb
?
Ž sLCð ÆÆWM�¬ …d
?
OG� W
?
LO
?
� v�≈ „d;«
„d;« ¡bÐ —UOð WLO� Èb
?
F²ð „d×LK� ¡bÐ …œUŽ≈ «—UOð
©√ ≠ π® r�— qJA�« v�≈ dOA
?
½ ÆÆp�– `O{u²�Ë Æ4I*«
—bB� WDÝ«uÐ t²¹cGð r²¹ w¦Š „d×� W�UŠ 5³¹ Íc�«
WKŽUH� ‰öš œœd²�«Ë —«bI*« XÐUŁ
"E
s
bNł Í– W¹cGð
qš«œ W
?
O�JF�« W
?
OzUÐdNJ�« W
?
F�«b�« …u
?
I�« Æ
"X”
WO
?
¦Š
"E
s
bN'UÐ j³ðdðË
"E
M
ÍœUF�« qOGA²�« ¡UMŁ√ „d;«
ÀËb
?
Š bMŽ Æ©» ≠ π® r�— qJA�U
?
Ð 5³*« u
?
×M�« vKŽ
ÂuI¹
"CB
2
"
lÞUI�« ÊS� ÆÆ„d;« …dz«œ w�
Fault
QDš
p�– bFÐ √b³¹ YOŠ Ædz«œ u¼Ë „d;« sŽ —bB*« qBHÐ
÷UH�½« —«d
?
L²Ý« l�
"E
M
WLO
?
� ÷UH�½« …d
?
ýU³�
—bB*« b
?
Nł WLO
?
� qEð ULMOÐ ÆÆ„d;« Ê«—Ëœ W
?
ŽdÝ
W
?
LO
?
� …œU¹“ tMŽ Z²M¹ U2 ÆÆw¼ UL
?
� t½«—Ëœ WŽd
?
ÝË
…œUŽ≈ WO�Uš
"CB
2
"
lÞUI�« Èb� ÊU� «–S� ¢
δ
¢ W¹Ë«e�«
bFÐ —b
?
B*« vKŽ „d
?
;« qO�uð bO
?
F¹ t½S� ÆÆq
?
HI�«
"E
M
WLO� sŽ dEM�« ·dBÐ …œb×� WOM�“ …d²� —Ëd�
—UOð WLO� bL
?
²FðË ÆqO�u²�« …œUŽ≈ WE(
"
δ
"
W¹Ë«e�«Ë
WOI³²*«
"E
M
WLO� vKŽ qO
?
�u²�« …œUŽ≈ WE( „d;«
sŽ Î
U
?
�U9 n�uð b
?
� „d;« sJ¹ r� U
?
� ¢
δ
¢ WL
?
O�Ë
u� Æ
(E
s
-E
M
)/X
W
?
LO
?
I�« pKð ÍËU
?
�ð YO
?
Š ÆÆÊ«—Ëb�«
"
δ
"
WLO� X½U� qO
?
�u²�« …œUŽ≈ WE( w� t½√ U½—uBð
W³¹d� WÝu�×� WLO�
"E
M
bN−K� ÊU�Ë Ú
±∏∞ ÍËU�ð
—U
?
Oð ÊS� ÆÆ©‡ł≠ π® qJA�UÐ 5³
?
� u¼ UL
?
"E
s
s�
WLO� nF{ s� »d²Ið WLO� v�≈ lHðd¹ qO�u²�« …œUŽ≈
pKð q¦* „d;« ÷dFð VM−²�Ë Æ4I*« „d;« ¡bÐ —UOð
…œUŽ≈ Âb
?
FÐ Êu×BM¹ ¡«d³
?
)« ÊS� ÆÆ…dD)« ·ËdE�«
v�≈
"E
M
WLO
?
� ◊u³¼ ÊUL{ b
?
FÐ ô≈ „d;« qO�uð
s�e�« b¹b
?
% sJ1Ë ÆWMMI*« UN
?
²LO
?
� s� •≤µ s� q�√
wM�e�« XÐU
?
¦�« W
?
LO
?
� b¹b
?
% o¹dÞ sŽ ÆÆp�c� dþUM*«
s� d1 Íc�« s�e�« u¼Ë ÆÆ„d
?
×
?
LK�
Time Constant
WL
?
O� ◊u
?
³¼ v²ŠË —b
?
B*« sŽ „d;« qB
?
� WE(
ÆWMMI*« UN²LO� s� •≥∑ v�≈ ¢
E
M
¢
bMŽ „d
?
×LK� wM�e
?
�« XÐU¦�« œ«b
?
²�« …d¼Uþ Àb
?
%
YOŠ ÆÆ„d
?
;« …—b� q�U
?
F� 5�%n¦
?
J� qO�uð
WF
?
��« vKŽ Î
UO³�½ …d
?
O³J�« n¦J*« WFÝ W
?
�U{≈ ÍœR¹
wM�e�« XÐU¦�« WLO� l�— v�≈ Í“«u²�« vKŽ WJ³AK� WOð«c�«
W¹u
?
F
?
��« «—U
?
O
?
²�« v�≈ ‰Ë_« ÂU
?
I*« w� lłd¹ b
?
UL
?
� Æt�uÞ Èb� vKŽ ÷—_« v�≈ j)« s� WÐd
?
�²*«
…—uBÐ Àb% …d¼UE
?
�« fH½ Ê√ v�≈ ÆÆ…—Uýù« —b&
b�u
?
²ð YO
?
Š ÆÆWOzUÐd
?
NJ�« Èu
?
I�« öÐU
?
� w� d³
?
�√
błuð Æw½bF*« t�öžË q
?
ÐUJ�« ö�u� 5Ð UF��«
5Ð WOð«c�« UF��« sŽ W&U½ WOL¼√ bý√ Èdš√ d¼«uþ
d¼«uE�« pKð w
?
¼Ë ÆÆ÷—_«Ë WO
?
z«uN
?
�« qIM�« ◊uDš
sŽ W�ËeF*« ‰œUF²�« jI½ «– W�uEM*« vKŽ QAMð w²�«
QDš Àb×¹ U�bMŽ ÆÆw{—_« dBI�« …d²� ¡UMŁ√ ÷—_«
≠ jš …dz«œ d
?
B� tMŽ Z²M¹ qIM�« ◊uDš b
?
Š√ vKŽ
pKð »U�Š ”bMNLK� sJ1Ë Æ
Line - to - Earth
÷—√
q� vKŽ …bŠ«Ë WF
?
Ý w� UNFOL&Ë W
?
Ž“u*« UF��«
qJA�« 5³¹ Æw{—_« d
?
BI�« ÀËb
?
Š WDI½ bMŽ jš
lO
?
L& -÷—_« sŽ W�Ëe
?
F� W
?
�uEM� ©±∞® r�—
wDFð Æ
"F”
WDI½ bMŽ ◊uD)« vKŽ W
?
Oð«c�« UF
?
��«
∫W�öF�« s�
I
c
, I
b
, I
a
«—UO²�« s� q� WLO�
I
a
= I
b
= I
c
= V
Line
/ X
c
3
∫YOŠ
1 / 2
π
f C : X
C
Æ÷—_«Ë j)« 5Ð WF��« ∫
C
vKŽ ÷—_«Ë¢
a
¢ j)« 5Ð d
?
B
?
� ÀËb
?
Š bMŽ
∫wðü« Àb×¹ ÆÆ ©±±® r�— qJA�UÐ 5³*« u×M�«
ÆÆ
"C”
Ë
"b”
5D�K� ÊU
?
²
?
Oð«c�« ÊU
?
²
?
F
?
��« b�uð ∫Î
ôË√
Æ
"I
F
dBI�« —UO²� …œuŽ «—U��
dB
?
I�« l{u� bMŽ
"a”
j)« bN
?
łiH�M¹ ∫Î
U
?
O½UŁ
ÆdHB�« v�≈ w{—_«
bN
?
'« v�≈ W�ËeF*« ‰œU
?
F²�« WDI½ b
?
Nł lHðd¹ ∫Î
U
?
¦�UŁ
ÆÍdHB�« ÷—_« bN' W³�M�UÐ
(V/
3)
Í—uD�«
5LOK��« 5D)« s� qJ� Í—uD�« bN'« lHðd¹ ∫Î
UFЫ—
ÆwD)« bN'« WLO� v�≈
"C”
Ë
"b”
w� …b
?
ł«u
?
²*« œu
?
N
?
'« ÆÆ©±≤® r�— qJA�« 5³¹
V−¹Ë Æw{—_« dB
?
I�« ÀËbŠ ¡UMŁ√Ë q³
?
� W�uEM*«
ÁU³
?
²½ô« ÆÆW�ËeF*« WJ³
?
A�« sŽ ‰u¾
?
�*« ”bMN*« vKŽ
Z²M¹ ô d
?
B
?
I�« s� ŸuM�« «c¼ Ê√ s
?
� ržd�UÐ t½√ v�≈
5ðd¼UEÐ Êd
?
²I¹ t½√ ô≈ ÆÆ…—U
?
{ W
?
O�UŽ «—U
?
Oð tMŽ
Æw{—_« ”uI�«Ë bN'« ŸUHð—« ÆÆUL¼ 5ð—U{
b‡‡‡N'« ŸU‡‡‡Hð—« ≠±
bN'« Ê√ kŠö½ ÆÆ©±≤® r�— qJA�« v�≈ Ÿułd�UÐ
t
?
²L
?
O� s� •±∑∞ s� d
?
¦�√ v�≈ lHð—« b
?
� Í—uD�«
œuLB
?
K� VÝUM*« ‰eF�« —UO²
?
š« ÂeK²�¹ U2 ÆÆWMMI*«
p�– v�≈ UH�«u*« iFÐ dOAðË Æ·ËdE�« pKð ÂU�√
ŸUHð—« ÂU
?
�√ œuL
?
B�« UNMJ1ô •±∞∞ ‰e
?
Ž …—bIÐ
ŸUHð—« qL
?
% UNMJ1 •±≥≥ ‰e
?
Ž …—b� Ë√ ÆÆb
?
N'«
±∞≠∑ s� „d;« …dz«b�
Æv�Ë_« UN²L
?
O� ·UF{√
…d²H�« œ«b
?
²�« wMF¹ «c¼Ë
◊u³
?
N� W�“ö�« W
?
OM�e�«
WL
?
OI�« v�≈
"E
M
WL
?
O�
s� •≤µ s� q�_« WM�ü«
V¹dI²�Ë ÆWMMI*« UN
?
²LO�
W�U
?
Š d
??
�c¹ …—u
?
B�«
„ ∏∞∞ …—b
?
IÐ „d×
?
Ê«—Ëœ W
??
Žd
??
ÝË «Ë
4I�Ë WI
?
O�œØWH� π∞∞
XÐUŁË · „ ¥ b
??
N
??
ł
ÆWO½UŁ ∞[∂∑µ wM�“
n¦J� qO�uð ÍœR¹