Page 16 - 113 Website

Basic HTML Version

v�≈
"I
C
s� Î
«¡eł n¦J
?
*« l�b¹ YOŠ ÆÆ
"I
mag
WL
?
O�
Æw�«u²�« …dz«œ w� s
?
¹—UO²�« ÍËU
?
�ð oOI×
?
²� „d;«
W
?
LO
?
I�« „d;« WDMG
?
� —UOð “ËU
?
& v�≈ p�– ÍœR¹Ë
ŸU
?
Hð—« v�≈ Á—ËbÐ ÍœR¹ U2 ÆÆt
?
²DMG� —U
?
O
?
²� WMMI*«
v�≈ dO
?
A½Ë Æn¦J*«Ë „d;« s� qJ� w�dD�« b
?
N'«
pKð ÀËb
??
Š V³
??
Ý Õd
?
A¹ Íc�« ©∏® r
?
�— qJA�«
∫Î
UŠu{Ë d¦�√ …—uBÐ …d¼UE�«
YO
?
Š ÆÆ„d
?
;« WDMG
?
� v
?
M×M� u¼
"M”
vM×M*« ≠
s� •±∞∞ bMŽ WDMG*« —UOð s� •±∞∞ „d;« V×�¹
Æt� 4I*« bN'«
vKŽ tKO�uð - u� ÆÆn¦J* u¼
"C
1
"
rOI²�*« j)« ≠
Î
U¹uFÝ Î
«—U
?
Oð V×�¹ ·uÝ t½S� „d
?
;« l� Í“«u²�«
Æ„d;« WDMG� —UOð s� •¥≤ ÍËU�¹ —bB*« s�
vKŽ tKO�uð - u� n¦J* u¼ ÆÆ
"C
2
"
rOI²�*« j)« ≠
Î
U¹uFÝ Î
«—UOð V×�
?
¹ ·uÝ t½S� ÆÆ„d;« l� Í“«u²�«
ÆÆ„d;« WDMG
?
� —UOð s� •±∞∞ ÍËU
?
�¹ —bB*« s�
bMŽ …dÐU
?
Ž …d
?
²
?
HÐ n¦J*«Ë „d
?
;« s� q� d1 s�Ë
Æ—bB*« sŽ ULNKB�
vKŽ tKO�uð - u� n¦J* u¼ ÆÆ
"C
3
"
rOI²�*« j)« ≠
Î
U¹uFÝ Î
«—UOð V×�
?
¹ ·uÝ t½S� ÆÆ„d;« l� Í“«u²�«
„d
?
;« WDMG� —U
?
Oð s� •≤∞∞ ÍËU�¹ —b
?
B*« s�
„d×LK� qL
?
Šö�« bNł l�d¹ ·uÝË ÆÆqO
?
GA²�« ¡UMŁ√
sŽ n¦J*« l� tKB� b
?
FÐ 4I*« bN'« s� •±¥µ v�≈
Æ—bB*«
ôU
?
(« w� WOð«c
?
�« …—UŁù« “ËU& …d¼Uþ Àb
?
%
∫WOðü«
ÆÎ
UF� n¦J*«Ë „d;« sŽ W¹cG²�« —bB� qB� bMŽ ≠±
q¹u%ÕU²H� WDÝ«u
?
Ð „d;« ¡bÐ UOKLŽ ‰öš ≠≤
Surge Transient Voltage Oscillations
…—uL
?
²*« …dÐUF�« bN'« «“«e
?
²¼« …d¼Uþ QAMð
vKŽ …—bI�« q�U
?
F� 5�% n¦
?
J� qO�uð WE(
…d²
?
HÐ WJ³
?
A�« d9 YOŠ ÆÆl¹“u
?
²�« Ë√ qIM�« jš
WKŽU
?
H*« Í– n¦J*« s×
?
ý W
?
OKL
?
Ž ‰öš …dÐU
?
Ž
WO¦(« WKŽUH*« «– WJ³A�« o¹dÞ sŽ
X
C
W¹uF��«
dÐU
?
Ž —UOð …d
?
²H�« pKð w� n¦J*« ‰ö
?
š d1 Æ
X
L
«b�
?
²ÝUÐ ÈuBI�« t
?
²LO� »U
?
�Š sJ1 l�bM�
∫5²Oðü« 5²�öF�« ÈbŠ≈
I
max
=
2 I
r
[(
X
c
/X
L
)
+ 1]
(8)
=
2 I
r
[(
(
MVA
)sc
/
(
MVAR
)c
) + 1]
(9)
∫YOŠ
n¦J*« w� d9 Ê√ sJ1 —U
?
Oð WLO
?
� vB�√ ∫
I
max
Æ©dO³�√® …dýU³� tKO�uð bFÐ
Æ©dO³�√® 4I*« n¦J*« —UOð ∫
I
r
Æ©ÂË√® n¦JLK� W¹uF��« WKŽUH*« ∫
X
C
Æ©ÂË√® WJ³AK� W¾�UJ*« WO¦(« WKŽUH*« ∫
X
L
WDI½ bM
?
Ž …dz«b�« d
?
B
?
� Íu
?
²
?
?
: (MVA)
sc
Æ©√ · ® n¦J*« qO�uð
Æ©— √ · ® n¦J*« 4I�
: (MVAR)
c
…eH� ÀËbŠ w� —UF�« dÐUF�« —UO²�« «c¼ V³�²¹
UN
?
?
²¹ ÆÆWJ³A�« b
?
Nł W
?
łu� w�
Overshoot
UN²LO�Ë UNKJý bL²
?
F¹ …dÐUŽ …bL�� …e²N� Włu�
ÆÆW
?
?
(« WJ³
?
A�« WKŽUH
?
� w²
?
LO
?
� vKŽ U¼œœdðË
WF��«Ë n¦J*« WF�� W¾
?
�UJ*« WLOI�« v�≈ W�U{ùUÐ
Î
UOD/ Î
öJý ©µ® r�— qJA�« 5³¹ ÆWJ³
?
AK� WOð«c�«
n¦J*« qO�uð sŽ QA½ …e²N� …dÐUŽ bNł Włu*
Æ©∂® r�— qJA�UÐ WMO³*« WJ³A�« vKŽ
…dÐU
?
F�« b
?
N'« «“«e
?
²¼« …d¼Uþ Àb
?
% b
?
…œułu*« U
?
H¦J*« qBH� W
?
−O²½ Î
UC¹√ …—u
?
L²*«
sJL²¹ r� «–≈ W�UŠ w� w�U
?
F�« bN'« ◊uDš vKŽ
“ö�« VÝUM*« ‰e
?
F�« oO
?
I% s� …dz«b�« lÞU
?
w�dÞ 5Ð b�u²¹ b� qL
?
²×� bNł vB
?
�√ qLײ�
v�≈ qB¹ Íc�«Ë …dýU³� `²H�« WOKLŽ bFÐ lÞUI�«
‰eŽ …—bI� —UON½« ÀbŠ «–≈ ÆqOGA²�« bNł nF{
‰UF
?
ý≈ …œUŽ≈ v�≈ ÍœR¹ p�– ÊS
?
� ÆÆ…dz«b�« lÞU�
w³D� ‰UBH½« WOKLŽ sŽ " UM�« wzUÐdNJ�« ”uI�«
bN
?
ł Włu
?
� p�c� W−
?
O²½ b�u
?
²¹ YOŠ ÆÆlÞU
?
I�«
iFÐ w� U
?
?
LO
?
� ÈbF
?
²ð b� …—u
?
L²� …d
?
ÐUŽ
ÆWJ³
?
AK� 4I*« b
?
N'« ·U
?
F
?
{√ WŁöŁ ÊUO
?
Š_«
YOŠ ÆÆqIM�« jš vKŽ WKŠ«— W
?
łu*« pKð dA²MðË
n¦J*« ‰U
?
?
� w� W½e
?
²
?
<« W
?
�UD�« ‰œU
?
³ð r²¹
WŁU×� ‰U−� w� W�UD�« l�
(0.5 CV
2
)
wzUÐdNJ�«
ÍËU�¹ œœdð vKŽ
(0.5 LI
2
)
w�OÞUM
?
G*« WJ³A�«
Self Overexcitation of Motors
5�ײ�« ôU
?
Š w� WOð«c�« …—UŁù« …d¼Uþ Àb%
qO�uð r²¹ YOŠ ÆÆw¦(« „d;« …—b� q�UF* ÍœdH�«
l� Í“«u
?
²�« vKŽ …—b
?
I
?
�« q�U
?
F
?
� 5�
?
% n¦J�
ÆÎ
UF� n¦J*«Ë „d;« qBH¹ Ë√ q�u¹ YO×Ð ÆÆ„d;«
s� ŸuM
?
�« «c¼ Ê√ ÆÆ5ÝbMN
?
*« Èb� ·Ëd
??
F*« s�Ë
v�≈ n¦J*« ‰Ušœ≈ w¼Ë ÆÆW
?
OÝUÝ√ …eO� t
?
� 5�ײ�«
‰UL
?
?
Ý« sŽ wMG¹ U2 ÆÆjI� W
?
łU(« bMŽ W
?
�b)«
Ác¼ «b�
?
²Ý« w� —c(« V−¹ t
?
½√ ô≈ ÆrJײ�« dz«Ëœ
“ËU& s� „d;« …—b� q�U
?
F� 5�% s� W�uEM*«
©√ · „® W
?
L
?
O
?
� —U
?
�uKOJ�UÐ n¦JL
?
K� WMMI*« …—b
?
I�«
p�– lłd¹ Æ
No Load KVA
„d
?
×
?
LK
?
� wKL
?
Šö�«
Over Excitation
…—UŁ≈ “ËU& ÀËbŠ Âb
?
Ž ÊULC�
W
?
�UÞ t½«—Ëœ ¡UMŁ√ „d;« Êe
?
²�¹ YO
?
Š ÆÆ„d×
?
LK�
n¦J*« Êe²�¹ ULMOÐ ÆÆ…d
?
z«b�« tz«eł√ qš«œ WOJO½UJO�
ÊUMŁô«Ë ÆÆwzUÐd
?
NJ�« t�U−
?
� qš«œ WOzUÐd
?
N� W
?
�UÞ
fH½ ULN
?
�Ë W¹cG²�« —bB0 Í“«u²
?
�« vKŽ Êö�u�
r�— qJA�UÐ 5³*« u×M�« vKŽ w�dD�« qOG
?
A²�« bNł
q�UF0 „d;« —UOð Ê√ ÆÆqJA�« «c¼ w� kŠô Æ©√≠∑®
ÆÆÂbI²� …—b� q�UF0 n¦J*« —U
?
Oð ULMOÐ ÆdšQ²� …—b�
dŁQ²¹ ôË ÆÆULN
?
MOÐ ‚dH�« uN� W¹cG²�« —b
?
B� —UOð U�√
Íc�« U/≈Ë ÆÆn¦J*« —UOð WL
?
OIÐ ‰U(« pKð w� „d;«
…—b� q�UF
?
�Ë —bB*« s� »u×�*« —U
?
O²�« u¼ dŁQ²¹
Î
UF� n¦J*«Ë „d;« qB� œd−0 U�√ Æl¹“u²�« VOC�
vKŽ 5K�u� ÊU×
?
³B¹ ULN½S� ÆÆW¹cG
?
²�« —bB� sŽ
U2 ÆÆ5HK²
?
�� s¹—U
?
O
?
²ÐË …bŠ«Ë …dz«œ w� w�«u
?
²�«
UN
?
O� ÊôœU³
?
²¹ …dÐUŽ …d²
?
� w� UL
?
N�ušœ v�≈ ÍœR¹
W�UŠ v�≈ ‰u�uK� W�UD�«
w� U
?
LN
?
¹—UOð ÍËU
?
�ð
u¼ U
?
L
?
� w�«u
?
²�« …dz«œ
∑® r�— qJA�UÐ `{u�
qL
??
F¹ YO
??
Š ÆÆ©» ≠
…d
?
²
?
H�« pKð w� „d
?
jI�
"I
mag
WDMG*« —UO²Ð
“ËU
?
& …d
?
¼Uþ Àb
?
%
«–≈ …d²H�« pKð w� …—UŁù«
s� d³�√
"I
C
WLO� X½U�
ÆULNMOÐ wMO½d�« œœd²�«
pK
?
ð sŽ Z
?
²M¹ b
????
?
�√ Ë√ bŠ«Ë …d¼UE�«
∫WOðü« —«d{_« s�
ôu??×??� nKð ≠±
ôu?×?�Ë l¹“u?²�«
w� …œu?łu*« b?N?'«
W?−O?²½ ÆÆj)« W¹U?N½
ƉeF�« —UON½ô
5½— ÀËb?????Š ≠≤
Æ ôu;« w� wzeł
d??O??³J?ð …d¼Uþ ≠≥
V½U?ł vK?Ž b?N?'«
iH??�M*« b??N??'«
Ɖu×LK�
—uL²�« `�«u� nKð ≠¥
…—bI�« UN¹b� sJ¹ r� U�
W
??
�UD�« b
?
¹b
?
³
?
ð vKŽ
l� WK
?
Š«d�« WKzU
???
N�«
ÆbN'« Włu�