Page 84 - 112 Website

Basic HTML Version

WOLM²�« W�«b
?
²Ý« oOI% ÊULC� WOÝU
?
Ý_« U½uJ*« bŠ√ W�UD�« dBMŽ q¦1
s� b¹bF�« …dOš_« «uM��« ‰öš dB� bNý b
?
�Ë ÆWOŽUL²łô«Ë W¹œUB²�ô«
qLF�«Ë U
?
NOKŽ ÿUH(« …—Ëd
?
{ ÂeK²�¹ U0 W�UD�« ŸUD� tł«uð w²�« U
?
¹bײ�«
s� ÆÆ UI
?
O³D²�«Ë UŽUDI�« nK²�
?
� w� UN�«b�
?
²Ý« …¡UH� l�—Ë b
?
Oýdð vKŽ
∫UNL¼√
Î
U¹uMÝ jÝu²*« w� mK³ð w²
?
�«Ë W�UD�« vKŽ VKD�« w� uLM�« ôbF
?
� ŸUHð—« ≠
W�UD
?
K� •∑ Ë wFO
?
³D�« “UGK� •±∞ s� d
?
¦�√Ë WO
?
�Ëd²³�« U
?
−²MLK
?
� •¥ u×½
ÆWOzUÐdNJ�«
VKD�UÐ ¡U�u�« w� W
?
³{UM�« WO�Ëd²
?
³�« W�UD�« vKŽ WO
?
ÝUÝ√ WHBÐ œU
?
L²Žô« ≠
s� „öN
?
²Ýô« w�U
?
Lł≈ s� •π∂ u
?
×½ W³�½ q¦
?
9 YOŠ W�UD�« vK
?
Ž b¹«e²*«
ÕU¹d�« W�UÞË r×H
?
�«Ë WOzU�ËdNJ�« W�UD�« s� q� q¦9 5
?
Š w� WO�Ë_« W�UD�«
Æ•¥ u×½ WG�U³�« WOI³²*« W³�M�«
Íœ√ U0Ë ÆÆ…œU¹“ W¹√ ÊËœ WK¹uÞ WOM�“ «d²H� W�UD�« —U
?
FÝ_ w³�M�« U³¦�« ≠
≤∞±±Ø≤∞±∞ ÂUŽ tOMł —UOK� π∞[≤ u×½ mK³O� WO�Ëd²³�« W�UD�« rŽœ …œU¹“ v�≈
ÆtOMł —UOK� ±±¥ u×M� ≤∞±≥Ø≤∞±≤ w�U(« ÂUF�« ‰öš qB¹ Ê√ l�u²¹Ë ÆÆ
w� lÝu²�«Ë W�UD�« ŸUD� WOLMðË d¹uD²� WÐuKD*« …dO³J�« W¹—UL¦²Ýô« WHKJ²�« ≠
Æt²DA½√ nK²��
l� UOMO²��« nB²M� w� WHA
?
²J*«Ë W1bI�« ‰Ëd²³�« ‰uIŠ iFÐ »uC½ ≠
U�UA²
?
�ô« vKŽ Î
«œUL²Ž« WDD<« ÃU²½ù« ôbF
?
� vKŽ ÿUH(« …—Ëd{ VKDð
ÆÃU²½ù« WDš vKŽ UNF{ËË …b¹b'«
Î
«dE½ ÆÆW¹œUB²�ô« U
?
ŽUDI�« s� b¹bF�« w� W�UD�« «b�²Ý« …¡U
?
H� ÷UH�½« ≠
÷UH
?
�½«Ë w½bð qþ w� ÆÆUN�«b�
?
²Ý« l�—Ë bO
?
ýdð UOKLFÐ ÂUL
?
²¼ô« ÂbF�
…¡UH
?
� d¦�_« U
?
Ołu�uMJ²�«Ë U
?
OMI²�« «b�
?
²Ýô t
?
łu²�« ÂbŽË ÆÆU¼—U
?
FÝ√
ÆUN�«b�²Ýô
W�UD�« œ—«u* q¦�_« «b�
?
²Ýô« ÆÆ¢W�UD�« «b�²Ý« bO
?
ýdð¢ ÂuNH� vMF¹Ë
U�«b�²Ýô« Ë√ W�UF�« U�b)« .bIð Ë√ ÆÆWOŽUMB�« «bŠu�« qOGA²� W�“ö�«
”U�*« Ë√ ÆÆrN²
?
OłU²½≈ Ë√ UNO�b
?
�²�� WŠ«dÐ ”U�*« ÊËœ W¹—U
?
−²�«Ë WO�eM*«
‰öš s�Ë ÆÃU
?
²½ù« ôbF
?
� Ë√ UNO
?
� W�b
?
�²�*« «b
?
F*«Ë …eN
?
ł_« …¡UHJÐ
s� b¹bF�« oOI% sJ1 ÆÆW�UD�« «b�²Ý« …¡U
?
H� l�—Ë bOýdð UOKLFÐ ÂUL²¼ô«
ô ‰U¦*« qO
?
³Ý vKŽ U
?
NMOÐ s� ÆÆw�uI�« œU
?
?
�ö� WOÐU−¹ô« bz«u
?
F�«Ë l�UM*«
W�UD�« W�Uš U¼—u� nK²�0 W
?
�UD�« wKŽ VKD�« u/ ôbF� iHš ∫dB(«
WLO
?
� iHš ≠ UN� w{«d²�ô« d
?
LF�« W�UÞ≈ v�≈ ÍœR¹ U0Ë W³{UM�« W
?
O�Ëd²³�«
sŽ W³ðd²*« WO¾O³�« —UŁü« iHš ≠ W�UD�« „öN²Ý«Ë l¹“uðË qI½Ë ÃU²½≈ nO�UJð
s� b¹bF�« w� W
?
�UD�« —u� s� izUH�« ‰öG
?
²Ý« WO½UJ�≈ ≠ W�UD�« «b
?
�²Ý«
≠ WFHðd*« W�UC*« WLOI�« «– U
?
ŽËdA*«W�Uš …b¹b'« W¹uLM²�« UŽËdA*«
ÆW�UDK� WJKN²�*« UŽUDIK� WO��UM²�« …—bI�« …œU¹“
œuN'« s
?
� b¹bF�« ÆÆ UOMO½UL
?
¦�« W¹«bÐ cM�Ë WO{U*« «uM��« b
?
Ný b�Ë
ÆÆUN�«b�²Ý« …¡UH� l�—Ë bO
?
ýdðË W�UD�« vKŽ ÿUH(« ·bNÐ dB� w� W�Ëc³*«
WŽu
?
L−� sLCð Íc
?
�«Ë ±π∑π ÂUŽ W�UDK� vKŽ_« fK:« qOJAð ∫U
?
NL¼√ s�
W�UD�« bOýdð ‰uŠ d9R� ‰Ë√ bIŽ ≠ W�UD�« U
?
�«b�²Ý« bOýd²Ð W�Uš qLŽ
ŸUD� w� W�UD�« b
?
Oýdð sŽ w½U¦�« d9R*« Áöð ±π∏∞ ÂU
?
Ž WŽUMB�« ŸUD� w�
.b
?
Ið ·bNÐ ±π∏≥ ÂU
?
Ž W
?
�UD�« jOD�ð “U
?
Nł ¡U
?
A½≈ ≠ ±π∏± ÂU
?
Ž qIM�«
Z�«dÐ s� WŽu
?
L−� c
?
OHMð v�≈ W�U{≈ W
?
�UDK� vKŽ_« fK−LK� W
?
OMH�« …b½U�*«
ŸUD� w� W�UD�« «b�²Ý« bOýd²� e�d� ¡UA½≈ ≠ W�UD�« …¡UH� 5�%Ë bOýdð
…¡UH
?
� 5�% ŸËd
?
A� ‚öÞ≈ ≠ WO½b
?
F*« UÝ«—bK� 5³
?
²�« bNF
?
0 WŽUMB�«
włu�uMJ²�« jOD�²
?
�«Ë WOLM²�« Àu×Ð e
?
�d0 W¾O³�« W¹U
?
LŠË W�UD�« «b�
?
²Ý«
ÂUF�« wŽUMB�« ŸUDI�UÐ W¹œUýd²Ý« U
?
ŽËdA� cOHM²�
ECEP
…d¼UI�« WF�U−Ð
WO
?
¾O³�« UÝU
?
O�K� ÍdB*« Z�U½d
?
³�« 5ýbð ≠ W¹—U−²�« P
?
AM*«Ë ’U)«Ë
WO
?
−Oð«d
?
²Ý« œ«bŽ≈Ë W
?
�UDK� q¦�_« «b
?
�²Ýö� Î
U½uJ
?
� sLCð Íc�«Ë
EEPP
W�UD�« …¡U
?
H� 5�% ŸËdA
?
� ‚öÞ≈ ≠ W�UD�« U�«b
?
�²Ý« b
?
Oýd²� WO
?
�u�
Z�U½dÐ ‚öÞ≈ ≠
EIGHGR
Í—«d(« ”U
?
³²
?
Šô« «“Už ÀU
?
F³½« s
?
� b(«Ë
e�d� Z�«dÐ bŠQ� WOŽUMB�« PA
?
M*« w� W�UD�« «b�²Ý« …¡UH� l�—Ë 5�%
Æ¡«—“u�« fK: WOMH�« W½U�ú� WFÐU²�« W�UD�« …¡UH� …bŠË ≠ WŽUMB�« Y¹b%
l�—Ë 5�% vKŽ qL
?
F�« ‰U−� w� WDA½√Ë œuN
?
ł s� - U� WÝ«—œ s�Ë
s� …œUH²�*« ”Ë—b�« s� W
?
ŽuL−� ’ö�²Ý« sJ1 ÆÆW�UD�« «b
?
�²Ý« …¡UH�
w²�«Ë WO{U*« «uM��« ‰öš …cHM*« W�UD�« bOýdð UŽËdA� rEF� Ê√ ÆÆUNL¼√
l{Ë v� `−Mð r� WO�Ëb�« q¹u
?
L²�« U�ÝR
?
� s� WNłu� `M� s� U
?
N³Kž√ -
W�UD�« U�«b�²
?
Ý« bOýdð ·«b¼√Ë WDA½√Ë ÂuNH� vM³²ð W
?
�UŽ WÝUO�� —UÞ≈
WOð«c
?
�« «—bI�« vKŽ œUL
?
²Žô« rŽb¹ U0Ë W
?
�ËbK� W�UF�« W
?
OLM²�« jD
?
š sL{
s� UNI³Ý U� vKŽ vM³ð r� UŽËdA*« pKð VKž√ Ê√Ë ÆÆ`M*« pKð sŽ ¡UMG²Ýô«Ë
r²¹ r� w�U
?
²�UÐË ÆÆ U¹«b³�« fH½ s� √bÐ U
?
NLEF
?
� Ê≈ qÐ ÆÆ «“U$≈Ë œu
?
pKð Ê√ s� ržd�« vKŽË t½√ U
?
L� Æq¦�_« qJ
?
A�UÐ œuN'«Ë `M*« pK
?
ð —UL¦
?
²Ý«
b
?
Oýdð ôU
?
?
� v� W
?
OMÞË «—b� ¡UMÐË q
?
O¼Qð v� XL¼U
?
Ý UŽËd
?
A*«
r²¹ r� —œ«uJ�« Ác¼ s� …œU
?
?
Ýô« Ê√ ô≈ ÆÆW�UD�« «b
?
�²
?
Ý« …¡UH
?
� 5�%Ë
…¡UH
?
� 5�%Ë bO
?
ýdð WDA½_ «b²�
?
� ‚uÝ œułË Âb
?
F� ‰u�Q*« qJA�UÐ
Æ «—bI�« Ác¼ «d³
?
š s� bOH²
?
�ð WO�ÝR
?
� U½UO� W¹√ Ë√ ÆÆW�UD�« «b
?
�²Ý«
V³�Ð UNM� ‰u�Q*« ·bN�« v�≈ qBð r� œuN'« pKð ÊS� ÆÆo³Ý U� vKŽ …ËöŽË
«b�²Ý« …¡UHJÐ ÂeK� l¹dAð œułË ÂbŽ ∫UNL¼√ s� w²�«Ë ÆÆ U�uF*« s� b¹bF�«
Èœ√ U0Ë W�UD�« —U
?
FÝ√ w½bð ≠ p�– oOI% W
?
O�u¾�� tÐ ◊UM¹ ÊU
?
O�Ë ÆÆW�UD�«
v� rN�ð WKŽU� UO�¬Ë rE½ œułË ÂbŽ ≠ UN�öN²Ý« bOýd²� l�«b�« «bF½« v�≈
e�«uŠ `M� UN�ö
?
š s� r²¹ W�UD�« „öN²Ý« …¡UH� 5�
?
% UŽËdA� nO�UJð
…d�u*« ULN*« iFÐ —UFÝ√ ŸUHð—« ≠ UŽËd
?
A*« pKð cOHM²� …d�O� ÷Ëd�Ë
Ác¼ WLO
?
� jO�I²� rE½ d¹uDð Âb
?
ŽË WO�L
?
A�« U½U���«Ë U³LK
?
�U� W�UDK�
sŽ q�UJ²� U
?
�uKF� ÂUE½ œułË ÂbŽ q
?
¦� W‡OMH�« U�uF*« iFÐ ≠ U
?
LN*«
UŽËdA*«Ë UNÐ W�U)« UOłu�uMJ²�« UI
?
O³Dð qLA¹ W�UD�« «b�²Ý« …¡UH�
bOýd
?
ð WOCIÐ vŽu�« hIMÐ W
?
IKF²*« U�uF*« ≠ U¼c
?
OHMð - v²�« WO³
?
¹d−²�«
ÆW�UD�«
«b�²Ý« …¡U
?
H� 5�% ‰U−� w� WÐuKD*« UÝU
?
O��«Ë «¡«dłô« qLAðË
Z�«dÐ s� q� w� WI³D*« Vz«d
?
C�«Ë W�UD�« —UFÝ√ qJONÐ t
?
IKF²*« pKð ÆÆW�UD�«
WÐU
?
�d�«Ë rOEM²�« U
?
O�¬Ë U
?
F¹dA
?
²�«Ë ÆÆ‚«u
?
Ý_« d¹d%Ë W
?
B
?
�B
?
UO
?
łu�uMJ²�«Ë VO�UÝ_« ‰«b
?
³²
?
Ý« Ë√ d¹uDðË ÆÆeO
?
Hײ�« rE
?
½Ë Vz«dC�«Ë
VO�UÝ√Ë rEMÐ WIK
?
F²*« UÝUO��«Ë «¡«dłô« U
?
�√ Æ…¡UH� d¦�√ Èd
?
šQÐ WLzUI�«
—u� nK²
?
�� 5Ð ‰öŠù« ∫qL
?
A²� ÆÆW
?
�UD�« «b�²
?
Ý« …¡UH� l�—Ë b
?
Oýdð
ÀUF³½«Ë W�UD�« «b�²Ý« w� rJײ�« U
?
OMIðË UOłu�uMJð «b�²Ý« ≠ œu�u�«
WLO� ÷dHÐ WIKF²*«Ë „uK��« dOOGð v�≈ WO�«d�« UÝUO��« vKŽ …ËöŽ Æ UŁuK*«
ÆWOŽu²�« Z�«dÐ v�≈ W�U{≈ ÆÆœ—«uLK� w�U{ù« «b�²Ýö�
b
?
Oýdð ‰U
?
−� w� WÐuKD*«Ë W
?
Šd
?
²I*« U
?
ÝUO
?
��«Ë «¡«dłô« qL
?
AðË
·bN¹ W�UD�« «b�
?
²Ý« …¡UHJ� Êu½U� —«b�≈ ∫W�UD�« «b�²
?
Ý« …¡UH� 5�%Ë
W�UD�« «b�²Ý« …¡U
?
H� l�—Ë 5�ײРW�U)« UÝUO
?
��« nK²�� oO³Dð v�≈
«“UO²
?
�«Ë WO³¹d{ «¡U
?
HŽ≈Ë WO�U� e
?
�«uŠ `M� v�≈ W�U{≈ ÆÆÈ—U
?
³ł≈ qJAÐ
«b�²Ý« …¡U
?
HJ� fK−� ¡UA½≈ ≠ ÊQA�« «c¼ v� ◊«d�½ô« vKŽ eH% W
?
O�dLł
W�U
?
� v� W�UD�« „öN²
?
Ý« bOýd
?
²� WO�uI�« ·«b¼_« oO
?
IײРh²
?
�¹ W�UD�«
«c¼ v� W
?
�“ö�« jD)« l{ËË W�U
?
F�« UÝU
?
O��« rÝ— o¹dÞ s
?
Ž ôU:«
fOÝQ
?
ð ≠ WOMF*« U
?
N'« W�U
?
� l� ÊËUF
?
²�UÐ U¼cO
?
HMð vKŽ qLF
?
�«Ë ÊQA�«
«b�²
?
Ý« …¡UH� Êu½U� œb×¹ W
?
�UD�« „öN²Ý« bOýd
?
ð Z�«dÐ q¹uL²� ‚ËbM�
≠ ‚ËbMB�« `z«u�Ë q¹uL
?
²�« —œUB� Ë tKOJAð ÂUE½Ë ‚ËbMB�« WO
?
F³ð W�UD�«
s� WŽuL−� cOHMð ≠
ESCOs
W�UD�« U�bš U�dý fOÝQðË ¡UA½≈ lO−Að
UH�«u� UNMOÐ s� W�UD�« «b�
?
²Ý« …¡UH� 5�%Ë bOýdð Z�«dÐË «—œU³*«
…¡UHJ�« WO�UŽ …¡U{ô« rE½ «b�²Ý« ≠ «b
?
F*«Ë …eNłú� W�UD�« …¡UH� W�UDÐË
UŽUMBK� W�UD�« „öN²Ý« ‰bF� 5MIð ≠ WO�uJ(« v½U³*« v� W�UD�« bOýdð ≠
«b�²Ý« ≠ W¹—U−²�«Ë WOMJ��« v½U³
?
*« v� W�UD�« …¡UH� œ«u�√ oO³Dð ≠ WHK²<«
bOýdð ≠ Í—U−²�«Ë w�eM*« ŸUDI�UÐ ÁUO*« 5��ð U
?
OKLŽ w� WO�LA�« W�UD�«
w�eM*« „öN²Ýô«Ë WŽUMB�«Ë qIM�« UŽUDIÐ W
?
�UD�« «b�²Ý« …¡UH� 5�%Ë
ÆW�UD�« vKŽ VKD�« …—«œ≈ v�≈ W�U{≈ ÆÆÍ—U−²�«Ë
W�U‡D�« «b�²‡Ý« …¡U‡H� l‡�—Ë bO‡ýdð W‡OL²Š
hkorkor@yahoo.com
…d‡‡‡‡Oš_« W‡‡‡‡‡×H‡B�«