Page 68 - 112 Website

Basic HTML Version

qL
??
(« Âe
??
Ž sŽ Âe
??
F�« …œU
?
¹“ v�≈ ÍœRð
ô ”Ëd²�« »UD�√ 5Ð »c'« …u� ÊS� ÆÆq�UJ�«
U2 d
?
O
?
³J�« ”d
?
²�« d¹Ëbð vKŽ …—œU
?
� ÊuJð
dO
?
GB
?
�« ”d²�« —Ëb¹ U
?
LMOÐ ÆÆn�u²¹ tKF
?
−¹
ÆÆqLŠ ô W�UŠ w� wzUÐd
?
NJ�« „d;« `³B¹Ë
…bz«e�« ‰UL
?
Š_« s� „d;« W¹U
?
LŠ r²ð p�cÐË
”Ëd
?
²�« W
?
�U
?
Š w� U
?
�√ Æq�UJ
?
�« qL
?
(« sŽ
qL
?
(« sŽ …bz«e�« ‰UL
?
Š_« ÊS� ÆÆW
?
OJO½UJO*«
l�dðË ÆÆwzUÐd
?
NJ�« „d
?
;« vK
?
Ž lIð q�UJ�«
ÂuI¹ Ê√ V−¹Ë Æq�UJ�« qL
?
(« —UOð sŽ Á—UOð
„d;« qB
?
HÐ qL(« …œU¹“ s� W¹U�u�« “U
?
”Ëd²�« Ê√ b$ ÆÆ«cJ¼Ë ÆtðU
?
HK� X�d²Š« ô≈Ë
‰U
?
L
?
Š√ Í√ s� „d;« w
?
L% W
?
O
?
?
OÞUMG*«
Æ„d×LK� q�UJ�« qL(« sŽ b¹eð WOJO½UJO�
q� qJA
?
²¹Ë Æ©≤® r�— qJA�UÐ U
?
L
?
� w¼Ë
ô≈ ÆÆWOł—U)« ”Ëd²K� W
?
NÐUA� WI¹dDÐ ”dð
qš«œ ÊuJ¹ dO
?
GB�« ”d²�« Ê«—Ëœ —u
?
×� Ê√
ÁU
?
&« w� ÊU
?
Ýd
?
²�« —Ëb¹Ë Æd
?
O
?
³J�« ”d
?
²�«
w� ÊUO
?
ł—U)« ÊU
?
Ýd²�« —Ëb¹ UL
?
MOÐ ÆÆbŠ«Ë
Æs¹œUC²� 5¼U&«
WOKš«b�« W
?
O�OÞU
?
MG*« ”Ëd²�« Ê√ ÆÆkŠö¹
WOł—U)« ”Ëd²�« s� d³
?
�√ qLŠ ÂeŽ qLײð
‰U
?
:« W
?
�U
??
¦
?
�Ë r−
?
Š ÈËU
?
?
²
?
¹ U
?
�bMŽ
…dG¦
?
�« ‰uÞ Ê_ p�–Ë ÆÆ»UD�ú� w�OÞUMG*«
W�UŠ w� q�√ ÊuJð VDI�« jO×� vKŽ WOz«uN�«
◊uDš œbŽ œ«œe¹ w�U²�UÐË ÆÆWOKš«b�« ”Ëd²�«
5Ð »c
?
'« …uI� V
?
³�*« w�
?
OÞUMG*« ‰U
?
ÆdO³J�«Ë dOGB�« 5Ýd²�«
W
??
OJO½U
?
JO*« ”Ëd
??
²�« dþUM
?
ð ”Ëdð w¼
w� Âb�
?
²�ðË ÆÆ©≥® r�— qJA�« w� W
?
×{u*«
—u×
?
� l� „d;« Ê«—Ëœ —u
?
� b
?
�UFð W
?
�UŠ
s� w�OÞUMG� ”dð q� ÊuJ²¹Ë ÆqL(« Ê«—Ëœ
UNFOL& r²¹ WLz«œ WO�OÞUMG� »UD�√ WŽuL−�
W½«uDÝ« ‰uŠ W½«uDÝ« qJ
?
ý wKŽ UNKOJAð Ë√
ÆÆ”d²�« Ê«—Ëœ —u
?
� U
?
NKš«bÐ X³¦
?
� W¹b¹bŠ
Ê«—Ëœ —u
?
×
?
� wKŽ özU� Êu
?
J¹ VD� q� sJ�
¥µ s� »d
?
²Ið
Skewing
qO� W
?
¹Ë«eÐ tÝdð
»c'« …u
?
� dL²
?
�ð v²Š ÆÆqJA�UÐ UL
?
� Wł—œ
l� qL(« ”dð VD
?
�Ë „d;« ”dð VD� 5Ð
w�U²
?
²� rE²M� lÐU
?
²ð r²¹ Æ„d;« ”dð Ê«—Ëœ
„d;« ”d²� w�UL
?
A�« VDI�« 5Ð »c'« …uI�
VDI�« rŁ ÆÆqL
?
(« ”d
?
²� wÐu
?
M'« VDI�« l�
w�U
?
L
?
A�« VDI
?
�« l� „d
?
;« ”d
?
²� wÐuM'«
qO
?
� W¹Ë«“ X½U� «–≈Ë Æ«c
?
J¼Ë ÆÆqL(« ”d
?
²�
Ê«—Ëœ ÊS
?
� ÆÆ5Ýd
?
²�« s� qJ� d
?
H
?
� VDI�«
qL
?
(« ”dð »cÐc
?
ð v�≈ ÍœR¹ „d
?
;« ”dð
Æ»UD�ú� qO� À«bŠ≈ ÂeK¹ ÆÆ«cN� ÆÊ«—Ëœ ÊËœ
qJ� ÍËU
?
�²
?
� »UD�_« r−
?
Š Ê√ ÆÆkŠö¹Ë
»UD�√ œb
??
Ž ÍËU
??
�ð ÍœR¹Ë Æ5Ýd
??
²�« s�
l� qL(« Ê«—Ëœ W
?
ŽdÝ ÍËU
?
�ð v�≈ 5Ýd²�«
”dð »UD�√ œb
?
Ž …œU¹“ ÍœR¹Ë „d;« W
?
ŽdÝ
W
?
ŽdÝ sŽ qL
?
(« W
?
ŽdÝ i
?
Hš v�≈ qL
?
œbŽ v�≈ „d;« ”dð »UD�√ œbŽ W³�MÐ „d;«
ÆqL(« ”dð »UD�√
W
?
×
?
{u*« WOJ
?
O½UJO*« ”Ëd
?
²�« dþUMð w¼Ë
»UD�√ qJA
??
²ð ÆÆU
?
N
?
O
?
�Ë Æ©¥® r
?
�— qJA�UÐ
◊Ëd�� qJý vKŽ WL
?
OI²�*« rz«b�« fOÞUMG*«
5O�OÞUMG*« 5Ýd²�« s� q� w� ÆÆqJA�UÐ UL�
s� Í√ w� VD� q
?
� r−
?
Š ÈËU
?
?
²
?
¹ YO
?
×Ð
ÆÆd
?
šü« ”d²�« w� VDI
?
�« r−Š l� 5Ýd
?
²�«
—u×
?
� vKŽ ”dð qJ� wł—U
?
)« `D��« qO1Ë
Plane-
WO
?
³�uJ�« ”Ëd²�« d
?
þUMð Î
UC¹√ w¼Ë
r�— qJA�« w� W×{u*« WOJO½UJO*«
tary Gears
nB²M
?
*« w� ”dð s� WŽuL
?
:« ÊuJ²ðË Æ©µ®
„d;« Ád¹b¹ ÆÆ
Sun Gear
w�L
?
A�« ”d²�« u¼
t� Î
UF
?
³ðË t�uŠË ÆÆWO�U
?
F�« WŽd�
?
�UÐ wzUÐdNJ�«
Planetary
WO
?
³�uJ
?
�« ”Ëd²�« W
?
ŽuL−
?
� —Ëbð
r²¹ w²�«Ë w�
?
L
?
A�« ”d
?
²�UÐ WDO
?
Gears
jO×¹Ë ÆbŠ«Ë —UÞ≈ w� UN½«—Ëœ —ËU
?
� lOL&
ÆdO³� wł—Uš ”dð WO³�uJ�« ”Ëd²�UÐ
ÆÆW
?
O
?
�OÞU
?
MG*« ”Ëd
?
²�« s� ŸuM�« «c¼ w�Ë
‚dÞË U
?
Žd
?
Ý W
?
³
?
�½ vKŽ ‰u
?
B
?
(« sJ1
- «–≈ t½√ ‰U¦*« qO³Ý vKŽ UNM� ÆÆ…œbF²� qOGAð
—u×
?
� l� w�LA�« ”d²�« Ê«—Ëœ —u
?
� jЗ
ÍËU(« —UÞù« XO³¦ð sJ1 t½S� ÆÆ„d;« Ê«—Ëœ
lM� r²¹ t½√ Í√ ÆWO³�uJ�« ”Ëd²�« Ê«—Ëœ —ËU;
WO³
?
�uJ�« ”Ëd²�« ¡UIÐË Ê«—Ëb�« s� —UÞù« «c¼
Æt½«—Ëœ —u
?
×� ‰u
?
Š q� Ê«—ËbK� WK
?
ÐU� U
?
Nð«–
l� wł—U
?
)« ”d
?
²�« —Ëb¹ ÆÆW�U
?
(« Ác¼ w�Ë
qL
?
(U
?
Ð tDЗ r²¹ tÐ ’U
?
š Ê«—Ëœ —u
??
×
?
”d
?
²�« Ê«—Ëœ WŽd
?
Ý sŽ WC
?
H
?
�M� WŽd
?
�Ð
”d²�« —Ëb¹ ÆÆÎ
UC¹√ W�U
?
(« Ác¼ w�Ë Æw�LA�«
”d²�« Ê«—Ëœ ÁU&ô œUC� ÁU&« w� wł—U)«
”d²�« »UD�√ œbŽË dD� hI½ ULK�Ë ÆÆw�LA�«
WŽd
?
Ý XBI½ ÆÆwł—U)« ”d²�« sŽ w�
?
LA�«
Æw�LA�« ”d²�« sŽ wł—U)« ”d²�« Ê«—Ëœ
XO
?
³¦ð r²
?
¹ ÆÆqOG
?
?
K� Èdš√ W
?
I¹dÞ w�Ë
jÐ—Ë ÆÆÊ«—Ëb�« s� t
??
FM* wł—U
??
)« ”d
?
²�«
Ê«—Ëœ —u×0 WO³
?
�uJ�« ”Ëd²K� ÍËU(« —UÞù«
—u×� jЗ l� ÆÆqL(« Ê«—Ëœ —u×0 tDЗ r²¹
„d;« Ê«—Ëœ —u
?
×0 w�L
?
A�« ”d²�« Ê«—Ëœ
w� qL(« —Ëb¹ ÆÆW
?
I¹dD�« Ác¼ w�Ë ÆwzUÐdNJ�«
WC
?
H�M� W
?
Žd�ÐË „d
?
;« Ê«—Ëœ ÁU&« fH½
¥µ W
?
¹Ë«eÐ t
?
½«—Ëœ
nK²
?
�¹ UL
?
� ÆÆWł—œ
”dð q� »UD�√ œbŽ
W³�M� Î
UF³ð dšü« sŽ
5Ð WÐuKD*« W
?
Žd��«
ÆÊ«—Ëb�« Í—u
??
×
?
VDI�« qÐU
?
I¹ ULz«œË
”dð s� w�U
??
L
?
A�«
Î
UOÐuMł Î
U
?
³D� „d;«
qL
????
(« ”d
?
ð s�
d
?
?
?
²� ÆÆfJF�«Ë
5Ð »c
???
'« …u
??
Æ5Ýd²�« w³D�