Page 63 - 112 Website

Basic HTML Version

wD)« d
?
OG²*« ‰u
?
×� Ë√ W
?
�b�K� b
?
Nł ∆e
?
−�
d³J�Ë w½Ëd²J�« ÂbI²� d³J� l�
LVDT
wK{UH²�«
WCH
?
�M� WÐU−²Ýô« WŽd
?
Ý ÊuJðË ÆÆp�c� …—b�
ÆUO³�½
W¹cG²�« «—U
?
�� oO³Dð sJ1 t½√ ÆÆUM¼ kŠö¹Ë
ÂUL
?
B�« öG
?
A� ‰uŠ j
?
I� l{uK� WO
?
�JF�«
Íc�« ÂULB�« l{Ë j³{ »uKD*« s� ÊuJ¹ U�bMŽ
«c¼ v�≈ Ÿu
?
łd�« r²¹Ë ÆWOzU
?
N½ ô …—uBÐ d
?
OG
?
²¹
Position-
l{uK� j³
?
{ t½√ vKŽ w�JF�« —U
?
�*«
UÝUÝ√ tIO³Dð r²¹ n¹dF²�« «c¼ Ê√ ržd�« vKŽ ÆÆ
er
WD³ðd*« ©…u
?
I�«Ë® l{uK� W
?
O
?
�JF�« «—U
?
?
LK�
?
OÝ w²�«Ë ÆÆ‚d�« «Ë– s� W¹“U
?
G�« öG
?
A*UÐ
ÆwKOÝ ULO� UN²A�UM�
U�U
?
LB� U³�Už ÂU
?
LB�« jÐU{ «b�
?
²Ý« r²¹
U
?
�bMŽ ÆÆW¹“U
?
G�« ö
?
G
?
A*« nþuð w²�« rJ×
?
²�«
W�U
?
{SÐ sJ1Ë ÆVz«œ dOG
?
²� j³
?
{ d�_« VKD²¹
∫WO�U²�« «eOL*« dO�uð ÆÆl{u�« jÐU{
ÆWÐU−²Ýô« WŽdÝ …œU¹“ ≠
W
?
Š«“≈ 5Ð W�ö
?
F�« w� W
?
OD)« Wł—œ 5�
?
% ≠
ÆrJײ�« …—Uý≈Ë ÂULB�« ‚UÝ
rJ×
?
²�« …—U
?
ý≈ —œU
??
B* ·d
?
B�« ÷U
?
H
?
�½« ≠
l{u�« jÐU
?
{ qšœ ŒU
?
HM� r−
?
Š Ê_ ÆÆW¹“U
?
G�«
qGA
?
� r−Š s� «bł Î
«d
?
O¦� d
?
G�√ ÊuJ¹ wD)«
ÆwDLM�« ‚d�«
_
WIOI(« w�
_
ÂULB�« l{Ë jÐU
?
{ d³²F¹Ë
ÆWO�JF�« W¹cG²K� oKG*« —U�*« W�uEM� w� rJײ*«
l{u�« jÐU
??
{ w�Ë
d
?
³J*« ÊuJ¹ ÆÆwDLM�«
W¼uH�« Ÿu½ s� ÂbI²*«
Flapper-
WÐö
?????
I�«
œu
?
I¹ YO
?
Š ÆÆ
Nozzle
qŠd� ×U
?
)« ¡«uN�«
Pneumatic
Í“U
???
ž
w�U²�U
?
Ð rJײ¹
Relay
?
M¹Ë Æq
?
G
???
A
?
*UÐ
l� qšb
?
�« qO
??
�uð
v�≈ WO
?
�JF�« W¹c
?
G²�«
«d
?
OŁQð »ö
??
I�« ÕuK�«
ÊuJ¹ 5Š w�Ë ÆUO�d�
u¼ rJײ�« ¡«u¼ jG{
±µ≠≥ s
??????????
(psi)
W
?
�uÐØb½ËUÐ
ÆÆWKš«b�« …—U
?
ýô« u¼
qšb�« W�U
?
Þ q�U½ ÊS�
Input
Transducer
Ë√ Î
U
?
šU
?
HM
?
� ÊuJO
?
Ý
u¼ qšb�« ÊuJ¹ ULMOÐË Æ©j
?
GC�« W²ÐUŁ® W�u�
?
³�
qšb�« W�UÞ q
?
�U½ ÊS� ÆÆWO
?
²�u� Ë√ dL
?
²�
?
� —UOð
W¹c
?
G²�« q¦9 b
?
�Ë ÆwzUÐd
?
N� …u
?
� „d×
?
� ÊuJ¹
…dýU³� »öI�« Õu� v�≈ ÂULB�« ‚UÝ s� WO�JF�«
W
?
O
?
�JŽ W¹c
?
Gð ©W³
?
ÝUM� ö
?
�Ë ‰ö
?
š s�®
‰öš s
?
� U½UOŠ√ Êu
?
Jð b� Ë√ ÆÆ
Position
l{uK�
WO
?
�JŽ W¹cGð q¦9 ©W�Uš ö
?
�Ë l�® „d³½“
U¹e�— ö
?
O¦9 ©∏® r�— qJA�« 5³¹Ë Æ
Force
…uIK�
Æ5K¹b³�« s¹cN�
W¹cG
?
²�« dOO
?
Gð ÆÆŸ«u½_« Ác¼ s� Í√ l� sJ1Ë
Nonlinear
WODšô v�≈
Linear
WODš s� WO�JF�«
Con-
VÝUM� —u
?
²M� «– W�U� ‰U
?
šœ≈ o¹dÞ sŽ
jЫd�« qš«œ v�≈
Follower
lÐUð l�
toured Cam
WODšö�« hzUB)« ÊuJ²ÝË ÆÆÂULB�« ‚UÝ l�
WOzUA½ô« hzUB�K� WKLJ� oKG*« —U�LK� W&UM�«
ÆrJײ�« ÂULB�