Page 62 - 112 Website

Basic HTML Version

Æ©≤® r�— qJý ≠ »u³B� ÊdI�
VB�« WDÝ«uÐ qG
?
A*« f³J� W½«uDÝ« lMBð
«bł WO�UŽ rJ% ◊uG{ qL% UNMJ1Ë ÆÆf³J�« Ë√
ÊS
?
� ÆÆ«c
?
N
?
�Ë Æ‚d�« Ÿu½ s� qG
?
A*UÐ W
?
½—U
?
I
?
w� U
?
OKL
?
Ž …b
?
O
?
H
?
� f³J*« Ÿu½ s� ö
?
G
?
A*«
UN
?
O� V
?
OÐU½_« jš jG{ ÊuJ¹ w²�« U
?
IO
?
³D²�«
U¼—u×� ÊuJ¹ YO×Ð W½«uDÝô« XO
?
³¦ð r²¹ ÆUO�UŽ
ÆÂULB�« ÊdI� vKŽ√ UOÝ√— ÆÆÂULB�« ‚U�� U¹“U×�
…œUŽ f³J*« Ÿu½ s� W¹“UG�« öG
?
A*« Âb�²�ðË
r²OÝ UL� ÂUL
?
B�« l{Ë «œb×� l� „«d²ýôUÐ
ÆtŠUC¹≈
«– W
?
OJO�˗bO
?
N�« ö
?
GA
?
LK� W
?
³�M�UÐ U
?
�√
ÂUL� WDÝ«uÐ f³J*« w� rJײ�« sJLO� ÆÆf³J*«
ÊS� ÆÆW
?
OKLŽ W
?
K¦�Q
?
�Ë ÆwJO�Ë—bO¼Ëd
?
N� W
?
�bš
W�b
?
š W�uEM� s� Î
«¡e
?
ł ÊuJð qGA*«Ë ÂU
?
LB�«
W¹c
?
Gð l� ÆÆ
Position Servo System
l{u�« w�
œËe*« ÂU
?
L
?
B�« ‚U
?
Ý WDÝ«uÐ l{uK� W
?
O
?
�JŽ
Ë√
Servo Potentiometer
W�b
?
�K� bN
?
ł ∆e−0
U½d²
?
I�
LVDT
wK{UH
?
²�« wD)« dO
?
G²*« ‰u
?
�
ÂUL� ÍcG¹ w½Ëd
?
²J�« d³J� p�– wK¹Ë ÆÆUOJO½UJO�
WO�UŽ qO
?
GAð Èu� vKŽ ‰uB
?
(« sJ1Ë ÆW�b)«
Æp�c� WO�UŽ WÐU−²Ý« UŽdÝË «bł
W
?
OzUÐd
?
NJ�« U
?
�d
?
;« Î
U½U
?
O
?
Š√ Âb
?
?
²
?
�ðË
”Ëdð ‰öš s� ÂUL
?
B�« ‚UÝ d¹b²� öG
?
AL�
W¹c
?
Gð —U�
?
� W�U
?
{≈ sJ1Ë ÆW³
?
ÝUM� iOH
?
�ð
«b�²ÝUÐ W�uEM*« Ác¼ l� l{u�« W�b) WO�JŽ
`C²¹ UL� w�«u²�« vKŽ WKB²� WODšö�« U�ËUI*«
Î
«¡eł U
?
NM� W�ËUI
?
� q� q¦9 ÆÆ©∂® r�— qJA�« s�
d¹b'« s�Ë Æo�b²K� W�ËU
?
I� ÂbI¹ VOÐU½√ jš s�
◊u³¼ Êu� V³�Ð d
?
NEð WODšö�« Ê√ ÆÆUM¼ d�c�UÐ
ÊuJðË Æo�b
?
²�« ‰bF
?
� lÐd� l� VÝUM²¹ jG
?
C�«
ÆÆ
Installed Characteristic
WOzUA
?
½ô« hzUB)«
l{ËË
Q
wzUA½ô« o�b²�« ‰b
?
F� 5Ð W�öF�« w¼
s�Ë ÆÎ
U²ÐUŁ —bB*« jG{ ÊuJ¹ U�bMŽ
Xv
ÂULB�«
W
?
Žu
?
L
?
−� vK
?
Ž bL
?
²
?
Fð ·u
?
Ý U
?
N½√ ÆÆ`{«u�«
w� Èdš_« U½uJ*« U
?
H�Ë WOð«c�« hzU
?
B)«
ÆqzU��« qI½ jš
ON-
qB
?
H�«Ë q�u�« U
?
IO
?
³Dð ¡UM¦
?
²
?
ÝUÐË
»užd*« W
?
OzUA½ô« hzUB)« rEF
?
� ÊS� ÆÆ
OFF
ÆÆ«c¼ l�Ë Æ©WODš® WO³ÝUMð W�öŽ …œUŽ ÊuJð UNO�
”bMN
?
� œb
??
×¹ Ê√ V−¹ t½√ WEŠö
?
� wG
??
³MO
?
s� v�≈ WOð«c�« hzU
?
B)« s� tðU³KD²� U
?
OKLF�«
Ác¼ Ê√ ÆÆ`{«u�« s�Ë ÆÂUL
?
B�« WŽUMBÐ ÂuI
?
Æ «¡UA½ô« WFO³DÐ dŁQ²ð ·uÝ U³KD²*«
Valve Actuator
ÂULB�« qGA� U³KD²� bL²Fð
vKF
?
� Æt
?
O� rJ×
?
²�« r²¹ Íc�« ÂU
?
L
?
B�« Ÿu½ vKŽ
ÍËdJ�« ŸuM�« s� ÂU
?
LB�« ÃU²
?
×¹ ÆƉU¦*« qO
?
³Ý
ÂULB�« ÃU²×¹ ULMOÐ ÆÆWL
?
OI²�� W�dŠ v�≈
Globe
ÆW
?
O½«—Ëœ W�d
?
Š v�≈
Butterfly
Wý«d
?
H�« Ÿu½ s�
tÐ W�Uš U
?
L�Ð öGA*« s� Ÿu½ q
?
� l²L²¹Ë
ÆÈdš_« Ÿ«u½_UÐ t²½—UI� bMŽ
Ë√
Controller
rJײ*« l�
Compatible
o�«u²�« ≠
U
?
LN¹√ vKŽ «œU
?
?
Ž« ÆÆ
Positioner
l{u�« jÐU{
Æ…—Uýù« —bB� ÊuJOÝ
w²�« qF
?
H�« œ— Èu� WKÐU
?
I* W
?
O�U
?
� …u� b
?
O�uð ≠
ÆÂULB�« UN{dH¹
ÆƉU¦*« qO
?
³Ý vKŽË ÆqOG
?
A²�« W¾
?
OÐ l� ¡«u²�« ≠
Pneumatic
©WOz«uN�«® W¹“UG
?
�« öGA*« ÊuJ²Ý
—U
?
−H½ö� WKÐU
?
I�« ¡«uł_« w� qC
?
�√
Actuators
U¹u²
?
�� v�≈ ÃU²% w²�« ¡«u
?
ł_« w� Ë√ b¹bA�«
Æw×B�« ÊU�_« s� WO�UŽ
ÆÂULB�« U³KD²� l� qGA*« ◊uý ÂU−�½« ≠
ÆWÐU−²Ýô« WŽdÝ U³KD²� qGA*« oOI% ≠
d¦�_« WE×K�« w� ÂULB�« …œUO� qGA*« „d²¹ Ê√ ≠
Æ…—bI�« —bB� —UON½« ÍœUH²� ÆÆW�¡«u�
w²�«Ë ÆÆqFH�« œ— …u
?
� U³�d� »U
?
³Ý√ r¼√ s�
∫qGA*« WDÝ«uÐ UNOKŽ VKG²�« wG³M¹
∫wð«c�« —uBI�«Ë Ê“u�« ≠ √
wð«c�« —u
?
B
?
I�«Ë W½“«u
?
²*« dO
?
ž ‰U
?
IŁ_« q¦9
ÂU
?
LBK� W
?
�d
?
ײ*« ¡«e
?
ł_« lO
?
L' U
?
N� o�«d*«
…dO³J�« U�UL
?
B�« ¡UM¦²ÝUÐË ÆtÐ ’U)« qGA*«Ë
qJAÐ …dO
?
³� wð«c�« —uBI�« Èu
?
� ÊuJð ô ÆÆ«bł
Æÿu×K�
∫„U‡‡J²Šô« ≠ »
vKŽ »d�
?
²�« lM� …uAŠ œułË W−
?
O²½ ÊuJ¹Ë
u¼Ë Ætð«– qG
?
A*« vKŽ Î
U½U
?
OŠ√Ë ÆÆÂU
?
L
?
B�« oMŽ
r¼U�¹Ë ÆÆÂu�u� „UJ²Š«Ë ‚UB
?
²�ô« qF� ŸuL−�
ÆÂULB�« l{Ë W�œ w�U²�UÐË wJO½UJO*« nK�²�« w�
∫qzU‡‡��« jG‡‡{ ≠ ‡ł
ÆÂU
?
L
?
B�« …œ«b
?
Ý vKŽ qzU
?
��« jG
?
{ q¦1Ë
…dO³� …—u
?
BÐ p�– sŽ W&UM�« …uI�« qOKIð sJ1Ë
ÆWłËœe*« wÝ«dJ�« t³O�dð ‰ULF²ÝUÐ
∫¡U‡‡‡AG�« „d‡‡‡³½“ ≠ œ
t²H
?
OþË „d³½“ vKŽ U�ULB�« rEF
?
� Íu²%
iO
?
H�ð bMŽ b¹b
?
'« l{u�« v�≈ ÂU
?
LB�« …œU
?
Ž≈
ÆWKŽUH�« …—Uýô«
∫wK¹ UL� öGA*« nOMBð sJ1
Æ“UG�UÐ qLF¹ ©‚—® ¡UAGÐ öGA� ≠
ÆUOJO�Ë—bO¼ Ë√ U¹“Už qLF¹ f³J0 öGA� ≠
Æ
Electrohydraulic
WOJO�Ë—bO¼ËdN� öGA� ≠
Æ¡«œ_« WO�UŽ
Servo Actuators
W�bš öGA� ≠
Æ
Electromechanical
WOJO½UJO�ËdN� öGA� ≠
ÆbO�UÐ WK−FÐ —«bðË U¹Ëb¹ qLFð öGA� ≠
s� ÆÆ“UG�UÐ q�UF�« ‚d�« Ÿu½ s� qGA*« d³²F¹Ë
¡UA
?
ž s� ÊuJ²¹ u¼Ë ÆUŽu
?
Oý Ÿ«u½_« Ác¼ d
?
¦�√
5²I³Þ w²Hý 5Ð Ÿu{u� wÞUD� ©‚—® wŽUM�
r�— qJý
_
VKB�« s� 5²Þu
?
GC
?
� 5ðd¹b²
?
��
Æ©≤®
≥ ÍËU�¹ jGCÐ WOz«uN�« rJײ�« …—Uý≈ jK�ð
vKŽ ©‰UJÝUÐ „ ±∞∞≠ ≤∞®
W�uÐØb½ËUÐ ±µ ≠
Æ U³KD
?
²LK� UI
?
�Ë ‚dK� wKH��« Ë√ ÍuK
?
F�« tłu�«
Ÿu{u� d¹UF� „d³½“ WDÝ«uÐ W�œUF� …u� d�u²ðË
’U)« ¡«uN�UÐ ÍcGð ô w²�« pKð® Èdš√ W�dž w�
s� Î
«œb
??
Ž ©∑® r
?
�— qJA�« 5
?
³¹Ë Æ©rJ×
???
²�UÐ
ÂULB
?
�« ‰UF�√Ë rJײ�« ¡«u
?
N� ‰UF�_« UŽu
?
L−�
ÆÂULB�« W¾ON� Î
UI�Ë
WDÝ«uÐ ÂULB�« r�ł l
?
� qGA*« XO³¦ð r²¹Ë
www. kah r abaa r ab i a . com