Page 61 - 112 Website

Basic HTML Version

W
?
¾O¼ Íu
?
²×¹Ë XO
?
� ¡UDž …œUŽ u¼Ë ÆÆ…d
?
OG
?
²*«
ÆÂULB�«
Trim
W‡‡¾ON�« ≠ ‡ł
XÐU
?
¦�« wÝdJ�« s
?
� W½uJ*« W
?
³
?
O
?
�d
?
²�« w¼Ë
?
�M�« l{u�«Ë ÆÆÂUL
?
BK� W�d
?
ײ*« …œ«b
?
��«Ë
Æj³CK� WKÐUI�« W¼uH�« WŠU�� œb×¹ Íc�«
rJ% ÂUL
?
� ‰öš ŸUD� ©≤® r�— qJA�« 5³¹
wÝ«dJ�« e
??
O
?
L
?
²ðË ÆwÝ«dJ
?
�« ÃËœe
?
� wł–u/
jGC�« s� W&UM�« qF
?
H�« œ— Èu� ÊQÐ ÆÆWłËœe*«
ÆÆiF³�« UNC
?
FÐ výöð qzU��UÐ ’U)« o�b²�«Ë
l�Ë ÆWCH�M� qGALK� WÐuKD*« …uI�« ÊuJð YO×Ð
sJ1 t½S
?
� ÆÆÎ
«b¹bý Î
U
?
�öž≈ d�_« VKD
?
ð «–S� ÆÆp�–
œdHM� ÂU
?
L� «b�²ÝU
?
Ð qC�√ …—uBÐ tI
?
OI%
©≥® r�— qJ
?
A�« 5³¹ Æ
Single-Seated
wÝdJ�«
ÆwÝ«dJK� WHK²�� U³O�dð
…œU*« W
?
OŽu
?
½Ë r−ŠË rO
?
L
?
Bð —UO
?
²
?
š« bMŽ
w� cšR¹ Ê√ wG
?
³M¹ ÆÆW¾O
?
N�«Ë r�−K� W�b�
?
²�*«
∫wK¹ U� —U³²Žô«
ÆqzU��« w� œułu*« jGCK� vB�_« b(« ≠
ÆÆq�P²�«Ë √bBK� t²OKÐU� YOŠ s� ÆÆqzU��« WFO³Þ ≠
ƉUF²ýö� t²OKÐU�Ë WO=
��« tBzUBšË
Ë√ ÆÆqzU��UÐ …œułu� W³K� œ«u� V×Ý WO½UJ�≈ ≠
ÆW³K� U¹UIÐ lL&
s� dNEð w²�«Ë ÆÆdHŠË «u
?
−� ÀËbŠ WO½UJ�≈ ≠
“Už Ë√ —U
?
�РlO�UI
?
� ÀËbŠË ÆÆjGC�« …œUF
?
²Ý«
jÝu�« «c¼ qš«œ Î
UOzUIKð UN�UB²�« …œUŽ≈ ÂeK²�ð
W
?
O
?
KL
?
Ž o¹dÞ sŽ p
?
�–Ë ÆÆo�b
?
²*« qzU
??
��« s�
Æqš«b�« v�≈ —U−H½ô«
÷UH�½« sŽ Z²M¹ Íc�« iO�u�« ÀËbŠ WO½UJ�≈ ≠
“UG�« Ë√ —U
?
�³�« s� lO�UI
?
� b�uð Î
U³³�
?
� ÆÆjGC�«
Æo�b²*« qzU��« jÝË w� UNKK% o³Ý
Æ¡UM³�« Ÿu½ ≠
t²�U
?
¦�Ë qzU��« dNE� q¦� ÆÆqzU
?
��« hzUBš ≠
Æ—U�³�« jG{Ë t²łËe�Ë
ÆWÐuKD*« o�b²�« ôbF� Èb� ≠
ÆwJO�UM¹b�« ¡«œ_« U³KD²� ≠
r−
?
(« b¹b
?
ײ� wÝbMN
?
�« »uKÝ_« vKŽ oKD¹
ÂUL� nOMBð¢ WOKLFÐ ÂU
?
LB�« r�' `O×B�«
U
?
O
?
IDM� U
?
NMŽ dO
?
³
?
F
?
²�« r²¹Ë ÆÆ
Sizing
rJ×
?
²�«
t� e�d¹Ë ÆÆ¢o�b
?
²�« ÂUL
?
� q�UF�¢ ‰U
?
LF
?
²ÝUÐ
Cv
e
?
�d
?
�« n¹d
?
Fð nK²
??
�¹Ë Æ
Cv
e
?
�d�UÐ
u¼ tOKŽ oH²*« n¹dF²�« sJ�Ë ÆÆŸUMB�«Ë 5LLB*«
w²�« ¡U*« s�
US gallons
WOJ¹d�_« U½u�U'« œbŽ
Wide-Open
q�UJ�UÐ Õu²
?
H*« ÂUL
?
B�« s� o�b²ð
d³Ž jGC�« ◊u³¼ ÊuJ¹ U�bMŽ …bŠ«u�« WIO�b�« w�
Æ©
psi
®
W�uÐØbŠ«Ë b½ËUÐ ÍËU�¹ ÂULB�«
∫w¼ qzU�K� o�b²�« sŽ …d³F*« W�œUF*« ÊuJðË
Q = C
v
(
p/G)
∫YOŠ
Õu²H� ÂUL� ‰öš s� wL−(« o�b²�« ‰bF�
: Q
Æ©WIO�œØÊu�Uł® q�UJ�UÐ
Æ©≤W�uÐØb½ËUЮ ÂULB�« d³Ž jGC�« ◊u³¼
:
p
ÆqzU�K�
Specific Gravity
wŽuM�« Ê“u�«
: G
ÊS�ÆÆ
SI
WO*U
?
F�« «bŠu�« ÂU
?
E½ «b�²
?
Ý« bMŽ
∫…—uB�« vKŽ `³Bð W¾�UJ*« o�b²�« W�œUF�
Q = A
v
(
p/d)
∫YOŠ
ÆÂULBK� o�bð q�UF�
: A
v
Õu²H� ÂUL� ‰öš s� wL−(« o�b²�« ‰bF�
: Q
Æ©œØ≥® q�UJ�UÐ
Æ©
Pa
‰UJÝUЮ ÂULB�« d³Ž jGC�« ◊u³¼
:
p
Æ©
ÂØr−�® qzU��« W�U¦�
: d
‰öš s�
Q
o�b
?
²�« ‰bF
?
� 5Ð W�ö
?
F�« w¼Ë
…œ«b
?
Ý WŠ«“≈®
Xv
ÂUL
?
B�« l{Ë l� ÆÆÂU
?
LB�«
d
?
³Ž jG
?
C�« ◊u³¼ u
?
³Ł bMŽ p�–Ë ÆÆ©ÂUL
?
B�«
s� ÂU
?
LB�« d
?
³Ž j
?
GC�« ◊u
?
³¼ Ê_Ë ÆÂUL
?
B�«
”U
?
O
?
� V−
?
O
?
� ÆÆqO
?
G
?
A
?
²�« ¡UM
?
Ł√ Î
U
?
²ÐUŁ ÊuJ¹
Æ…œb×
?
� —U³
?
²š« ·Ëdþ w� W
?
Oð«c�« hzU
?
B)«
jO
?
×
?
� ×bð vKŽ hzU
?
B)« q
?
Jý bL
?
²
?
F¹Ë
©¥® r�— qJA�« 5³¹ Æ©
Contour
—u²M�® ÂU
?
LB�«
Æ—u²MJ�« «c¼ s� WHK²�� WK¦�√
WOð«c�« hzU
?
B)« ‰UJý√ ©µ® r�— qJA�« 5³¹
s� W
?
HK²
?
?
� Ÿ«u½_ U
?
N
?
OKŽ ‰u
?
B
?
(« - w²�«
`²H�« WF¹dÝ …œ«b��« hzUBš d�uðË Æ «œ«b��«
o�b²�« ‰b
?
F� w� Î
«dO
?
³� Î
«dO
?
OGð
Quick Opening
ÆÆp�c� ÆÂUL
?
B�« l{Ë w� dO
?
G� dO
?
OGð Í√ bMŽ
ON-
qBH�«Ë q�u�« UIO³
?
Dð w� Âb�²�¹ t½S�
U
?
�√ Æl¹d
?
?
�« oKG�« Ë√ `²
?
H�« VK
?
D²ð w²�«
OFF
w� …œUŽ Âb�
?
²�²� ÆÆ
Linear
WOD)« hzUB)«
jGC�« rEF
?
� ◊u³¼ UNO� Àb
?
×¹ w²�« U�uEM*«
s� ŸuM�« «c¼ «b
??
?
²
?
Ý« bMŽ ÂU
?
L
??
B�« d
?
³
?
Ž
W¹ËU�²*« W
?
³�M�« «– hzUB)« U�√ Æ U
?
�ULB�«
‰bF� l� VÝUM²¹ ×bð UNK� ÆÆ
Equal Percentage
UIO³D²�« w� …œUŽ Âb�²�ð UN½S� ÆÆp�c�Ë Æo�b²�«
d³Ž W�uEM*« jGC� œËb
?
×� ◊u³¼ UNO� r²¹ w²�«
ÆÂULB�«
qJý Í_ W
?
Oð«c�« hzU
?
B
?
)« 5�
?
% sJ1
Posi-
l{Ë jÐU{ ‰ULF²ÝUÐ 5F� ÂUL� …œ«bÝ
o¹dÞ sŽ WODšô WO�JŽ W¹cGð t� ÂULBK�
tioner
VÝUM� qJý «–
Cam
W�U
?
� ‰ULF²
?
Ý« ÷«d²�«
UL
?
�® l{u�« jÐUC� WO
?
�JF�« W¹cG²�« —U
?
�� w�
5�
?
% sJ1 ÆÆp�c� W�U
?
{≈ Æ©bFÐ U
?
LO
?
� ÈdMÝ
Íc�«
Controller
rJײLK� WOJOðU
?
²Ýô« hzUB)«
ÆW³ÝUM� …—uBÐ ÂULB�« qGA� œuI¹
dþUM*« ÆÆWLOI�« …dOG²
?
� WODšö�« W�ËUI*« d³²Fð
W�U
?
Š bMŽ p�–Ë ÆÆ rJ
?
×
?
²�« ÂU
?
L
?
B� wzUÐd
?
NJ�«
jš w� ÂU
?
LB�« XO
?
³¦ð r²¹ U
?
�bMŽË Æ—«dI
?
²Ýô«
s� WŽu
?
L−
?
� t³
?
AOÝ q�UJ�« j
?
)« ÊS� ÆÆo�bð