Page 60 - 112 Website

Basic HTML Version

öG‡A*«Ë rJ‡×²�« U�UL‡�
Control Valves & Actuators
ibr.arabawy@yahoo.com
tO
?
� rJײ�« r²¹ Íc�« dO
?
G²*« w� rJ×
?
²�« dŁQ²¹
W
?
ł—œ Ë√ ÆÆo�b
?
²�« ‰b
?
F
??
� Ë√ ÆÆjG
?
C�« q¦
?
�®
w� rJײ�« dz«Ëœ s� b¹b
?
F�« w� ÆÆ©a�« ÆÆÆ…—«d(«
o�b²�« ‰bF� W'UF� o¹dÞ sŽ WOŽUMB�« UOKLF�«
jGCK� WO�U� WLO� błuð U�bMF� Æ»u³½√ w� qzU��
o�b
?
²�« ‰bF
?
� dO
?
OGð sJ1 ÆÆo�b
?
²�« —bB
?
� bMŽ
t½Q�Ë ÆÆt
?
O� rJײ�« sJ1 dO
?
G²� oOO
?
Cð ‰UšœSÐ
rJײK� ÂUL� WLN*« Ác
?
NÐ ÂuI¹Ë ÆqzU�K� W�ËUI�
Ori-
W¼u� Ë√ W×
?
²� t²IO
?
IŠ w� u¼Ë ÆÆo�b²�« w�
Æj³CK� WKÐU�
fice
s� œb
?
F� qLF�« ∆œU
?
³
?
� ©±® r�— qJA�« 5³¹Ë
U�ULB�« s� dO¦J�« qOGAð r²¹Ë Æ U�ULB�« Ác¼
ÆÎ
U¹Ëb¹ WOŽUMB�« UOKLF�« UŽËdA� w� …œułu*«
sJ1 w²�« Ÿ«u
?
½_« pKð w¼ ÆÆUM¼ UML
??
N¹ U
?
� sJ�Ë
Ë√ WOzU
?
ÐdN� Ë√ W¹“U
?
ž qzUÝË WDÝ«u
?
Ð UNKO
?
GAð
ÆWOJO�Ë—bO¼
o³Ý w²�« U�ULB�« Ÿ«u½√ q� v�≈ dEM�« sJ1Ë
W�UŠ ¡«uÝ ÆÆ…—Uýù« qFHÐ qG²Að UN½√ vKŽ U¼d�–
W�U
?
Š w� Ë√ ÆÆjO
?
AM²�« Âb
?
Ž Ë√ q�UJ�« jO
?
AM²�«
oO³D²�« w�Ë ÆÆp�– l�Ë ÆwzUN½ö�« dOG²*« qOGA²�«
w� W�b
?
�²�*« rJ×
?
²�« U�UL
?
� ÊuJð ÆÆwKLF�«
«– W¹ËdJ�« Ÿ«u½_« s� w�ü« rJײ�« ôUŠ VKž√
rEF� ÊS� ÆÆrŁ s�Ë ÆW
?
łËœe*«Ë …œdH*« wÝ«dJ�«
ÆŸ«u½_« Ác¼ w� dB×M¹ ·uÝ WA�UM*«Ë ÕdA�«
¡«eł√ WŁöŁ v�≈ ÍËdJ�« ÂUL
?
B�« VO�dð r�IM¹
∫w¼ WOÝUÝ√
Actuator
qG‡‡A*« ≠ √
…œ«b
?
Ý l{u� W
?
�d
?
;« …—bI�« —b
?
B
?
� u¼Ë
vKŽ qzU
?
��« Èu� qF
?
� œ— qÐUI
?
� w� ÆÆÂUL
?
B�«
„d³½eK� …u� Í√Ë W�d
?
ײ*« ¡«eł_« Ê“ËË …œ«b��«
ÆœułË UN� ÊuJ¹ b�
Body
r‡‡�'« ≠ »
W¼u
?
H�« Ë√ W
?
×
?
²
?
H�« Íu
?
×¹ Íc
?
�« ¡UDG�« u¼Ë
U�U
?
LBK� W
?
HK²<« ‰UJý_« s� dO
?
¦J�« „UM¼
«“UG�« Ë√ jO�U<« Ë√ qz«u�K� o�b²�« oM�Ð ÂuIð
∫wK¹ UL� UNHOMBð sJ1 ÆÆ…d�Ð_« Ë√
∫WLOI²�� W�dŠ «– U�UL� ≠ √
W¹Ëd� ≠ ÃËœe
?
� Ë√ œdHM� wÝdJÐ
Globe
W¹Ëd�
‚dD�« wŁöŁ ÍËd� ≠
Split Body
‚uIA� r�−Ð
Diaphragm
‚— ≠
Angle
W¹Ë«“ ≠
Three Way
Gate
WЫuÐ ≠
Pinch
’d
???
� ≠
Needle
…dÐ≈
Æ
Slide
o�eM� ≠
Wedge
5HÝ≈
∫©…œËb×�® WO½«—Ëœ W�dŠ «– U�UL� ≠ »
Æ
Plug
…œ«bÝ ≠
Ball
…d� ≠
Butterfly
Wý«d�
rJ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%
Actuators
F
low Control Valves
Pneumatic Pro-
Positioners
cess Controllers