Page 6 - 112 Website

Basic HTML Version

—U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡³š√
¡«d
?
³
??
)« s� …b¹b
??
A�« U
?
{«d
?
²
??
Žô« rž—
ÊU−K�« s� b¹b
?
F�«Ë 5¹—UA
?
²Ýô«Ë 5BB
?
�²*«Ë
¡UÐd
?
NJ�« …—«“Ë q�«uð ÆÆWB
?
B�
?
²*« WO
?
ÝbMN�«
‰«b³²Ý« ŸËdA* UNOM³
?
ðË UNLŽœ dB� w� W�UD�«Ë
—U�Ð Ÿu½ s� WF¹d��« ‚dD�«Ë Ÿ—«uA�« …—U½≈ U³*
W−
?
�b� W¹—uKK� U³
?
LKÐ jGC�« w�U
?
Ž Âu¹œuB�«
≠¢…d
?
�u*«¢ U
?
³
?
LK�UÐ «“ËU
?
& ÁU
?
L
?
�*« ≠
CFL
ÊËœ ÆÆW�U
?
F�« …—U½ô« ‰UL
?
Š√ iOH
?
�ð W�b
?
?
��
…¡U
?
HJ�«Ë ¡«œ_« U¹u²
?
?
� wKŽ WE�U
?
;« …UŽ«d
?
ÍœR¹ b� Íc�« d
?
�_« ÆÆ…—U½ö� WOÝUÝ_« W
?
HOþu�«Ë
w²�« ÆÆd
?
B� w� W
?
�UF�« …—U½ô« WJ³
?
ý dO
?
�bð w�≈
UH�«u� Ë√ dO¹UF� W¹_ ÊUOŠ_« VKž√ w� lC�ðô
ÂbI²�« WO*UF�« U�dA�« lO
?
Lł XC�— b�Ë ÆWOÝUO�
…bOŠË W
?
OK×� W�dý ÍuÝ ÂbI
?
²ð r�Ë ÆÆŸËdALK�
l¹“u²�« U�dý iFÐ b
?
�— ÆÆWOMO� U½uJ0
…œuł ÂbFÐ ≠ UOK;« ‰öš s� ≠ …b¹bŽ ÍËUJý
XK−
?
Ý UL� ÆÆ nK
?
²�« WF¹dÝ U
?
N½√Ë U³
?
LK�« Ác¼
Ác¼ t³³�ð U* UNOKŽ WLÝUŠ U{«d²Ž« WO¾OÐ UNł
ÆU¼d�� W�UŠ w� 5MÞ«u*« wKŽ —UDš√ s� U³LK�«
…—«“Ë Õ«d
?
²�« wKŽ ¡UM
?
Ð ÆÆWO�U*« …—«“Ë X½U
?
�Ë
«cN� b
?
L²Ž« b
?
� ÆÆW�UDK� wKŽ_« fK−
?
LK� ¡UÐdNJ�«
…—«“u�« d
?
ýUÐË ÆÆt
?
OMł Êu
?
OK� ≤∂∞ ŸËd
?
A*«
ÁcO
?
HMð UE�U
?
;UÐ WOK;« …e
?
Nł_« l� ÊËUF
?
²�UÐ
tM� w�Ë_« WK
?
Šd*« w� -Ë ÆÆ≤∞±∞ dÐu
?
²
?
�√ cM�
Æ¢…d�u�¢ W³* n�√ ±≤∞ UNM
?
� W³* n�√ ≥µ∞ dOOGð
…e
?
Nł_« l� ÊËU
?
F
?
²�UÐ ¡UÐd
?
NJ�« …—«“Ë Âe²
?
FðË
¢wŁ—UJ�«¢ ŸËd
?
A*« «c¼ cO
?
HMð WK�«u� ÆÆW
?
OK;«
‚dD�«Ë Ÿ—«uA�« nK²�� w� U³LK�« lO
?
Lł dOOG²�
µ ‡Ð U¼œb
?
Ž —bI¹ w²�«Ë œö
?
³�« ¡U
?
×½√ lOL
?
ł w�
ÆWF¹d��« ‚dD�« wKŽ W³* n�√ ∏∞∞ UNM� W³* 5¹ö�
…—U½« ‰ULŠ√ iO
?
H�ð ÊQ�Ë ÆÆZNM�« fH½ wKŽË
„öN
?
²Ýô« s� •∂ s� d¦
?
�√ q¦9ô w²�« Ÿ—«uA�«
u¼ UÐ ÆÆW¹—uNL'« Íu
?
²�� wKŽ ¡UÐdNJK� wKJ�«
¡UÐd
?
NJ�« …—«“u� c
?
IM*« Ãd<«Ë qžU
?
A�« qG
?
A�«
nOB�« w� …bz«e�« ‰U
?
LŠ_« ¢UOÐu
?
�¢ wKŽ VKG²K�
l� „«d
?
²
?
ýôUÐ s�e�« …—«“u
?
�« oÐU
?
�ð ÆÆq³
?
I*«
5¼U
?
&« w� ≠ nO
?
B�« ‰uKŠ q³
?
� ≠ U
?
OK;«
…—b� Âu¹œu
?
B�« U³* d
?
OOG
?
ð u¼ ‰Ë_« ÆÆs¹dš¬
≠ d
?
�u¹ U0 ÆÆ «Ë ±µ∞ …—bIÐ Íd
?
šQÐ «Ë ¥∞∞
…—U½« ‰U
?
LŠ√ s� Æ•∂∞ u
?
×½ ≠ rNð«d¹bIð V�
?
Š
VO�dð w
?
� q¦L²
?
O� w½U
?
¦�« ÁU&ô« U
?
�√ ÆŸ—«uA�«
¢ UŽôË¢ l�
"Phase Rotation”
rJ% UŠu�
t
?
łË_« wKŽ w�œU³ð qJA
?
Ð qLF
?
²� …bL
?
Ž_« …—U½«
Íc�« d�_« ÆÆÍdš√ •∂∞ u×½ d
?
�uOÝ U0 ÆÆWŁö¦�«
•∏µ s� d¦�√ iO
?
H�ð W¹UNM�« w� tOKŽ Vðd
?
²OÝ
q� l� w�UM²¹ U0 ÆÆ°°W
?
O�U(« Ÿ—«u
?
A�« …¡U{≈ s�
≠ dO¹UF*«Ë UH
?
�«u*« fO�Ë ≠ ·«dŽ_«Ë bŽ«uI�«
—«b¼« wKŽ «—«d�« d³²F¹ U0Ë ÆÆWOHOþu�«Ë WOÝbMN�«
ÆW¹œd²� W¹œUB²�« ŸU{Ë√ qþ w� ÆÆ ÂUF�« ‰U*«
s� W��½ wKŽ ¢WOÐd
?
F�« ¡UÐdNJ�«¢XKBŠ b�Ë
œuJ� W
?
Lz«b�« WM−K�« t
?
O
?
� XK−
?
Ý Íc�« d¹d
?
I
?
²�«
s� ±∞ rC
?
ð w²�«Ë ‚U
??
H½_«Ë ‚dDK� …¡U
??
{ô«
ÆÆ U
?
F�U
?
'« …cðU
?
Ý√Ë 5¹—UA
?
²
?
Ýô«Ë ¡«d³
?
d¹dI
?
²�« rKÝË ÆÆŸËdALK� UN
?
C�—Ë UNðU{«d
?
²Ž«
Íc�« ÆÆd
?
B� ¡UÐd
?
NJ� WCÐU
?
I�« W�d
?
A�« fOzd�
≠ dAM½Ë Æ U{«d²Žô« ÁcNÐ jzU(« ÷dŽ »d{
Æd¹dI²�« «c¼ tMLCðU� r¼√ ≠ W×HB�« Ác¼ wKŽ
‚dD�« …—U½≈ ‰U
?
L
?
Ž√ œu
??
� WM'¢ X{d
?
F
?
²
?
Ý«
‰«b³²Ý« Õd²I� ÆÆWO�U²²� UŽUL²ł« …bŽ v� ¢‚UH½_«Ë
o³ze�« `OÐUB
?
�Ë jGC�« WO�UŽ Âu¹œu
?
B�« `OÐUB�
…d�u� W¹—uK� `OÐUB0 ‚dD�« …—U½≈ v� W
?
�b�²�*«Ë
∫wðü« v�≈ WM−K�« È√—hKšË ÆÆW�UDK�
Z�b*« È—uKKH�« ÕU³BLK� vzu
?
C�« iOH�« WOL� ≠±
qC
?
�√ v� s�u� ∂∞∞∞ v�«uŠ mK³ð «Ë ∏µ …—b
?
`OÐU
?
B* v
?
zu
?
C�« iO
?
H�« mK³¹ U
??
LMOÐ ÆÆ ôU
?
±∑µ∞∞ UO�U
?
Š WKLF
?
²�*« jG
?
C�« WO�U
?
Ž Âu¹œuB�«
s�u� ≥≥≤∞∞Ë ÆÆ «Ë ±µ∞ …—b
?
� ÕU³
?
B
?
LK� s�u�
ÕU³BLK� s�u� µ∂∞∞∞Ë ÆÆ «Ë ≤µ∞ …—b� ÕU³BLK�
Æ «Ë ¥∞∞ …—b�
±µ∞ …—b� Âu¹œuB�« `OÐU
?
B*« s� È√ ‰«b³²Ý« ≠≤
Z�b
?
� È—uKK� b
?
Š«Ë ÕU³
?
B0 «Ë ¥∞∞ ≠ ≤µ∞ ≠
vzuC�« iOH�« iH
?
š v�≈ ÈœROÝ ÆÆ «Ë ∏µ …—b�
Ê√ ÆÆvMF¹ «c¼Ë Æv�«u²�« vKŽ •∏π ≠ ∏≤ ≠ ∂µ W³�MÐ
Ác¼ U
?
NO� W
?
�b�
?
²�*« Ÿ—«u
?
A�« w� …¡U
?
{ù« …bý
Ë√ V�M�« Ác¼ v�≈ iH
?
�M²
?
Ý `OÐU
?
B*« s� Ÿ«u½_«
ÆZ�b*« È—uKKH�« ÕU³B*UÐ UN�«b³²Ý« - U� «–≈ q�√
b� Z�b*« È—uK
?
KH�« ÕU³B
?
LK� WOzu
?
C�« …¡UHJ�« ≠≥
ÕU³B*« …¡UH� qBð ULMOÐ ÆÆ «ËØs�u� ∏∞ v�≈ qBð
«c¼Ë Æ «ËØs�u� ±¥∞ v�≈ jGC�« v�U
?
Ž Âu¹œuB�«
s� Z�b*« È—uKKH
?
�« ÕU³
?
B*« „ö
?
N
?
²
?
Ý« Ê√ ÆÆvMF¹
s� •∑µ W
?
³�M
?
Ð d³
?
�√ ÊuJO
?
Ý WOzUÐd
?
NJ�« W
?
�UD�«
vDF¹ v� ÆÆjGC�« v�UŽ Âu¹œu� ÕU³B� „öN²Ý«
ÆvzuC�« iOH�« WOL� fH½
WŠU²*« «Ë ∏µ …—b� W
?
−�b*« t¹—uKKH�« `OÐUB*« ≠¥
lMB�« W
?
OMO� U
?
N³Kž√ ÆÆU
?
O�UŠ W¹dB
?
*« ‚«uÝ_« v�
…¡U{ù« U�dý ÃU²½≈ v� UN� qO¦
?
� ôË …bL²F� dOžË
vC²I¹U� u¼Ë ÆƢ«dÝË√¢Ë ¢f³
?
OKO�¢ q¦� WO*UF�«
v�≈ qBOÝ ÕU³BLK� v{«d
?
²�ô« dLF�« Ê√ s� b�Q²�«
W¹—uKKH�« `OÐUBLK� v{«d²�ô« dLF�«® WŽUÝ ±≤∞∞∞
v{«d
?
²
?
�ô« d
?
L
?
F�« ÊQÐ rKF�« l� ÆÆ©lMB�« …b
?
O
?
ł
v�«uŠ v�≈ qB¹ jGC�« WO�U
?
Ž Âu¹œuB�« `OÐUBLK�
d
?
L
?
F�« nF
?
{ ÈËU�¹ U
?
� u¼Ë ÆÆW
?
ŽU
?
Ý ≤¥∞∞∞
…d³
?
)UÐË ÆW−�b*« W¹—uKK
?
H�« `OÐUBLK� v{«d
?
²�ô«
U−
?
²M*« Ác¼ rEF* vKF
?
H�« dL
?
F�« Ê√ błË ÆÆWOK
?
LF�«
Æ UŽU��« s� U¾� lCÐ ÈbF²¹ô
v� UO�U
?
Š W�b�²
?
�*« `OÐUB*« ‰«b³
?
²Ý« ÈœR¹ ≠µ
∫v�≈ W−�b� W¹—uKK� ÍdšQÐ Ÿ—«uA�« …—U½≈ «bŠË
Photometric
WOzuC�« ’«u)«Ë U½U
?
O³�« dOOGð ≠
qF−¹ U2 ÆÆq�U� qJAÐ …—U½ù« …bŠuÐ W�U)«
Data
sŽ U
?
�U9 U
?
HK²
?
�� Ÿ—«u
?
A�« v� vzu
?
C�« l¹“u
?
²�«
ÆÆtÝU
?
Ý√ vKŽ …—U½ù« XLL� Èc
?
�« vK�_« l¹“u²�«
ô v�U
?
(« UNF
?
{uÐ Ÿ—«uA�« …—U½≈ ‰U
?
LŽ√ ÊQÐ U
?
LKŽ
…œuAM
?
*« WO*UF
?
�« Ë√ WOK;« œ«u�_« U
?
³KD²
?
� oI%
rO
?
L
?
Fð ÊS
?
� ÆÆrŁ s�Ë Æ‰U
?
L
?
Ž_« Ác¼ q¦* W
?
LEM*«Ë
`OÐUB0 jGC�« WO�UŽ Âu¹œu
?
B�« `OÐUB� ‰«b³²Ý«
…¡U{ù« …b
?
ý iHš v�≈ ÈœRO
?
Ý W−
?
�b� W¹—uKK�
ÆŸ—«uA�UÐ
qš«œ W−�b� W¹—uKK� `OÐU
?
B� VO�dð VFB¹ b� ≠
Âb
?
Ž tMŽ Z²M¹ b
?
� U2 ÆÆWO�U
?
(« …—U½ù« …b
?
ŠË fH½
ÆÕU³B*« r−Š d³J� «dE½ p�–Ë ÆÆ…bŠu�« oKž ÂUJŠ≈
v� «b�²
?
Ýô« WFzUý W−
?
�b*« W¹—uKKH�« `OÐUB*« ≠
`OÐUB� U
?
JÝU* ÃU²% ÆÆWO*UF
?
�«Ë WOK;« ‚«uÝ_«
Âu¹œu
?
B�« `OÐU
?
B0 W
?
�U
?
E40
s� ôbÐ
E27
ÆUO�UŠ W�b�²�*«
s� W½uJ� WŽuL−
?
� WO�U(« …—U½ù« «bŠuÐ błu¹ ≠
sŽ Z²MOÝË Æn¦J�Ë ‰U
?
Fý≈ ∆œUÐË `ÐU�Ë ÕU³
?
B�
ÆÆW−
?
�b� W¹—uKK� ÍdšQÐ W
?
O�U(« `OÐUB*« ‰«b³
?
²Ý«
—«b¼≈ v�≈ ÈœR¹ U2 W
?
Žu
?
L
?
:« Ác¼ sŽ ¡UMG
?
²
?
Ýô«
ÆWLOI�« WO�UŽ ‰u�√
fLý5Ž WÝbMNÐ –U²
?
Ý_« ÍËU�dA�« w�u²� Æœ ≠
fK−� fOz— s� WHKJ*« W¹—UA²Ýô« WM−K�« fOz—Ë
¡UÐdNJ�« ŸUDI½« WKJA� Y׳� ¡«—“u�«
‰«b
?
³²
?
Ý« w� «dL
?
²�
?
� ¡UÐd
?
NJ�« ŸUD� ÊU� U
?
� «–≈¢
ÆÆZ�b*« Í—uKKH�« ŸuM�UÐ jGC�« WO�UŽ Âu¹œuB�« `OÐUB�
Æ¢WFł— dOž w�≈ t�UI¹≈ V−¹ UD³�ðË U¦³Ž d³²F¹ p�– ÊU�
W¹—bMJÝô« WÝbMNÐ –U²
?
Ý_« wÝu� rFM*« b³Ž Æœ ≠
∫”Ë—U� WF�UłfOz—Ë
Ë√ wLKŽ ”U
?
Ý√ Í√ wKŽ wM
?
³� d
?
O
?
ž ŸËd
?
A
?
�¢
¡«d³)« w�« Ÿułd�«Ë ÆÆ«—u� t
?
�UI¹« V−¹Ë ÆÆÍœUB²�«
Æ¢…¡U{ô« w� 5BB�²*«
fOz—Ë …d¼U
?
I�« WÝbMNÐ –U²
?
Ý_« —u�b
?
� ¡UNÐ Æœ ≠
∫Í—UC(« oO�M²K� w�uI�« “UN'UÐ …¡U{ô« WM'
…—U½ô U³
?
LK�« ÁcN� d
?
B� ‰U
?
LF²
?
Ý« d³
?
š ÊU�¢
w� ÷dŽ 5Š qN−K� «e�—Ë W¹d
?
��K� «—U¦� Ÿ—«uA�«
…—u¦�« Ê√ Ëb³¹Ë ÆÆ…¡U{ö� w�Ëb�« —uHJ½«d� ÷dF�
Æ¢¡UÐdNJ�« …—«“u� bFÐ qBð r�
œuJK
?
� W
?
Lz«b
?
�« WM−K�« f
?
Oz— w½«uK*« ‰œU
??
Ž Æœ ≠
∫WOzUÐdNJ�« U³O�d²K� ÍdB*«
U
?
H�«u*« lO
?
LłË œuJK� n�U
?
�� ŸËd
?
A*« «c¼¢
Æ¢ÂUF�« ‰ULK� U−� «—«b¼≈ d³²F¹Ë ÆÆWOMH�« ‰u�_«Ë
…d¼UI�« WÝbMN
?
Ð –U²Ý_« wJ³��« Õö� b
?
L×� Æœ ≠
∫…d¼UI�« WF�U−Ð W�UD�« Àu×Ð e�d� d¹b�Ë
Ÿ—«uA�« …—U½« w� W−�b*« U³LK�« «b�²Ý« V−¹ô¢
W�UDK� UN
?
�«b�²Ý« …¡UH
?
� UC¹√Ë WOzuC�« U
?
Nð¡UH� Ê_
w�≈ ÍœRð s� w¼Ë ÆÆÂu¹œuB
?
�« U³LK�« s� d
?
O¦JÐ q�√
Æ¢W�UD�« „öN²Ý« w� iHš w�≈ ôË …bOł …¡U{≈
∫…¡U{ö� ÍdB*« œuJ�« WM'uCŽn¹dþ‚—UÞ ÆÂ≠
ÆÆø«dO�uð «c¼ wL�¹ nO� Æ wKLŽ dOžË qýU� ŸËdA�¢
Æ¢øqJA�« «cNÐ ÂUF�« ‰U*« —«b¼≈ r²¹ nO�Ë «–U*Ë
W³LK�« dOOGð bFÐ dB½ Æ v� W³�d*« U�UAJ�« bŠ√
·UAJ�« r�ł VÝUM²� WKzU� W³LK�« VO�dð kŠô