Page 57 - 112 Website

Basic HTML Version

· „ ∂∂ qÐUJ� wze'« m¹dH²�« ”UO� ∫©π® r�— qJý
qIM�« WJ³ý UÐU−²Ý« rO
?
OI²� UÝ«—b�« X¹dł√
w� p�c
?
�Ë ÆÆ—uD�« w
?
ŁöŁ QDš ÀËb
?
Š W�U
?
Š w�
sŽ …Q−
?
� tO�
?
LA�« bO�u
?
²�« WD×� ‰UB
?
H½« W�UŠ
ÂU
?
F� tO
?
HO
?
B�« ‰U
?
LŠ_« …Ë—– w� p�–Ë WJ³
?
A�«
wJO
?
�UM¹b�« Öu
?
LM�« «b
?
?
²Ý« - b
?
�Ë Æ≤∞±∂
qJA�« `{u¹Ë Æ5²�U(« 5ðU¼ w� WJ³A
?
�« qO¦L²�
—uB� ÀËbŠ b
?
FÐ «b�u*« —ËU×� U¹Ë«“ ©µ® r�—
jЗ WDI½ bMŽ WO½UŁ wKK�±≤∞ t
?
ðb� tłË_« wŁöŁ
UL� Æ¢`M�¢ WD×� bMŽ WJ³
?
A�UÐ WO�LA�« WD;«
bMŽ «b�u*« —ËU×
?
� U¹Ë«“ ©∂® r�— qJA�« `{u¹
UNDЗ W�U
?
Š w� q�UJ�UÐ WO�LA
?
�« WD;« ‰UBH½«
WJ³ý Ê√ `Cð« ÆÆ5²�U(« U²K� w�Ë Æ¢Âœ√¢ WD×0
Ác¼ qL
?
% vKŽ …—œU
?
�Ë …dI
?
²�
?
� qE²
?
Ý qIM�«
ÆW¾łUH*«Ë …b¹bA�« UЫdD{ô« s� Ÿ«u½_«
qI½ WJ³ý ¡«œ√ Ê√ ÆÆ UÝ«—b�« ZzU²½ dNþ√ b�Ë
bO�u
?
²�« WD×� qO
?
�uð bFÐ ôu
?
³I� qE¹ ¡U
?
ÐdNJ�«
W�U
?
Š w� ÆÆ¢`M�¢ Ë√ ¢Âœ√¢ w� ¡«uÝ W
?
O�
?
LA�«
?
�Ð …dÐU
?
F�« ôU(« Ë√ d
?
I
?
²
?
�*« qOG
?
A
?
²�«
w� ◊uD)« q� XKþ U
?
L� ÆW
?
¾łU
?
H*« UЫdD{ô«
≠ `M�¢ jš «b
?
ŽU� ÆÆÕu
?
L
?
�*« qOL
?
ײ�« œËb
?
Š
t½U
?
� p�c�Ë ÆÆ •µ∞ W
?
³
??
�½ Èb
?
Fð Íc�« ¢ÈËe½
qIM�« W
?
�uEM� U³KD
?
²� w³KO� rO
?
Žbð w�« ÃU²
?
×¹
ZzU²
?
½ dNþ√ UL
?
� Æ©±≠Ê® …bŽU
?
� ULO
?
Ýô WM�ü«
—«uÞ_« wŁö¦�«Ë ÍœUŠ_« dB
?
I�« «—UOð UÐU�Š
WO�LA�« WD;« s� W
?
³¹dI�« UD×LK� jÐd�« ◊UIM�
qJ� …—dI*« «—UO
?
²�« œËbŠ bF²ð r� UN½√ ÆÆW
?
Šd²I*«
…u
?
�Ë U
?
³Ł ÆÆZzU
?
²M�« X×
?
{Ë« U
?
L
?
� ÆjЗ WDI½
W¾łUH�Ë …dO³� UЫdD{≈ ÀËbŠ W�UŠ w� WJ³A�«
dB� ÀËbŠ Ë√ WO�LA�« bO�u²�« WD×� ÃËdš q¦�
tOHO
?
B�« ‰ULŠ_« …Ë—– ¡UMŁ√ p�–Ë ÆÆ—«uÞ_« wŁöŁ
Æ≤∞±∂ ÂUF�