Page 56 - 112 Website

Basic HTML Version

qšb¹ rŁ ÆÆ¡UÐd
?
NJ
?
�« ÃU
?
²½ô b�u*« „d
?
% U¼—ËbÐ
tð—Ëœ √b³
?
O� n¦J� v�≈ tMOÐd²�« s� ×U)« —U
?
�³�«
t¹—«d
?
Š Z¹—U
?
N� Âb
?
?
²�ð ÆÆp�c
?
� Æb¹b
?
ł s�
»Ëdž bFÐ ¡UÐdNJ�« bO�u²� W¹—«d(« W�UD�« s¹e�²�
d³²Fð Æ© UŽUÝ ∂≠≥ s� …œUF�« w� wHJð® fLA�«
ÃU²½« w� W¹œUL²Ž« d
?
¦�_« UO�UŠ T�UJ*« lDI�« WOMIð
błuðË ÆWO�LA�« W¹—«d(« W�UD�« WDÝ«uÐ ¡UÐdNJ�«
¢w�U¼u�¢ ¡«d×� w� ŸuM�« «c¼ s� UD×� d³�√
…—b
?
IÐ ÆÆ…b×
?
²*« U¹ôu�UÐ ¢UO½—u
?
HO�U
?
�¢ W¹ôuÐ
w� U¼ƒU
?
A½≈ Õd²
?
I*« WD;« U�√ Æ «ËU
?
−O
?
� ≥µ∞
UNM� q� W
?
FÝ 5ðbŠË s� Êu
?
J²²� ÊU
?
LŽ WMDKÝ
Æ «ËU−O� ±∞∞
WD; W�Ozd�« U½uJ*« ©≤® r�— qJA�« `{u¹
Ãd³�«® Ë√ t¹e�d*« ö³I²�*« «– WO�LA�« t�UD�«
UÝUÝ√ ÊuJ²ðË ÆWOzUÐdNJ�« W�UD�« bO�u²� ©w�LA�«
ÂuIðË ÆfLA�« W�d
?
( l³²²�« WOð«– U¹«d*« ·ô¬ s�
q³I
?
²�� ÁU
?
&UÐ fLA�« WF
?
ý√ fJFÐ U¹«d*« Ác¼
w×K� qzUÝ a{ r²¹ ÆÃd³�« W
?
L� w� lI¹ Íe�d�
WFý_ Íe�d*« q³I²�*« v�« œ—UÐ Z¹dN� s� œ—UÐ
w×K*« qzU
?
��« aC¹ rŁ ÆÆtMO
?
��
?
ð r²O� fL
?
A�«
Âb�
?
²�ð rŁ ÆÆsšUÝ d
?
š¬ Z¹dN
?
� v�« sšU��«
—U
?
�Рb
?
O�u²� s
?
šU��« qzU
?
�K� W¹—«d
?
(« W
?
�UD�«
«– W¹—U�³�« WMOÐd²�« d¹b
?
O� ‰UŽ jG{ Í– sšUÝ
¡UÐdNJ�« b�u� d¹bð U¼—ËbÐ w²�«Ë ÆÆ…œbF²*« qŠ«d*«
v�« …b�u*« ¡UÐdNJ�« q�uð Æ¡UÐdNJ�« ÃU²½ô s�«e²*«
l�d� ôu
?
×� o¹dÞ sŽ W
?
OzUÐdNJ�« qIM�« WJ
?
³ý
vKŽ tð—b
?
� ÆÆw×K*« qzU
?
��« «e
?
O2 s� ÆbN
?
t½U� ÆÆp�c�Ë ÆÆ…œbF²� U
?
ŽU�� …—«d(UÐ ÿUH²Šô«
»Ëdž b
?
FÐ Âb�
?
²�
?
O� …—«d(« kH
?
( Âb�
?
²�¹
ÂUEMÐ WO�LA�« W�UD�« WD×� qOGAð r²¹Ë ÆfLA�«
Æ…¡UHJ�« ÊULC� rJ%
WH
?
OEM�« ‚dD�« ÍbŠ≈ WO�
?
LA�« U¹ö)« d³
?
²Fð
s�Ë ÆfLA�« W
?
Fý√ s� W
?
OzUÐdNJ�« W
?
�UD�« ÃU²½ô
Z²M¹ ôË qLF²� œu�u� ÃU
?
²%ô UN½√ ÆÆUNð«eO2 r¼√
ÆW�d×
?
²� WOJO½UJO� ¡«eł√ U
?
NÐ fO�Ë ÆÆÂœ«uŽ UNMŽ
WD; WOÝUÝ_« U½uJ*« ÆÆ©≥® r�— qJA�« `{u¹
s� dO³� œbŽ s� WD;« ÊuJ²ðË ÆWO�LA�« U¹ö)«
—UO
?
²K� ôu×
?
�Ë WO�
?
LA�« U¹ö
?
)« U�uH
?
B�
ÆÆœœd²*« —UO²�« v�≈ dL²�*« —UO²�« U��UŽË dL²�*«
q� ÊuJ²ðË Æl�— ôu×�Ë U×
?
ýd� v�≈ W�U{«
Z²Mð w²�« W
?
O
?
�L
?
A�« U¹ö
?
)« s� œbŽ s� W
?
Šu�
WO
?
L� ÃU²½ôË ÆW
?
O²�uH�«Ë —U
?
O²�« s� WKOK� UO
?
L�
l� jÐdð UŠuK�« ÊU� ÆÆWOzUÐdNJ�« W�UD�« s� …dO³�
WO
?
²�uH�« bL
?
²FðË Æ U�uH
?
B� qJý vKŽ UN
?
CFÐ
fLA�« WF
?
ý√ WOL� vKŽ W�u
?
HB� q� s� …b�u*«
jÐd�Ë ÆWDO
?
;« …—«d(« Wł—œ v
?
KŽË ÆÆWK³I
?
²�*«
«b
?
?
²Ý« r²¹ U
?
L
?
� Æ—U
?
?
�« U�
?
�U
?
Ž WDÝ«uÐ
ÆWÐužd*« d
?
Ož UOI
?
�«u²�« s� hK�²K� U
?
×ýd*«
U
?
?
�UF�«Ë ôu
?
;« «b
?
?
²
?
Ý« ·bN
?
²
?
�¹Ë
«– WM�¬Ë WH
?
OE½ W�UÞ ÃU²½« ÊUL
?
{ ÆÆ U×ýd*«Ë
ÆÆWO
?
�L
?
A�« U¹ö)« …¡U
?
H� …œU¹e
?
�Ë ÆWO�U
?
Ž…œuł
U¹ö�
?
K� qOGAð W
?
DI½ vKŽ√ l³²
?
²� ÂUE½ Âb�
?
²�¹
Æ…b�u*« W�UD�« …œuł ÊULC� p�–Ë WO�LA�«
wDG
?
²� ¡UÐdNJ
?
�« qIM� WO
?
�O
?
zd�« WJ³A�« b
?
²9
œbŽË l¹“u²�« UJ³AÐ j³ðdðË ÊULŽ WMDKÝ ‰ULý
j³ðdð UL
?
� ÆÆ…dO³
?
J�« ‰ULŠ_« ÍË– 5�d
?
²A*« s�
s� q� w� …d
?
A
?
²M*« bO
?
�u²�« UD×
?
� s� œb
?
WMÞU³�« »uMłË WMÞU
?
³�« ‰ULýË jI�
?
� UE�U�
‰uK×ÐË ÆtO
?
�dA�«Ë tOKš«b
?
�«Ë …d¼UE�«Ë w1d³�«Ë
s� U¹u
?
²
?
�� WŁöŁ „UM¼ Êu
?
JOÝ ÆÆ≤∞±∂ ÂU
?
Ž
u¼ UL� ÆÆ· „ ±≥≤Ë ≤≤∞ Ë ¥∞∞ bN'« W�uEM�
Æ©¥® r�— qJA�« w� 5³�
sŽ l¹“u²�« U�d
?
ý v�≈ W�UD�« q‡‡I½ r²¹Ë
· „ ¥∞∞Ø≤≤∞ s� iH)« U‡
?
D×� o¹dÞ
Ë · „ ≥≥ر≥≤ Ë ÆÆ· „ ±≥≤Ø≤≤∞ Ë ÆÆ
U
?
�d
?
ý ÀöŁ UO�U
?
Š b
?
łu¹Ë Æ· „ ±±Ø±≥≤
w¼Ë ÆÆqIM�« W
?
?
ý s� Èc
?
Gð ¡UÐd
?
N
?
J�« l¹“u
?
²�
Æ¡UÐdNJ�« l¹“u
?
²� ÊU−�Ë ÊËe� Ë jI�
?
� U�dý
…dO³J�« ‰ULŠ_« ÍË– 5�d²A*« s� œbŽ j³ðd¹ UL�
„ ≤≤∞ Ë ±≥≤ s¹bN'« vKŽ qIM�« WJ³
?
AÐ Î
…dýU³�
qIM�« WJ³ý ÍcGð bO�uð UD×�±∞UO�UŠ błu¹Ë Æ·
¥∂π® …d³
?
G�« ≠ © «ËU−
?
O� ∂∏∑® qO
?
Ýd�« ∫w¼Ë
≤ ¡U�dÐ
_
© «ËU−O� ¥µπ® ± ¡U
?
�dÐ ≠ © «ËU−O�
≠ © «ËU−O� ∂∞µ® ± —U
?
×� ≠ © «ËU−O� ∂∏±®
≤∑≥® `M� ≠ © «ËU
??
?
O
??
� ≤µ¥® Íe
?
'« Íœ«Ë
≤ —U×� ≠ © «ËU−O
?
� ≤π∑® q�UJ�« ≠ © «ËU−O�
Æ© «ËU−O� ∑µ∞® ≥ ¡U�dÐ ≠ © «ËU−O� ∑µ∞®
≤∞±¥ v�≈ ≤∞±≥ s� …d
?
²
?
H
?
�« w� qšb
?
O
?
ÝË
WD� d
?
³�√ w¼Ë © «ËU
?
−O� ≤∞∞∞® —u
?
� WD�
tD×� ‰u
?
šœ l�u²*« s�Ë ÆÆÊUL
?
FÐ ¡UÐdNJ�« b
?
O�u²�
jЗ d
?
OŁQð rO
?
OIð w�« t
?
Ý«—b�« Ác¼ ·b
?
WJ³ý v
?
KŽ WO�
?
LA�« W
?
�UD�UÐ bO�u²
?
�« WD×�
…U�U
?
; Z�U½d³�« Y¹b% -Ë ÆWO
?
�Ozd�« qIM�«
qO
?
�u
?
ð W
?
Ý«—œË ≤∞±∂ ÂU
?
F� qIM
?
�« WJ³
?
ý
„ ±≥≤ ¢`M�¢ WD×
?
� ∫5F�u*« b
?
ŠQÐ WD;«
X9 b�Ë Æ· „ ≥≥ر≥≤ ¢Âœ√¢ WD×� Ë√ ÆÆ·
UÐU�
?
( …dI²
?
�*« W�U(« w� WJ³
?
A�« WÝ«—œ
p�–Ë dBI�« «—UOð UÐU
?
�ŠË …—bI�« ÊU¹dÝ
∫ ôUŠ ÀöŁ w�
ÆWO�LA�« WD;« qO�uð ÊËbÐ ≠
Æ· „ ±≥≤ `M� WD×0 UNKO�uð ≠
Æ· „ ≥≥ر≥≤ Âœ√ WD×0 UNKO�uð ≠
W³�½ …—b
?
I�« ÊU¹dÝ UÐU�Š ZzU
?
²½ XKLý
rO� p
?
�c�Ë ôu;«Ë ◊uD
?
)« vKŽ qOL
?
ײ�«
?
�½ v�« W�U
?
{ôUÐ ÆÆjÐd�« ◊UI½ vKŽ b
?
N'«
ÆÆdBI�« UÐU�Š XKLý U
?
L� ÆWJ³A�« w� bIH�«
—uD�« ÍœUŠ√ d
?
BI�« w²�U
?
Š w� «—UO
?
²�« rO�
Æ—uD�« wŁöŁ dBI�«Ë
qOLײ�« ŸU
?
Hð—« ÆÆZzU²M�« Ác¼ X×{Ë√ b�Ë
s
?
� ¢ÈËe½ ≠ `
?
M
?
�¢ · „ ±≥≤ j
?
š vK
?
Ž
WOHOB�« ‰ULŠô« …Ë—– ‰öš •∂µ v�≈ •≥∑\∑
w� WO
?
�L
?
A�« bO�u
?
²�« WD×� jЗ b
?
FÐ p�–Ë
j)« «c
?
¼ Ê_ p�– lłd¹Ë ÆƢœ√¢Ë√ ¢`
?
M�¢
WO�LA�« b
?
O�u²�« WD×� s� …b�u*« t�UD�« qIM¹
t½U� p�c�Ë ÆÆ¢`M
?
�¢ bO�uð WD×� v�« W
?
�U{«
s�ü« qIM�« U³KD²
?
� oI×O� rOŽbð v�« ÃU
?
²×¹
?
�√ qI½ w� rN�
?
O�Ë ©±≠Ê® …bŽU
?
� UL
?
OÝô
U³K
?
D²* ‚dš ÊËbÐ …b�u*« W
?
�UD�« s� WO
?
L�
U
?
N½U
?
� ÆÆ◊uD)« w�UÐ U
?
�√ Æs
?
�ü« qIM�« ÂUE½
s�ô« qIM�« ÂU
?
E½ U
?
³KD²
?
� V�
??
Š WKL
?
×
?
s� Í√ ÃËdš W�UŠ w� ©±≠Ê® …bŽUI� WII×�Ë
W³�½ Ê√ ÆÆZzU²M
?
�« Ác¼ X×{Ë√ UL� Æ◊uD)«
•µ∞ s� q�√ ôu
?
;« lOL
?
ł vKŽ qO
?
?
²�«
lOLł Ê√Ë ÆÆWJ³A�« ÊU�¬ U³
?
KD²� p�cÐ WII×�
tÐ ÕuL�*« bN'« ‚UE½ sL{ lIð œuN'« rO�
b
?
N'« s
?
� •±∞ ÊUB
?
I½ Ë√ …œU¹“ œËb
?
Š w�
U
?
L
?
� ÆqIM�« WJ³
?
ý b
?
Ž«u
?
� V�
?
Š wÝU
?
Ý_«
d
?
B
?
I�« «—U
?
Oð UÐU
?
?
Š ZzU
?
²½ X×
?
{Ë√
jÐd�« ◊UI½ q� vKŽ —«uÞ_« wŁö
?
¦�«Ë ÍœUŠ_«
b
???
(« “ËU
???
−¹ Ê√ ÊËœ ©· „ ±≥≤Ë ≤≤∞®
„ ≤≤∞ b
?
N' d
?
?
�√ „ ¥∞ u¼Ë tÐ ÕuL
?
�*«
Æ· „ ±≥≤ bN' dO³�√ „ ≥±\µ Ë ÆÆ·
U¹ö
???
)« W
?
???
qIM�« WJ³AÐ tO
?
�LA�«
ÂeK¹ t½S� ÆÆw
?
zUÐdNJ�«
ôu
?
×
?
� «b�
?
²
?
Ý«
rOEM²� d
?
L²�*« —U
?
O²�«
s� " U
?
M�« b
??
N
???
rŁ W
?
O�
?
LA�« U¹ö
?
œœd²� —UOð v�« tK¹u%
WF�РtO�
?
LA�« bO�u²�«
ÂUŽ w� «ËU
?
−O� ≤∞∞
b
??
łu¹ U
?
L
??
� Æ≤∞±∂
ÊuD³ðd
?
� Êu�d
?
²A
?
rNð«b�u� rN¹b� tJ³A�UÐ
Êu�œU
?
³
?
²¹Ë W
?
�U
?
qIM�« WJ³
?
ý l� W�UD�«
-Ë ÆW
?
łU
?
(« V�
?
Š
w{U¹— Öu
?
/ d¹uDð
qIM�« W
?
�uEM� qO
?
¦L
?
²�
Î
ö�Uý ÊULFÐ wzUÐdNJ�«
b
?
O�u²�« UD×
?
� W�U
?
q
??
I
?
M
??
�« ◊u
?
D
??
šË
ƉULŠ_«Ë