Page 51 - 112 Website

Basic HTML Version

ÆÆUNN
?
ł«uð v²�« WÝdA�« W��UM
?
*« s� W�dAK� W�Ëb�«
.bI²Ð WD³ðd*« W¹—U−²�« ‰ULŽ_« iFÐ œUMÝ≈ rŁ s�Ë
UŽËd
?
A*«Ë WO
?
�uJ(« UN
?
−K� ôUBð« U
?
�bš
.bIð oŠ W
?
�dA�« `M� W�ËbK� sJ1 ÆÆp�c� ÆWO
?
�uI�«
WOMI²Ð …dOIH�« oÞUMLK� W
?
OÝUÝ_« ôUBðô« U�bš
sJ1 U
?
L� ÆÆ
CDMA
WJ³ý WD
?
Ý«uÐ bOI*« ‰u
?
L;«
U
?
?
O
?
LMðË W¹œËb(« oÞUM
?
*« 5�Qð U�b
?
š œUMÝ≈
ÆWI¹dD�« fHMÐ W�dAK�
∫nF‡‡‡C�« ◊U‡‡‡‡I½ ≠
5��UM� s� U
?
NNł«u²
?
Ý w²�« WÝdA�« W
?
��UM*« ≠
«uMÝ Íb� wKŽ …dO³� W¹—«œ«Ë WOM� …d
?
³š «u³�²�«
ÆWK¹uÞ
«œœdð ÊËbÐ W
?
�b)« vKŽ W
?
�d
?
A�« ‰uB
?
Š Ê« ≠
UN½UJ�SÐ qF−¹ô U2 ÆÆ Èdš_« U�dAK� U
?
NFC�OÝ
ÆW�b)« …œuł w� rJײ�«
d
?
OžË …bz«e
?
�« W�UL
?
F�«Ë ÆÆW¹—œô« —œ«uJ�« nF
?
{ ≠
ôUBðö� W¹d
?
B*« w� 5K�UF�« œb
?
Ž mK³¹® ÆWЗb*«
œbŽ “ËU
?
−²¹ô ULMO
?
Ð ÆÆnþu�Ë q�UŽ n�√ µ∞ U
?
O�UŠ
V�Š ≠ Èdš_« WŁö¦�« ‰uL;« U�dý w� 5K�UF�«
µ≠¥ 5ÐU� ≠ ôU
?
Bðô« rOEMð “UN
?
ł UOzU
?
BŠ«
Æ©nþu� ·ô¬
«c¼ w� W
?
�dA�« Íb� W
?
OMH�« «d³
?
)« d�«uð Âb
?
Ž ≠
‰uL×� qGA� l� q�UF²�« r²×OÝ Íc�« d�_«ÆƉU:«
ÆW�b)« WHKJð l�dOÝ U2 v³Mł√
WÐuF�Ë ÆÆW�dA�« l{u� WO
?
K³I²�*« W¹ƒd�« »UOž ≠
W�U
?
IŁ v�≈ v�uJ(« ŸUDI�« À—≈Ë W
?
�UIð s� ‰u
?
ײ�«
Æ’U)« ŸUDI�«
v²�« oÞUM*« v� UD;« VO
?
�d²Ð p�–Ë ÆÆW
?
OJKÝö�«
—UA²½« vKŽ b
?
ŽU�OÝ U2
Wi-Fi
WODGð UN
?
O� d�u²¹
l�²²Ý
Wi-Fi
WODGð Ê√ vMF¹ U2Ë ÆÆ
Wi-Fi
«bŠË
Æ«dO³� UŽU�ð«
qš«œ …d³GB�« ‰uL;« UD×� dA½ vKŽ eO�d²�« ≠
Distributed
WŽ“u*« UOz«uN�« U
?
�uEM� q¦� v½U³*«
ÆW�b)« oÞUM� v�
Antenna Systems (DAS)
¡ö
?
L
?
F�« W
?
�d
?
F
?
� Èu
?
²
?
?
� l�dÐ ÂU
?
L
?
²¼ô« ≠
«b�²ÝUÐ ¡öLF�« WO
?
ŽuðË ÆÆUOłu�uMJ²�« U�«b�²ÝUÐ
ƉuL;« UJ³ý vKŽ U½UO³�« qOL%nOH�²�
Wi-Fi
‰u
?
L;« UJ³
?
ý 5Ð fK��« ‰U
?
I
?
²½ô« oOI
?
% ≠
Wi-Fi
UJ³ý v�≈ «b
?
F*« tOłuðË ÆÆ
Wi-Fi
UJ³ýË
ÆWO�UŽ W¹œUL²Ž« «– U�bš .bI²�
sJ1U� »d
?
�√ ÊuJ²� WJ³A�« VK� d
?
�UMŽ V¹dIð ≠
dOšQ²�« s� —b� q�√ oOIײ� ÆÆ¡öLF�« bł«uð s�U�√ s�
ÆW¹œUL²Žô« 5�%Ë
W�U¦� …œU¹“ v� WO
?
{—_« WJ³A�« «b�²Ý« rOEFð ≠
vJKÝö�« 5Ð q�UJ²�« oO
?
IײРÆÆW
?
OJKÝö�« UJ³A�«
s� —b� d³�√ q¹uײРW�b)« WHKJð iHšË ÆÆvD)«Ë
p�– ÊU� U
?
LK� WO
?
{—_« WJ³A
?
�« v�≈ U½UO
?
³�« ÂeŠ
WOJKÝö�« qÝ«d²�« —ËU×
?
� «b�²Ý« s� ôbÐ ÆÆUMJ2
‰ö
?
š s� …dO
?
GB�« UD;« jÐ—Ë ÆÆW
?
HK� d¦
?
�_«
Æ¢d³OH�«¢ —ËU×�
W�dH²*« W¹œœd²�« «eO(« lOL& VO�UÝ√ «b�²Ý« ≠
hI½ W
?
O�UJý≈ v
?
KŽ VKG
?
²K�
Carrier Aggregation
ÆqB²*« Èœœd²�« nOD�«
Long Term
W
?
O‡MI²� r‡N*« —Ëb�« s� …œU
?
?
Ýô« ≠
ÆXÐU¦�« ¢b½UÐ œËd³�«¢ v�
Evolution (LTE)
¢ ôUBðö� W¹dB*«¢ W�UŠ 5Ð dO³� qŁU9 błu¹
v� X½uJð U
?
L¼U
?
²KJ� ÆÆWOJ¹d
?
�_«
”AT&T”
W
?
�dýË
WO*UF�« ‚u
?
��« ôuײРd�Ë dA
?
Ž lÝU²�« ÊdI�«
WO
?
HðUN�« U�b
?
�K� W¹—UJ²Š« ‚u
?
Ý s� ÆÆ ôUBðö�
ÆÆ…œbF²� U
?
�b) WÝdý WO��UM
?
ð ‚uÝ v�≈ W²ÐU¦�«
VŽô œd−� v�≈ ôU
?
Bðö� W¹dB*« —Ëœ lł«dð rŁ
ÆƉu
?
L
?
;« W
?
�d
?
ý lOÐ vKŽ U¼—U
?
³
?
ł≈ b
?
FÐ Èu½UŁ
s� W²ÐU¦�« WOHðUN�« W
?
�b)« v� UNzöLŽ œbŽ h�UMðË
Æ…dO
?
š_« fL)« «uM��« ‰ö
?
š 5¹ö� ∏ v�≈ ±≤
…b¹b'« «—uD²�UÐ U
?
N²½UJ� W�d
?
A�« bOF²
?
�ð v²ŠË
vN²½« YO
?
Š s� ¡b³�« UNð«œUO� vK
?
Ž ÊS� ÆÆ‚u��« v�
U�dý ôu% ”Ë—œ s� …œU
?
H²Ýô«Ë ÆÆÊËdšü«
…bŽ UN²KJO¼ - v²�« ¢
AT&T
¢ q¦� WO*UF�« ôUBðô«
d¦�√Ë UL−Š dG�√ U�dý …bŽ v�≈ XL�I½«Ë «d�
s� …œU
?
H
?
²Ýô« p�c
?
� ÆÆW
?
�b
?
)« .bIð v
?
� …¡UH
?
w²�«Ë ‰uL
?
;« UJ³ý dA½ v� …b¹b'« U
?
Nłu²�«
∫UNL¼√ s�
WJ³A�« W
?
�U¦� …œU¹“ v�
Wi-Fi
UJ³ý —Ëœ rOEFð ≠