Page 50 - 112 Website

Basic HTML Version

vKŽ tðU
?
F³ð v¼U
?
�Ë ÆÆø—«d
?
I�« «c¼ tOMF¹ Íc�« U
?
W¹d
?
B*« W
?
�d
?
A�« W
?
�U
?
šË ÆÆøW¹d
?
B*« ‚u
?
��«
ÆÆU
?
NL
?
N
?
Ý√ s� •∏∞ W�Ëb�« pK²9 w²�« ôU
?
Bðö�
s� tOMł —UOK� ≥[µ u×½ w{U*« ÂUF�« U
?
N³OB½ ÊU�Ë
ÆÆtOMł —UOK� ≥µ mKÐ Íc�« dB� w� ôUBðô« ‚uÝ
w�UÐ vKŽ Àö¦�« ‰u
?
L;« U�dý –u×
?
²Ý« ULMOÐ
Æø «œ«d¹ù« Ác¼
lOL
?
ł .bI²Ð qG
?
ALK� WK�UJ²*« WB
?
šd�« `L�ð
¡«uÝ X½d²½ô«Ë W�uL;«Ë W
?
²ÐU¦�« ôUBðô« U�bš
bOI²�« ÊËœ u¹bO� Ë√ U½U
?
OÐ Ë√ WOHðU¼ ôUBð« X½U�
U�dA� ÊuJO
?
Ý ÆÆp�– vKŽ ¡UMÐË ÆUOłu�uMJ²�« ŸuMÐ
ôUBðô« U
?
�bš .bIð v� o(« Àö¦�« ‰u
?
L;«
—ËU
?
� b
?
� oŠ ÆÆp�c
?
�Ë ÆU
?
OJKÝôË UOD
?
š W²ÐU
?
¦�«
Ê√ YO
?
ŠË ÆWJ³
?
A�« e
?
�«d� 5
?
Ð WO
?
{—_« jЫd
?
²�«
UN� `L�ð d
?
B� ôUBð« W�dA� WO�U
?
(« WBšd�«
s� q� Ê√ YOŠË ÆÆWJ³A�« bIŽ 5Ð WO{—√ —ËU×� b0
V�MÐ 5²�—UA� ¢qOMOÐu
?
�¢Ë ¢Êu�«œu�¢ v²�dý
ôUBðô« U�bš lOLł .bI²� 5²�dý v� WHK²��
WÞU;« W
?
O½«dL
?
F�« UF
?
?
:« v� W²ÐU
?
¦�« UN
?
O� U0
ULN�U
?
L²¼« Èb� ÊS� ÆÆ
Gated compounds
—«uÝQÐ
vKŽ n�u
?
²O
?
Ý WK�UJ²*« WB
?
šd�« vKŽ ‰uB
?
(UÐ
ÆUN� v�U*« qÐUI*«
·u�� ÆÆ ôUBðö� W¹dB*« W
?
�dAK� W³�M�UÐ U�√
—uNL−K� ‰uL;« nðUN�« U�bš .bIð UNIŠ s� ÊuJ¹
‰uB
?
(« ÊËœ ≤∞±≥ w�U(« ÂUF�« nB
?
²M� ‰uK×Ð
UN½√ vMF
?
¹ U2 ÆƉuL;« WJ³
?
ý qOGA
?
²� «œœdð vKŽ
qB×²Ý YOŠ ÆÆ
Reseller
Wze& dłUð v�≈ ‰uײ²Ý
s� ≠ Y�U¦
?
�«Ë w½U¦�« qO'« ≠ ‰u
?
L;« U
?
�bš vKŽ
WKL'« dF�Ð UNM� Í√ s� Ë√ Àö
?
¦�« ‰uL;« U�dý
qB% U�bMŽË ÆvŽUDI�« d
?
F�Ð ¡öLFK� UNF
?
OÐ bOFðË
WLzUI�« ‰u
?
L;« U�dý l� ≠ ≤∞±¥ ÂU
?
Ž ≠W�dA�«
WŽd
?
�РeOL
?
²ð w²�« lЫd�« qO−K� W¹œœdð «e
?
OŠ vKŽ
¡UMÐ v� o(« U
?
N� ÊuJOÝ ÆÆ U
?
�uKF*« qI½ w� WI
?
zU�
Ê√ ÆÆpý ôË Æ‰u
?
L;« U
?
�b) W
?
�U)« U
?
N²J³
?
ý
v½Ëd
?
²J�ù« »U
?
²J�«Ë v×
?
B�« 5�Q
?
²�« U
?
I
?
O
?
³Dð
b� ÆÆ ôü« 5
?
Ð ôUBðô« UI
?
O³D
?
ð s� UL¼d
?
OžË
VŽö� ¢ ôU
?
Bðö� W¹dB*«¢ …œu
?
FÐ öO
?
H� ÊuJ¹
Æ ôUBðô« ‚uÝ v� v�Oz—
W
?
B
??
šdK� v�U
?
*« qÐU
?
I*« ÊuJ
?
¹ ô√ ÆÆ`łd*« s�
¢ ôUBðö� W¹dB*«¢UN
?
OKŽ qB×²Ý w²�« WK�UJ²*«
W�bš .bIð s� bzUF�« ÊuJ¹ Ê√ iF³�« l�u²¹Ë Æ«dO³�
W¹dB*«¢ t
?
OKŽ qB% Íc�« p�– s� d³�√ ‰u
?
L;«
Ê≈Ë ÆÆÊü« ¢dB� Êu
?
�«œu�¢ÕUЗ√ s� ¢ ôUBðö�
W¹dB*«¢ p
?
K²9 YOŠ ÆÆ pý l{u
?
� È√d�« «c¼ ÊU�
ôË ¢Êu�«œu
?
�¢ rNÝ√ s� •¥µ u
?
×½ ¢ ôUBðö�
«–≈Ë ÆÆUNM� ×U�²�UÐ w�U(« X�u�« w� Êu½UI�« UN�eK¹
W�dA�« œu
?
łË ÷dF²¹ bI� p�– vKŽ U¼—U
?
³ł≈ - U�
WLO� sŽ ÕUB�ù« W�d
?
A�« i�— rž—Ë ÆdO³� b¹bN²�
W³�½ Ë√ ‰u
?
L;« U�bš w� W
?
F�u²*« UNð«—UL
?
¦²Ý≈
UN½√ d
?
�– UN½√ ô« ÆÆUN𫜫d¹≈ s� W
?
F�u²*« W
?
�—UA*«
s� UNMJ9 t
?
OMł «—UOK� W
?
�Lš mK³ð W�u
?
OÝ pK²9
ÆWK³I*« …d²H�« ‰öš lÝu²�«
Ê√ sJ1 w²�« …uI�« ◊UIM� UMKOK% vK¹ U
?
LO� ÷dF½
ÆÆWK�UJ²*« WBšd�« w� ‰ušbK� W�d
?
A�« W¾ON²Ð Ÿd�ð
U¼bł«uð wKŽ dŁRð Ê√ sJ1 w²�« nFC�« ◊UI½ UC¹√Ë
ÆƉU:« «c¼ w�
∫…u‡‡‡‡I�« ◊U‡‡‡‡I½ ≠
eO(«® ‰uL;« lЫd�« qO−K� Èœœd²�« eO(« „ö²�« ≠
U�b�²�
?
� ÊU� Èc�« ©eðd¼ U−O� ±π±∏≠±∏∏∞ s�
ÆXÐU¦�« vJKÝö�« nðUN�« U�bš v�
W½uJ� XÐU¦�« vJKÝö� WJ³ý qFH�UÐ W�dA�« „ö²�« ≠
ô«d
??
²MÝ ∂ œb
??
ŽË W¹b
?
ŽU
??
� WD×
??
� ≥µ∞ s�
q¦� U
?
�U9 ≠ Y�U¦�« q
?
O'« s�
CDMA
UO
?
łu�uMJ²Ð
≠ …b×
?
²*« U¹ôu�UÐ
“Verizon and Sprint”
w²J³ý
v� ‰uL
?
×� WJ³
?
A� qLF
?
K� qFH�UÐ …e¼Uł W
?
J³A�«Ë
5¹ö� ≥ VŽu²�ð Ê√ sJ1Ë eðd¼ U−O� ∏µ∞ eO(«
Æ„d²A�
U2 ÆÆÈdI�«Ë Êb
?
*« q� v� W�dA�« v½U
?
³�—U
?
A²½« ≠
ÆsJ1 U� q�√
Site Acquisition
q�UA� qF−¹
VŽu²�ð ÆÆl�«u*« 5Ð jЫd²K� WO{—√ WJ³ý œułË ≠
Æ U½UO³K� …dO³J�« ‰ULŠ_«
W�dA�« —Ëœ UN{dH¹ v²�« WO�UF�« WHKJ²�« s� ržd�UÐ ≠
WOzUM�« oÞUM*« v� WOÝUÝ_« W�b)« .bIð® vŽUL²łô«
W¹ULŠ —d³¹ —Ëb�« «c¼ ÊS� ÆÆ©…dOIH�« ÈdI�«Ë W�eFM*«Ë
W
?
B
?
šd�« vKŽ ¢ ôU
?
Bðö� W¹d
?
B*«¢ ‰u
?
B
?
Š
W�Ëb�« tO� XF�Ë QD) v×
?
O×Bð ¡«dł≈ u¼ ÆÆWK�UJ²*«
Ê« Æv�Ë_« ‰uL
?
;« W�dý lOÐ cM� WMÝ ±¥ dL
?
²Ý«Ë
…bOŠu�« Â_« W�dA�« v¼ ÆÆ ôUBðö� W¹dB*« W�dA�«
- t½« qÐ ÆƉu
?
L
?
×
?
� WJ³
?
ý pK²9 ô v²�« r�U
?
F�« v�
ƉuL×� WJ³ý „ö²�« oŠ s� 5ðd� U¼b¹d&
‰u�ËË ‚u��« l³Að b
?
FÐË Êü« vN¹b³�« ‰«R��«
‚u��« VŽu²�ð q¼ ÆÆu¼ •±∞µv�≈ WO½uHOK²�« W�U¦J�«
Æø«b¹bł öGA� W¹dB*«
W¹d
?
B*« ‚u��« Ê√ ÆÆW
?
�dA�UÐ Êu�u
?
¾�*« ‰u
?
«uMÝ dAF�« ‰ö�� ÆÆ¢ŸUA¹ UL
?
�¢ WF³A²� X�O�
u×½Ë b¹bł ‰eM� 5¹ö� W�Lš „UM¼ ÊuJOÝ WK³I*«
ÆWMÝ ±∏ sÝ bM
?
Ž b¹b
?
ł sÞ«u
?
� 5¹ö
?
� …d
?
A
?
Ž
W�dý l�u²ðË ÆƉuL×� —U
?
OK� ∂ UO�UŠ błu¹ ÆÆUO*UŽË
µ∞ v�≈ ‰u
?
L
?
;« `z«dý œb
?
Ž …œU¹“ ¢Êu
?
�J¹—≈¢
W�dý l�u²ð UL
?
� ÆÆ≤∞≤∞ ÂUŽ ‰uK×Ð W×¹dý —UOK�
‰uK×Ð …d� ±∞∞∞ ôUB
?
ðô« qLŠ u/ ¢ÂuJ�«u�¢
Włu*« w�« UF�u
?
²�« Ác¼ ÕuLÞ lłd¹Ë Æ≤∞≤∞ ÂUŽ
ôü« 5Ð ôU
?
Bðô« UI
?
O
?
³D²� WF
?
�u
?
²*« WO�U
?
²�«
WO
?
�c�« UOM
?
I²�« «b�
?
²Ý« qL
?
Að w²�«Ë ÆÆ
"M2M”
ÆÆv×B�« 5
?
�Q²�« v�
Telemetry
b
?
FÐ sŽ ”UO
?
IK�
i¹d
?
Ž ‰uL
?
;« UJ³
?
ý ‰öš b
?
FÐ sŽ Ãö
?
F�«Ë
p�c
???
�Ë ÆÆ
Broadband Mobile Services
‚UD
?
M�«
lO
?
Lł v�
E-Reader
v½Ëd²J�ù« »U
?
²J�« UI
?
O³Dð
WJ³A� W�Ëb�« «b�²
?
Ý« ÊU� ÆÆUM¼ s�Ë ÆrOKF²�« qŠ«d�
v� ôUBðö� W¹d
?
B*« W�dA�UÐ W�U
?
)« ‰uL;«
ôU‡‡‡‡‡Bð«
¢ ôUBðö� W¹dB*«¢UNOKŽXKBŠv²�« …b¹b'« WBšd�«
WK�UJ²*« ôUBðô« U?�bš
abassiouni@teletech.com.eg