Page 37 - 112 Website

Basic HTML Version

U¼œœdð h�U
?
M²¹ ÆÆW
?
F
??
ý_« Ác
?
N� v
?
łu*« ‰uD�«
w²ŠË U�Uł WFý√ s� «¡bÐ UN²�UÞË UNð—«dŠ Wł—œË
W
?
F
?
ý_« s� Ÿ«u½_« Ác¼ q�Ë
ÆW¹u¹œ«d�« W
?
Fý_«
ÆÀØÂ
±∞
x
≥ mK³ð v²�«Ë ¡uC�« WŽd�Ð qI²Mð
s� ÆÆ
Infrared (IR)
¡«dL(« X% WFý_« d³²FðË
Èb� v� lIðË ÆÆv�OÞUMG
?
�ËdNJ�« ŸUFýù« ‰UJý√
nOÞ v� dL
?
Š_« ÊuK�« œœdð sŽ Î
öOK� b¹e¹ Èœœdð
Ułu
?
� œœdð v�≈ qB¹ v²Š b
?
²1Ë vzd*« ¡uC�«
W
?
ł—œ ŸUH
?
ð—« bMŽ WF
?
ý_« Ác¼ b�u
?
²ðË Æ
u¹œ«d�«
lłd¹Ë ÆÆZ¼u²�« Wł—œ ÊËœ U� v�≈ ÂU�ł_« …—«dŠ
w½U*_« pKH�« r�UŽ w�« ≠ ±∏∞∞ ÂU
?
Ž ≠ UN�UA
?
²�«
W
?
Fý√ qOK×
?
²Ð ÂU
?
� Ê√ bFÐ ¢q
?
ýdO¼ p¹—b¹d
?
�¢
t½«u�√ v�≈ vłU
??
ł“ —u
?
AM� ‰ö
?
š s
?
� fL
?
A�«
vKŽ Êu� q� …—«dŠ W
?
ł—œ ”UOIÐ ÂU
?
� rŁ ÆÆl³��«
ÊuK�« s� œ«œeð …—«d
?
(« Wł—œ Ê√ nA²
?
JO� ÆÆ…bŠ
ÊuK�« v� UN� WLO� vB�√ v�≈ qBð w²Š v−�HM³�«
Uł—œ W
?
Ý«—bÐ ¢qýdO¼¢ ÂU
?
� U�bFÐË Æd
?
LŠ_«
s� vKŽ√ U
?
N½√ błË ÆÆdL
?
Š_« ÊuK�« bFÐ U
?
� …—«dŠ
WFý_« 5ÐU� lIðË ÆÆWIÐU��« Ê«u�_« …—«dŠ Uł—œ
lOLł s� YF³Mð U
?
N½√Ë ÆÆn¹ËËdJO*« WFý√Ë WOzd*«
dHB�« Wł—œ sŽ UNð—«dŠ Wł—œ b¹eð v²�« ÂU�ł_«
…œ—U³�« ÂU�ł_« p�– w� U0 ÆÆ©Â Ú
≤∑≥[±µ≠® oKD*«
ULMOÐ WOzd*« W
?
Fý_« œœdð sŽ qI¹ U¼œœdðË ÆÆZK¦�U�
5Ð lI¹ YO
?
Š ÆÆn¹ËËdJO*« W
?
F
?
ý√ œœdð sŽ b¹e¹
È√ ÆÆeðd¼ U−
?
Oł ≥∞∞Ë eðd¼ «d
?
Oð ¥∞µ s¹œœd²�«
ÆbŠ«Ë d²LOKK�Ë d²�u½U½ ∑µ∞ vłu*« ‰uD�« 5Ð
r�'« s� YF³M*« ŸU
?
Fýù« WOL� v�UL
?
ł≈ »U�(
Absolute
W
?
IKD*« tð—«dŠ W
?
ł—b� Î
U
?
I�Ë sšU
?
��«
∫YOŠ ÆÆ
Temperature in Kelvin Degree
s� lÐd� d²
?
� s� W¦F³M*« WOKJ�« ŸUF
?
ýù« WOL�
E
Æ©≤ÂØ «Ë® r�'« WŠU��
WO
?
³�M�« …—bI�« v
?
¼Ë ÆÆWOŁUF
?
³½ùUÐ ·dFðË
1
:
ε
…—u
?
� v� W
?
�UD�« ‚öÞ≈ v
?
KŽ U
?
� r�
?
ł `D��
ÆŸUFý≈
∫¢ÊU�e²�uÐ ≠ sHO²Ý¢ XÐUŁ ∫
σ
Æ©
¥≠
sHK�
≤≠
 «Ë
±∞
x
µ[∂∑®
Æ©sHK�® WIKD*« …—«d(« Wł—œ ∫
T
∫‰U‡‡‡¦� ≠
ÕU³B* 7�−M²�« qO²
?
� lDI� WŠU�� X½U� «–«
÷d
?
HÐË ÆÂÚ
≤∞∞∞ tð—«dŠ W
?
ł—œË ÆÆ
rÝ ∞[≤∂
ŸUFýù« WOL� w¼ UL� ÆÆ ∞[≥∑
WOŁUF³½ù« WLO� Ê√
ÆøÕU³B*« s� YF³M*«
∫q‡‡‡(« ≠
E =
εσ
T
4
E = 0.37x5.67x10
-8
x (2000 +273)
4
x 0.0026
= 0.37x5.67 x10
-8
x11.74x1012 x2.6x10
-3
= 492.7 watt
∫¢5¹Ë¢ Êu½U‡‡� ≠
v½U*_« ¡U¹eO
?
H�« r�UŽ nA²
?
�« ÆÆ ±∏π≥ ÂUŽ v�
∫vðü«ÆÆ
Wilhelm Wien
¢5¹Ë r�UNK¹Ë¢
ÂU�
?
ł_« VKž√ s� YF³M¹ È—«d(« ŸU
?
Fýù« Ê« ≠
Æ©≥® r�— qJý ≠ WOłu*« ‰«uÞ_« s� b¹bF�« bMŽ
UNð—«dŠ Wł—œ b¹eð v²�« ÂU�ł_« lOLł X½U� U*
¥µπ[∂∑≠ Ë√ ÂÚ
≤∑≥[±µ≠ Ë√ sHK
?
� d
?
H
??
� sŽ
ULKJ� ÆÆ¡«d
?
L(« X% WFý√ U
?
NM� YF³M¹ XON½d
?
N�
W
?
OL
?
� w�U
?
²�UÐ œ«“ r�
?
'« …—«dŠ W
?
ł—œ œ«“
ÊU� w�U
?
²�UÐË ÆÆtM� t¦F
?
³M*« ¡«dL(« X% W
?
Fý_«
”UO
?
I� Âb�²
?
�ð ¡«dL(« X% W
?
Fý_« «dO
?
�U�
W�d
?
Š sŽ " UM�«Ë ÂU�ł_« s� È—«d(« ÀU
?
F³½ù«
Ê√Ë W�Uš ÆÆÂU�ł_« Ác¼ qš«œ U¾¹e'«Ë «—c�«
ÆW
?
�d(« Ác¼ …œU¹eÐ œ«œe¹ È—«d
?
(« ÀUF
?
³½ù« «c¼
s� ŸuM�« «c¼ «b�²
?
Ýô WłU(« dNþ ÆÆUM¼ s�Ë
∫q¦� ÆÆ UIO³D²�« s� b¹bF�« w� «dO�UJ�«
Æoz«d(« qš«œ W½u�Ý d¦�_« s�U�_« b¹b% ≠
W¹dJ�F�« «bF*« UNO
?
� Q³�ð v²�« s�U�_« b¹b% ≠
Æ÷—_« X%
Æv{d*« sŽ nAJ�« ≠
b¹b% Ë È—«d
?
(« ‰eF�« —U
?
ON½≈ s�U
?
�√ WÝ«—œ ≠
UJ³
?
ý s� «“U
?
G�«Ë q
?
z«u
?
��« »d
?
�ð s�U
?
�√
qš«œ qz«u��« Èu²�� ”UO�Ë U½«e)«Ë dOÝ«u*«
W
??
O
?
JO½UJ
?
O*« ‰UDŽ_« s
?
Ž nAJ�«Ë U
?
½«e
??
Æa�« ÆÆÆ WOzUÐdNJ�«Ë
s� d³
?
�_« ¡e'« Ê« ≠
bMŽ YF
?
³M¹ ŸU
?
F
?
ýù«
ÆbŠ«Ë vłu� ‰uÞ
«c¼ »U�Š sJ1 t½« ≠
s
?
� v
?
łu*« ‰u
?
D
?
�«
Íc�«Ë ÆÆv�U²�«
Êu½UI�«
t
????????
O
?
KŽ o
?
K
?
Þ√
:
¢5¹Ë¢Êu½U�
λ
max
= 2897
µ
m/T (
o
K)
ÆÆoÐU�
?
�« ‰U¦*« v�Ë
d
?
³�_« ¡e
?
'« Ê√ błË
bMŽ YF³M¹ ŸUFýù« s�
∫vłu*« ‰uD�«
λ
max
= 2897 / 2273
=1.274
µ
m
Ác¼ W�UÞ W�öŽ sŽ U�√
v²�«Ë œœd
?
²�UÐ WF
?
ý_«
sJL
?
O� ‰u'U
?
Ð ”UIð
∫W�œUF*« s� UNÐU�Š
E = hf
∫YOŠ
h:Planck's Constant
= 6.626x10
-34
(Joule.Sec)
f:Frequency (Hz)
≠ sH
?
O²Ý¢ Êu
?
½U� ≠
∫ŸUFýû� ¢ÊU�e²�uÐ
E=
εσ
T
4
Êu½UI�« «c¼ Âb�²�¹