Page 36 - 112 Website

Basic HTML Version

È—«d‡‡(« `‡‡‡�*«
WOzUÐd?NJ�« «b‡F*«Ë U³O?�d²K�
abbasalmaz7@aol.com
d¹u
?
B
?
²�« `³
?
�√ ÆÆvL
?
KF�« Âb
?
I
?
²�« qC
?
HÐË
ZzU²½ vDF
?
¹ t½√ UL� ÆÆ«b
?
�²Ýô« qN
?
Ý È—«d(«
X׳�√Ë Æ…dO�¹ WHKJ²ÐË …b
?
�R�Ë WIO�œË WF¹dÝ
t³Að r−
?
(« …dOG� È—«d(« d¹uB
?
²�« «dO�U�
vDFðË ‰ULF²Ýô« WKNÝË WO
?
L�d�« u¹bOH�« «dO�U�
UNK
?
Fł U2 WO�U
?
Ž Õu{Ë W
?
ł—bÐ WF¹d
?
Ý «—u�
YOŠ ÆÆW
?
OzU�u�« W½UOB
?
�« ‰ULŽ√ v� Î
UO
?
F�«Ë Î
UÐuKÝ√
WOF
?
O³D�« dOž «d
?
OG²�« nA� «dO
?
�UJ�« ÁcN� sJ1
`O
?
²¹ U2 ÆÆ…œd
?
:« 5F�U
?
Ð U
?
N
?
²¹ƒ— sJ1 ô v²�«
v²�« WO�U³²
?
Ýô« «¡«dłù« –U�ð« W½UOB�« vÝbMN*
W�U
?
F
?
� WKO
?
ÝË v¼Ë ÆÆW½U
?
O
?
B�« nO�UJð s� b
?
%
v�≈ Ë√ …dýU³� öO
?
�uð È_ ÃU²%ô UNÐ ‚uŁu�
s� `³�√ –« ÆÆd¹uB²�« q³� v
?
zUÐdNJ�« —UO²�« qB�
WO
?
zUÐdNJ�« ö
?
O�u
?
²�«Ë «bF*« d¹u
?
Bð sJL*«
Hot
WMšU��« l{«u*« b
?
¹bײ� WO
?
JO½UJO*« «bF*«Ë
Æ «bF*« Ë√ U³O�d²�« v�
Points
Infrared
¡«d‡‡L(« X‡‡% WF‡‡ý_« ≠
◊UI
?
²�« vKŽ …—œU� W
?
¹dA³�« 5F
?
�« Ê√ ÆÆ·ËdF*«
Ê√ ô« ÆÆ©vzd*« ŸU
?
F
?
ýù«® vzd*« ¡uC
?
�« Ułu
?
sJ1 ô ©ŸU
?
F
?
ýù«®¡u
?
CK
?
� Èd
?
š√ ôUJý√ „UM¼
Î
«bł d
?
OG� ¡e‡‡ł Íu‡Ý Èd‡½ô s×M� ÆÆU
?
N²¹ƒ—
Electromagnetic
v�
?
OÞUMG�Ëd
?
²J�ù« nOD�« s�
rC
?
¹ Èc�« u¼Ë ≠ ©±® r�— q
?
Jý ≠
Spectrum
WF
?
ý_«Ë WO
?
−�HM³�« ‚u
?
� WFý_«Ë U
?
�Uł W
?
Fý√
WF
?
ý_« v�« W�U{ùUÐ ÆÆn¹ËËdJO*« WF
?
ý√Ë WOzd*«
Ác¼ 5Ð ‚dH�« dB×M¹Ë Æ
Radio Waves
W¹u¹œ«d�«
Ë√ U
??
N� vłu*« ‰u
?
D�« v� W
??
F
??
ý_« s� Ÿ«u½_«
œ«œe¹ ULMO
?
³� ÆUN²
?
�UÞË UNð—«dŠ W
?
ł—œË UN𫜜dð
W‡‡¹U‡‡‡�ËË s‡‡‡�√
5�Qð vKŽ È—«d(« d¹uB²�« UOłu�uMJð bŽU�ðË
Ê√ v²Š ÆÆU
?
NKLŽ —«dL
?
²Ý«Ë ¡UÐd
?
NJ�« UD×� ¡«œ√
«dO�U� X�b³²Ý« ×U)« v� ¡UÐdNJ�« o�«d� iFÐ
d¹u
?
Bð U
?
�uEM0 W�U
?
IM�« È—«d
?
(« d¹u
?
B
?
²�«
l� s�«e²�UÐ ≠ UN�öš s� r²¹ ÆÆWLz«œË W²ÐUŁ È—«dŠ
UD; …d
?
?
�*« W
?
³�«d*« ≠ W¹dðu
?
O
?
³L
?
� Z�«dÐ
ÁcN� W¹—«dŠ «dOOGð È√ b�d� ôu;«Ë ¡UÐdNJ�«
ÆWKL²×� ‰UDŽ√ W|√ lM* dJ³*« —«c½ù« ¡UDŽ≈Ë «bF*«
…—uD²� —UFA²Ý« …e
?
Nł√ U�uEM*« Ác¼ qLF²�ðË
ÆÆvL�— ‰UBð«Ë rJ% qzUÝËË ”U
?
O� UOłu�uMJðË
WF¹d��« WÐU
?
−²Ýô«Ë ·UA²
?
�«Ë l�]
ð vKŽ bŽU�ð
W½U
?
O
?
B�« WHK
?
Jð iHš v
?
�U²�UÐË ÆÆq
?
�UA
?
� È_
ÆÃU²½ù« bI�Ë —UO²�« ŸUDI½«Ë WKL²;« ‰UDŽ_«Ë
ôu×0 X¹e�« »d�ð ÈœR¹ ÆƉU¦*« qO³Ý vKF�
‰e
?
F�« —U
?
O
?
N½≈ Ë√
Power Transformers
…—b
?
I�«
ÈœR¹ Èc�« ‰u
?
;« …—«dŠ ŸUHð—« v�≈ U
?
N� vKš«b�«
W
?
�uEM� błu
?
ðô Î
U³�U
?
žË ÆÆqL
?
F�« sŽ tH
?
�uð v�≈
?
� q�U
?
A*« Ác¼ w�ö
?
²� W¹—«d
?
Š —«c½≈Ë nA
?
WK�KÝ v�≈ WOŽdH�« WD;« qDŽ ÈœR¹ b�Ë ÆUNŁËbŠ
PAM*« qDFð UN
?
²−O²½ ÊuJð W
?
FÐU²²*« ‰UDŽ_« s�
UJ³
?
ýË 5�Q
?
²�« U�uEM
?
�Ë W¹—U−
?
²�«Ë W
?
OJM³�«
—Ëd*« W�dŠ v� v�ü« rJ×
?
²�« U�uEM�Ë ‰UBðô«
WL�{ WO�U� dzU�š ÀËbŠ v�U²�UÐË ÆÆp�– dOžË ÆÆ
o�«d*« Ác¼ qOGAð …œUŽ≈ v� WO
?
�U{≈ WHKJð Î
U½UOŠ√Ë
ÆÈdš√ …d�
sJL*« s
?
� `³
?
�√ ÆÆh
?
×
?
H�« «c
?
¼ o¹dÞ sŽË
∫WOðü« q�UA*« oOŁuðË b¹b%
Æoz«d×K� W³³�*« WOzUÐdNJ�« ‰UDŽ_« ≠
ÆUNF¹“uð …œUŽ≈ vKŽ …Ó
ŽUÓ
�Ô
*«Ë ÆƉULŠ_« …œU¹“ ≠
ÃU²% v²�«
Circuit Breakers
WOzUÐdNJ�« lÞ«uI�« ≠
ÆÈ—u� ‰«b³²Ý« v�≈
¡«eł_« wKŽ ·dF²�« Ë√ W�“UF�« …œU*« —UON½« Íb� ≠
ƉeF�« v�≈ ÃU²% v²�«
jz«u
?
(« s� ¡«uN�« »d
?
�ð Ë√ È—«d
?
(« bI
?
H�« ≠
v� c
?
�«uM�« Ë√ »«u
?
Ð_«Ë U
?
O
?
{—_«Ë nI
?
Ý_«Ë
Æ¡«uN�« nOOJð U�uEM�
ÆnOOJ²�« …eNł√ ¡«u¼ jž«u{ v� V¹d�²�« ≠
s� " UM�« U
?
�d;« …—«d
?
Š v� bz«e�« ŸU
?
Hð—ù« ≠
Coupling
W½—U
?
I�« Ë√ W
?
OzUÐd
?
NJ�« U
?
HK*« nKð
W�U
?
?
Ý« ÂbŽ Ë√ WOJO½UJO*« ‰U
?
LŠ_«Ë U
?
�d;«
.Misalignment
qL(« —u×� l� „d;« —u×�
q�«d
?
²�
Contact Loose
b
?
O
?
'« d
?
O
?
ž j‡Ðd�« ≠
qO�u²�«