Page 31 - 112 Website

Basic HTML Version

www. kah r abaa r ab i a . com
W³¹dI�« Èdš_« WO½b
?
F*« ÂU�ł_« jЗ vKŽ …ËöŽ
ÂbŽ p�– sL
?
C¹ YOŠ ÆÆ÷—_UÐ ¡q*« W
?
IDM� s�
…ËöŽ V−¹ ÆÂU
?
�ł_« pKð 5Ð b
?
Nł ‚d
?
� œułË
qš«œ qzU
???
�K� w�UJ
?
�« X�u�« ¡UDŽ≈ ÆÆp
?
�– vKŽ
sŽ p�–Ë ÆÆ UM×
?
A�« ¡U
?
šd²
?
Ýô ¡uKL*« ¡U
?
Žu�«
i¹—Qð WÐd
?
Š «b�
?
²Ý«Ë ŸU
?
I�« s� ¡q*« o¹dÞ
ÆW{—R*« ¡q*« W¼u�Ë qzU��« w�
Ground Lance
¡q� W
?
OKL
?
Ž V
?
ŠU
?
Bð Ê√ r²
?
;« s� ÊU
?
� «–≈ ≠
t½S� ÆÆqzU��« «“«e²¼« ‰“UF�« ¡UŽu�« qš«œ qzU��«
t
?
OKŽ UM×
?
A�« r�«dðË b�uð l�u
?
²*« s� `³
?
pKð q¦
??
� w� V−¹ Æ…d
?
O
?
Dš W
?
O�U
??
Ž ôb
?
F0
w½b
?
F
?
� i¹—Qð œËd
?
²J�« «b
?
�²
?
Ý« ÆÆ ôU
?
¡UMŁ√ qzU��« œu
?
�u�« qš«œ dL
?
G¹ ÷—_UÐ q�u�
…—U³Ž œËd
?
²J�ô« «c¼ ÊuJ¹ Ê√ sJ1Ë Æ¡q*« WOKLŽ
ÆÆp�c� V−¹Ë Æw½bF� pKÝ Ë√ W
?
O½bF� WÐu³½√ sŽ
iHš l� …bł«u²*« WO½bF*« ¡«eł_« lOLł i¹—Qð
bMŽ W
?
�UšË ÆÆWMJ2 W
?
LO
?
� q�√ v�≈ ¡q*« ‰bF
?
œËd²J�« l{Ë —«dL²
?
Ý« l� qzU�K� `ýd� œułË
≥∞ sŽ qIð ô …b* qzU
?
��« w� Î
«—uLG
?
� i¹—Q²�«
p�– Íd�
?
¹Ë ÆqzU��« ¡q� WO
?
KLŽ ÂU9≈ bFÐ W
?
O½UŁ
sŽ WOzUÐdNJ�« t²
?
OKO�uð qIð qzUÝ œu�Ë Í√ vKŽ
œu�Ë Í√ œU
?
FÐ≈ V−¹ UL� Æd
?
²�ØeML
?
OÝuJOÐ µ∞
…—«d
?
Š Wł—œ w
?
� ‰UF
?
²
?
ýö� qÐU
?
� dš¬ qzU
?
Ý
œułË VM& l� ÆÆ¡q*« W
?
IDM� sŽ jO;« jÝu�«
UM×
?
A�« qL
?
( 5KÐU
?
� 5{—R
?
� dO
?
ž œ«d
?
�√
Æ¡q*« WIDM� ‰uŠ WOzUÐdNJ�«
Powder Containers
WO¼UM²� U¾¹e'«Ë oOŠU�*« qI½ UOKLŽ ÍœRð
sŽ Í—U−� Ë√ VOÐU½√ ‰öš W
?
³KB�« œ«uLK� dGB�«
o¹dÞ sŽ Ë√ ◊u
?
G
?
C*« ¡«u
?
N�UÐ U
?
N
?
F
?
�œ o¹dÞ
UM×
??
A�« r�«d
?
ðË b�uð v�≈ ÆÆÍœU
??
F�« ‚ôe½ô«
ULK� …d¼UE
?
�« pK𠜫œeðË ÆUNOKŽ W
?
OJOðU²
?
ÝËdNJ�«
YOŠ ÆÆU
?
NJ¹d% w� qL
?
F²�*« ¡«u
?
N�« jG{ œ«“
sŽ U¾
?
¹e'« bŽU
?
³ð ‰bF
?
� …œU¹“ v�≈ p�– ÍœR¹
U¾¹e'« Ë√ oOŠU�*« pK
?
ð qšbð U�bMŽË ÆUNCFÐ
ÆÆW¹ËU
?
(« qš«œ W
?
OzUÐd
?
NJ�« UM×
?
A�UÐ WKL
?
5ÐË UNMOÐ wzUÐdN� m¹dHð ÀËb
?
Š ‰UL²Š« `³B¹
w� W
?
OKLF�« …—u
?
Dš sLJðË ÆÎ
«œ—«Ë W¹ËU(« —«b
?
ł
WO
?
�U� ÊuJð b� ‰U
?
Fý≈ W�UÞ m¹d
?
H²�« «c¼ —U³
?
²Ž«
œu�Ë ´ ¡«u
?
¼® d−
?
H²� Í“U
?
ž jÝË Í√ ‰U
?
Fýù
w� Î
«bł«u
?
²� ÊuJ¹ ©VN
?
²K� qzUÝ —U
?
�Ð Ë√ Í“Už
W�uL;« …dOGB�« W
?
OŽË_« ¡q� UOKLŽ tÐUA²ð
pKð l� U
?
Nð—uDš —œU
?
B� w� qzU
?
��« œu
?
�u�UÐ
r−(« dÓ
G
?
� Ê√ ô≈ ÆÆ…dO³J�« U½«e�K� W
?
³ŠUB*«
s� qKI¹ œu
?
�u
?
�« »U
?
O
?
�½« ‰b
?
F
?
� ÷U
?
H
?
�½«Ë
s�Ë Æ UOKLF�« pKð dÞU�� lM* W�“ö�« UÞUO²Šô«
W
?
LE½_« w� ‰Ë«b²�«Ë ¡q
?
*« UOKL
?
Ž Ê√ ÆÆkŠö*«
q¦9
_
—u
?
³M� s� ¡UŽË ¡q� q¦
?
_
W
?
Šu²
?
H*«
w²�«Ë WIKG*« U�uEM*« «b�
?
²Ý« s� d³�√ …—uDš
∫WO�U²�« UÞUO²Šô« –U�ð« UNO� wHJ¹
W¼u� jЗ ÆÆWO½bF
?
� WOŽË√ ¡q� W�UŠ w� V−¹ ≠±
Æ¡UŽu�« Wײ
?
� W�U×Ð Î
UOzUÐdN� W
?
O½bF*« ¡q*« WÐu³½√
¡q*« WÐu
?
³½√ 5Ð wzUÐd
?
NJ�« jÐd�« p�c
?
� kŠö¹Ë
qLF²�� dš¬ w½bF� r�ł Í√ 5ÐË ¡UŽu�« W�UŠË
ÆÆWO½b
?
F*« ”UOI�« «b
?
F�Ë W
?
O½bF*« ŸUL
?
�_« q¦�
WE( bMŽ —dý Í√ ÀËbŠ ÂbŽ sLC¹ Íc�« d�_«
r�— qJA�« `{u¹ Æt¾K� ¡UMŁ√ p�c
?
�Ë ÆÆ¡UŽu�« `²�
ÆÕdA�« «c¼ ©µ®
WłU(« ÂbŽ v�≈ ©
NFPA 77
® WH�«u*« —Uý√ ≠≤
p�–Ë ¡U
?
Žu�« ŸU
?
� v�≈ W
?
Ðu
?
³½_« W¼u
?
� iH
?
)
≤∞∏® Êu�U
?
ł µµ v²Š ÂU
?
?
Š_« «– WO
?
ŽËú�
Æp�– WOKLF�« UÝ—UL*« X²³Ł√ YOŠ ÆÆ©d²�
Î
UOzUÐdN
?
� ¡uKL*« ¡UŽu�«Ë ¡q*« Ê«eš jЗ V−¹ ≠≥
W¼u� jЗ —cFð «–≈ U� W�UŠ w� jЗ pKÝ WDÝ«uÐ
p�–Ë ÆÆw½bF*« ¡q*« WÐu³½√ W¼u� l� ¡U
?
Žu�« Wײ�
Æ©µ® r�— qJA�UÐ `{u� u¼ UL�
¡q� bMŽ UÞUO²Š« Í√ –U
?
�ðô WłUŠ błuð ô ≠¥
…œU� s� W
?
ŽuMB� W
?
OŽË√ Í√ Ë√ WO
?
łUł“ W
?
OŽË√
±π® Êu�Uł µ ¡UŽu�« r−Š ÊU� «–≈ Î
UOzUÐdN� W�“UŽ
ÆÆp�– sŽ ¡U
?
Žu�« r−
?
Š œ«“ «–≈ U
?
�√ Æq�√ Ë√ ©d
?
²�
∫w�U²�« …UŽ«d� V−O�
WKÐU
?
� qz«u
?
Ý ‰Ë«bðË ¡q� U
?
OKL
?
Ž d
?
³
?
²
?
Fð ≠
ÕË«d²¹ W�“U
?
Ž WOJO²
?
ÝöÐ WOŽË√ qš«œ ‰UF
?
²ýö�
s� ©d²� ≤≤∑ ≠ ±π® Êu�Uł ∂∞ ≠ µ 5Ð U
?
NL−Š
qzU
?
��« œu�u�« ÊU
?
� Ê≈Ë v²
?
Š …dD)« UOKL
?
F�«
WOKLŽ ¡UM
?
Ł√ WOzUÐdNJ�« UM×A�« b�u
?
²ðË ÆÎ
ö�u�
U
?
�d
?
(« V³
?
�Ð Ë√ qzU
?
��« dŁUMð V³
?
�Ð ¡q*«
qš«œ qzU
?
��« —Ëd� V³
?
�Ð Ë√ qzU
?
�K� WO
?
�«Ëb�«
œb
?
F�« w� ©±® r�— qJA�« lł«— ≠
Filter
`ýd�
qzU
?
��« `DÝ u×½ UM×
?
A�« pKð t−
?
²ð ≠ ±±∞
÷—_« sŽ W�ËeF*« WK�u*« ÂU�ł_« u×½ Ë√ d(«
—cM¹ U2 U¼œuNł ŸU
?
Hð—« W³³�� ÆÆU
?
NOKŽ r�«d²ðË
iFÐ w� kŠö
?
¹Ë ÆwzUÐd
?
N
?
� m¹d
??
Hð ÀËb
?
×Ð
“«e²¼« V³�Ð UM×A�« pKð b�uð WO½UJ�≈ ÆÆqz«u��«
U
?
H
?
�«u*« lO
?
Lł w
?
�uðË ÆtKI½ ¡UMŁ√ qzU
?
��«
…œu
?
łu*« WO½b
?
F*« ¡«eł_« lO
?
Lł jЗ …—Ëd
?
ÆÆ÷—_UÐ ¡uKL*« ¡UŽu�«Ë ¡q*« Ê«eš s� q� qš«œ
œułË W�UŠ w� Î
UC¹√ «c¼ Àb×¹ b�Ë ÆqLF�« WIDM�
d¹bI²�Ë Æ¡«uN�« w� WI�UŽ —U
?
−H½ö� WKÐU� oOŠU��
©µ® r�— ‰Ëb
?
'« v�≈ lłd½ WOKL
?
F�« Ác¼ …—uDš
Ê√ b−M� ÆÆ¢WOÐdF�« ¡UÐdNJ�«¢ s� ©±±∞® œbF�« w�
‰UFý≈ W�UÞ v�≈ ÃU²×¹ W³KB�« œ«u*« s� dO¦� —U³ž
W�UŠ w� U�√ Æ©‰uł wKK� ≤µ® “ËU
?
−²ð ô ÍdG�
pKð ÊS
?
� ÆÆ…d�Ð_«Ë «“UG�« s� v
?
LEF�« WO³
?
�UG�«
`{u� u
?
¼ UL� b
?
Š«Ë ‰uł wKK� sŽ qIð W
?
�UD�«
?
³Ł√ b
?
�Ë Æœb
?
F�« f
?
H½ s� ©¥® r�— ‰Ëb
?
'UÐ
∫WOðü« ozUI(« UEŠö*«Ë …d³)«
WOzUÐdNJ�« UM×A�« b�uð s� dÞU�� błuð ô ≠±
≤∞∞ sŽ …œU*« U
?
¾¹e
?
ł dD� œ«“ «–≈ U
?
NL
?
�«dðË
Î
UO³�½ dO³J�« U¾¹e'« r−Š lM1 YOŠ Æd²�ËdJO�
‰Ëb'« p�– b
?
�R¹Ë ƉUF²
?
ýö� qÐU� —U
?
³ž ÊuJð
¡UÐd
???
N
?
J�«¢ s� ©±±∞® œb
???
F�« w
?
� ©∂® r�—
‰U
?
F
?
ý≈ W�UÞ q�√ Ê√ `
?
C²¹ Y
?
OŠ ÆÆ¢W
?
OÐd
?
F�«
wKK� µ∞ ÍËU�ð d
?
²�ËdJO� ±∏∞ ÁdD� rO
?
�−K�
dDI� ‰uł wKK� ≤µ∞ v�≈ WLOI�« pKð b¹eðË ÆƉuł
Æd²�ËdJO� ≥µµ
XKL²ý« «–≈ WOJOðU²Ýô« ¡UÐdNJ�« …—uDš œ«œeð ≠≤
s� jOKš v
?
KŽ ¡q*«Ë ‰Ë«b
?
²�«Ë qIM�« U
??
OKL
?
Ž
V−¹Ë ÆWLŽU
?
½ oOŠU��Ë Î
UO
?
³�½ …dO³
?
� U¾¹eł
ÆW�bÐ …—uD)« pKð d¹bIðË —c(«
5Ð wJOðU²ÝËdN� m¹dHð Àb×¹ Ê√ sJL*« s� ≠≥
¡q� WI
?
DM� ‰uŠ s¹b
?
ł«u²*« œ«d
?
�_«Ë U¹ËU(«
Ë√ o¹d
?
(« dÞU
?
�� tM
?
Ž V³�
?
²¹ U2 ÆÆW¹ËU
?
ÆWOzUÐdNJ�« U�bB�«
WOJOðU²Ýô« ¡UÐdNJ�« …d¼Uþ dÞU�� VM& sJ1
ÆÆoO
?
ŠU
?
�*« U¹ËU
?
Š ¡q�Ë ‰Ë«bð U
?
OKL
?
Ž w�
`zUBM
?
Ð …œUH²
?
Ýô« l� WOðü« «œU
?
ý—ù« ŸU³ðUÐ
∫‰U:« «c¼ w� ¡«d³)«
Í—U
???
:«Ë VOÐU
?
½_«Ë U¹ËU
??
(« i
?
¹—Qð ≠±
ÆqLF�« WIDM� w� …bł«u²*« WO½bF*« WOŽË_«Ë
vKŽ ‰uB×K� i¹—Q²�« W
?
OKLFÐ ¡UH²�ô« sJ1 ≠≤
VFJ� d²� ∂µ WFÝ v²Š U¹ËU×K� W³ÝUM� W¹ULŠ
q�√ Í– ‰U
?
?
ýö� qÐU
?
� jOKš œułË W�U
?
Š w�
Ɖuł wKK� ≤µ s� vKŽ√ ‰UFý≈ W�UÞ
s� »dI�U
?
Ð s¹bł«u²*« œ«d
?
�_« i¹—Qð V−¹ ≠≥
—U³
?
ž —UA
?
²½ô ‰UL²
?
Š« „UM¼ ÊU� «–≈ ¡q*« W
?
OKLŽ
W�UÞ q�√ X½U� «–≈ p�–Ë ÆÆœ«d
?
�_« ‰uŠ ‚u×�*«
Ɖuł wKK� ±∞∞ “ËU−²ð ô ‚u×�*« «cN� ‰UFý≈
W�UŠ w� WO�U{≈ W
?
OzU�Ë «¡«dł≈ –U�ð« V−¹ ≠¥
‰UFý≈ W�UÞ q�√ WLO
?
IÐ d−H²� Í“Už jÝË œułË
«¡«d
?
łù« pKð sLC
?
²ð Ɖu
?
ł wKK� ≤µ s� q�√
qš«œ UM×
??
A�« r�«dðË b�u
?
ð ‰b
?
F
?
� i
?
H
?
š
s¹Qð lM* WLzö
?
� WI¹dÞ Í√ «b�²
?
ÝUÐ ‚u×�*«
ÆÆwJOðU²Ýô« wzU
?
ÐdNJ�« ‰œUF*« «b�²
?
ÝU� ¡«uN�«
lM* W³
?
ÝUM� WKOÝË Í√ «b
?
�²Ý« v�≈ W
?
�U{ùUÐ
Ë√ …bO'« W¹u
?
N²�« Ë√ ¡«uN�« qOL�ð q¦
?
� —U−H½ô«
ÆW³ÝUM� Èdš√ WI¹dÞ Í√