Page 30 - 112 Website

Basic HTML Version

ÆVÝUM�Ë bOł W¹d�� W¹uNð ÂUE½ «b�²Ý« ≠¥
W
?
�ö
?
��« ¡«d
?
³
?
š b
??
Š√ …—U
?
A
?
²
?
Ý« vŽ«d¹Ë
W¹uN
?
²�« Ÿu½ b¹bײ� ÊQA�« «c¼ w� W
?
OzUÐdNJ�«
ô v²
?
Š ÆÆ©W³
?
�UÝ W¹u
?
Nð Ë√ W
?
³łu
?
� W¹u
?
Nð®
dÞU
?
?
� qI½ w� W
?
¾ÞU
?
)« W¹uN
?
²�« V³
?
?
²ð
Î
ö�√ W
?
HMB� dO
?
ž Èdš√ WIDM� v�≈ ‰U
?
Fýù«
Æ…dDš WIDML�
qLFð w²�« W�ËdF*« s¹Q²�« …e
?
Nł√ «b�²Ý« ≠µ
jA*« q¦� ÆÆW
?
OzUÐdNJ�« UM×A�« W�œU
?
F� vKŽ
lA*« ‰œUF*«Ë wzUÐdNJ�« ‰œU
?
F*«Ë wJOðU²Ýô«
Æ©oÐU��« œbF�« lł«—®
sJ1 ÆÆWÐuÞd�UÐ b�Hð ô w²�« UŽUMB�« w� ≠∂
Ë√ •µ∞ v�≈ qLF�« l�u� w
?
� WÐuÞd�« W³�½ l�—
UM×A�« r�«dð lM� vKŽ «c¼ qL
?
F¹ YOŠ ÆÆvKŽ√
Steam
—U�³�« UŁUH½ VM& vŽ«d¹Ë ÆWOzUÐdNJ�«
UN²L¼U�� ‰UL²Šô Î
UFM� VOÞd²�« UOKLŽ w�
Jet
«c¼ WÝ«—œ V−¹Ë ÆWOzUÐdNJ�« UM×A�« bO�uð w�
Æp�– …—ËdC�« XC²�« «–≈ Î
«bOł Ÿu{u*«
UOKLŽ w� …b¹bA�« WDO
?
(«Ë —c(« …UŽ«d� ≠∑
vKŽ W¹u
?
²
?
;« W
?
O
?
ŽË_« ‰Ë«b
?
ðË s¹e
?
�ðË qI½
—U³
?
Š√ q¦� ÆÆ—U
?
−H½ö� W
?
OKÐUI�« …b¹b
?
ý qz«uÝ
ÊuJð Ê√ V−¹ YO
?
Š W
?
³¹c*« qO�U
?
;«Ë WŽU
?
³D�«
¡q*« U
?
OKL
?
Ž ¡«d
?
ł≈ V−¹ U
?
L� Î
U
?
Lz«œ W
?
IKG
?
lł«— ≠ W
?
IKG� U
?
�uEM� ‰ö
?
š s� m¹dH
?
²�«Ë
ÆoÐU��« œbF�« w� ©π® qJA�«
ÂU�
?
ł_« lOL
?
ł jÐ—Ë i¹—Qð s� b
?
�Q²�« ≠±
ÆnOEM²�« WIDM� w� …œułu*« WK�u*«
WIDM� w� s¹b
?
ł«u²*« œ«d�_« Ê√ s� b
?
�Q²�« ≠≤
?
�Ð ÆƉUF
?
ýû� —b
?
B� Í√ ÊuK¦1 ô qL
?
F�«
rN
?
�Ðö
?
� vKŽ W
?
OzUÐd
?
NJ
?
�« UM×
?
A�« r�«dð
ÆÆ…—u
?
�c*« W
?
H
?
�«u*« w�uðË ÆrN
?
�U
?
?
ł√Ë
W
?
��ö* ÷d
?
F*« h�
?
A�« i¹—Qð …—Ëd
?
W
?
�UÞ WL
?
O� Í– ‰U
?
?
ýö� qÐU
?
� qzUÝ —U
?
�Ð
ô
Minimum Ignition Energy
Íd
?
G� ‰U
?
Fý≈
ÆÆp�– oOI
?
% sJ1Ë Æ‰uł wKK� ±∞∞ sŽ b¹eð
d
?
Ož …œU
?
� s� ŸuMB� ¡«c
?
Š ¡«bð—« o¹dÞ sŽ
WO{—√ «b
?
�²Ý« Ë√ ÆÆ
Antistatic
s×AK
?
� WKÐU�
œb
?
F�« lł«—® W
?
OJOðU
?
²Ýô« ¡UÐd
?
NJK� …œU
?
C
?
¡«c(« ‰«b
?
³²ÝUÐ ÆÆWH
?
�«u*« w�uðË Æ©oÐU��«
U−
?
O� ±∞∞ sŽ W
?
�ËUI*« œ«“ «–≈ W
?
O{—_« Ë√
ÆÂË√ „ µ∞ sŽ XCH�½« Ë√ ÂË√
«– œ«u*« b
??
ł«uð d
??
OŁQ
?
ð W
??
Ý«—œ V−¹ ≠≥
œ«u*« q¦
?
� W
?
O
?
�U
?
F�« W
?
OzUÐd
?
NJ
?
�« W
?
O
?
�ËU
?
I*«
UM×A�« r�«dðË b�uð …d¼Uþ vKŽ ÆÆWOJO²Ýö³�«
w� œ«u*« pKð q¦
?
� b
?
łu
?
ð YO
?
Š ÆÆW
?
OzUÐd
?
NJ�«
U½uJ� iFÐ w� Ë√ ÆÆnOEM²�« …e
?
Nł√ U½uJ�
«c¼ WO
?
L¼√Ë W�b� Î
«dE½Ë ÆÎ
U½U
?
OŠ√ t�
?
H½ Ê«e)«
s� b¹e0 t
??
O�≈ Ÿu
?
łd�« sJL
?
O
??
� ÆÆŸu
?
{u*«
BS
® WH�«u*« s� …dýUF�« …d
?
IH�« w� qOBH²�«
Æ©
5958: Part 1
¡UMŁ√ V×��«Ë ”U
?
OI�« UO
?
KLŽ VM& V−¹ ≠¥
Æ¡U*UÐ nOEM²�« ¡«dł≈
Íu²
?
×¹ ô U½«e)« s� ŸuM�« «c
?
¼ Ê√ U½d�–
lO
?
L
?
ł ŸU
?
³ð« V−
?
¹ t½√ ô≈ ÆÆÍ“U
?
ž ⁄«d
?
� vKŽ
⁄«d
?
H�« «– U½«e)U
?
Ð W�U
?
)« UÞU
?
?
Šô«
¡UMŁ√ w�UD�« nI��« «– U½«e
?
)« vKŽ Í“UG�«
uH
?
ÞË Î
U�U9 tzö
?
²�« v²
?
ŠË Ê«e)« ¡q� …d
?
²�
ÂbŽ s� b�Q²�«Ë Î
U�U9 qzU��« `DÝ vKŽ nI��«
UM¼ dOA½ Ê√ ÆÆbOH*« s�Ë ÆÍ“Už ⁄«d� Í√ œułË
d
?
¦�√ U½«e
?
)« s� ŸuM�« «c¼ Ê√ ržd�UÐ t½√ v�≈
s� ≠ Í“U
?
G�« ⁄«d
?
H�« «– U½«e
?
)« s� Î
U½U
?
�√
W
?
OzUÐd
?
NJ�« U
?
?
A�« dÞU
?
?
� dE½ W
?
N
?
łË
dÞU
?
?
� s� t
?
²
?
ŽUM
?
� Ê√ ô≈ ≠ W
?
OJOðU
?
²
?
Ýô«
«– U½«e)« s� d
?
O¦JÐ q�√ WO�d
?
³�« oŽ«uB�«
W¹U
?
LŠ qzU
?
ÝË v�≈ ÃU
?
²×
?
¹Ë ÆÆÍ“UG�« ⁄«d
?
H�«
ÆWO�d³�« oŽ«uB�« s� W�Uš
UMŠU
?
A�« vKŽ W
?
OzUÐdNJ�« U
?
M×A�« b�u
?
²ð
Ãd
?
Šbð o¹dÞ sŽ U�≈ ÆÆœu
?
�Ë U½«e) WK�U
?
ÆÆŸ—UA�« W
?
O{—√ vKŽ W�“UF�« WOÞUD*« ö
?
−F�«
s� b
?
×K�Ë Æm¹d
?
H
?
²�«Ë ¡q*« U
?
OKL
?
Ž bMŽ U
?
�≈Ë
UÞU
?
?
Šô« ŸU³
?
ð« V−¹ ÆÆ…d¼UE�« Ác¼ …—uDš
∫WO�U²�«
Ê«eš 5Ð b
?
O'« wzUÐd
?
NJ�« jÐd�« s� b
?
�Q²�« ≠
W¼u� `
?
²� q³� W
?
{—R*« ¡q*« WÐu³½√Ë WM
?
ŠUA�«
jš ¡«eł√ lOLł Ê√ s� ÆÆb�Q²�« V−¹ UL� ÆÊ«e)«
`²� q³� UNCF³Ð Î
UOzUÐdN� WKB²� œu�u�UÐ W¹cG²�«
Æ©≥® qJAÐ 5³*« u×M�« vKŽ Ê«e)« ¡UDž
W¼u� oKž bFÐ ô≈ wzU
?
ÐdNJ�« jÐd�« W�«“≈ ÂbŽ ≠
Æt¾K� ÂU9≈ bFÐ Î
U�U9 Ê«e)«
Printing, Coating, and Impregnating
fLG�«Ë s¹uK²�«Ë WžU³
?
B�« UŽUM� „d²Að
?
� WKzUÝ q
?
O�U×
?
� l{Ë sL
?
C²ð U
?
N½√ w�
vKŽ ◊U
?
D*« U
??
³
??
�d
??
�Ë gO½—u
?
�«Ë ¡öD�«
œ«u*« s� d
?
?
�Ë œuK'«Ë ‚—u�«Ë Ułu
?
�M*«
W
?
OŽUM� ‚dÞ Â«b
?
?
²ÝUÐ p�– r²¹Ë ÆÈd
?
š_«
qIM�« U
?
OKLŽ w� qO�«—b
?
�« Âb�²
?
�ð WHK²
?
��
—UO²š« bL²F¹ YO
?
Š ÆÆp�– dOžË o¦³�«Ë dBF�«Ë
U
?
NL¼√ ÆÆ…b¹b
?
Ž q�«uŽ vKŽ W
?
³ÝUM*« W
?
I¹dD�«
pLÝË tð—«dŠ Wł—œË Âb�²�*« qzU��« WłËe�
ÆW�b�²�*« W�ü« Ÿu½Ë ÆÆWŽdÝË ÆÆW�UC*« …œU*«
r�«dðË b
?
�uð ÆÆ U
??
O
?
KL
??
F
?
�« pKð sŽ Z
?
²M¹Ë
vKŽ Î
«dO³� Î
«dDš q¦1 U
?
2 WOzUÐdNJ�« UM×A�«
v�≈ W�U{ùUÐ ÆÆtK
?
L�QÐ l�u*«Ë ôü«Ë œ«d�_«
…bý lłdðË ÆZ²M*« …œu
?
ł vKŽ TO��« d
?
OŁQ²�«
Ê√ v�≈ ÆÆ U
??
ŽUM
?
B�« pKð q¦
??
� w
?
� …—uD)«
…b¹bý œ«u
?
� w¼ W�b�
?
²�*« WKzU
?
��« qO�U;«
‰UF
?
ýù« W�UÞ Ê√ vM
?
F0 ÆƉUF²
?
ýö� WOK
?
ÐUI�«
Ê√ qL²
?
;« s� `³B¹ YO
?
×Ð …dOG
?
� W�“ö�«
wzUÐdNJ�« m¹dH²K� W
?
³ŠUB*« W�UD�« p�c� wHJ¹
…d¼Uþ V³
?
�Рb
?
N'« ‚d
?
� ŸU
?
Hð—« sŽ " UM�«
w� qLF�« oÞUM� nMBðË ÆWOJOðU²Ýô« ¡UÐdNJ�«
W
?
�ö
?
��« nO
?
MB
?
²� Î
U
?
F
?
³ð ÆÆ U
?
ŽU
?
MB�« pKð
Zone 1 or zone
® 5²ID
?
M� ÈbŠSÐ WOzU
?
ÐdNJ�«
…—uDš Èb* Î
U
?
F³ð ©
0
W�UÞË WKLF²�*« œ«u*«
5³¹ ÆW�“ö�« ‰UFýù«
W�¬ ©¥® r
?
�— qJ
?
A�«
w� qL
?
?
�ð W
?
OD/
U
??
łu
?
�M
?
*« s¹uKð
YOŠ ÆÆU
?
NOKŽ l³D�«Ë
qO
?
�«—œ Âb
??
?
²
?
�ð
p¹d
??
×
???
²� «—UÞË
¡UMŁ√ Ułu�M*« qI½Ë
s¹uK
?
²�« U
??
OK
?
L
??
Ž
w�uðË ÆW
??
ŽU
?
³D�«Ë
©
NFPA 77
® WH�«u*«
lM
?
* wðü« …U
???
Ž«d0
…d¼U
?
þ dÞU
???
???
WOJOðU
?
²Ýô« ¡UÐdNJ�«
p
?
Kð q
?
¦
??????
� w
?
∫ UŽUMB�«
qO�«—œ «b
?
�²Ý« ≠±
œ«u
???
� s
?
� «—UÞË
ÊUJ�ù« —bI
?
Ð WK�u�
r
?
�«dð V
?
M−
?????
²
?
WOzUÐd
?
NJ�« UM×A�«
ÆWFHðd� ôbF0
W¹c
????
Š√ ¡«bð—« ≠≤
œ«u
?
� s� W
?
ŽuMB
?
r�«d
?
²� WKÐU
?
� d
?
O
?
ž
ÆWOzUÐdNJ�« UM×A�«
vK
?
Ž qL
?????
F�« ≠≥
WKÐU
?
� d
?
Ož W
?
O
?
{—√
wzUÐd
?
NJ
?
�« s×
?
AK�
Î
U
?
OzUÐdN
?
� WKB²
?
�Ë
Æ÷—_UÐ