Page 29 - 112 Website

Basic HTML Version

s� dO
?
¦JÐ q�√ Ê«e)« qš«œ wzUÐdNJ�« m¹d
?
H²�«
¡«uN�« w
?
� m¹dH²
?
�« «c¼ À«bŠù »uKD*« b
?
N'«
⁄«d
?
H�« Ê√ v
?
�≈ ÆÆp�– lłd¹Ë ÆW
?
�U
?
?
*« fHM�
qzU��« —U�Ð vKŽ Íu
?
²×¹ Ê«e)« qš«œ Í“UG�«
r�«dðË b�uð ‰b
?
F
?
�Ë …—uDš b
?
?
Fð Æs¹Q
?
²*«
UN�U
?
Hž≈ ÂbŽ V−¹ …b¹bŽ q�«u
?
Ž vKŽ UM×A�«
ÆÆ…d¼UE�« pKð W
?
Ý«—œ bMŽ —U³²
?
Žô« w� U¼cš√Ë
∫w¼Ë
…d¼UE�« b¹eð ∫qzU�K� WOzUÐd
?
NJ�« WOKO�u²�« ≠ √
ÆWOzUÐdNJ�« WOKO�u²�« ÷UH�½UÐ
VÝUM²ð ∫qzU
?
��« ÊU¹dÝ ‰b
?
F�Ë W
?
ŽdÝ ≠ »
Æ UM×A�« r�«dðË b�uð ‰bF� l� Î
U¹œdÞ
œu
??
łË ÍœR¹ ∫
Contaminants
UŁuK*« ≠ ‡ł
…œU¹“ v�≈ ÆÆqzU��« qš«œ WŁuK*«Ë W
?
³¹dG�« œ«u*«
WK¦�√ s�Ë ÆWM�U
?
��« WOzUÐdNJ�« UM×
?
A�« bO�uð
UOKLŽ " «u½Ë ¡U*«Ë W³¹dG�« œ«u*« ÆÆ UŁuK*« pKð
Ë√ qzU��« ‰Ë«bðË W�dŠ ¡U
?
MŁ√ …b�u²*« …b��_«
Î
«bł WKO
?
¾{ UO
?
L� œułË ÍœR¹ Æt
?
M¹e�ð ¡UMŁ√
W
?
O½uЗU�Ë—b
?
ON�« œ«u*« Ë√ o�U
?
F�« ÊuÐdJ�« s�
Æ…d¼UE�« r�UHð v�≈ ÆÆW³KB�«
…—«dŠ Wł—œ ŸU
?
Hð—« ÍœR¹ ∫…—«d(« Wł—œ ≠ œ
ÆÆ„UJ²Š« Èu
?
�Ë t²
?
łËe� ÷UH�½« v
?
�≈ qzU��«
b�uð ‰b
??
F
?
� ŸU
??
Hð—« v�≈ w�U
?
²
?
�UÐ ÍœR¹ U2
ÆWOzUÐdNJ�« UM×A�«
WFý_« v�≈ qzU��« ÷dFð ÍœR¹ ∫ŸUFýù« ≠ ‡¼
‰bF� …œU¹“ v�≈ ∫U
?
�Uł WFý√Ë WO−
?
�HM³�« ‚u�
ÆWOzUÐdNJ�« UM×A�« b�uð
∫i¹—Q‡‡²�« d‡‡OŁQð ≠
W
?
O½bF*« œu
?
�u�« U½«e
?
š qO�uð …œU
?
Ž r²¹
UM×
?
A
?
�« V¹d
?
�ð ·b
?
NÐ ÷—_UÐ W
??
²ÐU
?
¦�«
—«b' wł—U)« `D��« vKŽ W
?
½uJ²*« WOzUÐdNJ�«
s� œ«d�ú� W
?
¹ULŠ oO
?
?
²� ÷—_« v�≈ Ê«e)«
w� wHJ¹ b
?
�Ë ÆWOzUÐd
?
NJ�« U�b
?
B�« dÞU
?
��
s� W¹U
?
L(« i¹—Qð oO
?
I
?
ײ� ÊU
?
OŠ_« rEF
?
Ê«e)« ÊuJ¹ Ê√ ÆÆW
?
OJOðU²
?
Ýô« ¡UÐdNJ�« …d¼Uþ
…b
?
ŽU� v
?
KŽ Ë√ …dýU
?
³
?
� ÷—_« vKŽ Î
U
?
²
?
³¦
?
WOKO�u²�« WCH�M� Èdš√ …œU� Í√ Ë√ WO½UÝdš
qL
?
Ž v�≈ …—Ëd
?
C�« XŽœ «–≈ U
?
�√ ÆW
?
OzUÐd
?
NJ�«
ÂeK¹ t½S� ÆÆWO�d³�« o
?
Ž«uB�« s� Ê«e�K� W¹ULŠ
b¹eð ô i¹—Qð W�uEM0 tKO
?
�uð ‰U(« pKð w�
ÆÂË√ ±∞ sŽ UN²�ËUI�
«– W
?
O½b
?
F*« U½«e)« s� d
?
š¬ Ÿu½ b
?
łu¹
q¦� ÆÆ÷—_« sŽ Î
U
?
�U9 W�ËeF*« Í“U
?
G�« ⁄«dH�«
ÆÆW�dײ� UMŠUý vKŽ W�uL;« œu�u�« U½«eš
œu�u�UÐ U½«e
?
)« pKð s×ý ¡UMŁ√ Àb
?
×¹ YOŠ
»c& Ê√ ÆÆWOzUÐdNJ�« UM
?
×AK� q�U(« qzU��«
s� UN� W¹ËU
?
��Ë WH�U�� WM×
?
ý UM×A�« pKð
WM×
?
ý U¼¡«—Ë W�—Uð ÆÆÊ«e
?
�K� wKš«b�« `D��«
Ê«e
?
�K� wł—U
?
)« `D��« vKŽ …d
?
Š W¹ËU�
?
l�Ë ÆqzU
?
��« `DÝ WM×
?
A� Î
U
?
�U9 W
?
NÐU
?
A
?
WM×
?
A�« œ«œeð ÆÆÊ«e)« ¡q� W
?
OKLŽ —«d
?
?
Ý«
YOŠ ÆÆÊ«e
?
�K� wł—U)« `D��« vKŽ WL
?
�«d²*«
‰e
?
Ž V³�
?
Ð ÷—_« v�≈ »d�
?
²ð Ê√ U
?
NMJ1ô
b
?
(« v�≈ Ê«e
?
)« bN
?
ł p�cÐ lHðd¹Ë ÆÊ«e
?
wzUÐdN� m¹dHð À«b
?
Š≈ s� ÁbMŽ sJL²¹ b� Íc�«
bN
?
'« «c¼ ÊS� ÆÆp�– vK
?
Ž …ËöŽË Æ÷—_« l�
U
?
�b
??
B�« dÞU
?
< œ«d
?
�_« ÷d
??
F¹ lHðd*«
ÀËbŠ ÆÆÎ
UC¹√ W�u�Q*« Àœ«u(« s�Ë ÆWOzUÐdNJ�«
ÆƉËeF*« WMŠUA�« Ê«eš ¡q
?
� WOKLŽ ¡UMŁ√ o¹dŠ
Ê«e)« W¼u� 5Ð wzUÐdN� m¹dHð ÀËb( W−O²½
W¼u
?
�Ë ÆÆWOzUÐd
?
NJ�« WM×
?
AK� WK�U(« W�Ëe
?
F*«
pKð VM& sJ1Ë Æ÷—_UÐ WKB
?
²*« ¡q*« WÐu³½√
t¾K� ¡bÐ q³� Ê«e)« i¹—Qð o¹dÞ sŽ ÆÆdÞU<«
¡q*« WÐu
??
³½√ ÊuJð Ê√ …U
?
Ž«d
?
� l
?
� ÆÆœu
?
�u�UÐ
sŽ ÆÆm¹dH²�« VM& p�c
?
� sJ1Ë ÆÎ
UC¹√ W{—R�
»d� Î
UOzUÐdN� Ê«e)« l� ¡q*« WÐu³½√ jЗ o¹dÞ
Æt¾K� WOKL
?
Ž ¡bÐË Ê«e)« W¼u� `²� q³
?
� t²¼u�
ÆVOðd²�« «c¼ ©≥® qJA�« 5³¹
∫W�ö‡‡��« U‡‡LOKFð ≠
l� q�UF
?
²�« bMŽ WOðü« ULOKF
?
²�« ŸU³ð« V−¹
dÞU�
?
� s� W�ö��« oO
?
Iײ� ÆÆœu
?
�u�« U½«eš
∫WOJOðU²Ýô« WOzUÐdNJ�« UM×A�«
VM&Ë ÆÆ‘d�« ‚dÞ sŽ Ê«e)« ¡q� VM& ≠±
m¹d
?
HðË ¡q� qC
?
H¹Ë Æ¡q*« ¡UMŁ√ qzU
?
��« dŁUMð
r²ð ¡q*« WOKL
?
Ž X½U� «–≈ U�√ ÆtKH
?
Ý√ s� Ê«e)«
W¼u� l{Ë s� b�Q²
?
�« V−O� ÆÆÊ«e)« vKŽ√ s�
ÊUJ�ù« —bIÐ Ê«e)« ŸU� s� »dI�UÐ ¡q*« WÐu³½√
ÆÆqzU
?
��« qš«œ W
?
O
?
�«Ëœ U
?
�d
?
Š ÀËb
?
Š lM*
bMŽ qzU��« WŽdÝ ÈbF²ð ô√ W�UŽ WHBÐ V−¹Ë
WO½U¦�« w� Î
«bŠ«Ë Î
«d²� WÐu³½_« W¼u� s� tłËdš
bFÐ sJ1 YOŠ ÆÆqzU��UÐ Î
U�U9 W¼uH�« dLž 5(
ÆÊ«e�K� qzU��« ‰ušœ WŽdÝ …œU¹“ p�–
ÆÎ
U
?
�U9 Ê«e
?
)« v�≈ ¡U*« ‰u
?
šœ lM� vŽ«d¹ ≠≤
ÆÊ«e)« ¡q� ¡UMŁ√ ¡ULK� —b
?
B� Í√ œUFÐ≈ V−¹Ë
b
?
ŽU�ð Vz«u
?
ý Í√ ‰u
?
šœ ÂbŽ p�c
?
� vŽ«d¹Ë
œu
?
�u�« qš«œ WOzUÐd
?
NJ�« UM×
?
A�« s¹uJð vKŽ
Î
UOI�√ Ê«e)« v�≈ qzU��« ‰Ušœ≈ qCH¹Ë ÆqzU��«
Í√ Ë√ ¡«uN�« a{ VM& V−¹ UL� ÆÊUJ�ù« —bIÐ
pKð lO
?
�UI� Ê_ Î
«dE½ ÆÆqzU
?
��« ‰öš d
?
š¬ “Už
Ê√ Y³Kð ô W
?
OzU
?
Ðd
?
N
?
� UM×
?
ý b�uð «“U
?
G�«
Æd(« t×DÝ u×½ „dײð
`DÝ vKŽ WO�UÞ ÂU
?
�ł√ œułË ÂbŽ vŽ«d¹ ≠≥
ÆW�“UŽ Ë√ WK�u� …œU� s� X½U� ¡«uÝ ÆÆqzU��«
vKŽ W
?
O�UD�« WK�u*« ÂU
?
�ł_« qO
?
�uð V−¹Ë
ÀËb
?
( Î
U
?
FM� ÆÆÊ«e
?
)« r�
?
−Ð qzU
?
��« `DÝ
ÆwzUÐdN� m¹dHð
V×Ý Ë√ ”UO� UOKLŽ Í√ ¡«dł≈ ÂbŽ V−¹ ≠¥
—Ëd� q
?
³� t
?
×DÝ vKŽ s� qzU��« s� UM
?
¡q� W
?
OKL
?
Ž ÂU9≈ s� q�_« vKŽ W
?
ŽU
?
Ý nB½
ÆWOzUÐdNJ�« U
?
M×A�« ¡Ušd²Ý« ÊU
?
LC� Ê«e)«
ŸU� s
?
� WMOF�« V×
?
Ý ÆÆW�U
?
Ž WHBÐ q
?
CH¹Ë
bŽU�¹ ô v²Š ÍuKF�« t×DÝ s� fO�Ë Ê«e)«
XC
?
²
??
�« «–≈ U
?
�√ Æ UM×
?
A�« r
?
�«dð vKŽ p�–
vKŽ s� qzU
??
��« s� WMO
?
Ž V×
??
Ý …—Ëd
?
C�«
¡U
?
Žu�« qO
?
�uð Î
ôË√ V−
?
O
?
� ÆÆÍuKF�« t
?
×DÝ
¡UDž `²
?
� q³� Ê«e
?
)UÐ Î
U
?
OzUÐdN
?
� Âb
?
�²
?
�*«
ÆÍuKF�« Ê«e)«
Í– qzUÝ œu�uÐ Ê«eš ¡q� bMŽ —c(« V−¹ ≠µ
«c¼ ÊU� «–≈ ÆÆW
?
O�UŽ
Flash Point
iO�Ë WDI½
Í– nK²�
?
� qzUÝ s� tG¹dHð o³
?
Ý b� Ê«e)«
⁄«d
?
� ÊuJ¹ Ê√ qL²
?
;« sL� Æq�√ iO
?
�Ë WDI½
¡«u
?
N�« s� jOKš vKŽ Íu
?
²
?
×¹ ‰«e¹ ô Ê«e
?
ÀËb
?
Š v�≈ ÍœR¹ U2 ÆƉË_« q
?
zU
?
��« —U
?
�ÐË
«c¼ Àb
?
×¹ Æb¹b
?
'« qzU��« V� b
?
MŽ —U−
?
H½«
Ê«d
?
�√ œu
?
�uÐ WMŠU
?
ý Ê«eš ¡q� bMŽ ÆÆÎ
ö
?
¦
?
s� Î
U
?
¦¹b
?
Š tG¹d
?
Hð - b
?
� Ê«e
?
)« «c¼ ÊuJ¹Ë
Ê«e)« m¹d
?
Hð Î
ôË√ V−¹ –≈ ÆÆs¹eM³�« s� WM×ý
“U
?
GÐ W½U
?
?
Ýô« Ë√ ÆƉË_« qzU
?
��« —U
?
�Рs�
Æb¹b'« qzU��« l{Ë q³� q�Uš
∫Ê«e‡‡)« n‡OEMð UÞU‡O²Š« ≠
s� Î
«—b
?
B
?
� Ê«e
??
)« nOEMð W
?
OK
?
L
?
Ž q¦9
- ¡«uÝ ÆÆWOJOðU²Ýô« ¡UÐd
?
NJ�« dÞU�� —œUB�
X% U³¹c*« Ë√ —U�³�« Ë√ “UG�« Ë√ ¡U*« «b�²Ý«
¡UMŁ√ b�u²¹ Ê√ ÆÆqL
?
²;« sL� Æ
Jet
ÀUH½ jG{
Ë√ —U�³�« s� ÊuJ²¹ ‰U
?
F²ýö� qÐU� jÝË p�–
WHEM*« …œU*« ëe²�ô W−O²½ ÆÆ…užd�« Ë√ »U³C�«
`BMð ÆÊ«e
??
)« qš«œ …b
??
ł«u
?
²
?
*« VÝ«Ëd�UÐ
w� wK¹ U� …UŽ«d0 ©
BS 5958: Part 2
® WH�«u*«
∫W{—R*« WO½bF*« U½«e)« nOEMð UOKLŽ
Êu×A� h�AÐ f�ö²�« dOŁQð
WOJOðU²Ýô« ¡UÐdNJ�UÐ