Page 14 - 112 Website

Basic HTML Version

v� Êöšb¹ Êü« vFO³D�« “UG�«Ë ‰Ëd²³�« `³�√Ë
s×M� ÆÆWO�uO�« tðUO�uKÝË ÊU�½ù« «œUŽ s� dO¦�
s¹cK�« vF
?
O³D�« “UG�«Ë ‰Ëd
?
²³�« d
?
BŽ Êü« U
?
O×½
f³K�Ë q�Q� s� UMðUOŠ v� UL
?
NðU�«b�²Ý« XKGKGð
qÐ Æ ö�«u
?
� qzUÝËË WO
?
×� W¹U
?
Ž—Ë sJ��Ë
UI²A*« vKŽ bL²F¹ YO
?
Š ÆÆUM�uŠ s� W¾O³�« dOOGðË
W
?
�“ö�« …bL
?
Ý_« ÃU
?
²½≈ v� W¹“U
?
G�«Ë WO
?
�Ëd²
?
³�«
U
?
L� ÆÊU
?
�½ù« ¡«c
?
G� W
?
−²M*« W
?
O
?
Ž«—e�« v{«—ú�
·U
?
O�_« ÃU
?
²½≈ v� U¹ËU
?
LO
?
�Ëd
?
²
?
³�« Âb�
?
²
?
�ð
U�«b�²Ýô« s� U¼dOžË ‚dD�« n�—Ë WOŽUMB�«
qEO
?
ÝË ÆUNMŽ ¡UMG
?
²Ýô« lOD²�
?
ð ô v²�« Èdš_«
“UG�«Ë ‰Ëd
?
²³�« vKŽ UO
?
�Oz— «œUL²
?
Ž« bL²
?
F¹ r�UF�«
W�UD�« s
?
� tðU³KD²� d
?
O�u
?
²� jI� fO� ÆÆvF
?
O³D�«
bÝË U�b)« s� b¹bF�« .bI²� UC¹√ U/«Ë ÆÆWO�Ë_«
WO�Ëd²
?
³�« U−²M*« U¼d�uð v²�« W
?
O�uO�« tðUłU
?
O²Š≈
WŠ«— d
?
¦�√ …U
?
OŠ d
?
O�uð v� U¼—ËbÐ rN
?
�ð v²�«Ë
ÆW�uNÝË
…—Ëd{ W
?
�UD�« «b�
?
²Ý« v� b
?
Oýd²
?
�« `³�√
W¹œUB²�ô« W
?
OŠUM�« s� r�UF�« Èu²�� vKŽ W
?
OL²Š
ÆÆdB� q¦� W�Ëœ v� WO
?
L¼_« Ác¼ œ«œeðË ÆWO¾O³�«Ë
Z�«d
?
³�«Ë ÊUJ��« œb
?
Ž v� …œdD*« …œU¹e�« V³
?
�Ð
ÆW
?
ŠU
?
²*« œ—«u*« W¹œËb
?
×�Ë W
?
Šu
?
LD�« W¹u
?
LM²�«
s� W�UD�« «b�²
?
Ý« bOýdð Ê√ ÆÆtO� pý ô U2Ë
∫oOI% w� ÂUNÝô« t½Qý
U0 ÆÆW¹œUB
?
²�ô« W
?
OLM²K� q¦
?
�_« —U�*« oO
?
I% ≠
WÐuKD*« W
?
O
?
FO
?
³D�« œ—«u*« d
?
O�uð s� t
?
OKŽ Vðd
?
²¹
ÆœUB²�û� WOłU²½ù« …—bI�« …œU¹e� —UL¦²Ýö�
YOŠ ÆÆÈdB*« œUB²�ö� W
?
O��UM²�« …—bI�« rOŽbð ≠
WDA½_« v� W
?
�UD�« «b
?
?
²
?
Ý« …¡UH
?
� 5�
?
% Ê√
lK��« ÃU
?
²½≈ W
?
HKJ²� Î
U
?
C
?
H
?
š vMF¹ W¹œU
?
B
?
²
?
�ô«
WHKJð v� d
?
?
�*« ŸUHð—ô« ¡u{ vKŽ ÆÆ U
?
�b)«Ë
ÆWHKJ²�« d�UMŽ v� «dŁR� «¡eł q¦9 v²�« W�UD�«
ÆÆW
?
O�u
?
I�« …Ëd
?
¦�« —œU
?
B* W
?
�«b²
?
�*« W
?
O
?
LM²�« ≠
U¼œ«b�≈ W¹—«d
?
L²Ý« sLC
?
¹ U0 bOýd�« «b�
?
²ÝôUÐ
ÆWOK³I²�*«Ë …d{U(« ‰UOłú�
UŁUF³½ô« i
?
Hš o¹dÞ sŽ ÆÆW¾O³
?
�« vKŽ ÿUH(« ≠
ÆÈ—«d(« ”U³²Šû� W³³�*« «“UG�«Ë ¡«uNK� WŁuK*«
Cogeneration
…¡UH
?
JÐ W¹bOKI
?
²�« ¡UÐdNJ�« b
?
O�uð UD×� qL
?
œUH²�¹ô …—«d×
?
� lOC¹ v�U³�«Ë ÆÆ•≥µ “ËU−²ðô
ÆÆW³
?
�d*« …—Ëb�« «– bO�u
?
²�« UD×� Ê« ô≈ ÆU
?
NM�
ÆÆ•µµ sŽ UNð¡UH� b¹eð YOŠ q¦�_« ÂUI*« w� wðQð
v²�« UŽUMB�« v� W&UM�« …—«d(« «b�²Ý« sJ1Ë
oOI% v� rN�¹ U2 ÆÆ¡UÐd
?
N�Ë …—«dŠ v�≈ ÃU²%
U
?
ŽUM� v� UL
?
� ÆÆ•π∞v�«u
?
Š v�≈ qBð …¡UH
?
ÆU¼dOžË WOz«cG�« UŽUMB�«Ë b¹b(«Ë XMLÝ_«
Waste Heat Recovery
r¼√ b
?
Š√ ÆÆWFzU
?
C�« …—«d(« ŸU
?
łd²
?
Ý≈ d³²
?
WOŽUMB�« PAM*« v� W�UD�« b
?
Oýd²� WŠU²*« ’dH�«
l¹—UA
?
� X׳
?
�√ b�Ë Æ¡UÐd
?
NJ�« bO�uð U
?
D×�Ë
p�– Ê√ ô≈ ÆÆdO³
?
� ÂUL²¼UÐ vE% …—«d(« ŸU
?
łd²Ý«
s� WO�U� WOL� d�«uð UNL¼√ ÆÆdO¹UF*« s� œbF� lC�¹
WO½UJ�≈ l� WLzö� …—«dŠ Uł—bÐË WFzUC�« …—«d(«
ÆUN�«b�²Ý«
Improving Efficiency of Consumption
rJ×
?
²�« U
?
�uE
?
M� W
?
LE½√ «b
?
?
²
?
Ý« rN
?
�¹
ÆÆÊ«d�_«Ë U¹ö
?
G�« …¡UH� 5�% v� ÆÆW
?
O½Ëd²J�ù«
ÆW�UD�« v� «d�Ë oI×¹ U� u¼Ë
sŽ U
?
OK�Ë√ U
?
Oze
?
ł n
?
�u
?
²�« vMF¹ô b
?
O
?
ýd
?
²�«Ë
…¡UH�Ë bzUF�« …œU¹“ tÐ œu
?
BI*« sJ�Ë ÆÆ„öN²Ýô«
“UG�« «b
?
�²
?
Ý« ÆƉU¦*« qO³
?
Ý vKŽË Æ«b�
?
²Ýô«
¡UA½≈Ë ÆÆWKzU��« WO�Ëd
?
²³�« œ—«u*« s� ôbÐ vFO³D�«
ÆÆW
?
³
?
�d*« …—Ëb�« ÂUEM
?
Ð qL
?
Fð ¡UÐd
?
N
?
� UD×
?
…œU¹“Ë ÆÆW
?
OzU*« W�UDK
?
� vB�_« b
?
(UÐ ŸUH
?
²½ô«Ë
ÆÆW�UD�« jOKš v� …œb−²*«Ë …b¹b
?
'« U�UD�« W³�½
UMOÐd²�« ÂœUŽ «b�²ÝU
?
Ð d׳�« ÁUO� WŠuK� W�«“≈Ë
—u� s� p�– d
?
OžË ÆÆW³ÝUM*« s�U
?
�_« v� W¹“UG�«
Èu²�� vKŽ È—uH�« ‰uײ�« d³²F¹Ë ÆW�UD�« bOýdð
œ«u*« s� ôbÐ vF
?
O
?
³D�« “U
?
G�« «b
?
?
²
?
Ýô W�Ëb�«
YOŠ ÆÆbOýd²�« UŽËdA� r¼√ s� WKzU��« WO�Ëd²³�«
q�√ “UG�« s� W¹—«dŠ …bŠË ÊuOK*« WHKJð jÝu²� Ê√
ÆWKzU��« œ«u*« «b�²Ý« bMŽ UNðdOE½ s� dO¦JÐ
W�UD�« …¡UH�Ë bOýd²�«
„ö????N????²?????Ý« b????O‡?‡‡?ýdð
W??OzUÐd??NJ?�« W‡‡�U‡?‡D�«
Consumption Management
of Electric Energy
n_heggi@hotmail.com