Page 69 - 111 Website 2

Basic HTML Version

· „ ∂∂ qÐUJ� wze'« m¹dH²�« ”UO� ∫©π® r�— qJý
Èd
?
š√ W
?
I¹dÞ ÆÆ©±∞® r�— q
?
JA�« `{u¹
—«Ëb�« ¡e'« vKŽ rz«b�« fOÞUMG*« U
?
NO� l{Ë
ÆXÐU
?
¦�« ¡e'« s� Î
ôbÐ qO
?
L
?
ײ�« wÝd
?
� s�
oÐU
?
��« »uKÝ_« fHMÐ qLFð ÆÆW
?
I¹dD�« Ác¼Ë
Æ©π® r�— qJAK�
qO
??
L
?
% wÝd
??
� ©±±® r�— qJ
?
A�« 5³¹Ë
¡e'« w� W¹bOKIð »UD�√ l� s−
?
N� w�OÞUMG�
l{Ë - b
?
�Ë ÆqO
?
L
?
×
?
²�« wÝd
?
� s� XÐU
?
¦�«
qJA�UÐ UL
?
� ÍuKF�« ¡e'« w� rz«b�« fOÞUMG*«
Ê“Ë vKŽ VK
?
G
?
²ð vKŽ_ »c
??
ł …u
?
� T
?
AMO�
w� wzUÐd
?
NJ�« —UO
?
²�« v�u²¹Ë Æ…—«Ëb�« ¡«e
?
ł_«
ÆÆqOLײ�« wÝ«d� »UD�√ vKŽ WŽu{u*« UHK*«
qŁU9 ÊULC� UNO� rJײ�« r²¹ »cł Èu� œU−¹≈
Æ…—«Ëb�«Ë W²ÐU
?
¦�« ¡«eł_« 5Ð W
?
Oz«uN�« …d
?
G¦�«
UHK� w� wzUÐdNJ�« —U
?
O²�« —Ëd� Ê√ ÆÆkŠö¹Ë
«—U�� cšQ¹ ÆÆUO
?
�OÞUMG� ôU−� wAM¹ »UD�_«
rz«b�« fOÞUMG*« s� Z‡ðUM�« ‰U:« —U�* öŁU2
ÆqJA�UÐ UL� ÁU&ô« fH½ w�Ë
UHK� w
?
� d1 Íc�« wzUÐdNJ�« —U
?
O²�« ÊuJ¹
Ÿu½ s� …œU
?
Ž WO�
?
OÞUMG*« qO
?
Lײ
?
�« wÝ«d�
Æ
AC
œœd²*« —U
?
O²�« fO�Ë
DC
dL
?
²�*« —U
?
O²�«
ÊuJ¹ tMŽ Z‡ðUM�« w�OÞUMG*« ‰U:« ÊS� ÆÆ«cN�
ô ÆÆ«c
?
N� ÆÁU&ô«Ë W
?
L
?
O
?
I�« w� U³¹d
?
Ið U
?
²ÐUŁ
—U
?
Oð Ë√ WOzU
?
ÐdN
?
� W
?
F�«œ …u
?
� tMŽ Z²M²
?
�ð
s� XÐU
?
¦�« ¡e
?
'« b¹b
??
Š w� d1 wzUÐd
?
N
?
U
?
³¹dIð b
?
łuð ô ÆÆp�cÐË ÆqO
?
L
?
ײ�« wÝ«d
?
U�√ ÆÍb¹b(« ¡e
?
'« «c¼ w� WOzUÐdN� bO
?
�UH�
t½«—Ëœ ÊS� ÆÆqOLײ�« wÝd� s� —«Ëb�« ¡e'«
ÆÆW
?
OzUÐd
?
N� W
?
F
?
�«œ …u� ÃU
?
²M²
?
Ý« v�≈ ÍœR¹
w� V³
?
?
²ð tÐ W
?
OzUÐdN
?
� «—U
?
Oð w�U
?
²�UÐË
¡e'« …—«d
?
Š Wł—œ l�dð W
?
OzUÐdN� b
?
O�U
?
H�
wÝd
?
� s� —«Ëb�« ¡e'« lMB¹ ÆÆ«c
?
N� Æ—«Ëb�«
w½uJOK
?
O
?
��« VKB�« ozU
?
�— s� q
?
O
?
L
?
×
?
²�«
ÆÆb
?
Š v½œ√ v
?
�≈ b‡O
?
�U
??
H*« Ác¼ iO
?
H
??
?
²�
w�Ë ÆU
?
Nð—«d
??
Š W
?
ł—œ w�U
?
²�UÐ iH
??
�M²�Ë
¡«uÝ ≠ W¹bOKI
?
²�« WOJO½UJO*« qOL
?
ײ�« wÝ«d�
b
?
O�U
?
H� b
?
ł«u²ð ≠VKł Ë√ wKÐ ÊU*Ë— X½U
?
w¼ U
??
Nð—«d
?
Š W
??
ł—œ l�dð w²�« „UJ
?
²
?
Šô«
«—UO²�« sŽ W&UM�« bO�UH*« WLO� sJ� ÆÈdš_«
ÆÆWO�OÞUMG*« qOL
?
ײ�« wÝ«d� w� WOzUÐdNJ�«
W
??
³
?
�M
?
Ð q�√ ÊuJð
bł«u
?
²ð ôË ÆÆ…dO
?
³�
„UJ²
?
Š« b
??
O
?
�U
?
H
?
Ác¼ w� W
?
OJ
?
O½UJO
?
w
????
Ý«d
???
J
????
�«
dOG²ðË ÆW
?
O�OÞUMG*«
„UJ²
?
Šô« b
?
O�U
?
H
?
w� W
?????
OJO
?
½UJ
?
O*«
W¹b
?
OKI
??
²�« wÝ«dJ�«
«—U
?
O²�« b
?
O
?
�UH
?
�Ë
w� W
???
OzU
?
Ðd
??
N
?
J�«
qO
?
L
?
×
??
²�« wÝ«d
?
œ«œe²� ÆÆWO
?
�OÞUMG*«
UL� WŽd��« …œU¹“ l�
Æ©±≤® r�— qJA�UÐ