Page 68 - 111 Website 2

Basic HTML Version

wݫd
?
�Ë „d
?
;« s� q� w
?
� W
?
²ÐU
?
¦�« ¡«e
?
ł_«Ë
rJײ�« r²¹ Íc�« ŸuM�« «c¼ s� WO�OÞUMG*« qOLײ�«
ÆUOJOðU�uð√ w�OÞUMG*« t�U−� w�
—b
?
B*« sŽ w
?
zUÐd
?
NJ�« „d
?
;« q
?
B
?
� bMŽË
lO
?
Lł sŽ wzUÐd
?
NJ�« —U
?
O²�« qB
?
� r²¹ ÆÆt�U
?
I¹ù
Ë√ “UJð—« Àb×¹ ô v²ŠË ÆqOL
?
ײ�« wÝ«d� UHK�
W
?
²ÐU
?
¦�« ¡«e
?
ł_«Ë …—«Ëb
?
�« ¡«e
?
ł_« 5Ð „UJ²
?
Š«
qOL% wÝ«d� ·UCð ÆÆqOLײ�« wÝ«d�Ë „d×LK�
UL� vKÐ ÊU*Ëd�« q
?
¦� ÆÆW¹bOKIð
Auxiliary
…bŽU��
—u×� 5Ð WOz«uN�« …dG¦�« ÊuJðË Æ©µ® r�— qJA�UÐ
WOz«uN�« …dG¦�« s� q�√ …bŽU�*« wÝ«dJ�«Ë Ê«—Ëb�«
ÆWO�OÞUMG*« qOLײ�« wÝ«d�Ë „d;« s� qJ�
Axial Magnetic Bearings (AMB)
Èu� v�≈ UNKOGAð ÍœR¹ W
?
OJO½UJO� ‰ULŠ√ błuð
v�≈ ÍœRð Ê√ sJ1 ÆÆÊ«—Ëb�« —u×� ÁU&« w� ÊuJð
«c¼ ÁU
?
&« w� „d
?
×
?
LK� —«Ëb�« u
?
C
?
F�« p¹d
?
%
ozU
?
�d�« WKÐU
?
I
?
� Âb
?
Ž w� V³
?
?
²¹ U2 ÆÆ—u
?
W¹b¹b
?
(« ozU�d�« ÂU
?
�√ —«Ëb�« u
?
CFK� W¹b¹b
?
v�≈ ÍœR¹ Íc�« d
?
�_« ÆÆ„d
?
×LK
?
� XÐU¦�« u
?
C
?
FK�
ŸUHð—«Ë t
?
�eŽË tð¡UH� hI½Ë „d
?
;« —UOð …œU¹“
ÆV−¹ U2 d¦�√ tð—«dŠ Wł—œ
WO
?
�OÞUMG*« qO
?
Lײ�« wÝ«d
?
� Âb�²
?
�ð ÆÆ«cN�
UL
?
� W¹dDI�« qOL
?
ײ�« wÝ«d� V½U
?
ł v�≈ W¹—u;«
vKŽ Íb¹bŠ ’d� X³
?
¦¹ YOŠ ÆÆ©∂® r�— qJA�UÐ
X³¦ð ÆÆ’dI�« w³½U
?
ł vKŽË Æ„d;« Ê«—Ëœ —u×�
tÐ d1 nK� W
?
IKŠ q� qš«bÐ ÆÆÊU²¹b¹b
?
Š ÊU²
?
IKŠ
»c−
?
¹ UO�
?
OÞUMG� ôU
?
−� TAM
?
¹ wzUÐdN
?
� —UOð
vKŽ tO� k�U
?
×¹ Íc�« l{u�« v�≈ Íb¹b(« ’dI�«
ÆXÐU¦�« u
?
CF�« l� „d×
?
LK� —«Ëb�« uC
?
F�« qÐUIð
QAM²� ÆÆULNCFÐ sŽ 5²IK(« wHK� «—UOð nK²�ðË
W¹—u;« jG
?
C�« …u� ‰œU
?
Fð W¹—u×� »c
?
ł …u�
Æ„d;« qLŠ sŽ W&UM�«
sŽ WK
?
¹bÐ W
??
I¹dÞ ÆÆ©∑® r�— qJA
?
�« `{u¹Ë
s¹u
?
CF�« qJý q¹b
?
Fð UN
?
O� - ÆÆoÐU
?
��« qJA�«
©
RMB
® W¹dDI�« qO
?
Lײ�« wÝ«dJ
?
� XÐU¦�«Ë —«Ëb�«
Conical Magnetic
◊Ëd
?
??
� qJý vK
?
Ž ÊuJ²�
wݫd
?
J� q
?
JA�« «c
?
¼ Z²
?
M¹Ë Æ
Bearings (CMB)
`DÝ vKŽ …b
?
�U
?
?
� »–U
?
& Èu
?
� ÆÆqOL
?
×
?
²�«
—u
?
;« s� q� ÁU
?
&« vKŽ WKzU
?
� ÊuJð ◊Ëd
?
ÆÆ»c
?
'« Èu
?
I� ÊU
?
²
?
³�d
?
� Z²M
?
ð ÆÆp�c� ÆdDI�«Ë
ÂUE²½« vKŽ k�U
?
% ÍdDI�« ÁU
?
&ô« w� UL¼«b
?
Š≈
XÐU
?
¦�«Ë —«Ëb�« s¹u
?
C
?
F�« 5Ð WO
?
z«uN�« …d
?
G
?
¦�«
¡UIÐ vKŽ k�U% —u;« ÁU&« w� Èdš√Ë ÆÆ„d×LK�
ÊËœ XÐU¦�« uC
?
FK� öÐUI� „d×
?
LK� —«Ëb�« uCF�«
UNÐ dŁQ
?
²¹ W¹—u×
?
� Èu� Í√ W
?
−O²½ t
?
MŽ ·«d×½«
ÆqL(« s� „d;«
Z²Mð Èd
?
š√ WI
?
¹dÞ ÆÆ©∏® r�— qJA�« `{u¹Ë
»UD�√ …bŽ «b�²ÝUÐ W
?
¹—u×�Ë W¹dD� »cł Èu�
vKŽ VD
?
� q� Èu
?
²
??
×¹Ë Æ
Homopolar
Ÿu½ s�
»c
?
'« …uI� 5HK�Ë ÆÆW¹d
?
DI�« »c'« …u
?
I� 5HK�
w�OÞUMG*« ‰U:« ◊uDš —U
?
�� qL²J¹Ë ÆW¹—u;«
l� VD
?
� Í_ W¹dDI
?
�« …u
??
I�« wH
?
K� s� Z‡
?
ðUM�«
◊uDš d9Ë ÆÆqÐU
?
I*« VDI�« s� W
?
&UM�« ◊uD)«
s� —«Ëb�« ¡e
?
'« ‰öš U¹dD
?
� w�OÞUMG*« ‰U
?
ÆqOLײ�« wÝd�
…uI�« s� W&UM�« w�
?
OÞUMG*« ‰U:« ◊uDš U�√
¡e'« ‰ö
?
š WK�UJ²
?
� ÊuJ²� ÆÆVD� qJ� W
?
¹—u;«
VD� ÍQÐ —Ëd*« ÊËœ qO
?
Lײ�« w
?
Ýd� s� —«Ëb�«
Íb¹b
?
(« ¡e'« Ê√ ÆÆk
?
Šö¹Ë ÆqJA�UÐ U
?
L� d
?
š¬
s� d
?
³�√ ÁdD
?
� ÊuJ¹ qOL
?
% wÝd
?
� qJ� —«Ëb�«
¡e
?
'« ‰uDÐ «“—UÐ tKF
?
−¹ qJAÐ Ê«—Ëb�« —u
?
×
?
ÆÆqOLײ�« wÝd
?
� s� XÐU¦�« ¡e'« VDI� Íb¹b(«
ÆWÐuKD*« W¹—u;« …uI�« bł«uð vKŽ bŽU�¹ U� u¼Ë
Hybrid Magnetic Bearings (HMB)
rz«b�« fOÞUMG*« vKŽ ÆÆWO
?
ŽuM�« Ác¼ qL²Að
w� d1 wzUÐdN
?
� —UOð s� Z‡ðUM�« fOÞUMG*«Ë
UL
?
� —UO
?
²�« «c¼ WL
?
O� w� rJ×
?
²�« r²¹Ë ÆnK�
fOÞUMG
?
� l{Ë - Y
?
O
?
Š ÆÆ©π® r�— qJA�UÐ
»UD�√ qš«œ W
?
ždH
?
� W½«uDÝ« qJý vKŽ rz«œ
qL
?
²JðË ÆÆqOL
?
ײ�« wÝd
?
� s� XÐU¦�« ¡e
?
—«Ëb�« ¡e'« ‰öš t�U: W
?
O�OÞUMG*« …dz«b�«
¡e
?
'« 5Ð »c
?
ł Èu
?
� QA
?
MðË ÆÆwÝdJ�« s�
Ærz«b�« fOÞUMG*« «c¼Ë —«Ëb�«
UNÐ dLO� ÆÆVD� q� vKŽ …œułu*« UHK*« U�√
qL²J¹ UO
?
�OÞUMG� ôU−� TAM¹ wzUÐd
?
N� —UOð
d1Ë ÆÆwÝdJ�« s� —«Ëb�« ¡e'« ‰ö
?
š Á—U��
" UM�« w�OÞUMG*« ‰U:« ◊uDš ÁU&« fH½ w�
—U
??
O
???
²�« Ê√ ÆÆkŠö¹ Ærz«b
?
�« fOÞUM
?
G*« s�
ÆÆdšü« VDI�« sŽ nK²
?
�¹ VD� qJ� wzUÐdNJ�«
»UD�_« Ác
?
N� »c
?
'« Èu
?
� 5Ð ‚d
?
H�« ÊuJO�
„d×LK� …—«Ëb�« ¡«eł_« Ê“Ë vKŽ VKG²K� UO�U�
ÆqOLײ�« wÝ«d�Ë wzUÐdNJ�«
wÝd
???
� s
?
� —«Ëb�«
Æw�OÞUMG*« qOLײ�«
Ê«—Ëœ —«d
?
?
ÝUÐË
tKLŠ qO
?
GA
?
²� „d;«
ÊU
??
� U¹√ ≠ wJO½U
?
JO*«
«dG
?
¦�« vI³ð
_
tŽu½
«bO
?
ł WLE²M� W
?
Oz«uN�«
…—«Ëb�« ¡«e
???
ł_« 5Ð