Page 67 - 111 Website 2

Basic HTML Version

WOzUÐdNJ�« U�d;«
q?O?????L??????×??????²?�« vÝ«d??????� ≠≤
U?N??O?� rJ?×?²*« W??O?�?O?ÞUMG*«
Active Magnetic Bearings
fatkader2@yahoo.com
Active Magnetic
Passive Magnetic Bearings
Bearings
ÆÆ WO�
?
OÞUMG*« qOL×
?
²�« wÝ«d� s� ŸuM�« «c¼Ë
∫q¦� …b¹bŽ ôUJý√ cšQ¹
Radial Magnetic Bearings (RMB)
wݫd
?
� s� ŸuM�« «c¼ qO
?
G
?
Að W¹dE½ b
?
?
nK� tOKŽ ·uHK� Íb¹bŠ VK� b
?
ł«uð vKŽ qOLײ�«
Íc�« w�OÞUMG*« ‰U:« TAM¹ wzUÐdN� —UOð tÐ d1
Ê«—Ëœ —u×
?
� UNKš«bÐ
_
W¹b¹bŠ W
?
½«uDÝ« »c−¹
„d×LK� …—«Ëb�« ¡«eł_« Ê“Ë ‰œUFð …uIÐ
_
„d;«
Ác
?
N� »c
?
'« …u
?
� ÊuJðË ÆqO
?
L
?
×
?
²�« wÝ«d
?
�Ë
ÁU
?
&« vKŽ b�U
?
F²*« ÍdDI�« ÁU
?
&ô« w� wÝ«dJ�«
ÆÊ«—Ëb�« —u×�
…—«Ëb�« ¡«e
?
ł_« vKŽ UÐc
?
Ðcð Í√ b
?
ł«uð bMŽË
Sensors
UÝU�
?
Š ÂuIð ÆÆqL(« «dO
?
Gð V³�Ð
rJ% dz«Ëœ «b
?
�²ÝU
?
Ð nK*« —UOð W
?
LO� j
?
³CÐ
l{uÐË Æ©±® r�— qJA�U
?
Ð UL
?
� …—b
?
� «d
?
³J�Ë
…dGŁ vK
?
Ž k�U×O� „d
?
;« Ê«—Ëœ —u×
?
� UNKš«bÐ
—«Ëb�« tzeł 5Ð qO
?
Lײ�« wÝdJ� W³
?
ÝUM� WOz«u¼
d¦�√ nK*« —UO𠜫“ «–≈ t½√ ÆÆkŠö¹Ë ÆXÐU¦�« ¡e'«Ë
qOLײ�« wÝdJ� —«Ëb�« ¡e'« »cł œ«œe¹ ÆÆp�– s�
s� UNMŽ vKŽ√ s� WOz«uN�« …d
?
G¦�« UBIM� vKŽ√ v�≈
W
?
Oz«uN�« …d
?
G
?
¦�« hIMð ÆÆW³
?
�M�« fHMÐË ÆqH
?
Ý√
U2 ÆÆqH
?
Ý√ s� UNMŽ vKŽ√ s� wzUÐd
?
NJ�« „d×
?
LK�
iH�½« «–≈Ë Æ„d;« ÂËeŽË …¡UH� hI½ v�≈ ÍœR¹
…dG
?
¦�« qŁU9 w�« ÍœRð w²�« WLO
?
I�« sŽ nK*« —UOð
s� U
?
NMŽ vKŽ√ s� œ«œeð …d
?
G
?
¦�« ÊU
?
� ÆÆW
?
Oz«u
?
N�«
X½U� «–≈Ë Æ„d×LK� q
?
�UA*« fH½ Àb%Ë ÆÆqHÝ√
„UJ²Š« Àb×¹ ÆÆ…d
?
O³� rOIÐ tB
?
I½ Ë√ —UO²�« …œU¹“
ÆÆqOLײ�« wÝdJ
?
� —«Ëb�« ¡e'«Ë XÐU¦�« ¡e'« 5Ð
ÆU�U9 tFM� V−¹ U� u¼Ë
XÐU¦�« ¡e−
?
K� nK� s� d¦�√ «b�²
?
Ý« r²¹ ÆÆ«cN�
p�c�Ë ÆÆ©≤® r�— qJA�UÐ UL� qO
?
Lײ�« wÝd� s�
…dG¦K� rE²
?
M*« l¹“u²�« ÊULC� ÆÆ”U�
?
Š s� d¦�√
wÝd
?
� s� —«Ëb�« ¡e
?
'« jO
?
×
?
� vKŽ W
?
Oz«u
?
N�«
Æ„d×LK� WOz«uN�« …dG¦�« ÂUE²½« w�U²�UÐË ÆÆqOLײ�«
w� »UD
?
�√ W
??
FЗ√ ÆÆ©√≠≥® r�— qJA
?
�« `{u¹
ÆÆqOLײ�« wÝd
?
� s� XÐU¦�« ¡e−K� ÍuKF�« nBM�«
ÆÆ»UD�_« Ác¼ t³
?
AðË ÆwKH��« nBM�« w� 5³D�Ë
vKŽ nK� l{u¹Ë ÆdL²�*« —U
?
O²�« U�d×� »UD�√
W
?
FЗ_« ≠wzUÐd
?
NJ�« —U
?
O
?
²�UÐ ≠ Èc
?
G¹ ÆÆVD� q�
nB
?
M�« w� 5³
?
D�Ë ÍuKF
?
�« nBM�« w
?
� »UD�√
s� d¦
?
�√ vKŽ_ »cł …u� vKŽ ‰uB
?
×K� ÆÆwKH��«
wðu� 5
?
Ð ‚dH�« ÊuJ¹ v²
?
Š ÆÆqHÝ_ »c
?
'« …u�
s� …—«Ëb�« ¡«eł_« Ê“u� U¹ËU
?
��Ë ôœUF
?
� »c'«
—UO²
?
š« r²¹Ë ÆwzUÐdNJ�« „d;«Ë qOL
?
ײ�« wÝ«d�
Í– —UO²Ð ULN²¹cGð Íd& ÍuKF�« nBM�« w� 5³D�
Ê“Ë W�œU
?
F* vKŽ_ »c'« …u
?
� wDFð W²ÐUŁ W
?
LO
?
—UO²Ð »UD�_« w�UÐ W¹cGð r²¹ ULMOÐ ÆÆ…—«Ëb�« ¡«eł_«
dz«ËœË UÝU�
?
(« dOŁQ²Ð t²
?
LO� dOG
?
²ð wzUÐdN�
Æ…—«Ëb�« ¡«ełú� `ł—Qð Í√ vKŽ VKG²K� rJײ�«
WŽ“u� »UD�√ W²Ý ÆÆ©»≠≥® r�— qJA�« `{u¹
wÝd
?
� s� XÐU
?
¦�« ¡e
?
'« jO
?
×
?
� v
?
KŽ ÂUE²½UÐ
Íc�« —UO²�«Ë XÐU¦�« —UO²�« rO� b¹b% r²¹Ë ÆqOLײ�«
ÈuI�« rO�Ë U¼U&«Ë »UD�_« l{u* U
?
F³ð dOG²¹
Æ…—«Ëb�« ¡«eł_« vKŽ …dŁR*« WOł—U)«
Èd
?
š√ W
??
I¹dÞ ÆÆ©‡ł≠≥® r�— qJ
?
A�« `{u¹
vKŽ ÂUE²½UÐ W
?
Ž“u� »UD
?
�√ WO½U
?
LŁ vKŽ qL²
?
`{u¹Ë ÆqOLײ�« wÝd� s� XÐU¦�« uCF�« jO×�
ÆÆWI¹dD�« Ác
?
N� WK�UJ²*« …—uB�« ÆÆ©¥® r�— qJA�«
¡e'«Ë U
?
ÝU�
?
ŠË UHK�Ë »UD
?
�√ s� UNO
?
� U0
wÝdJ� —«Ëb�« ¡e'« W½«uDÝ« vKŽ√ Íb¹b(« VKI�«
nK*UÐ —U
?
O²�« —Ëd� ÊS
?
� ÆÆqJA�UÐ UL
?
� qOL
?
ײ�«
X³¦*« …—«Ëb�« W¹b¹b(« W½«uDÝô« vKŽ√ v�≈ »c−¹