Page 63 - 111 Website 2

Basic HTML Version

s�U�_« w�Ë W
?
HK²<« ‰ULŠ_« v�≈ ◊uG
?
C*« ¡«uN�«
`O
?
ýd²
?
K� W�“ö�« qzU
?
Ýu�« s� q� vKŽ W
?
³
?
ÝUM*«
jG
?
C�« nO
?
H
?
�ðË ÆÆWÐuÞd�« W�«“≈Ë ÆÆwL
?
O
?
?
WI
?
OIŠ w� »uKÝ_« «c¼Ë ÆUN
?
D³{ oÐU��« WL
?
OI�«
oKG
?
� —U�� «– jG
?
CK� rJ% W�uEM
?
� u¼ d�_«
ÆqBH�«Ë q�u�« ÂUEMÐ qLFð
±∞∞ ‚UD½ w� ◊u
??
G
?
{ bMŽ …d
?
O
?
³
??
� ÂU
?
?
ŠQÐ
ÆÆ©
KPa
‰UJÝUÐ „ ∂π∞®
psi
W
?
FÐd
?
� W
?
�uÐØb½ËUÐ
sJ�Ë ÆÆW
?
OzUNM�« rJ×
?
²�« d
?
�UMF� U³
?
ÝUM� p�– ÊuJ¹Ë
—œUB
?
� v�≈ ÃU²% «d
?
³J*«Ë W¹“UG�« …eN
?
ł_« rEF�
≤µ ≠ ≤∞ s� œËb
???
Š w� ◊u
???
G
???
{ «– ¡«u¼
‰UJÝUÐ „ ±∑≤ ≠ ±≥∏ ®
psi
WFÐd
?
� W�uÐØb½ËUÐ
iH�M� —bB� vKŽ ‰uB(« W�uN�Ð sJ1Ë Æ©
KPa
ÂUL� «b�²ÝUÐ ÆÆjG
?
C�« lHðd� —bB� s� jGC�«
W�UŠ w� U
?
�√ ÆW³ÝUM� o�b
?
ð WFÝ t� jG
?
CK� i�Uš
w� ≠ Í—ËdC�« s� ÊuJO� ÆÆWO
?
JO�Ë—bON�« U�uEM*«
ÁcN� UBOBš wJO�Ë—b
?
O¼ …—b� —bB� ¡UMÐ ≠ œU²F*«
Æ U�uEM*«
∫W‡OJO�Ë—b‡ON�« …—b‡I�« —œU‡B� ≠√
W
?
OJO�˗b
?
O¼ …dz«œ jD
?
�� ©∂® r
?
�— qJA�« 5³¹
WOzUÐdN� …dz«œ tF�Ë wł–u/ wJO�Ë—bO¼ …—b� —bB*
W²ÐUŁ WŽd�Ð WOÐU−¹ô« WŠ«“ù« W�C� …—«œ≈ r²¹ ÆW¾�UJ�
·dB²ð wJ�
Induction Motor
v¦Š „d×� WDÝ«uÐ
ÂUL
?
� bO
?
F¹Ë ÆXÐUŁ o�bð ‰bF� Í– —b
?
B� U
?
N½Q�Ë
v�≈ X¹e�«
Pressure Relief Valve
jG
?
C�« nOH
?
�ð
“ËU& w� " UM�« jG
?
C�« √b³¹ U�bMŽ
Sump
÷u(«
U
?
�√ ÆÂUL
?
B�« vKŽ U¹Ëb¹ U
?
ND³{o³
?
Ý w²�« W
?
LO
?
I�«
ÂbŽ sL
?
CO�
Non-Return Valve
wFł—ö�« ÂULB�«
¡UMŁ√ W�C*« v�≈ qzU��« l�œ …œUŽSÐ qL(« ÂUO� WO½UJ�≈
ÆdÐUF�« qOGA²�«
Capaci-
WF�²� t½Q�Ë
Accumulator
lL:« qLF¹
…dOB
?
� …dÐUŽ «dOOGð Í√ rEM¹ UL
?
� ÆÆWOJO�Ë—bO¼
tor
…bŽ lL
?
:« «c¼ cšQ¹ b
?
�Ë Æ×U)« jG
?
C�« w� b�_«
q� qLF¹Ë ÆÆUNM� U
?
CFÐ ©∑® r�— qJA�« 5³¹ ÆƉUJý√
Íc�«Ë ÆÆX¹eK� l{u�« W�UÞ Êe�¹ lL:« Ê√ √b³0 UNM�
…œUC
?
� WO
?
ł—Uš …u
?
� WDÝ«uÐ jGC�« X%k
?
H×¹
W�u
?
EMLK� WOJO
?
�UM¹b�« W�d
?
(« s� b�u²ð w²�« Èu
?
IK�
∫WOJO�Ë—bON�«
∫W‡¹“U‡G�« …—b‡I�« —œU‡B� ≠»
…—b� —bB* WO
?
ł–u/ W³O�dð ©∏® r�— qJA�« 5³¹
∫VOðd²�« vKŽ wK¹ U2 ÊuJ²¹ ÆÆÍ“Už
Æ
Particle Filter
wLO�ł `‡ýd0 œËe*« ¡«uN�« qšb� ≠
¡U
?
{uC�« qOKI
?
²�
Air Silencer
wz«u¼ b
?
L�
?
� ≠
ÆWOðuB�«
fÐUJ� W�C�®
Air Compressor
wz«u¼ jžU{ ≠
Æv¦Š „d×� WDÝ«uÐ W²ÐUŁ WŽd�Ð —«b¹ ©W¹“Už
Æ×U)« jGC�« b¹bײ� ¨jGCK� nOH�ð ÂUL� ≠
ÆW¹—«dŠ ôb³0 b¹d³²�« ≠
W�«“ù ÆÆ
Moisture Separator
WÐuÞd�« qB� “UNł ≠
Æ◊UGC½ô« WOKLŽ ¡UMŁ√ n¦J²*« ¡U*«
W½«uDÝ« sŽ …—U³Ž ÆÆ
Air Receiver
¡«uN�« q³I²�� ≠
W
??
�u
?
EM*« w� l
?
L
??
:« T�U
?
J¹ u¼Ë ÆÆs¹e
???
�ð
ÆWOJO�Ë—bON�«
l� WN
?
ÐUA²
?
� W¾
?
�UJ*« WOzUÐd
?
NJ�« …dz«b�« ÊuJðË
ÆWOJO�Ë—bON�« …—bI�« —bB* W¾�UJ*« …dz«b�«
t
?
łuð w²�« l¹“u
?
²�« W
?
�uEM� Íu
?
²%·u
?
ÝË
sIŠ p�c
?
�Ë ÆÆrOEM²�«Ë
bMŽ
Oil Mist
X¹“ “«“—
Æ…—ËdC�«
W
??
�uEM*« w
?
� r²¹Ë
¡«uN�« n¹d
?
Bð ÆÆWMO³*«
nOH�ð ÂUL� WDÝ«uÐ
Pressure Re-
jGC�«
¡«u
??
N�« v�≈
lief Valve
vD�²¹ U�bMŽ wł—U)«
w� " U
?
M�« jG
????
C�«
œËb
???
(« jžU
???
C�«
U
?
I
?
³
?
?
� WÞu
?
³
?
C*«
«c¼ ÷d²H
?
¹Ë ÆÂULBK�
qL
??
F¹ Ê√ ÆÆVOðd
??
²�«
wzUÐd
???
NJ�« „d
??
ÆX�u�« ‰«uÞ jžUC�«Ë
ÊuJ¹ p�c� q¹bÐ „UM¼Ë
ÆÆW
?
�UDK� «dO
?
�uð d¦
?
�√
qLF¹ ÕU²H� W�U{≈ u¼Ë
r²¹ jG
?
C
?
�« d
?
OŁQ
?
²Ð
—bB
?
� qBH� t
?
F{Ë
qB¹ U
??
�bMŽ „d
?
v�≈ ×U
?
)« j
?
G
?
C�«
www. kah r abaa r ab i a . com