Page 61 - 111 Website 2

Basic HTML Version

»d�
?
²�«Ë wÞUGC½ô« d
?
OŁQ²�« ‰UL¼≈ l� wL
?
−(«
hzUBš vKŽ WÐuKD*« …uI�« bL²Fð ·uÝË ÆqzU�K�
" U‡M�« wKš«b�« jGC�« ÊuJOÝË ÆÆwJO½UJO*« qL(«
W�UFH�« W
?
ŠU�*« vKŽ W�u�I� …u
?
I�« Ác¼ sŽ …—U³Ž
Ë√ W¹“U
?
G�« U�uEM*« W�U
?
Š w� U
?
�√ Æ”U³J�« t
?
łu�
◊UG
?
C½ô« dOŁQð ÊS
?
� ÆÆ¡«œ_« WO�U
?
Ž WOJO�Ë—b
?
ON�«
Æ—U³²Žô« w� Ácš√ wG³M¹
Rotary Actuators
W
?
�d(« ÊuJð U
?
�bMŽ —«Ëb�« qG
?
A*« Âb
?
�²
?
�¹
w�Ë ÆœËb
?
×� ÍË«“ —«u
?
A
?
� «–Ë W¹dz«œ WÐuKD*«
l� wDš qG
?
A� ‰UL
?
?
Ý« ÆÆp�– s� ôbÐ ÊUJ�ù«
sŽ …—U
?
³Ž®
Rack and Pinion
”d²
?
�«Ë …b¹d'«
©±® r�— qJA�« 5³¹Ë Æ©Î
UÝdð d¹bð WMM
?
�� …b¹dł
Æ—«Ëb�« qGALK� ◊U/√ WŁöŁ
:Hydraulic Motors
Gear
”Ëd²�« U�C� oÐU��« ‰UI*« w� UM�ËUMð
bMŽË Æ
Vane Pumps
WOMOÐd²�« U�C*«Ë
Pumps
—U³²Ž«Ë UN½«—Ëœ ÁU&« fJŽ w� U�C*« Ác¼ …—«œ≈
Ãd)« Ê√Ë wJO�ËbO
?
N�« qzU��« u¼ `³�√ qšb�« Ê√
«b
?
F*« Ác¼ ÊS� ÆÆÊ«—Ëb
?
�« œuL
?
Ž W
?
�dŠ `³
?
�√
U�d×� Ë√
Gear Motors
”Ëdð U�d×� `³Bð
U
?
N½_ Î
«d
?
EM� ÆÆp�– l�Ë Æ
Vane Motors
W
?
O
?
MOÐdð
hzUBš l
?
� UNð¡UH� w� U
?
O³�½ U{UH
?
�½« w½UFð
U³�U
?
ž œU²F*« sL� ÆÆW
?
CH�M*« UŽd
?
��« bMŽ W¾¹œ—
«Ë– Ÿ«u½_« s� WOJO�Ë—b
?
ON�« U�d;« ‰UL
?
F²Ý«
W
?
O½«—Ëœ W
?
�d
??
Š »uKD*« ÊuJ¹ U
?
�b
?
MŽ ÆÆfÐUJ*«
ÆWK�«u²�
r�— qJA�« w� p�– q³� WMO³*« U
?
�CLK� sJ1Ë
U�C*« s� Ÿ«u½√ W
?
FЗ_ oÐU��« ‰UI*« w� ©±∑®
ÆÆw�
?
JF�« ÁU
???
&ô« w� —Ëbð Ê√ ÆÆfÐU
?
J*« «Ë–
Èdš√Ë W¹d
?
D� fÐUJ� U�d
?
×� w�U²�UÐ `
?
³BðË
Eccentric-
e�dL²�« ÂbŽ Wł—œ XO³¦ð r²¹Ë ÆW¹—u×�
ÕuK�« t
??
łË 5Ð
Tilt Angle
W�U
??
�ù« W¹Ë«“ Ë√
ity
W½«uDÝô« r�
?
ł —u×
?
�Ë
Swash Plate
ÕË«d²*«
p�–Ë ©…œu
?
łu*« W�U(« V�
?
Š® …bŠ«Ë W
?
LO
?
� bMŽ
l�œ r²¹ ÆÆW
?
OM�“ W
?
E( Í√ bMŽË ÆW
?
Lz«œ …—u
?
◊uGC*« X¹e�« WDÝ«uР×U)« v�≈ fÐUJ*« nB½
nBM�« V×
?
�M¹ UL
?
MOÐ ÆÆ„d;« qš«œ v�≈ o�b
?
²*«
h*« q‡F
?
� V³
?
�Ð q‡š«b�« v�≈ fÐUJ*« s� d
?
šü«
v�≈ o�b²*« X¹e�« tFMB¹ Íc�«
Suction
©jHA�« Ë√®
Ÿ—–« vKŽ WO�UI²½ô« Èu
?
I�« ÍœR²ÝË Æ„d;« ×Uš
W
?
OJO�˗bO
?
N�« rJ×
?
²�« U�uE
?
M� l� q�UF
?
²K�
UO{U¹— U
?
NKO¦9 ÂeK¹ ÆÆrOLB²
?
�«Ë qOKײ�« ÷dG�
u¼ U
???
L
??
Block Diagram
w�ËbM
?
� jD�0
UM¼ ‰ËUM²½ ·u�� ÆÆp�c�Ë rJײ�« ”bMN* ·ËdF�
p�– sJO�Ë ÆÆWOJO�Ë—bO¼ …—«œ≈ WKO
?
Ýu� WK¦�_« bŠ√
©¥® r�— qJA�« 5³¹Ë Æ©≥® r
?
�— qJA�« w� 5³*«
W
?
OJO�˗bO
?
N�« …—«œô« WKO
?
Ýu� w�ËbM� jD�
?
∫YOŠ ÆÆ©≥® r�— qJA�« w� vDF*«
Force Motor
…uI�« „d×� vKŽ …dŁR*« WO²�uH�« ∫
V
Æ©·®
Æ©dO³�√® …uI�« „d×� nK� w� —UO²�« ∫
I
„d
?
;«Ë ÂU
??
L
?
B�« 5Ð X¹e�« o�b
?
ð ‰b
?
F
?
� ∫
Q
Æ©ÀØd²�®
Æ©ÀØd²�® fÐUJ*« bFÐ ¨»d�²�« o�bð ‰bF� ∫
Q
1
◊U
?
G
?
C½ô« W
?
OKÐU
?
I� T�UJ*« o�b
?
²�« ‰b
?
F
?
� ∫
Qc
Æ©ÀØd²�®
Æ©ÀØd²�® „d;« v�≈ bOH*« o�b²�« ‰bF� ∫
Qm
W�dŠ oKš v�≈ fÐUJ*«
r
?
???????
' W
?
¹Ë«“
fJFMOÝË ÆW½«uDÝô«
W
?
�d(« Ê«—Ëœ ÁU
?
”UJ
?
F½« b
?
MŽ W
?
¹Ë«e�«
v�≈ X¹e�« o�bð ÁU
?
·u
???
ÝË ÆÆ„d
??
Ê«—Ëb�« WŽdÝ VÝUM²ð
o‡�b
??
²�« ‰b
?
F
??
� l�
Volumetric
wL‡−
?
d‡O
?
ŁQð ‰U‡L
?
¼≈ r‡ð «–≈
◊U
?
G
?
C½ö�W
??
OKÐU
?
I�«
Comp r es s i b i l i t y
qJA�« 5³¹Ë Æ»d�²�«Ë
U
?
�d
??
×
?
� ©≤® r�—
W
?
¹d‡
?
D
?
I�« f
?
ÐUJ
?
fÐU‡J*« U
?
�d‡×
?
�Ë
Æ…—u‡�c*« W¹—u;«
w� rJ
?
×
?
²
?
�« sJ1
WOJO�˗bO
?
N�« U�d;«
U�UL� o¹dÞ sŽ U�≈
ÆÆ
Servovalves
W
?
�bš
U�
?
C� o¹dÞ sŽ Ë√
WL
?
LB
?
� WOJO�˗b
?
o�bð ‰b
?
F
??
� ÃU
?
²½ù
qJA�« 5³¹Ë Æd
?
O
?
?
W
??
³
??
O
??
�dð ©≥® r�—
W�bš ÂULB� WOł–u/
Spool
V
?
J*« Ÿu
?
½ s�
„d×� …œUO
?
I� qLF²�¹
Í– Í—u
?
×
??
� fÐUJ�
ÆÕË«d‡²� Õu‡�