Page 6 - 111 Website 2

Basic HTML Version

s� © «ËU
?
−O
?
� ∂µ∞®WM�
?
��« 5F�« WD×0 v�Ë_«
Æw�U(« d³L�u½ q³� UNM� ¡UN²½ô« r²¹
hI½ w� ÆÆ b
?
I
?
Ž_«Ë d
?
³
?
�_« WK
?
JA*« wI
?
³ðË
w²�«Ë ≠ ©±∞π® œb
?
F�« lł«— ≠ œu
?
�u�« «œ«b
?
�«
UN
?
CFÐ ÃËdšË UD
?
;« «—b� hI½ w�≈ ÍœRð
ÆW�b)« s�
qL(« Ê√ v�≈ ÆÆ¡UÐd
?
NJ�« ŸUD� «d¹bIð d
?
OAðË
v�≈ qBO
?
Ý ÂœUI�« nOB�« ‰öš l�u
?
²*« vB�_«
sŽ «ËU
?
−O
?
� ≤∞∞∞ …œU¹eÐ «ËU
?
−O
?
� ≤π∑µ∞
W¹«bÐ l� WŠU²*« bO�u
?
²�« «—b� Ê√Ë ÆÆoÐU��« ÂUF�«
WOKFH�« «—bI�«Ë «ËU−O� ≥≤∞∞∞ mK³²Ý nOB�«
p�–Ë ÆÆ©•∏µ WO
?
ŠUð≈ q�UF0® «ËU−
?
O� ≤∑≤∞∞
WD�K� Î
U
?
I³Þ ≠ …b¹b
?
ł bO�uð «—b
?
� W�U
?
{≈ bFÐ
ÆÆ «ËU−O� ≥¥µ∞ mK³ð ≠≤∞±∑Ø≤∞±≤ W
?
O�L)«
µ∞∞® U
??
NMÐ WD; W¹“U
??
G�« «b
??
Šu�« qL
??
…e
?
O'« ‰U
?
LAÐ W¹“U
?
G�« «bŠu�«Ë ÆÆ© «ËU
?
−O
?
v�Ë_« W¹—U
?
�³�« …b
?
Šu�«Ë ÆÆ© «ËU
?
−O
?
� ±∞∞∞®
v�≈ W�U
?
{ùUÐ ÆÆ© «ËU−
?
O� ∂µ∞® WM�
?
��« 5F�UÐ
Æ© «ËU−O
?
� ±≥∞∞® dO�uÐQÐ 5²¹—U�
?
³�« 5ðbŠu�«
ULMOÐ ÆÆ «ËU−O� ≤µ∞∞ mK³OÝ l�u²*« e−F�« Ê√ Í√
b
?
� dB
?
� ¡UÐdNJ� W
?
CÐUI�« W
?
�dA�« fOz— ÊU
?
dB� Ê√ ÆÆb�Rð Ê√ ¢WOÐdF�« ¡UÐdNJ�«¢ lOD²�ð
«œ«b
?
�≈ w� …œUŠ W
?
�“√ nO
?
B�« «c¼ t
?
ł«u²
?
Ý
ÆÆoÐU��« ÂUF�« w� t� X{d
?
Fð U� ‚uHð ÆÆ¡UÐdNJ�«
WD)« ¡«—“u�« f
?
K−
?
� i�— Ê√ b
?
FÐ W
??
�U
?
š
±≥µ∞ ‡Ð —b
?
Ið X½U
?
� w²�« W¦�U
?
¦�« W
?
O
?
�UF
?
Ýù«
·uO��« UD×� w� W¹“U
?
ž …bŠË ±≤® «ËU−O�
©dÐu²
?
�√ ∂Ë …d¼UI�« »džË W¹œuL
?
;«Ë —uNM�œË
ÆÆ—ôËœ ÊuO
?
K� ±[¥ u×MÐ U
?
Nð«—UL
?
¦²
?
Ý« —b�Ë
w²�« WD)« Ác¼ ¡U
?
G�≈ »U
?
³
?
Ý√ ÊöŽ≈ Âb
?
Ž rž—Ë
bÝ w� Î
«d
?
O¦� U
?
NOKŽ ‰uFð ¡UÐd
?
NJ�« …—«“Ë X½U�
—œUB� Ê√ ô≈ ÆÆ «œ«b�ù« w� e−F�« s� dO³� ¡eł
œu
?
�u�« d
?
�«uð Âb
??
Ž Ê√ v�≈ —U
?
ý√ …—«“u�« w�
ÆÆq¹uL²�«Ë ÆÆ©wFO
?
³D�« “UG�«® UD;« ÁcN� “ö�«
l� UD;« s� W
?
OŽuM
?
�« Ác¼ …¡UH
?
� ÷UH
?
�½«Ë
Æ¡UG�ù« —«d� ¡«—Ë ÊU� ÆÆœu�uK� lHðd*« UN�öN²Ý«
ŸUD� U
?
NN
?
ł«u¹ w²�« W
?
O½U¦�« WK
?
JA*« q¦L
?
²ðË
UN� X{d
?
Fð w²�« WO�U
?
²²*« q�UA*« w
?
� ÆÆ¡UÐdNJ�«
5³²�« ≠ W�U²Ž® …dO
?
š_« …d²H�« w� bO�u²�« UD×�
Z²½ w²�«Ë ÆÆ©W¹—UÐuM�« ≠ vÝu� Êu
?
OŽ ≠ U�KÞ ≠
≥µ∞® 5³²�« WD×� w� v�Ë_« …bŠu�« ÃËdš UNMŽ
UNKOGAð …œUŽ≈ v²Š W
?
ŠU²*« «—bI�« s* © «ËU−O�
ÆÂœUI�« ÂUF�« qz«Ë√ w�
w� q¦L
?
²²� ÆÆd
?
³�_« w¼Ë ÆÆW¦�U
?
¦�« WKJA*« U�√
WFЗ_« W¹“UG�« «bŠu�« ‚U( WO½UJ�≈ ÂbŽ ‰UL²Š«
…d²HÐ © «ËU−O� ≤µ∞
x
¥® …eO'« ‰ULý WD×0
v�Ë_« …bŠu�« qOGAð Î
UDD�� ÊU� YOŠ ÆÆnOB�«
w� W¦
?
�U¦�«Ë WO
?
½U¦�« 5ðbŠu
?
�«Ë uO½u¹ d
?
Ný w�
WKJA� Ê√ ô≈ ÆÆfD�ž√ w� WFЫd�« …bŠu�«Ë uO�u¹
U³�UD� V³�Ð ◊uD)« ¡UA½≈ qDFðË “UG�« hI½
rNðUJK²2 w� ◊u
?
D)« Ác¼ dL
?
²
?
Ý w²�« w�U¼_«
Ác¼ ‚U( ÂbŽ v�≈ ÍœR²Ý ÆÆWF
?
Hðd� UC¹uF²Ð
W¹—U�³�« …bŠu�« Ê√ UL
?
� ÆÆnOB�« …d²HÐ «bŠu�«
e
?
−F�« Ê√ ≠ 5³
?
²�« WD×
?
� o¹d
?
Š q³� ≠ Õd
?
≥≤µ∞ mK³
?
O
??
Ý q³
?
I*« nO
?
B�« ‰ö
??
š l�u
?
²*«
ÆÆW¦�U
?
¦�« WKJA*« w� ÁU½d
?
�– U* UI
?
³ÞË Æ «ËU−
?
O�
±∞∞∞® …eO'« ‰U
?
LAÐ W¹“UG�« «bŠu�« ëd
?
šS³�
WM���« 5F�UÐ v�Ë_« W¹—U�³�« …bŠu�«Ë © «ËU−O�
≥µ∞® 5³²�UÐ v
?
�Ë_« …bŠu�«Ë ÆÆ© «ËU−
?
O� ∂µ∞®
oÐU��« »U
?
³Ýú� ≠ «d¹bI²�« Ác¼ s� © «ËU
?
−O�
nO
?
B�« w� l�u²*« e
?
−F�« ÊS
?
� ≠ UNO
?
�≈ …—Uýù«
ÆÆ «ËU−
?
O� µ≤µ∞ ≠ ¥µ∞∞ 5Ð ÕË«d²O
?
Ý ÂœUI�«
WJ³A�« t� X{dFð Íc�« e−F�« s� •±µ∞ q¦1 U0
ÆÆw{U*« nOB�« w� WO�uI�«
œbF�« w� —U
?
ý√ b� ¢W
?
OÐdF�« ¡UÐd
?
NJ�«¢ X½U�
W
?
�“_« Ác¼ w� w�
?
Ozd�« V³
?
��« Ê√ v�≈ ÆÆoÐU
?
��«
«œU¹e� ¡UÐd
?
NJ�« ŸU
?
D� «d¹b
?
Ið ¡u
?
Ý v�≈ lłd¹
5²D)« w� —b� w²�«Ë ‰UL
?
Š_« vKŽ VKD�« ‰bF�
U
?
LMOÐ ÆÆ•∑ ≠∂ 5Ð ÕË«d²¹ U
?
0 WIÐU
?
��«Ë WO�U
?
U
?
� v�≈ …dO
?
š_« «uM��« w� wKFH�« ‰b
?
F*« q�Ë
W
?
O
?
�U
?
F
?
Ýô« jD)« Ê√Ë ÆÆ•±≤≠±∞ 5Ð ÕË«d
?
²¹
q¼U
?
−²¹ U
?
LMOÐ ÆÆe¼U
?
'« q(« w¼ ÊuJð Ê√ V−¹ô
…dŁR�Ë …œU
?
łË WOI
?
OIŠ W
?
O−Oð«d
?
²Ý« wM³ð ŸUDI�«
ÆÆbO�u
?
²�« UD×� …¡UH� l�—Ë „ö
?
N²Ýô« bO
?
ýd²�
ÆbIH�« iHšË
iFÐ vKŽ ‰u
?
F¹ t½S� ÆÆ¡UÐd
?
NJ�« ŸUDI� UI
?
³ÞË
∫UNM�Ë ÆÆl�u²*« e−F�« WNł«u* «¡«dłù«
bO�u
?
²�« «bŠË qš«œ b¹d
?
³ð U�uEM� V
?
O�dð ≠
Æ «ËU−O� µ∞∞ ‡Ð —bI¹ «d�Ë oI×OÝ U0 ÆÆW¹“UG�«
ÆÆbOýd²�« WOL¼QÐ WO
?
Žu²�«Ë W�UF�« …—U½ô« bOýdð ≠
Æ «ËU−O� ±∞∞∞ ‡Ð —bI¹ «d�Ë oI×OÝ U0
X�Ë ‰U
?
LŠ_« qO
?
Šd
?
²Ð WŽU
?
MB�« …—«“Ë ÂUO
?
� ≠
WH
?
?
� l½UB
?
LK� W½UO
?
B�« ‰UL
?
Ž√ cO
?
HMðË …Ë—c�«
Î
«d�Ë oI×OÝ U� u¼Ë ÆÆnOB�« …d²� w� „öN²Ýô«
Æ «ËU−O� ±∞∞∞ ‡Ð —bI¹
nOB�« …Ë—– o×Kð s� ÆÆWM���« 5F�« ¡UÐdN� WD×�
w� bI
?
Ž Íc�« tŽU
?
L²ł« v� W
?
�UDK� vKŽ_« fK:« ÷dF
?
²Ý«
cOH
?
Mð tł«uð v²�« U�uF*« ‰u
?
Š «Î
d¹dIð ÆÆw{U*« dÐu²
?
�√ dNý
∫ U�uF*« Ác¼“dÐ√ ÊU�Ë ÆÆ¡UÐdNJ�« qI½Ë ÃU²½≈ UŽËdA�
ÃU²½≈ UD×� ¡UA½≈ l�«u� v� qLF�« `¹—UBð `M� UNł œbFð ≠
XGKÐ w²�«Ë ÆÆ¡UÐdNJK� WO�uI�« WJ³A�« v�≈ UNKI½ ◊uDšË ¡UÐdNJ�«
ôU
?
Bðô«Ë W¾
?
O³�«Ë W
?
Ž«—e�«Ë —UŁô« U
?
NM� WO
?
�uJŠ WN
?
ł ±≤
ÆW¹œUO��« UN'« ÈbŠ≈Ë W¹b¹b(« pJ��«Ë
v�U¼_« s� dO
?
¦J�« ÷«d²
?
Ž« v�≈ Èœ√ Èc�«Ë vM�_« bF³�« »U
?
Ož ≠
ŸËdA
?
� v� ÀbŠ U
?
LK¦� ¡UÐd
?
NJ�« qI½ ◊uDš ¡UA½≈ U
?
ŽËdA*
Ê√ ô≈ ÆÆv{U*« u¹U� w� Ác
?
OHMð s� ¡U
?
N²½ô« - Èc�« ◊UO
?
�œ »dž
Æv{U*« fD�ž√ v²Š tKOGAð dOšQð v�≈ œ√ v�U¼_« U{«d²Ž«
qþ v� …b¹b'«Ë WO�U(« UD;« qOGA²� “ö�« œu�u�« d�«uð Èb� ≠
Æv{U*« nOB�« ‰öš ÊQA�« «c¼ v� ¡UÐdNJ�« ŸUD� UNOI� v²�« ÁU½UF*«
¡UÐdNJ�« ŸUD� ÃU²×¹ YOŠ ÆÆ UŽËdA*« ÁcN� “ö�« q¹uL²�« dO�uð ≠
ÆU¹uMÝ jI� ¡UÐdNJ�« qI½Ë ÃU²½≈ UŽËdA* tOMł —UOK� ±µ u×½
s� v²�«Ë U
?
�uF*« pKð —«d
?
L²Ý« …—u
?
Dš s� ÆÆd¹dI
?
²�« —cŠË
¡U
?
�u�« v
?
KŽ ¡UÐd
?
NJ�« ŸUD
?
� …—b
?
� Âb
?
Ž w�≈ ÍœRð Ê√ U
??
N½Q
?
ý
ÆÆ¡UÐdNJ�« s� 5MÞ«u*« U�öN²Ý«Ë WO
?
LM²�« UŽËdA� UłUO²ŠUÐ
U
?
ŽËdA*« c
?
OHMð ÊËœ ‰u
?
×¹ öJA*« pKð —«dL
?
²Ý« Ê≈ Y
?
Æq³I*« nOB�« q³� UNKOGAð —dI*«Ë U¼cOHMð È—U'« pKð ULOÝô
—U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡³š√
W�dAK� WO
?
�uLF�« WOFL
?
'« X{dF²Ý«
U
?
NŽU
?
?
ł« w� dB
?
� ¡UÐd
?
NJ� WCÐU
?
I�«
dÐu
?
²
?
�√ d
?
N
?
ý w� b
??
I
?
Ž Íc�« ÍuM��«
‰UL
?
Ž√ ZzU²½ ‰uŠ Î
ö�U
?
ý «Î
d¹dIð ÆÆw{U*«
r−Š Ê√ v�≈ —U
?
ý√ ÆÆUN� W
?
FÐU²�« U
?
�dA�«
±∏ WO½«e
?
O*« ÂUŽ ‰ö
?
š mKÐ «—UL¦
?
²Ýô«
±∏µ∞ W
?
�U
?
{≈ - U
?
L
?
O
?
� ÆÆt
?
OMł —U
?
OK�
dÐu
?
²�√ ∂ ∫ UD×
?
� qO
?
GA
?
²Ð «ËU
?
−O
?
WD� s� v
?
�Ë_« …bŠu�«Ë ◊UO
?
�œ »džË
Èc�« rŽb�« W
?
LO
?
� mKÐË Æ…b¹b
?
'« dO
?
� uÐ√
—UOK� ±≤[µ ‰“UM*« uJKN
?
²�� t
?
OKŽ qBŠ
—U
?
OK� ≥[∏ u
?
×½ WD
?
A½_« v�UÐË ÆÆt
?
OMł
v� vN²M*« v�U*« ÂU
?
F�« ‰öš p�–Ë ÆÆtOMł
Æv{U*« uO½u¹
s� ¡U
?
N
?
²½ù« - t½√ ÆÆd¹d
?
I
?
²�« `{Ë√Ë
≤∞±≤Ø≤∞∞∑ WÝœU��« WO
?
�L)« WD)«
«—b
?
IÐ WO
?
�UF
?
Ýù« WD)« v�≈ W�U
?
{ùUÐ
- YO
?
Š ÆÆ «ËU−
?
O� π∂∞∞ v�«u
?
Š XGKÐ
©≥® U1dJ�« ∫ UD×� qOG
?
Að s� ¡UN²½ô«
d¹d
?
� Èb
?
O
?
ÝË nDF
?
�«Ë ©≥® W¹—UÐuM�«Ë
?
²�«Ë ÆÆ «ËU−
?
O
?
� ∑µ∞ UNM� q� …—b
?
∑∞∞ U
?
L
?
NM� q
?
� …—b
?
� …d¼U
?
I�« »d
?
žË
»U³A�« U
?
D×� v�≈ W�U{ùUÐ ÆÆ «ËU
?
−O�
µ∞∞® ◊U
?
O
?
�œË ÆÆ© «ËU
??
?
O
?
� ±∞∞∞®
ÆÆ© «ËU−O� ∂∞∞® dÐu
?
²�√ ∂Ë ÆÆ© «ËU−O�
È—UłË ÆÆ© «ËU
?
−O� µ∞∞® ◊UO
?
�œ »džË
uÐ√ WD×
?
� qO
?
G
?
Að »—U& s� ¡U
?
N
?
²½ô«
Æ© «ËU−O� ±≥∞∞®dO�
ÆÆWO
?
�uLF�« W
?
OFL'« X{d
?
F²Ý« U
?
L�
v²�« UÐu
?
FB�«Ë U¹b
?
ײ�« ‰uŠ «d
?
¹dIð
WFÐU²�« UNðU�dýË W
?
CÐUI�« W�dA�« UNł«uð
lOÐ —U
?
FÝ√ W
?
ODGð ÂbŽ ÆÆU
?
?
�bI
?
� v�Ë
WOzUÐdNJ�« W�UD�« ŸU³ð YOŠ WHKJ²K� ¡UÐdNJ�«
vJKN²
?
�� rEF* WOK
?
FH�« UN²
?
HKJð s� q�QÐ
«—UL
?
¦²
?
Ýô« WL
?
O� œ«“ U
?
LO
?
� ÆƉ“UM*«
l¹“u²�«Ë q
?
IM�«Ë ÃU²½ù« U�d
?
A� WÐuKD*«
¡U³Ž_« …œU¹“ V½Uł v�≈ ÆÆUNðUŽËdA� cOHM²�
÷Ëd
?
I�« bz«u�Ë ◊U
?
?
�√ s� WO
?
K¹uL
?
²�«
U�eK²�*« v� …dO
?
³J�« …œU¹e�«Ë ÆÆ…dýU³*«
Æ—uł_«Ë