Page 57 - 111 Website 2

Basic HTML Version

ÆqÝ«d²�« —ËU×� v� …dO³� «—UL¦²Ý≈ a{v�≈
ôU
?
Bðô« W
?
�b
?
š v�b
?
I
?
� s� b¹b
?
F�« √bÐ b
?
I�
…dO
?
GB�« U‡D;« W‡�U
?
�≈ v� ŸËd‡A�« ÆÆW�d
?
ײ*«
U½U
?
O³�« qIM� WK¹b
?
³�« «—U�*UÐ U
?
NDЗË
Metrocells
…bŠË —bIðË Æ
Network Offload
UJ³A�« sŽ «b
?
OFÐ
s� •∂≥ W
?
³
?
�½ Ê√ ÆÆ
Juniper Research
U
?
Ý«—œ
sŽ «bO
?
FÐ qIM²Ý ≤∞±µ ÂUŽ ‰u
?
L;« U½UOÐ W
?
�dŠ
WDÝ«uÐ W
?
O{—« U
?
J³ý ‰ö
?
š ‰u
?
L;« UJ³
?
ý
…dL²
?
�*« …œU¹e�« VŽu²�²Ý v²�« …d
?
OGB�« UD;«
vKŽ jGC�« nH
?
�¹ U2 ÆƉuL;« U½UOÐ W
?
�dŠ v�
WFÝ v� …dO³J�« …œU¹e�« o
?
OI% l� ÆÆ…dO³J�« UD;«
ÆWMJ2 WHKJð q�QÐ W¹dC(« oÞUM*« v� UJ³A�«
WIKŠ dš¬
Metrocell
“«dÞ s� ‰uL;« U¹ö
?
š d³²Fð
WOMI²�« «–
Femtocells
…dOG
?
B�« U¹ö)« WK�KÝ v�
—U
?
I�Ë ‰“UM*« v� ÕU
?
−MÐ Âb
?
�²
?
�ð v²�« W
?
BO
?
šd�«
WFÝ v� WO
?
�U{≈ «eOL0
Metrocell
eOL
?
²ðË Æ‰ULŽ_«
v� d³
?
�√ …—bIÐ …œËe� vN� ÆÆW
?
ODG²�« WŠU�
?
�Ë WOK)«
sŽ b¹eð UNO� ‰UÝ—ù« W�UÞ Ê√ U
?
L� ÆÆ «—Uýù« W'UF�
sJ1Ë ÆÆ
Femtocells
…dO
?
GB�« W
?
OK)« ‰U
?
Ý—≈ …—b�
≥≤ v�≈ ±∂ s� W
??
�b
?
š
Metrocell
…b
?
Š«u�« W
??
OK�K�
d²� ±∞∞ s� q�√ 5Ð WODG²�« Èb
?
� ÕË«d²¹Ë ÆÆÂb�²��
—U²�_« s� U
?
¾� …bŽË WLŠœe*« W
?
¹dC(« oÞUM*« v�
v²�«
Femtocells
‡�« ·öš vKŽË ÆW
?
OH¹d�« oÞUM*« v�
Metrocell
…—«œ≈Ë WOJK� ÊS� ÆÆÂb�
?
²�LK� W�uK2 ÊuJð
U¹öš Âb�²�ðË Æ‰uL
?
;« W�bš w�bI� WDÝ«uÐ ÊuJð
WFÝ …œU¹e� WŠu²H*«Ë W�UF�« s�U�_« v� …œUŽ
Metrocell
ÊUŽu½ „UM¼Ë Æ
Macrocell
…dO³J�« ‰uL;« U¹öš WODGðË
qš«œ Âb
??
??
²
??
�¹ ‰Ë_« ÆÆ
Metrocells
U¹ö
??
š s�
U
?
O−
?
�dÐ öÐUI
?
²� rŽb�« UC¹√ d
?
�uðË ÆÆ
Services
Application Programming Interfaces
U
?
I
?
O
?
³D²�«
`L�¹ U2 …d
?
O³J�« U¹ö)« v� ‰U(« u¼ U
?
L�
(Apis)
ÊS� ÆÆ—UB²šUÐË Æ…b¹b'« U
?
�b�K� UIO³D²�« d¹uD²Ð
v�U¦*« q
?
¹b³�« v¼
Metrocell
“«dÞ …dOG
?
B�« U¹ö)«
Æ
Offload Network
‰uL;« WJ³ý qOL% lM*
qL
?
F�« ÖU/ …b
?
ŠË U
?
Nðd
?
ł√ W�U
?
Š W
?
Ý«—œ v�Ë
¢XMÝu�≠qðUJ�√¢ W
?
�dA� W
?
FÐU²�« ¢q
?
Т «d³
?
²<
u
?
LM�« l� q�UF
?
²K� 5ŠËdD*« 5K¹b
?
³�« 5Ð W½—UI
?
LK�
‰uL;« UJ³ý vKŽ U½UO³�« ôUBð« W�d( b¹«e²*«
WÝ«—b�« X×{Ë√ ÆÆUÐË—Ë√ »dGÐ W
?
¹dCŠ WIDM� v�
…dO
?
G� U¹öš «b
?
�²ÝUÐ WJ³
?
A�« WF
?
Ýuð WHKJð Ê√
lÝu
?
²�« W
??
HKJð s� •¥≥ W
?
³
??
�MÐ q�√
Metrocells
v�≈ W�U{ùUÐ ÆÆ
Macrocells
…dO³J�« U¹ö)« «b�²ÝUÐ
Æ…dOGB�« U¹ö�K� U¼d�– oÐU��« Èdš_« «eOL*«
W�UŠ v�Ë ÆU
?
N²½UO
?
�Ë UNzUA½≈Ë WJ³A
?
�« jOD�ð WHKJð
WJ³ý VK� v
?
�≈ UNKO�uð r²
?
O� ÆÆv½U³
?
*« qš«œ UN³
?
O�dð
v� U�√ Æ‚UDM�« WC
?
¹dŽ öO�u²�« ‰ö
?
š s� ‰uL;«
qJA�« v� UL� WŠu²H*«Ë W�UF�« s�U�_« v� UN³O�dð W�UŠ
‰ö
?
š s� WJ³A�« VK� v
?
�≈ UNKO
?
�uð r²O
?
� ÆÆ©≥® r�—
Ë√
FTTN
Ë√
FTTH
WHK²
?
<« WOzu
?
C�« ·UO�_« szU
?
³�
Very High Speed
WF¹d
?
��« WOL�d�« „d
?
²A*« ◊uDš
Æ
Digital Subscriber Lines (VDSL)
Quali-
W�b)« …œułfH½
Metrocells
U¹öš d�uðË
UL� ÆÆ…dO³J�« U¹ö)« U¼d�uð v²�«
ty Of Service (Qos)
W�K��« W�ËUM*UÐ `L
?
�¹ …dO³J�« U¹ö
?
)« l� UNK�UJð Ê√
WIDM� v� ‰UI²½ô« bMŽ
Seamless Handover
«uMIK�
Metrocells
U¹öš rŽbðË ÆWHK²
?
<« U¹ö)« 5Ð W�b)«
qzU
?
Ýd�« U
?
�bšË W
?
O
?
HðU
?
N�« ôUB
?
ðô« U�b
?
š
Multimedia
…œb‡F
?
²*« jzUÝu�« U
?
�bšË …dO‡
?
BI�«
v½U
?
¦�« Ë ÆÆ
Indoor
v½U
?
³*«
×U
??
š Âb
??
??
²
??
�¹
v¼Ë Æ
Outdoor
v½U
???
³*«
…d
?
ýU³
?
� qL
?
Fð …eN
?
ł√
v� U
?
N
?
²
?
O
??
³
?
¦ð œd
?
−0
U¼b¹ËeðË U
??
N
?
F
?
{u
?
Plug-
W
?
OÐd
?
NJ�« W
?
�UD�UÐ
Y
?
O
??????
Š ÆÆ
And-Play
rOEM²�« WOMIð UNO� Âb�²�ð
Self-
WJ
?
³
???
AK� v
?
ð«c�«
Organizing
Network
qOJA
?
ð r²
?
O
??
� ÆÆ
(SON)
ÆÆUO�¬ UNKLŽ rOEFðË WJ³A�«
v� «dO³
?
� «dO�uð vMF¹ U2