Page 56 - 111 Website 2

Basic HTML Version

r�U
?
Ž v
?
� …—uŁ X½d
?
²½ô« W
?
?
ý XŁb
??
Š√ b
?
I�
qOL
?
ײРX½d
?
²½ô« u�b
?
�²
?
�� ÂuI
?
¹Ë Æ ôUBðô«
ÆÆWO½Ëd²J�ù« V²J�«Ë u¹bOH�« lÞUI�Ë WOIOÝu*« Z�«d³�«
»UF�_« ‰öš s� vIOI
?
(« s�e�« v� ÊuK�«u²¹ UL�
Æ„u³�
?
O�Ë d²¹uð q¦� vŽUL²
?
łô« q�«u²�« UJ³ýË
Èœœd²�« eO(« ŸU�ð« l� UIO³D²�« Ác¼ œ«bŽ√ b¹«e²ðË
v� d
?
O
?
³J
?
�« —uD²�« l�Ë ÆÆX½d
?
²½ô« v
?
KŽ ‰u
?
šbK�
ÆÂb�²�LK� WO�dD�« …eNł_« UO−�dÐË U½uJ�
U�d
?
×� ‚UDM�« W
?
C¹dŽ ‰u
?
L;« …e
?
Nł√ q¦9Ë
ÆX½d²½ù« WJ³ý vKŽ U½UO³�« ôb
?
F� b¹«e²� UF¹dÝ
…eNł√ œbŽ ÊS� ÆÆ¢ÂuO�√¢ W�ÝR� WOzUBŠù UF³ðË
≤∞∞∏ v�UŽ 5Ð nŽUCð UO*UŽ W
?
�b�²�*« ‰uL;«
ÂUŽ «d� ÀöŁ nŽUC²¹ Ê√ l�u²*« s�Ë ÆÆ≤∞±∞Ë
W�dŠ r−Š v� …dO³J�« …œU¹e�« vKŽ bŽU�¹Ë Æ≤∞±µ
œ«bŽ√ v� …dO³J�« …œU¹e�« ÆÆ‚UDM�« WC¹dŽ ôUBðô«
ôušœ d�uð v²�« WOŠuK�« …e
?
Nł_«Ë WO�c�« nð«uN�«
ƉuL;« U
?
IO³Dð b¹«eð vKŽË X½d²
?
½ô« vKŽ öNÝ
œb
?
Ž qB¹ Ê√ ÆÆ ôUBðô« ¡«d
?
³š U
?
F�uð —b
?
IðË
“UNł ÊuOKÐ ≤[µ v�≈ UO*UŽ W�b�²�*« WO�c�« nð«uN�«
jÝu²� …œU¹“ v�≈ ÈœR
?
OÝ U2 ÆÆ≤∞±µ ÂUŽ ‰uK×Ð
—«bI0 W¹dC(« oÞUM*« v� WO�c�« U
?
³ÝU(« W�U¦�
v²�« WO�U
?
(« W�U¦J�« s� eH
?
I�« vMF¹ «c¼Ë ÆÆ…d� ≥≤
≤r�Ø“UNł ±≤\∏∞∞v�≈ ÆÆ≤r�Ø“UNł ¥∞∞ ‡Ð —bIð
Æ≤∞±µ ÂUŽ ‰uK×Ð
WO
?
�c�« nð«uN�« q¦
?
� WO�dD�« …e
?
Nł_« pKN
?
²�ðË
ÊU� U2 dO
?
¦JÐ d³�√ W¹œœdð «eOŠ WO
?
ŠuK�« …eNł_«Ë
u¼ UL� ‰u
?
L;« nð«uN� v�Ë_« ‰UOł_« v� UJKN
?
²��
v�c�« nðUN�« Ê≈ `{u¹ Íc�« ÆÆ©±® r�— ‰Ëb'UÐ 5³�
s� …d� ≤∞ d³
?
�√ U½UOÐ ôUBð« W�d
?
Š b�u¹ v�U(«
W
?
�dŠ b�u¹ vŠuK�« nðU
?
N�« Ê√ UL
?
� ÆÆÈœUF�« nðU
?
N�«
W
??
??
ÝR
?
� s
?
Ž —œU
?
B
?
�« d¹d
??
I
?
²
?
�« ÕdD¹
W
?
O
?
³K²� 5O
?
?
Oð«d
?
²
?
Ý« 5K¹bÐ ÆÆ
"Telesperience”
UJ³
?
ý vKŽ U½U
?
O³�« v� d
?
O
?
³J�« uLM
?
�« U³KD²
?
∫UL¼ Êö¹b³�« Ê«c¼Ë ƉuL;«
…dO
?
³J�« ‰uL
?
;« UD×� ¡UA
?
½≈ v� lÝu²�« ≠
:Macro Expansion
W
?
F��« …œU¹e� Èb
?
OKI²�« q(« u¼ÆÆp�– d
?
³²
?
F¹Ë
œb
?
Ž …œU¹“ U
?
�≈ vMF¹Ë ÆW
?
ODG
?
²�« WŠU
?
?
� …œU¹“Ë
v²�« UD;« œb
?
Ž …œU
?
¹“ Ë√ ÆÆWD;« v� «œœd
?
²�«
v²�« WŠU�*« rO
?
�Ið Ê√ ÆÆvMF0 ÆWIDM*« fH½ vDGð
ÀöŁ Ë√ 5²I
?
DM� v�≈ …bŠ«Ë WD×� W
?
DÝ«uÐ Âb�ð
p�cÐË ÆÆWD×
?
� WDÝ«u
?
Ð WID
?
M� q� Âb
?
�ð oÞUM�
Ê√ vKŽ ÆÆ «d
?
� ÀöŁ Ë√ 5ðd� W
?
F
?
��« nŽUC
?
²ð
–«uײÝô« ôË√ VKD²¹ …dO³
?
� ‰uL×� WD×� W�U{√
U
?
L� ÆÆU¼—U
?
?
¾²
?
Ý≈Ë
Site Acquisition
l�«u*« vKŽ
UOz«u¼Ë W
?
OJKÝô «bF
?
�Ë …eNł√ VO
?
�dð VKD²ð
jOD�ð …œUŽ≈Ë WO½b*« ‰UL
?
Ž_« v�≈ W�U{ùUÐ ÆÆWHKJ�
vKŽ ‰uB
?
(« p�c�Ë Æ
Network Planning
WJ³A�«
s� p�– VŠUB¹ U�Ë v½U³*« Ác¼ «b
?
�²Ý« `¹—UBð
b¹«e²� W
?
O¾O
?
³�« —UŁü« s� ÂUF�« È√d�« ·u�ð …U
?
Ž«d�
U
??
łu*« sŽ " UM
?
�« ŸU
?
F
??
ýù« U¹u
??
²
??
??
ÆWO�OÞUMG�ËdNJ�«
UNKOL% ÂbŽË U½UO³�« ôUBð« W�dŠ qOŠdð ≠
Network Offload
‰uL;« WJ³ý vKŽ
…œU¹“Ë W
?
F
?
��« …œU¹e� ö
?
¹bÐ q(« «c¼ d
?
³
?
²
?
W¹d
?
C(« oÞUM*« v
?
� W�U
?
š WODG
?
²�« U
?
ŠU�
?
v� r²¹ U� ôË√ lłd²�½ ÆÆq(« «c¼ rN
?
H²�Ë ÆWLŠœe*«
«—U
?
ýù« qI
?
²Mð YO
?
Š ÆÆW¹œUF
?
�« ‰uL
?
;« UJ³
?
ý
v�≈ Âb�²�LK� ‰u
?
L;« nðUN�« s� U*UJLK� WK�U(«
Network Core
WJ³A�« VK� v�≈ UNM�Ë ‰uL;« WD×�
qOL
?
% ÈœUH²�Ë Æ
Backhaul
qÝ«d²�« —ËU
?
� d
?
³Ž
ÆÆ
Network Offload
U½UO³�« ôUBð« W
?
�d×Ð WJ³A�«
Local
WOK‡×� –U‡H½ W‡DI½ v�≈ U½U
?
O³�« «—Uý≈ qIMð
Ë√
Femtocell
…d
?
OG
?
� WD×� q¦
?
Point
Access
rŁ s�Ë ÆÆ
Wi-Fi Router
¢ÈU
?
� È«Ë¢ q¹u% …b
?
ŠË
‚UDM�« W
?
C¹dŽ W
?
²ÐUŁ ôUBð« —ËU
?
×� ‰ö
?
š qIMð
Ë√ WJ³A�« VK� v�≈
Fixed Broadband Connections
Ác
?
NÐË ÆX½d
?
²½ô« WJ³
?
ý ‰ö
?
š Èdš√ W
?
N
?
łË v�≈
vKŽ U½UO
?
³�« ôUBð« W
?
�dŠ iHš r²
?
¹ ÆÆWI¹dD�«
Macro-
…dO³J�« UD;« jÐdð v²�« WOJKÝö�« —ËU;«
…œU¹e�« »UF
?
?
Ý« l� ÆƉuL;« UJ
?
³ý VKIÐ
cells
—ËU×
?
� ‰öš U½U
?
O³�« ôUBð« W
?
�dŠ v� …d
?
O³J�«
WłU(« qłR¹ U2 ÆÆ‚UDM�« WC¹d
?
Ž WO{—√ ôUBð«
ÆÈœUF�« nðUN�« s� …d� ±∞∞ d³�√ U½UOÐ ôUBð«
W�d;« …uI�« ÆÆ…œbF²*« jzUÝu
?
�« UIO³Dð d³²FðË
ÆWO�c�« W�uL;« nð«u
?
N�« vKŽ U½UO³�« W�dŠ …œU¹e�
…b�u*« U½UO³�« WOL� …œU¹“ ÆÆ¢qТ «d³²�� l�u²ðË
‰uK×Ð Êü« tOKŽ v¼ ULŽ …d� ±∏ WO�c�« nð«uN�« s�
…b�u*« U½UO³�« WOL� nŽUFC²²Ý ULMOÐ ÆÆ≤∞±µ ÂUŽ
Æ «d� ∑ WOŠuK�« nð«uN�« s�
·«d
?
GK²
?
�«Ë nðU
?
N�« W
?
�d
?
ý d¹d
??
Ið `{u¹Ë
œ«“ ‰uL;« UJ³ý vKŽ U½U
?
O³�« u/ Ê√ ÆÆWOJ¹d�_«
ÂUŽ v²Š ≤∞∞∑ ÂUŽ s� …d
?
²H�« v� •≤∞∞∞ W³�MÐ
≤∞±∞ ÂU
?
F� U½UO
?
³�« s� r−
?
(« «c¼ Ê√Ë ÆÆ≤∞±∞
u¼ U
?
L� ≤∞±µ ÂUŽ ‰u
?
K×Ð …d� ≥∞ nŽU
?
?
W�d
?
Š “ËU−²
?
²Ý YOŠ ÆÆ©±® r�— q
?
JA�UÐ `{u�
u¼Ë ÆÆU¹dNý X¹UÐ U��√ ±∞ W
?
O*UF�« ‰uL;« U½UOÐ
v�U(« w�U
?
Lłù« r−(« ·U
?
F{√ …dAŽ ‰œU
?
F¹ U�
Ær�UF�« w� WŽu³D*« œ«u*« U½UO³�
U½UOÐ W
?
�dŠ r−
?
Š ÊS� ÆÆ UI
?
O³D²K� W
?
³�M�UÐË
W�d
?
Š r−Š nB½ ‰œUFð U
?
O�UŠ u¹b
?
OH�« UI
?
O³Dð
‚«uÝ√ rEF
?
� v� ©•µ∞® ‰uL×
?
LK� WOKJ�« U½U
?
O³�«
v�≈ W³�M�« Ác¼ qBð Ê√ dE²M¹Ë ÆÆWO*UF�« ôUBðô«
Æ≤∞±µ ÂUŽ ‰uK×Ð •∂∂
ôU‡‡‡‡‡Bð«
U½U?O?³K� W?‡K¹b‡Ð «—U?�?�
‰u?????L?????;« U?J³?????ý v?KŽ
Mobile Network Data Offload
abassiouni@teletech.com.eg
Offloading Network Data
Metro Cells
©±® r�— ‰Ëbł
WO�c�« …eNł_UÐ U½UO³�« ôUBð« W�dŠ
U¹dNý ‰uL;« nðUN�UÐ W½—UI�
Hi-End Device
Monthly Traffic Multiple
of Basic Mobile Traffic
Smartphone
Handheld Gaming Console
Tablet
Mobile Phone ProJect
Laptop
35
60
121
300
498