Page 51 - 111 Website 2

Basic HTML Version

∫v�Ë_« WI¹dD�« ≠
ŸuM�« s� ÊuJ
?
²� ÊU
?
³
?
C
?
I�« 5�UJ
?
Ý —U
?
O
?
²
?
š«
ŸuM
?
�« s� v
?
²�« 5
?
�UJ
?
��« s
?
� ôbÐ
"Pantograph”
W�U
?
Š v� W
?
³
?
ÝUM� ÊuJð ÆÆW
?
I¹dD�« Ác¼Ë Æ
"Rotary”
ÆWD;« ¡UA½ù W³ÝUM� œUFÐ√ «–Ë …dO³� WŠU�� d�«uð
WMOJÝ qJý ©»≠≤® Ë ©√≠≤® wL�— 5KJA�« `{u¹Ë
ÆqB�Ë qO�uð wF{Ë w�
"Pantograph”
…dz«b�« qB� bFÐ t½√ ÆÆ©¥® r
?
�— qJA�« `{u¹ UL�
WF�œ q�UJ�UÐ WOK�K� W½U
?
OB�« ¡«dł≈ sJ1 5²N'« s�
«—ËUM*« ¡«d
?
łù WłU
?
(« ÊËœ ÆÆW�uN
?
�³ÐË …b
?
Š«Ë
Ë√ ÊU³
?
CI�« ¡ö
?
š≈ Ë√ ‰UL
?
Š_« qIM� U¼d�– oÐU
?
��«
©¥® r�— qJA�« `{u¹Ë ÆÊU³CI�« wKŽ w{—√ l{Ë
l{Ë v� ÊuJð ©≤¨±® WO�Ozd�« ÊU
?
³CI�« Ê√ ÆÆUC¹√
bŽU�¹Ë ÆÆW¹œUL²Žô« Wł—œ s� b¹e¹ U2 ÆÆrz«œ qOGAð
q�_ «—ËUM*« qKI¹Ë ÆÆWOzUÐdNJ�« W¹cG²�« —«dL²Ý« vKŽ
UL
?
NLK� w{«d²
?
�ô« dLF�« b¹e¹ v�U
?
²�UÐË ÆÆsJ1 U�
ÆÀœ«u(« ôUL²Š« lM1Ë
∫WO½U¦�« WI¹dD�« ≠
q� ÊuJ¹ YOŠ ÆÆ
Hybrid
jK²�� »uKÝ√ «b�²Ý«
ÊU³
?
CI�« 5�UJÝË ©≤¨±® W
?
O�
?
Ozd�« ÊU³
?
CI�« s�
“U
?
G�UÐ ‰Ëe
?
F*« ŸuM�« s� W½U
?
O
?
B�« v{—√ WMOJÝË
ÊËœ
Outdoor
vM³*« ×U
?
š U¼ƒU
?
A½≈ sJ1Ë ÆÆ
(GIS)
nIÝ g½Ë «b�²Ý« Ë√ ULN� W�U� ¡UA½ù WłU(«
‰u×�Ë ÕU²H*« v¼Ë ÆÆ UL
?
N*« v�UÐ U�√ ÆWHKJ²K� «dO�uð
j)« v{—√ WM
?
OJÝË j)« ”√— WMOJÝË —U
??
O
?
²�«
ŸuM�« s� ÊuJ²
?
� ÆÆoŽ«uB�« WF½U
?
�Ë bN'« ‰u
?
×�Ë
vŽu½ 5Ð jÐd�« r²¹Ë Æ
(AIS)
¡«uN�UÐ ‰ËeF*« ÈbOKI²�«
‰“U
?
Ž «b�
?
²ÝUÐ W
?
OK)« qš«œ ©
AIS,GIS
® UL
?
N*«
ö
?
�Ë WDÝ«uÐ
(SF6/AIR)
ŸuM�« s� ‚«d
??
²
?
š«
u¼ U
?
L� ÆÆ„ö
?
Ý√ Ë√ d
?
OÝ«u
?
� X½U
?
� ¡«uÝ W
?
Oz«u¼
Æ©µ® r�— q‡JA�UÐ `{u�
UJ³
?
A�« «e
?
O25Ð j
?
?
<« Öu
?
LM�« lL
?
−¹
WłU(« ÂbŽ YOŠ s� ÆÆ
(GIS)
“UG�UÐ W�ËeF*« ULN*«Ë
¡«d
??
ł≈ W�u
?
N
??
Ý v¼Ë ÆÆ
(AIS)
¡«u
?
N�U
?
Ð W�Ëe
?
F*«
‰«b³²Ý≈ W
?
O½UJ�≈ Ë√ WLO�'« «d
?
LF�«Ë UŠö�ù«
jO�РÖu/ «b�²Ý« bOŠuð Ê√ UL� ÆW�uN�Ð ULN*«
qKI¹ …dz«b�« Ë√ ‰u;« w²OKš s� ÍQÐ
(GIS)
ŸuM�« s�
…b
?
ŠË vHJð YOŠ ÆÆW‡D;UÐ —U
?
O
?
G�« lD� W‡HKJð s�
Wz—UD�« ôU
?
(« WN
?
ł«u*
Typical GIS Bay
…bŠ«Ë
ÆWOKš ÈQÐ
rO
?
LBð f�UM¹ t½QÐ ÆÆjK²
?
<« rOL
?
B²�« “U
?
²1Ë
t½√ YOŠ ÆÆq�UJ�UÐ
(GIS)
ŸuM�« s� ôu;« UD×�
WŠU
?
�� qBð b�Ë …d
?
?
� ÷—√ WŠU�* ÃU
?
²×¹ ô
W
?
ŠU
?
�*« nB½ v�«u
?
Š v�≈ WD×
?
LK� ÂU
?
F�« jD<«
ôu;« UD×� rOL
?
Bð ôU×Ð W½—UI*UÐ ÆÆWÐuKD*«
Ë√ ¢
Rotary
¢ ŸuM�« s� ÊU³
?
C� 5�UJÝ Â«b�
?
²ÝUÐ
Æ¢
Pantograph
¢
v� W³�²J*« WOKL
?
F�« «d³)« vKŽ ¡UMÐË ÆÆo³Ý U2
ôu
?
;« UD×� U
?
LO
?
L
?
BðË W½UO
?
�Ë qOG
?
W
?
I³D*« U
?
�uEM*« W
?
Ý«—œ bFÐË ÆÆW
?
HK²
?
<« l�«u*UÐ
∫WOðü« UO�u²�« ÷dF½ UM½U� ÆÆUO*UŽ
ŸuM�« s� ÊU
?
³
?
C
?
I�« 5�UJÝ Â«b
?
?
²
?
Ý« lM� ≠±
p�– ÊU� ¡«uÝ …b¹b'« UŽËdA*« lOL−Ð ¢
Rotary
¢
t¹bOKI²�« ôu;« UD×� lOÝuð Ë√ ‰öŠ≈ Ë√ ¡UA½ô
WIzU
?
H�« œuN
?
'« vKŽ p�–Ë ÆÆ©
AIS
® ¡«uN�U
?
Ð t�ËeF*«
ÆWO�UF�«Ë
X½U
?
� «–≈
Hybrid
jK²
?
<« »uKÝ_« «b
?
?
²
?
Ý« ≠≤
Á—U³²Ž«Ë ÆÆ…œËb×� WD;« ¡UA½ù tBB<« tŠU�*«
UD;« ¡UA½ô WÐuKD*« UŠU�*« qOKI²� ‰Ë√ ·œ«dL�
5�QðË ¡«œ_« …¡UH
?
� l�—Ë U½UOB�« qOKIðË W¹b
?
OKI²�«
W¹c
?
G
?
²�« 5�QðË ÆÆW½U
?
OB
?
�«Ë qOG
?
A
?
²�UÐ 5K�U
?
F�«
ÆÆWOK;« ·ËdE�« VÝUMð W¹œUB²
?
�« WHKJ²Ð WOzUÐdNJ�«
ÆW�UD�« …¡UH� l�— v�« ÈœR¹ U2
ŸuM�« s� ÊU
??
³
?
C
??
I�« 5�UJ
?
Ý Â«b
?
??
²
?
Ý« ≠≥
¡UA
?
½ù WŠU²
?
*« WŠU�*« X
?
½U� «–≈ ÆÆ¢
Pantograph
¢
ÆÊUŁ ·œ«dL� Á—U³²Ž«Ë W³ÝUM� WD;«
ŸuM�« s� ôu
?
;« UD×
?
� «b
?
?
²Ý«d
?
B
?
� ≠¥
ÆÆbO�u
?
²�« UD×� ôU
?
Š wKŽ
(GIS)
“UG�U
?
Ð ‰ËeF*«
W�U)« ôU(«Ë W¹UGK� …œËb
?
;« UŠU�LK� p�c�Ë
s¹Ë«Ëb�«Ë `�U
?
B*«Ë U
?
O
?
H
?
?
�*« s� W
?
³¹d
?
I�«®
Æ©WLŠœe*« WOMJ��« oÞUM*«Ë WO�uJ(«
s� ÆÆWIÐU��« UO�u²�« cOHMð Ê√ ÆÆo³Ý U2 `C²¹
W¹œU
?
L²Ž« …œU¹“Ë W
?
M�¬ W½UO
?
� ·Ëdþ dO�u
?
ð t½Qý
UD×
?
� ÃËdš ôUL
?
²Š« lM�Ë ÆÆW
?
J³A�« W
?
�öÝË
ÆW³ÝUM� W¹œUB²�« WHKJ²Ð q�UJ�UÐ ôu;«
q‡BH�« l{Ë w�
"Pantograph”
WMOJÝ ∫©»≠≤® r�— qJý
qO�u²�« l{Ë w�
"Pantograph”
WMOJÝ ∫©√≠≤® r�— qJý
ô“U
??
F�« W
??
�UE½ v�≈
W¹—Ëb�« U‡‡‡‡½UOB�«Ë
r−
?
Š qOKIðË W−
?
Že*«
W½U‡‡‡‡‡
?
OB�« ‰U
?
L
?
Ž√
ULN
?
LK�® sJ1 U� q�_
U
?
N
?
²½U
?
O
?
�ÊuJð v²�«
v�≈ ÃU
?
²
?
%Ë W³
?
F
?
W
?
ł—œ …œU¹“Ë «—ËUM�
qO
?
GA²�« r
?
IÞ_ ÊU�_«
W�U{ùUÐ ÆÆ©W
?
½UOB�«Ë
UJ³
?
A
?
�« «e
?
O2v�≈
W¹b
?
OKI
??
²�« U
?
L
?
N*«Ë