Page 39 - 111 Website 2

Basic HTML Version

ÊuJð W�UF�« U�ÝR*«Ë U
?
N'« V½Uł w�≈ q¹uL²�«Ë
WÝö��«Ë r¼UH²�«Ë f½U−²�« s� Wł—œ w�≈ XK�Ë b�
…œb−²*« W�UD�« U�uEM� UN
?
F� VŽu²�ð UNð«¡«dł≈ w�
ÆW��UM� ÊuJð ÃU²½ù« WHKJð Ê√ ‚u� ÆÆbOł qJAÐ
W
?
�UD�« U
?
�u
?
EM� Z�œ w� UM¼ Íb
?
×
??
²�« sLJ¹Ë
ÆÆW�UD�« W�u
?
EM� sL{ …dO³J�« «—b
?
I�« «– …œb−²*«
—œU
?
B*« s� WHK²
?
�� Ÿ«u
?
½√ Z�œ d�_« VKD²¹ YO
?
Š
bŠ√ U¼—U
?
³²
?
ŽUÐ ÆÆ‚u��« «dOŁQð …U
?
Ž«d�Ë ÆÆ…œb
?
−²*«
w�≈ «c¼ ÆwKOHÞ ÂUE½ UN½uJÐ fO�Ë ÆÆ5�Ozd�« 5³Žö�«
UOłu�uMJ²� UN�u³� q¦� ÆÆW¹œUB²�ô« dOž q�«uF�« V½Uł
ÆdO³� ‚UD½ wKŽ dA²Mð Ê√ V−¹
ÆÆÍœUB²�ô« rŽb�« —«dL²Ý« WKŠd*« Ác¼ ÃU²% b�Ë
l� W�
?
�UMLK� d�UMŽ ‰U
?
šœ≈ VKD²ð UÝU
?
O��« sJ�Ë
ÃU²½ù« W
?
HKJð iHš «¡«dł≈ eO
?
Hײ� W¹bOKI
?
²�« W�UD�«
l�«u�« w�Ë ÆWJ³
?
AK� ÃU²½ù« W
?
HKJð jÝu²
?
� 5�%Ë
rŽœ UO�¬ …bŽ dO
?
G²Ð UÝUO��« dO
?
OGð sJ1 ÆÆwKLF�«
Æ UÝUOÝ …bŽ 5−Nð Ë√ ÆÆW¹œUB²�«
vKŽ ≠ W�Ëœ ±±∏ b
?
łu¹ ÆÆv*U
?
F�« Èu²
?
�*« vKŽË
·«b¼√ UN¹b� ≠ W
?
O�UM�« ‰Ëb�« s� U³¹dIð rN
?
HB½ q�_«
sŽ WFHðd� ÆÆ≤∞±≤ W¹«bÐ cM� …œb−²*« W�UD�« ‰U−� w�
s� ržd�« vKŽ ÆÆp�– vðQ¹ Æw{U*« ÂU
?
F�« w� W�Ëœ π∂
iFÐ V½U
?
ł s� rŽb�« WÝU
?
OÝ w� ÿu×K*« w
?
š«d²�«
ÆÆ…b¹bý UÞu
?
G{ Á—ËbÐ q¦1 U� u¼Ë ÆÆW�b
?
I²*« ‰Ëb�«
wF¹dA
?
²�« œuL
?
'« V½Uł v�≈ ÆÆUÐË—Ë√ w� W
?
�U�ÐË
qEð ÆÆ«c¼ l�Ë ÆwJ¹d
?
�_« ”d
?
$uJ�« Áb
?
N
?
A¹ Íc�«
—U
?
O)« w¼ …œb
?
−²*« W
?
�UD�« bO�u
?
²� W¹cG
?
²�« WH¹d
?
q�_« vKŽ W�Ëœ ∂µ œułu
?
Ð Î
UŽuO
?
ý d¦�_« wÝU
?
O��«
ÆW¹ôË ≤∑Ë
Ác¼ X% tMŽ sKF¹ vzb³� dF
?
Ý b¹b% WÐuF�XK¦9
—UFÝ_« qþ v� W�UšË U� bŠ v�≈ VF� bײ� WO�ü«
ÈœU‡Hð sJ�√ U0—Ë ÆÆU‡O�Ëœ W
?
I³D*«Ë UN
?
OKŽ ·—U‡F²*«
«œU
?
N
?
A�« …—U
?
& W‡O�¬ o‡O
?
³
?
OD²
?
Ð Èb‡×
?
²�« «c‡¼
ô≈ ÆÆ
Tradable Green Certificates (TGCs)
¡«dC)«
‰ö
?
š s� ô≈ ¡b
?
³�« WKŠd
?
� v� qLF
?
ðô …dO
?
š_« Ê√
Æ5H�U<« vKŽ WO�U� U�«dž sLC²ð «e�≈ 5½«u�
:Take-off Period
‚ö‡‡D½ô« WK‡‡‡Šd� ≠
l¹d��« u
?
LM�« ¡b³Ð eO
?
L²ðË ÆÆWIÐU
?
��« WKŠd*« vKðË
‚u
?
��« e�d¹ ÆÆWKŠd*« Ác
?
¼ w�≈ ‰u�u�UÐË Æ‚u
?
�K�
vK;« ‚u��« `³BðË ÆÆUNMO
?
FÐ UOłu�uMJð wKŽ wK;«
U�ÝR� V�
?
²Jð UL� ÆÆU−C½ d¦
?
�√ «bF*« lOMB²�
s�Ë Æ…œb−²*« W�UD�« UŽËd
?
A0 qC�√ …d³š q¹uL²�«
ÿUH(« w� sLJð UÝUO��« ŸUMB� W¹u�Ë_« Ê√ ÆÆb�R*«
…dDO��« l
?
� tðœU¹“ sJ¹ r� Ê≈ ‚u��« u/ ‰b
?
F� wKŽ
÷d
?
� ÊuJ¹ U
?
0— ÆÆWKŠd*« Ác¼ bMŽË ÆnO�U
?
J²�« wKŽ
wŽUD� w� …œb−
?
²*« —œUB*« W
?
L¼U�* W�eK� W
?
w�≈ ¡u
?
−K�« sJ¹ ÆÆÎ
U
?
C
?
¹√ ÆÎ
«b
?
OH
?
� ÆÆq
?
IM�«Ë ¡UÐd
?
NJ�«
ÆW�bN²�*« WB
?
(« oOIײ� WKŠd*« Ác¼ w� UB�UM*«
bŠ√ bF¹ UB�UM*« ÕdÞ »uKÝ√ Ê≈ qÐ ÆÆjI� «c¼ fO�
w� W�U
?
šË W−
?
{UM�« UOMI
?
²�« l� W׳UM
?
�« q³��«
UJ¹d
?
�√ ‚«u
?
Ý√ w� Àb
?
Š U
?
� u¼Ë ÆÆW
?
C¼UM�« ‰Ëb�«
ÆWOÐuM'«
t
?
²{d
?
�U� ÆÆœb
?
B�« «c¼ v� …b
?
O'« WK¦
?
�_« s�Ë
ÊUJÝù« ŸUD� vKŽ ≤∞∞∞ ÂU
?
Ž w� t½uKýdÐ WFÞU
?
I�
U2 ÆÆw�LA�« 5�
?
�²�« U�uEM� «b�
?
²ÝUÐ t�«e�SÐ
W�U� UO½U³Ý√ Íu
?
²�� wKŽ wMÞË Â«e²�« ÊöŽ≈ tMŽ Z²½
National Solar Obligation
rÝUÐ ·d
?
Ž ≤∞∞∂ ÂUF�
«b�
?
²ÝUÐ ÂeKð UÝU
?
OÝ …bŽ —b
?
� b�Ë Æ
Policy
t²MKŽ√ U� q¦� ÆÆÁUO*« 5��
?
²� …œb−²*« W�UD�« U�uEM�
w� UO½U*√ t
?
²MKŽ√ U�Ë ÆÆ
"Merton Rule”
rÝ« X%ÊbM�
Æ≤∞∞π ÂUŽ
:Consolidation Period
ÃU‡‡�b½ô« WK‡‡Šd� ≠
Èu
?
²�
?
� vB
?
�√ oO
?
?
²Ð WKŠd*« Ác¼ r�
?
²ðË
ÆÆU¼dO
?
ž l� …œb−²*« U
?
OMI²�« Z�bMð YO
?
Š ÆÆoO³D²K�
s� ‰U
?
Ž Íu²
?
�� XGKРb
?
� ÊuJð UN½√ vMF¹ U
?
� u¼Ë
w�≈ q�Ë ‚u
?
��« Ê√ vMF0 ÆÆ—U
?
A²½ô«Ë —«d
?
?
Ýô«
«bF*UÐ œ«b�ù« WK�KÝ Ê√ UL� ÆÆZCM�« s� WO�UŽ Wł—œ